تعیین وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف مرحله اي

 • استقرار نظام آموزشي غيرمتمركز با رويكرد خرد جمعي.
 • شناسايي مشكلات و برنامه ريزي هدفمند براي رفع آن.
 • تقويت روحيه مسئوليت پذيري.
 • تبادل تجربيات درون سازماني و برون سازماني و فرهنگ انجام صحيح كار.
 • شناسايي استعدادها و قابليت توانمندسازي كاركنان در فرآيند سازماني.
 • تقويت تفكر خلاق و يادگيري مشاركتي.
 • بستر سازي جهت فرهنگ سازمان يادگيرنده.
 • انتقال مهارت هاي جديد پرسرعت و با كمترين بي نظمي.
 • رضايت شغلي فراگيران، چنانچه در اهداف سازماني مشاركت داده شوند، علاوه بر رضايت شغلي به افرادي تبديل مي شوند كه كار صحيح را عنوان محور اصلي حركت خود قرار مي دهند.
 • ترويج تبادل اطلاعات و ارائه عقايد و نظرات.
 • به اشتراك گذاري دانش مهارت در لايه هاي سازماني.
 • تقويت احساس تعلق و اهميت كاركنان.
 • ترويج تفكر متفاوت بودن افراد و تاثير آن در كاركرد سازماني. (ملائيان،1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

دانلود پايان نامه ارشد :وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها، علايق و نيازهاي آتي سازمان، در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي رود. با وجود اين، به هر نحوي كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم، جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. اما كاركنان در يك سازمان با توجه به ميزان گستردگي موسسه، عمدتا از لحاظ گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هستند و اين افراد از لحاظ جنس، سن، زمينه شهري يا روستايي، ميزان درآمد و حتي رفتار اخلاقي با هم متفاوتند. مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در مواردي كه افراد داراي تحصيلات بالا باشند، به نحو چشمگيري افزايش مي يابد؛ در حالي كه اين امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر، پايين است(فتحي واجارگاه، 1383،ص174). با اين روشنگري، آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت‌هاي فني، حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي‌كند(چايچي،1381،ص14-13).

امروزه اهميت و نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر هيچ سازماني پوشيده نيست  هر سازماني به تناسب اهميتي كه به اين مهم داده است مراكزي را به تربيت نيروي انساني خود تخصيص داده است. آموزش ضمن خدمتي كه با دوره هاي حساب شده ادامه يابد و ضمن كوشش در افزايش توان مهارت و دانش كاركنان، در حل مسائل و مشكلات محيط كار نيز چاره ساز باشد مي تواند به بقاي سازمان خود مطمئن باشد. از اين رو تلاش مستمر در بهبود كيفيت آموزش ضمن خدمت مي تواند منافع قابل ملاحظه اي به همراه داشته باشد.

مطالعاتي كه بين سالهاي 1986 تا 1987 توسط كارفرمايان انگليسي از طريق موسسه مطالعاتي آموزش ملي صورت گرفته، نشان مي دهد كه نيمي از آموزش هاي انجام شده به صورت ضمن خدمت بوده است و در مقايسه با آموزش هاي خارج از محل كار، هزينه هاي بيشتري صرف آن شده است. اين آموزش ها بخش اعظم هزينه اشتغال را به خود اختصاص داده اند(شايد حدود 5/1 درصد بازده)(اسلومن،1382،ص146).

سلبي به نقل از فتحي واجارگاه در سال 1996 يكي ديگر از عوامل موثر در آموزش ضمن خدمت را ثبات شغلي كاركنان ذكر مي كنند و معتقدند كه در صورتي كه تحرك نيروي كار در سازمان يا رابطه استخدامي افراد با سازمان به صورت موقت يا غير طبيعي باشد، اين امر موجب كاهش علاقه آنان به شركت در دوره ها يا مشاركت غيرفعال شان در طي دوره آموزش مي شود. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه در صورت نبود رابطه استخدامي مداوم، اجراي دوره هاي آموزشي با مشكل مواجه مي شود(فتحي واجارگاه،1383،ص174).

در پژوهشي كه توسط هاشيموتو در كشور ژاپن انجام شد، مشخص شده كه توفيق آموزش هاي ضمن خدمت در كشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلي، آموزش نيروهاي كم تجربه به وسيله افراد ارشد و برقراري آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامي افراد است[1](هاشيموتو، 1999).  لذا اين روش مناسبترين روش براي آموزش دانش و مهارت هايي است كه مي توان آن را در زماني نسبتا كوتاه ياد گرفت.

آموزش ضمن خدمت هنگامي بيشترين اثر و كارايي را دارد كه لازم باشد يك يا تعدادي معدود كارآموز را در يك زمان و براي شغل مشخصي آموزش داد و تربيت كرد. مزيت بزرگ آموزش ضمن خدمت اين است كه فراگير، كاري را كه مسئول انجام آن شده است ياد مي گيرد و با ابزار و وسايلي بايد بكار ببرد، آشنا مي شود و اين آموزش در محيط واقعي كار انجام مي گيرد.

از لحاظ انگيزشي نيز آموزش ضمن خدمت روش موثري است، زيرا فراگير با انجام بهتر كار               مي تواند شاهد موفقيت و پيشرفت خويش باشد. علاوه بر اين يادگيري به وسيله اين روش به سهولت انجام مي گيرد، زيرا فراگير به آنچه مي آموزد عمل مي كند و به سرعت از درستي يا نادرستي عملكرد خويش آگاه مي شود(قاسمي، 1382، ص486).

[1] Hashimoto,1999

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول آموزش كاركنان

آموزش ماهيتاً در بسترهاي متفاوت، كاركرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت هاي خاصي را به فراگيران بر عهده دارد. ولي اين كاركرد، در شرايط متفاوت از سازوكارها و اصول متفاوتي پيروي مي كند. هرچه اين سازوكارها و اصول با شرايط و زمينه هاي مربوط هماهنگي بيشتري داشته باشند، آموزش را كاراتر و موفق تر خواهند نمود.

اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضيات سني، شغلي، زماني، محتوي و… شرايطي را بر آموزش‌ها حاكم مي كند كه از يك سو فراگيران، توانايي سازگاري با آن را داشته باشند و از سوي ديگر، آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات، دانش و مهارت هاي مورد نياز كاركنان را در شرايط زماني محدود منتقل نمايند. لذا بهره برداري صحيح از مزاياي آموزش كاركنان و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه به اصولي چند مي باشد:

 • هماهنگي رسالت ها و اهداف كلي آموزش كاركنان با ويژگي هاي نظام آموزش رسمي جامعه

اين اصل بيانگر آن است كه علي رغم تفاوت در سازوكار و اهداف آموزش كاركنان با نظام آموزش رسمي كشور، آموزش كاركنان بايد يك نوع هماهنگي كلي با رئوس اهداف و روح حاكم بر آموزش و پرورش رسمي جامعه داشته باشد. به عبارت ديگر همانند آموزش رسمي، آموزش كاركنان نمي بايد جدا از فرهنگ، ارزش ها، ايدئولوژي ها و نگرش هاي اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه باشد.

 • ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي شغلي، توسعه اي و فردي كاركنان

هدف نهايي آموزش كاركنان، مرتفع نمودن نيازهاي شغلي، توسعه اي و فردي كاركنان و سازمان‌هاست. برقراري ارتباط نزديك بين نيازهاي سازمان، شغل، فرد و برنامه هاي آموزشي كاركنان وايجاد هماهنگي بين اين مولفه ها، مي تواند اهداف آموزشي و توسعه اي را به نحو مطلوب محقق نمايند.

 • مداومت آموزش

آموزش هاي شغلي و عمومي كاركنان معطوف به زمان و مقطع خاصي از كارنامه شغلي كاركنان نيست؛ بلكه متناسب با تغييرات و تحولات علمي، فن آوري، سازماني و فردي بايد آموزش هاي جديدي برنامه ريزي و اجرا شوند. كهنه و منسوخ شدن دانش انسانها با توجه به پيشرفت هاي شگفت آور و شتابزده جهاني، اين ويژگي را در آموزش كاركنان برجسته تر كرده و تاكيد مي كند كه آموزش كاركنان مي تواند نقش بسزايي در سازگاري و توسعه منابع انساني براي مقابله با شرايط و تغييرات محيطي و سازماني جديد ايفا نمايد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

تاثیر وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

-مزاياي آموزش كاركنان

 • به کاهش تضادها و فشارهاي عصبي در سازمان کمک ميکند.
 • به افراد در حل مشکل و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش کمک ميکند.
 • توسط آموزش، رشد انگيزش ، احساس مسئوليت و حس تشخيص افراد ارتقاء مييابد.
 • اعتماد به نفس و دستاوردهاي فردي را ارتقاء ميدهد.
 • در ارتقاء مهارتهاي رهبري، ارتباطات و سلوک رفتار کمک ميکند.
 • رضايت حرفه اي را افزايش ميدهد.
 • با افزايش مهارتها افراد را به سوي دستيابي به اهداف شخصي شان سوق ميدهد.
 • نيازهاي شخصي کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضاء ميکند.
 • مسير رشد آتي کارآموز را فراهم ميکند.
 • حس يادگيري را ارتقاء ميدهد.
 • ترس از قبول وظايف جديد را کاهش ميدهد.
 • ارتباطات بيان افراد و گروهها را بهبود ميبخشد.
 • به توجيه کارکنان جديد و آنهايي که به گروه بالاتر رفته اند يا به مشاغل جديد منصوب شده اند، کمک ميکند.
 • سياستهاي سازمان مقررات و قوانين را پايدار ميکند.
 • اخلاقيات را پايدار ميکند.
 • پيوستگي را در گروه به وجود مي آورد
 • فضاي مناسبي را براي رشد هماهنگي و يادگيري فراهم ميکند.
 • سازمان را به محل بهتري براي کار و زندگي تبديل ميکند.
 • موجب بهبود منافع و يا برخورد مثبت تري در افراد ميشود.
 • دانش کاري و مهارتها را درتمام سطوح سازمان بهبود ميبخشد.
 • روحيه نيروي کار را بهتر ميکند.
 • به افراد کمک ميکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.
 • به ايجاد يک تصور بهتر از سازمان کمک ميکند.
 • اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج مي دهد.
 • روابط بين فرا دست و زيردست را بهبود ميبخشد.
 • نيل به اهداف سازماني را تسهيل مي نمايد.
 • به توسعه سازماني کمک ميکند.
 • به تهيه دستورالعملهاي کاري کمک ميکند.
 • به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري ميدهد.
 • درباره نيازهاي آتي سازمان در تمام زمينه ها اطلاعات لازم را فراهم ميکند.
 • حل مشکلات و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش تر در سازمان شکل ميگيرد.
 • به ارتقاء سازمان از درون کمک ميکند.
 • به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري ميدهد.
 • به افزايش کارايي يا بهبود شرايط کاري کمک ميکند.
 • به کاهش هزينه ها در بسياري از زمينه ها مانند توليد، امور اداري و پرسنلي و… کمک ميکند.
 • احساس مسئوليت سازماني در افراد را در زمينه هاي کارآمدي و کسب دانش به وجود مي آورد.
 • روابط کاري را بهبود مي‌بخشد.

هزينه هاي مشاوره اي برون سازماني را کاهش ميدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • عدم هماهنگي كاركنان با يكديگر

عدم هماهنگي كاركنان با يكديگر يعني بدون وجود برنامه عيني كه بتوان از آن پيروي كرد. جزئيات با ارزش مي توانند ناديده گرفته شوند و اشتباهات تداوم يابند. درنتيجه احتمال خطا و خطاي نقص محصول و تعميرات بالا بروز مي نمايد.(والتر،1378، ص 249).

 

 • استفاده از شيوه سنتي در آموزش

استفاده از شيوه سنتي و تقليدي، باعث مي شود كه آموزش ضمن خدمت با خلاقيت ارائه نشود و علاوه بر كاهش اثربخشي با اتلاف زمان مواجه شود. اين امر نارضايتي آموزش گيران و كارفرمايان را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر اين بهانه خوبي براي كاركناني كه تمايل به انتقال دانش ندارند، به وجود مي آورد.

 • نبود سيستم اطلاعاتي مناسب نظام آموزش ضمن خدمت

سازمان هاي پيشرو، محور هاي كاري خود را براساس تجزيه و تحليل داده هاي داخلي و بيروني و پردازش آنها، اتخاذ مي كنند. در فضاي سازماني، استقرار سيستم مديريت اطلاعات، حاوي اطلاعات دقيق و مشخص آموزش گيران خطوط توليدي و غيرتوليدي وضعيت سطوح دانش است. اين وضعيت علاوه بر استفاده از اطلاعات براي تصميم گيري، برنامه ريزي هاي بعدي و وجود ارتباطات الكترونيكي، زمينه ساز مناسبي براي آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي خواهد شد. ضمن اينكه برنامه هاي موثر و كارا مي بايد از سيستم پايش و نظارت قوي براي كاربران و دست اندركاران و رابطان برنامه آموزش ضمن خدمت بهره ببرند تا بتوانند به اهداف خويش نايل گردند. عدم وجود چنين سيستمي، كاركرد اثربخش آموزش ضمن كار را با مشكل مواجه خواهد ساخت. از جمله پيامد اين مساله، كاركرد سليقه اي و بي نظمي و كار غيراصولي در آموزش ضمن كار خواهد بود. اين مساله زماني حادتر خواهد شد كه سازمان ها داراي ساختارهاي عمودي باشند.

 • عدم وجود نظام مهارت سنجي

مهارت سنجي قبل از شروع فرآيند آموزش ضمن خدمت از اساسي ترين محورهاي زيرساخت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت در سازمان است. به ويژه سازمان هايي كه ماهيت توليدي دارند و از مهارت هاي ويژه و متنوع بهره مي برند. وجود نظام مهارت سنجي ( نوعي نيازسنجي آموزشي براي شروع مطالب به شمار مي آيد) قبل از شروع، رويكردي است كه ميزان مورد نياز آموزش و سطح دانش فراگيران آينده را براي مربي مشخص مي كند كه علاوه بر جلوگيري تكرار مطالب از خستگي آن نيز مي كاهد و موجب شوق در يادگيري گرديده و از اتلاف زمان در سازمان و مربي جلوگيري مي كند. اشراف به اين مقوله براي مربيان ضمن خدمت كاملا ضروري است. شروع آموزش بدون هيچ استراتژي مشخص نوعي اتلاف وقت است. نكته اي كه نبايد معقول واقع شود اين است كه سرپرستان خطوط توليدي بايد علاوه برمربيان اطلاع كافي بيابند تا بتوانند كمك موثرتري براي آموزش ضمن خدمت انجام دهند. هرچه سرپرستان به مولفه هاي استقرار نظام ضمن كار آگاه‌تر باشند، فعاليت ها دقيق تر و هدايت و آموزش اثربخش تر خواهد شد كه حاصل اين كار براي سرپرستان ترسيم ماتريس شرايط دانشي كاركنان تحت سرپرستي است تا بهتر بتوانند نيروهاي خود را سازماندهي كنند(ملائيان،1383)[1]

[1] مقاله آموزش حين کار، رويکردي مؤثر در افزايش کارآيي و تسهيم دانش درلايه هاي سازماني،ماهنامه مهندسي خودرو و صنايع، ملائيان، 1388

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

بررسی وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

8 چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

2-1-8-1 عوامل سيستمي و ساختاري

در ادامه به چالش ها و موانع سيستمي و ساختاري تاثيرگذار براستقرار نظام آموزش حين كار اشاره مي شود.

 • نگاه سنتي به فرآيند آموزش

از ايرادات وارد بر نظام آموزش ضمن خدمت نگاه سنتي به فرآيند آموزش و متكلم وحده بودن مربيان تاكيد شده است. اشكال اساسي اين نوع آموزش، اين است كه مربيان بايد دائماً در خطوط توليد حضور داشته باشند. زماني هم كه كارشان به اتمام مي رسد به خاطر عدم وجود نگرش سيستمي و جانشين سازي از رويكرد ارائه آموزش با جابه جايي و ترك افراد در سازمان نقص قبلي دوباره پديدار مي شود.

 • نبود استراتژي مشخص

نبود استراتژي مشخص براي آموزش، كه در اين نظام، حضور مربيان به صورت مداوم مفهوم مي‌يابد. همچنين به خاطر عدم نگرش به گزينش جانشين و الگوسازي مناسب رويكرد هرگونه تغييري مي‌تواند متوقف كننده فرآيند آموزش باشد.

 • عدم مستندسازي در فرآيند آموزش ضمن خدمت

عدم ثبت اشتباه به علت پنهان كاري و عدم تمايل اعلام توسط فردي كه اشتباه از سوي وي صورت گرفته يك چرخه تا زماني كه افراد وظايف خود را كم و بيش از روي عادت ايفا مي كنند و احساس واقعي نسبت به آن چه انجام مي دهند ندارند، كارها پيچيده و خطرناك مي شوند، ميزان خطاها بالا رفته و بهره وري كاهش مي يابد.

 • عدم به روزآوري مستندات رويه هاي كاري

اين احتمال هميشه وجود دارد كه بين آنچه به عنوان روش هاي اجرايي و راهنمايي كاري و نگهداري و عيب يابي قيد شده و آنچه كاربران به طور عملي انجام مي دهند، يك فاصله فاحش وجود دارد. اين اختلاف به دليل دقيق نبودن و ناقص بودن رويه ها، عدم به روزآمدي آنها در هم سويي با تغييرات و تجهيزات و استفاده از كتاب هاي راهنما به ميزان متداول است. همچنين اختلاف رويه ها و دستورالعمل هاي اجرايي، از مشكلات ساختاري طراحي نظام آموزش ضمن خدمت است.

 • انجام آموزش خارج از محل كار

اكثر آموزش ها، خارج از محل كار برگزار مي شوند و اين مقوله باعث مي شود ابزاري عيني براي سنجش عملكرد و استاندارد سازي وجود نداشته باشد در اين راستا، آموزش سيستماتيك و يكپارچه نبوده و در بهترين حالت گاهي موفق و گاهي ناموفق است. انجام وظايف كم و بيش از روي عادت و بدون فكر انجام مي شود. اين امر باعث مي شود كه افراد احساس واقعي نسبت به آنچه كه انجام مي‌دهند، نداشته باشند همچنين عامل موثري است براي زماني كه كارها مقداري پيچيده و خطرناك مي شوند و ميزان خطا افزايش و بهره وري كاهش مي يابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

تعیین راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه هايي براي توسعه مديران

هدف از توسعه مديران اين است كه بتوان اثربخشي كلي مدير را (در پست كنوني) افزايش داد و وي را براي پذيرفتن مسئوليت هاي بيشتر، به هنگام ارتقاي مقام ، آماده ساخت.

پس از اينكه فرد به كار مشغول شد اين روند ادامه دارد. برخي از شركتها به پرداخت هزينه هاي زياد، براي اجراي چنين برنامه هاي آموزشي، تن در نمي دهند و ترجيح مي دهند كه افراد خبره و كارآمد استخدام كنند و به آنها فرصت بدهند كه به هنگام كار تجربه لازم را بياموزند بدين منظور مديران اجرايي خود را، در همه سطوح، در پست هاي بالا مي گمارد و به سراسر دنيا اعزام مي كند تا ديدگاهشان وسيع شود و تجربه هاي لازم بيندوزند.

آموزش در محل كار. روش آموزش در حين خدمت معمولا در برنامه هاي توسعه مديريت ديده    مي شود. تصور بر اين است كه اين شيوه آموزش، در مقايسه با آموزش در خارج از محل كار بهتر است، زيرا فرد با نوع كار و با محل تماس مستقيم دارد و راحت تر مي تواند مطالب را بپذيرد.

براي آموزش مديران جهت بالا بردن مهارت هاي آنان، در محل كار از چهار روش استفاده مي شود كه آنها عبارت اند از:

 1. مربيگري يعني مسئول مستقيم فرد به وي آموزش لازم را مي دهد، كه اين كار از جمله روش هاي بسيار موثر در پرورش مهارت مديريت مي باشد. متاسفانه بسياري از مديران يا نمي خواهند نقش مربي براي زيردست خود ايفا كنند يا واقعا نمي توانند و براي اين كه برنامه آموزش در محل كار به شيوه اي معقول به اجرا در آيد بايد محدوديت هايي با شرايط خاص را در نظر گرفت (زيردست يا فرد تحت آموزش نمي تواند رشد نمايد مگر اين كه به وي اجازه داده شود در حل مسائل به گونه‌اي كه خود صلاح مي داند اقدام كند). مديران در بيشتر موارد چنين احساس مي كنند كه مجبورند به اقراد تحت آموزش خود دقيقاً آنچه را كه بايد انجام دهند، بگويند. بدين طريق مي توان گفت كه شيوه آموزش نامناسب است و نمي‌تواند اثر بخش باشد. برخي از مديران هنگامي كه از آنان خواسته شود نقش مربيگري ايفا كنند و به زيردست خود آموزش هاي لازم بدهند دچار نوعي ترديد مي گردند و احساس ناامني مي‌نمايند، چون چنين تصور مي كنند كه رقيبي براي آينده خود مي‌سازند يا به اصطلاح مار در آستين مي پرورانند. در واقع مدير بايد از مربيگري و آموزشي كه به زيردست خود مي‌دهد سود فراوان ببرد، زيرا مدير نمي‌تواند ارتقاي مقام يابد، مگر اينكه جانشيني لايق براي خود پرورش داده باشد.
 2. چرخش كار، مستلزم اين است كه مدير پيوسته پست خود را عوض كند تا بتواند تجربه هاي وسيعي بياموزد و با جنبه هاي مختلف فعاليت هايي كه در شركت انجام مي شود آشنا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

سنجش راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان

مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان بر سه اصل استوار است :

 • سازمانها بايد پويا و متحول باشند و آموزش مسئول حفظ و تقويت اين پويايي است .
 • هر شغل ماهيتي دارد و تمام مشاغل به تناسب از زمينه هاي ارتباطي خاص خود برخوردارند .
 • متغير بودن تواناييهاي مورد نياز براي هريك از مشاغل در زمانهاي مختلف
  ( شبلي , 1376 , ص 77)

ماهيت اين مدل مطابق شكل زير است

نمودار (2-3)، شبلي , 1376

5- مدل رويكرد سيستمي به آموزش

اين رويكرد  برتعيين اهداف آموزشي، تجارب يادگيري كنترل شده براي رسيدن به اين اهداف تاکيد دارد ، معيارهاي عملكرد و ارزشيابي اطلاعات اين رويكرد عبارتند از :

 • براي اصلاح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به كار مي گيرد . از اين ديدگاه برنامه هاي آموزشي هيچ گاه محصولات تمام شده نيستند . آنها با اطلاعاتي كه نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرماني است انطباق داده مي شود .
 • اين رويكرد پيچيدگي هاي تعامل بين اجزا را شناسايي مي كند .
 • اين رويكرد يك چارچوب اجرايي براي برنامه ريزي وباقي ماندن و ادامه دادن به اهداف آرماني را فراهم مي آورد و در اين چارچوب يك پژوهش و تعيين اينكه كدام برنامه در رسيدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروري است .
 • ديدگاه كل گرايانه دارد و يك مجموعه كلي از تعامل بين خرده سيستم ها است .

آموزش وارزشيابي يك مرحله ديگر كه شامل مقاصد آموزش است دارد كه شامل اعتباريابي آموزش به شرح ذيل مي باشد :

 • اعتبار آموزش ( يادگيرندگان در طول دوره آموزشي چه چيز را فرا مي گيرند . )
 • اعتبار انتقال ( آيا آنچه در طول آموزش آموخته شده است مي تواند عملكرد سازمان را بهبود بخشد. )
 • اعتبار درون سازماني (آيا عملكرد يك گروه جديد از يادگيرندگان با عملكرد گروه اصلي يادگيرنده همان برنامه آموزشي سازگار است .)
 • اعتبار بين سازماني ( آيا يك برنامه آموزشي اعتبار يابي شده در يك سازمان مي تواند به گونه اي موفقيت آميز در سازمان ديگر اجرا شود .) ( گلدستين , 1992 , ص 21 )

بنابراين , با توجه به مدلهاي گوناگون ارائه شده درباره مراحل و فرايند هاي آموزش درسازمان , فرايندي را كه در سازمانهاي مختلف تقريبا همه گير است وجامعيت دارد واجرا مي شود به قرار ذيل است :

الف : تشخيص نياز آموزشي

ب   : تدوين اهداف برنامه آموزشي

ج   : تعيين محتواي مورد نياز برنامه آموزشي

د  : انتخاب روشهاي آموزش

ذ  : اجراي برنامه آموزشي

            ه  : ارزشيابي برنامه آموزشي

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

دانلود پايان نامه ارشد :راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل[1] T.D.L.B  

هيات هادي آموزش و بهسازي انگلستان (1992) كه يك سازمان سياست گذار دولتي در زمينه هاي فعاليتهاي آموزش و بهسازي است ، مدل استانداردي براي آموزش و بهسازي كاركنان ارائه نموده است .

در اين مدل مراحل چرخه آموزش و بهسازي بيانگر حوزه هاي فرعي و فعاليت هاي هر يك مطرح شده كه به زعم حوزه هايT.D.L.B   شايستگی و مهارتي است كه آموزشگران بايد از آن برخوردار باشند .

اين الگو يك مرحله مهم را به  مراحل اصلي آموزش و بهسازي افزوده است ., اين مرحله پشتيباني هاي اطلاعاتي وعملياتي است كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت روال كار و سطح آموزش و بهسازي در سازمان دارد .

الف – شناسايي نيازهاي آموزش و بهسازي :

 • شناسايي الزامات سازماني
 • شناسايي نيازهاي يادگيري افراد و گروهها

ب – طرح ريزي استراتژيها و برنامه هاي آموزش و بهسازي

 • طراحي استراتژيها و برنامه هاي آموزش و بهسازي در سطح سازمان
 • طراحي استراتژي براي كمك به افراد و گروهها
 • شناسايي الزامات سازماني
 • شناسايي نيازهاي يادگيري افراد وگروهها
 • طراحي و توليد مواد آموزشي براي يادگيرنده

ج – ارائه فرصتهاي يادگيري , منابع و پشتيباني

 • اكتساب و تخصيص منابع براي اجراي طرحهاي آموزش و بهسازي
 • ارائه فرصت هاي يادگيري و پشتيباني لازم براي توانمند كردن افراد و گروه ها در رسيدن به اهدافشان

د – ارزشيابي اثربخشي آموزش

 • ارزشيابي اثربخشي آموزش و بهسازي
 • ارزشيابي موفقيت فرد و گروه بر اساس اهداف تعيين شده
 • ارزشيابي موفقيت با توجه به گواهي عمومي

ه – پشتيباني آموزش و بهسازي

 • تلاش ومشاركت براي پيشرفت آموزش و بهسازي
 • ارائه خدمات لازم براي پشتيباني عمليات آموزش و بهسازي ( عباس زادگان , 1379, ص 14)

[1] training and developmet lead body

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

بررسی راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • در ايران

در کشور ايران نيز همانند بسياری از ممالک، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد – شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نيروی انسانی به شيوه نوين و به صورت موسسه‌ای تا اواسط دهه 1310 مطرح نبوده است.

بر اساس اطلاعات موجود در سال 1314 در راه‌آهن، مرکزی تحت عنوان هنرستان فنی راه‌آهن تأسيس شد. سپس در سال 1318 آموزشگاهی در وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.(فتحی واجارگاه، 1376)

از سال 1327 برنامه‌های آموزش کارکنان جزو طرح‌های دولت قرار گرفت و دوره‌های آموزشی چندی به اجرا درآمد.

وزارتخانه‌های مختلف با توجه به نيازهای خود اقدام به اجرای دوره‌های آموزشی گوناگون نمودند تا آنکه برای هماهنگی دوره‌های آموزش کارکنان در بخش دولت، قانون استخدام کشوری در سال 1345 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مکلف نمود تا با رعايت مقررات مذکور، ادامه و اجرای برنامه‌های آموزشی و يا کارآموزی مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی برسانند(ابطحی، 1368)

هر وزارتخانه، موسسه دولتی يا خصوصی بايستی نيروی مورد نياز دستگاه و سازمان خود را تربيت و آموزش دهد. غالباً تحصيلات افرادی که متقاضی استخدام می‌باشند، کاملاً با نيازهای سازمان‌های استخدام‌کننده هماهنگی ندارد و هر سازمانی بايستی نيروی کار مورد نياز خود را آماده نمايد. سازمان‌های دولتی در کشور ما جزو عمده موسسات استخدام‌کننده می‌باشند و بايستی پيشرو آموزش ضمن خدمت باشند.

بسياری از علوم اداری و فنی، مديريت و بازرگانی را می‌توان توسط برنامه‌های آموزشی مدون به کارمندان استخدام شده ارائه داد و از آنان يک نيروی انسانی قابل و با کفايت به وجود آورد. با آموزش ضمن خدمت، تمام سازمان‌ها می‌بايست نيروی مورد نياز خود را برای مشاغل گوناگون به نحو احسن تربيت نمايند(عمادزاده، 1373)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان