بررسی شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستاهای-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول 3-1- تقسيمات شهرستان رودبار براساس تقسيمات كشوري 42

جدول شماره 3-2- جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان رودبار 1385 42

جدول 3-3- جمعیت و خانوار دهستان های شهرستان رودبار بر حسب تقسیمات کشوری 1385 43

جدول 4-1- رتبه‌بندی بخش‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال 1385 53

جدول 4-2- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 54

جدول 4-3- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس روش تاپسیس در سال 92: 55

جدول 4-4- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392: 57

جدول 4-5- رتبه بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1385 58

جدول 4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 59

جدول 4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال 1392 60

جدول 4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392 61

جدول 4-9: رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات سال 1385 62

جدول 4-10-  رتبهبندی روستاهای دهستان دشتویل سال 1385 63

جدول 4-11: رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1385 65

جدول 4-12- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال 1385 67

جدول 4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال 1385 69

جدول 4-14: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1385 70

جدول 4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1385 71

جدول 4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال 1385 73

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال 1385 74

جدول 4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال 1385 77

جدول 4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392 78

جدول 4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل سال 1392 79

جدول 4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1392 81

جدول 4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال 1392 83

جدول 4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال 1392 85

جدول4-24: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1392 86

جدول 4-25-  رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1392 87

جدول 4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال 1392 88

جدول 4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال 1392 90

جدول 4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال 1392 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل 3-1- نقشه استان گیلان 41

شکل 3-2- نقشه شهرستان رودبار 41

شکل 3-1- درصد جمعیت شهری و روستایی شهرستان رودبار 43

شکل 4-1- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار در سال 1385 53

شکل 4-2- میانگین هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 55

شکل 4-3- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار سال1392 56

شکل 4-4- میانگین هر یک از شاخص های 5 گانه در سال 1392 57

شکل 4-5- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار سال 1385 58

شکل 4-6- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار در سال 1392 60

شکل 4-8- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال 1385 64

شکل 4-9- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385 65

شکل 4-10- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1385 68

شکل 4-11- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال 1385 68

شکل 4-12- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال 1385 69

شکل 4-13- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1385 71

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل 4-14- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1385 72

شکل 4-15- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال 1385 74

شکل 4-16- نمره تاپسیس روستاهای دهستان خورگام سال 1385 76

شکل 4-17- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دلفک سال 1385 77

شکل 4-18- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال 1392 78

شکل 4-19- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل سال 1392 81

شکل 4-20- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1392 83

شکل 4-21- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال 1392 84

شکل 4-22- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال 1392 85

شکل 4-23- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1392 86

شکل 4-24- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1392 88

شکل 4-25- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال 92 89

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار