موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

بازارسنجي:

يكي از افقهاي مديريت (با گذشته ودر گذشته زيستن ) است و يكي از مفيدترين حركات هر مدير بررسي و ارزيابي گذشته و استفاده از تجربيات است . بازارسنجي يعني تحليل موقعيت بازار با توجه به آنچه بوديم و داشتيم ،آنچه هستيم و داريم و آنچه بايد داشته باشيم . بازارسنجي جهت دهنده حركتهاي سازمان در بازارآينده است . همه محصولات و خدمات سازمانها داراي منحني عمر خاصي هستند كه اين منحني شامل مراحل معرفي ،رشد، بلوغ، اشباع، و افول است. و هر مرحله شرايط ويژه اي دارد كه بازارياب بايد براساس اين ويژگي ها واكنشهاي مناسبي نشان دهد. بازارسنجي يا ارزشيابي و سنجش فعاليت هاي سازمان ،نقاط قوت و ضعف را به خوبي نمايان مي سازد . با استفاده از اطلا عات موجود و دانش روز مي توان هدفها، مسير ها و حركتها ي آينده را تبيين و تعيين كرد . بازارسنجي يعني اندازه گيري عملكرد ها ،يافتن انحرافها و تشخيص فاصله ها بين هدف و عملكرد واقعي و ارائه پيشنهاد هايي براي اصلاح امور بازاريابي سازمان . بازارسنجي وسيله اي است براي جلوگيري از اشتباهات و يافتن تواناييها و استعدادها براي رشد وتوسعه بشر . بازارسنجي يعني نظارت دائم برعملكرد ها و كنترل آنها و ارزشيابي حركات و فعاليتها .

– بازارداري :حفظ مشتري و ايجاد زمينه براي بازگرداندن او به سوي خود وظيفه اي است بسيار حساس و حياتي كه ترفندها و ابزار خاصي مي طلبد .مهمترين ابزار بازارداري براي بازاريابان ارتباط دائم با مردم ،ارائه خدمات مناسب و آگاهي از حركات رقباست.

بازارداري يعني حفظ مشتريان كنوني و تشويق وترغيب آنان به خريد بيشتر و تداوم خريد از طريق ايجاد رضايت در آنان . بازارداري هنر و مهارت راضي سازي مشتري است. آگاهي از رفتار مشتريان ،ارتباط برقراري كردن با آنان ،داشتن اطلاعات روانشتاختي و جامعه شناختي و نيز اطلاعات داشتن از حركات و امكانات رقبا نقش ،ارزنده اي در حفظ مشتري دارد . مشتري تنها محصول و خدمات نمي خرد ،بلكه منافع ،ارزش،احترام و عوامل ديگري را نيز طالب است كه  بايد برآورده شود.

– بازارگرمي: براي بازارداري لازم است بازار گرمي را دست ندهيم بازارگرمي يعني تبليغات و تشويقات به موقع جهت آگاهي ساختن، متقاعد ساختن و ترغيب مشتريان براي ارتباط بيشتر با سازمان و خريد از آن و مقابله با حركات رقيب .يكي از مهمترين ابزارهاي بازارگرمي استفاده از خلاقيتها،نوآوريها و ابتكار ات است .دنياي امروز يعني عصر تنوع، سرعت و تحول .حفظ مشتري در اين دوره بازارگرمي ويژه اي مي طلبد.

– بازارگرداني: همه فعاليتها بازاريابي را مي توان در بازارگرداني خلاصه كرد . بازارگرداني يعني مديريت بازار كه شامل برنامه ريزي، اجرا و كنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاريابي است . بازارگرداني يعني استفاده از تجربه ، دانش ،هنر و مهارت هاي گوناگون براي اداره بازارها و يافتن راه چاره و عاقبت انديشي . بازارگرداني شامل تنظيم و تعيين استراتژيها و برنامه ها، سازماندهي و اجراي همه امور مربوط به شناساندن و معرفي محصولات شركت به بازارها، نظارت بر فعاليت ها براي دستيابي به اهداف سازمان و ايجاد رضايت براي مشتريان و جامعه است.

باتوجه به ابعاد گوناگون بازاریابی مي توان گفت واژه مناسب براي بازاریابی «بازرگرداني » است كه همان «مديريت بازار» است و همه امور مربوط به برنامه ريزي ، اجرا وكنترل فعاليت هاي گوناگون و ابعاد اشاره شده را دربر مي گيرد .به عبارتي ، بازارگرداني يعني انجام فعاليت هاي نظام مند و دائم بازار گرايي ، بازار شناسي ، بازاريابي ، بازارسازي ، بازارگرمي ، بازارگردي ، بازارسنجي  و بازارداري.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو