پايان نامه با موضوع نقش رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميت تحقيق

امروزه سازمانهاي دولتي وبازرگاني درمحيطي به فعاليت مشغول هستند كه دائماً درحال تغيير ودگرگوني مي‌باشد، لذا سازماني مي تواند به حيات خود تداوم بخشيده وتوسعه يابد كه درشرايط عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي قادر باشد براي سازگاري وتطبيق خود باشرايط متحول محيط برنامه ريزي نمايد.

 

 

ó برنامه ريزي مسيرپيشرفت شغلي يا مسيرخدمتي، برنامه ريزي دوران خدمت. Career Planning

درسازمانهاي كوچك كه وظايف ساده اي را به عهده دارند عمل پيش بيني فعاليتهاي آينده مشكلي را ايجاد نمي‌كند. عمل برنامه ريزي بسيار ساده وآسان مي باشد، اما درمحيط ياسازماني بزرگ وپرتحرك كه داراي وظايف متعدد وعمليات تخصصي است، بايد منابع محدود وتوقعات نامحدود سازمان را آنچنان باهم تلفيق كرد كه ازسوي نيل به هدف ميسر بوده وازطرفي ديگر نيز سازمان ازچنان قابليت انعطافي برخوردار باشد كه بتواند خود را موافق دگرگونيهاي متغير هم آهنگ سازد10.

البته بديهي است كه برنامه ريزي در هر امر بدون پيش بيني نيروي انساني موردنياز ونحوه تأمين، تربيت و توزيع صحيح آن قرين موفقيت نخواهد بود. ازطرفي مقصود از « برنامه ريزي نيروي كار » اين است كه براي گماردن افراد درپستهاي خالي برمبناي پيش بيني هاي زير برنامه هايي را تدوين كرد :

  • پست يا پستهايي را كه انتظار مي رود خالي شود.
  • آيا اين پستهـا به وسيلـه داوطلبـان داخلي احراز گردد يـا داوطلبان خارجي. بنابراين برنامه‌ريزي نيروي كار عبارت است از برنامه‌ريزي جهت‌گماردن‌افراد درپستهاي‌خالي كنوني يا آينده چه اين پست به صورت يك منشي اداري باشد وچه درحدمديرعامل11. پس هدف از « پيش بيني » اين است كه چنين مفروضاتي را مشخص نمود.

همانطور كه درتعريف موضوع تحقيق ذكر شد برنامه ريزي نيروي انساني در دومرحله انجام مي شود :

  • برآورد احتياجات نيروي انساني
  • پيش بيني روشهاي تأمين آن احتياجات

برنامه ريزي دوران خدمت درمرحله دوم برنامه ريزي نيروي انساني يعني درهنگام پيش بيني روشهاي تأمين احتياجات نيروي انساني مطرح مي گردد. البته باتوجه به تعريف برنامه ريزي دوران خدمت مي‌توان دريافت كه برنامه‌ريزي دوران خدمت چيزي جامع‌تر از پرورش مديريت يا برنامه ريزي جانشيني مي‌باشد.

برنامه ريزي دوران خدمت محدود به مديران نيست وهمچنين تنها هدف آن معرفي جانشين نمي‌باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

  • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
  • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
  • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی