پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

مقدمه

دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم به سرعت در حال تغيير و تحول مي باشد و در اين محيط پيچيده سازمان هايي موفق خواهند بود كه بتوانند با طراحي استراتژي هاي مناسب و اجراي موثر آن ها بقاي خود را تضمين كنند؛ مهم ترين عامل موفقيت در اين حركت فرهنگ سازماني است زيرا ممكن است اعمال يك استراتژي به دليل مخالفت فرهنگ سازماني كه مجموعه اعتقادات سازمان مي باشد به تاخير افتاده يا رد شود. با توجه به ارتباط استراتژي هاي جديد با فرهنگ سازماني، به جاست كه شناخت كامل و دقيقي از فرهنگ سازماني صورت گيرد (نرگسیان و همکاران؛1390). فرهنگ سازماني و ابعاد آن به عنوان عاملي كه بر رفتار اعضاي سازمان تأثير شاياني دارد، اهميت زيادي پيدا كرده و به طور وسيعي در مطالعات مربوط به رفتار سازماني مورد استفاده قرار گرفته است(احمدی و سترگ؛1388).

نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی ابتدا در قالب کلی­تري تحت عنوان اثربخشی سازمانی، بیان شد و سپس با تاکید بر اهمیت تناسب بین سازمان و محیط پیرامون آن و ضرورت انطباق پذیري سازمان، این مفهوم توسعه پیدا کرد. در خصوص نحوه مطالعه و شناخت فرهنگ سازمانی، بین پژوهشگران توافق اندکی وجود دارد. این عدم اجماع، در مباحث مربوط به استفاده از پژوهشهاي کیفی در مقابل پژوهشهاي کمی به خوبی قابل مشاهده است . برخی از پژوهشگران معتقدند که در مطالعات فرهنگی، روشهاي کمی بسیار تصنعی، ساده انگارانه و کم ارزش هستند (Aydin – Ceylan,2009).

با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آن­ها به فرهنگ سازمانی است(Shepstone-Currie,2012). در این بخش ابتدا به تعاریف فرهنگ و ویژگی­های آن، پرداخته و سپس فرهنگ سازمانی را تعریف کرده، مسائل مرتبط با آن را مطرح می­کنیم

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند: