دانلود پايان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزای توسعه روستایی[1]:

اول، کیفیت فیزیکی زندگی[2] شامل محیط طبیعی، الگوی مصرف و نیازهای اساسی انسانی، امنیت طبیعی در برابر عناصر با منشا طبیعی و اجتماعی.

دوم، دستیابی به وسیله معیشت[3] تمایل دستیابی به منابع تولیدی نظیر زمین، آب، نهاده­ها، فرصت­های شغلی و درآمد.

سوم، آزادی انتخاب[4]، یعنی افزایش درصد افرادی که قادرند خودشان درباره آینده زندگی خود و آینده فرزندانشان تصمیم بگیرند و همزمان تضاد ها را کاهش داده، موقعیت و نقش زنان و بچه­ها را در جامعه و اقتصاد بهبود بخشند.

چهارم، توسعه متکی به خود[5] یعنی افزایش اطلاعات اجتماعی، فرهنگی و محیطی از نظر مهارت و آگاهی از حقوق خویش، فرصت­ها و آزادی عقیده، وظیفه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی افراد.

پنجم، توسعه اجتماعی، سیاسی[6]، یعنی افزایش درصد مردمی که در تصمیم­گیری مشارکت می­کنند که در آینده جامعه آنها موثر باشد (Misra,1985).

 

2-3-8- مفهوم برنامه­ریزی

اگر هدف هر کشور یا جامعه را رسیدن به توسعه یا بهبود شرایط زندگی تعریف کنیم و توسعه را به معنای استفاده درست و منطقی از منابع و فرصت­ها و توزیع عادلانه آن بدانیم، بنابراین برنامه­ریزی عبارت خواهد بود از دانش و هنر استفاده منطقی و بهینه از منابع برای رسیدن به هدف توسعه، یا به عبارتی برنامه­ریزی کوشش­های آگاهانه و تنظیم شده برای انتخاب و پیمودن بهترین راه برای رسیدن به هدف­های مشخص است. واقعیت این است که هر کشور یا جامعه­ای از یک سو با کمبود منابع روبروست و از سوی دیگر خواسته­ها و نیازهای نامحدودی دارد. در این بین برقراری ارتباط بین منابع محدود و نیازهای نامحدود به نحوی که بتوان نیازهای بیشتری را با منابع محدود پاسخ گفت. همان فرایند برنامه­ریزی نام دارد.

 

در واقع برنامه­ریزی فرایندی برای دستیابی سریع­تر و آسان­تر به هدف توسعه است که در آن هم مسیر و هم مراحل رسیدن به هدف و هم نحوه دستیابی به آن تعیین می­شود. اینکه برنامه­ریزی به عنوان چهار چوبی معین برای رسیدن به اهداف توسعه در سطح جهانی مورد پذیرش عام قرار گرفته است، بیانگر اهمیت آن است. اما آنچه روشن است این است که برنامه­ریزی خود، تحت تاثیر الگوها و شرایط حاکم بر جامعه قرار دارد. برنامه­ریزی قبل از هر چیز نوعی آمادگی ذهنی برای عمل است و در عرصه فکر و ذهن نقش می­بندد. بنابراین می­توان گفت که برنامه­ریزی دارای دو بخش ذهنی و عملی یا پیدا و پنهان است که دو جزء تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه شکل می­پذیرد. برای بررسی الگوهای برنامه­ریزی، روند شکل­گیری برنامه، نحوه اجرای آن، ارزیابی نتایج اجرای برنامه­ها و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، توجه بر شرایط و وضعیت حاکم بر جامعه یا سرزمینی که برنامه­ریزی در آن جریان دارد، ضروری است (جمعه­پور،1385).

[1]– Components of Rural Development

[2]– Physical Quality of  life

[3]– Livelihood

[4]– Freedom of Choice

[5]– Self Reliant Development

[6]– Social & Political development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

پايان نامه بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف توسعه روستایی

اهداف کلی توسعه در ایران را می­توان شامل محورهای زیر دانست :

-افزایش تولید و بهره وری کار

-ایجاد اشتغال سودمند

-دسترسی به خدمات زیر بنایی

-ایجاد تعادل نسبی بین مناطق شهری و روستایی

-گسترش مشارکت مردم در فرآیند توسعه

-اعتلای فرهنگی و ریشه کنی بی­سوادی (آسایش،1385 ).

 

2-3-6- برنامه­ریزی روستایی:

برنامه­ریزی روستایی[1] عبارت است از کوششی برای مشخص کردن مسائل و مشکلات، سازماندهی منابع و فعالیت­های تولیدی در نواحی روستای که اغلب همراه با اهداف مشخص تنوع بخشی به اساس اقتصادی، جستجوی نظم اجتماعی کثرت­گرا (چند جانبه) و حفظ محیط زیست می­باشد (Johnston et al , 1998 .(

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعریف و تحقیق اهداف مربوط به محیط روستایی شامل مدیریت تغییرات روستا، حفظ منابع طبیعی روستا، حفظ چشم انداز­های با اهمیت، جاذبه­های علمی، تاریخی و ایجاد فرصت­های گذران اوقات فراغت در مجاورت جمعیت شهری (از جمله پارک­های ملی و محلی)، توسعه خدمات در سکونتگاه­های روستایی و افزایش استاندارد زندگی در نواحی روستایی دور دست (Small & witherick , 1990).

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعیین هدف و اجرای امور در روستاها برای کسب رفاه و امنیت و رسیدن به سطح قابل قبول و استانداردهای زیستی جامعه روستایی. یا برنامه­ریزی روستایی عبارت است از پژوهش در جهت شناخت وضع موجود و تفکر و تدبیر منطقی در تجسم وضع مطلوب در آینده، تحقق این مقصود مستلزم: شناخت مشخصات و کیفیات نیروی انسانی، منابع موجود، محدودیت ها، موانع و خواسته ها و اولویت های مردم و جامعه روستایی است (مطیعی­لنگرودی، 1382).

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعیین هدف، وضع خط­مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکان­های روستایی بر اساس تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، جهت توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه روستایی( کامران، 1374) برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تدوین رابطه صحیح بین نیازهای جامعه روستایی و امکانات منابع طبیعی  بالقوه و بالفعل روستا ( آسایش، 1374).

برنامه­ریزی روستایی دارای دو جنبه و پنج جزء می­باشد : جنبه­های برنامه­ریزی روستایی عبارت است از جنبه فضایی[2] که به شمار و موقعیت نسبی اجزای فیزیکی روستا بر می­گردد. جنبه کارکردی که به اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات بین مراکز مربوط می­باشد. در این صورت نقش اصلی برنامه­ریزی روستایی عبارت است از نقش توسعه منابع، نقش حل تضادها و مدیریت اراضی و محیط زیست روستا.

 

[1]– Rural planning

[2]– Spatial Aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

تعیین شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستاهای-دانلود پايان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– بیان مسئله

روستانشینی شکل ویژه­ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در کشور­هاست که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است (رضوانی ، 1388) بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا از جمله شرایط ضروری توسعه اقتصادی- اجتماعی تمام جوامع است (ازکیا،1384). بررسی علمی روستاها گرچه به عنوان زمینه­ای تحقیقاتی از دیر­باز مورد توجه بوده، تنها در دهه­های اخیر مورد علاقه خاص قرار گرفته است. آنچه به ضرورت این مقوله دامن می­زند این واقعیت است  که رشد بی­رویه شهرها، نارسایی­ها و پیچیدگی­های اجتماعی و اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه­های روستایی است (سعیدی، 1381).

توجه به توسعه و برنامه­ریزی منطقه­ای، شهری و روستایی ابزاری شناخته شده برای سیاست­گذاری دولت­ها است. یکی از مباحث عمده و اساسی برنامه­ریزی، مسئله توسعه متوازن است که می­تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح شود توسعه متعادل منجر به برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، کاهش نا­آرامی­های سیاسی و عدم مهاجرت می­گردد. توجه به همگن سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات و تسهیلات و سایر شاخص­های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و جمعیتی از موضوعاتی است که می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد(رضایی،1390 به نقل از آسایش،1374). امر برنامه­ریزی روستایی بدون شناخت واقعی جایگاه مناطق روستایی امکان­پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است قبل از برنامه­ریزی توسعه روستایی و حتی قبل از تعیین هدف توسعه روستایی، جایگاه و یا به عبارتی سطح توسعه هر یک از روستاها مشخص گردد. در سالهای اخیر یکی از روش­هایی که برای منطقه­بندی و رتبه­بندی نواحی مختلف مورد استفاده می­گیرد کاربرد شاخص­های مختلف است در این رابطه تعداد زیادی از شاخص­ها وجود دارد که از میان آنها شاخص­های کلیدی انتخاب شده می­شود و از روشهای مختلفی می­توان برای آنالیز آنها استفاده کرد که یکی از آنها روش آنالیز تاپسیس می­باشد.

باتوجه به اینکه مهمترین قدم در برنامه­ریزی توسعه روستایی تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل­ها است، با تعیین درجات توسعه هر یک از مکان­ها از طریق روش تاپسیس تشخیص و جهت نوع توسعه امکان­پذیر می­باشد.(آسایش ،1375) بنابراین در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که علاوه بر شناخت میزان بهره­مندی و یا محرومیت روستاها از برخی امکانات مورد نیاز اساسی و شاخص­های مورد نظر، در پی مقایسه هر یک از روستاها و دهستاها و بخش­های شهرستان رودبار با یکدیگر و تعیین موقعیت هر یک از آنها از میزان درجه توسعه­یافتگی می­باشیم.

مطالعات مقدماتی انجام شده در نواحی روستایی شهرستان رودبار نشان می­دهد که توزیع خدمات به صورت مناسب نمی­باشد و در مقابل نیز از توانایی­های محیطی و اجتماعی موجود در شهرستان به خوبی استفاده نشده است به همین منظور می­توان با ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره­برداری از منابع موجود در شهرستان، روستاها را در سطحی مناسب از درجه توسعه­یافتگی برسانیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

دانلود پايان نامه با عنوان شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستاهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا، یکی از شرایط ضروری توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام جوامع است جامعه روستایی نقش اساسی در حیات اقتصادی اجتماعی یک کشور دارد و با توجه به اهمیت روستاها و زندگی روستایی، برنامه­ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی اهمیت بسیار دارد، برنامه­های توسعه در یک کشور، زمانی موفق می­باشد که علاوه بر برنامه­ریزی در سطح کلان، به برنامه­ریزی منطقه­ای نیز توجه شود و  براساس ویژگی­های هر منطقه، اقدامات مناسب به عمل آید. با توجه به کاهش جمعیت روستاها و گسترش بی­رویه شهرنشینی دقت و بررسی وضعیت روستاها و تعیین درجه توسعه­یافتگی این مناطق از اهمیت فراوانی برخوردار می­شود و عدم توجه ممکن است باعث بروز مشکلاتی همچون کاهش چشم­گیر تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، افزایش بیکاری، آسیب­های اجتماعی و غیره شود. بنابراین شناخت مشکلات، ظرفیت­ها و توانایی­های روستاها و تعیین سطوح توسعه­یافتگی روستاها از اهمیت و ضرورت ویژه­ای برخوردار می­باشند.

امروزه کشور­های در حال توسعه، به منظور تقویت زیر بناهای اقتصادی- اجتماعی خود، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل­های منطقه­ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص­ها و تصمیم سازی­های مدیریتی نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند. با توجه به این امر که توزیع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، پیامدهای متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از آنجا که یکی از بنیان­های اطلاعاتی لازم جهت برنامه­ریزی صحیح ملی و منطقه­ای، آگاهی از توانمندی­ها و امکانات مناطق مختلف است. لذا تعیین موقعیت و جایگاه این مناطق به­ویژه از نظر میزان توسعه­یافتگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

شهرستان رودبار براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 دارای، 104102 نفر جمعیت است که از این تعداد جمعیت 15/59 درصد در نقاط شهری و 85/40 درصد در نقاط روستایی سکونت دارند، به عبارت دیگر 42527 نفر در مناطق روستایی زندگی می­کنند، این شهرستان در نواحی کوهستانی قرار دارد و این امر موجب شده که روستاها از یکدیگر و نواحی شهری فاصله بیشتری داشته باشند و متأسفانه توجه کمتری به آنها شود بنابراین با توجه به تعداد زیاد جمعیت روستایی و اهمیت و نقش روستاها در توسعه استان و کشور توجه به نواحی روستایی این شهرستان اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به­همین منظور برای تعیین روستاهایی که از نظر شاخص­های توسعه در سطح پایینی از توسعه قرار دارند به بررسی تک­تک روستاها پرداختیم تا بتوان روستاهای کمتر توسعه یافته را مشخص کرد و در برنامه­ریزی­ها به این روستاها توجه بیشتری نمود.

 

1- 4 – اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

 

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

 

1- 5 – سوالات تحقيق

با توجه به شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با توجه به شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستاهای-پايان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

رشد و توسعه به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه شناسان و پژوهشگران برخی از علوم دیگر همچون جغرافیا و غیره مورد توجه و اساس برنامه­ریزان قرار گرفت. از جمله دشواری­های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی­های اجتماعی، مشخص کردن مفهوم رشد و توسعه است. توسعه را می توان فرایندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که منتج از استانداردهای زندگی بوده و باعث بهبود سطح زندگی مردم جامعه می­شود. فرآیند توسعه به حدی اهمیت دارد که باید به موازات رشد جمعیت قابل مشاهده باشد و توصیفی اینچنین، مفاهیم کیفی و منصفانه را به عنوان اهداف قطعی در هر فرآیند توسعه در بر می­گیرد به عبارت ساده می­توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری­ها است، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (Hodder,2000).

روستاها کهن­ترین شکل سکونتگاه­های بشری و روستا­نشینی یکی از قدیمی­ترین شیوه­های زندگی اجتماعی بشر است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکل­گیری و شکوفایی جوامع و تمدن­ها داشته اند. افول بسیاری از تمدن­ها نیز به ویرانی روستاها و بی­توجهی به آنها به عنوان عناصر پایه تولید و رونق اقتصادی مربوط می­شود. توسعه بخش صنعت و گسترش شهرنشینی باعث شد به مرور از سهم روستاها به عنوان مکان­های تولیدی که نیاز سایر بخش­های جامعه را تأمین می­کردند، کاسته شود. با وجود این حتی توسعه صنعتی و شهرنشینی، بخش روستایی به عنوان بخش تولید پایه و اساسی به هیچ وجه اهمیت خود را از دست نداده است. چنان که در کشورهای صنعتی اروپا و حتی امریکا حمایت از بخش کشاورزی یک اصل و خط قرمز به شمار می­آید که در اتحادیه­های اقتصادی و سازمان تجارت جهانی، هر زمان که بحث بر سر بخش روستایی و کشاورزی است، این کشورها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش شرایطی که به ضرر بخش کشاورزی و روستایی آنها باشد نیستند، حتی اگر این پذیرش منافع دیگری برای آنها به همراه داشته باشد.(جمعه پور، 1385)

روستا­نشینی پدیده­ای جهانی است که در همه نواحی کره­ زمین وجود داشته و همه ساکنان کره خاکی به نوعی به تولیدات روستایی نیاز دارند، روستاها اهمیت خاصی در توسعه یک کشور دارند. روستاها بخش مولد و تامین کننده مواد غذایی کشور­ها می­باشند و تولید کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع و صادر کننده نیروی انسانی بخش­های تولیدی یک کشور محسوب می­شوند. روستاها، واحد بنیانی تولید در نظام اقتصادی ملی می­باشند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهند بنابراین اهمیت و نقش روستاها در توسعه و بقای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیر است و به همین دلیل در دهه­های اخیر توجه خاص به آن شده است و توسعه روستاها و روستاییان به یکی از مهم­ترین دلمشغولی­های بسیاری از برنامه­ریزان و محققان تبدیل شده است» (ازکیا،1384). براین اساس می­توان شاخص­هایی را مطرح کرد تا به وسیله آنها سطح توسعه­یافتگی نواحی روستایی را مورد بررسی قرار داد و برای آن برنامه­ریزی کرد، ولی قبل از آن باید برای شناخت تفاوت سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی، ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت­ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه­ریزی کرد، بدیهی است شناسایی وضع موجود در روستاها و جایگاه آنها در فرایند توسعه­یافتگی از جمله اقدامات ضروری برای برنامه­ریزی توسعه روستایی می باشد. مسلم است که امکانات و منابع در همه جا به طور یکسان وجود ندارد و روستاها از نظر ویژگی­های طبیعی، اجتماعی- جمعیتی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی و درمانی وغیره متفاوت می­باشد

امید است تحقیق حاضر بتواند با تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار بتواند در شناسایی و ایجاد زمینه لازم جهت بهبود وضعیت موجود این روستاها گامی به جلو بر­دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستاهای-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1- 4 – اهداف تحقیق 5

1- 5 – سوالات تحقيق 6

1-6- محدوده تحقیق 6

1-6-1- محدوده زمانی 6

1-6-2- محدوده مکانی 6

1-6-3- محدوده موضوعی 6

1-7- محدودیت تحقیق 6

1-8- واژه های کلیدی 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی 10

2-2-1- توسعه 10

2-2-2- توسعه روستایی 13

 

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

2-2-3- تعریف روستا 15

2-2-4- خصلت های جامعه روستایی 19

2-2-5- توسعه پایدار روستایی 21

2-2-6- توسعه همه جانبه روستایی 21

2-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی 22

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم 22

2-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی 23

2-2-7- عمران روستایی 23

2-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی 24

2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه 24

2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی 25

2-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی 25

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت 26

2-3-5- اهداف توسعه روستایی 27

2-3-6- برنامه­ریزی روستایی 27

2-3-7- اجزای توسعه روستایی 28

2-3-8- مفهوم برنامه­ریزی 29

2-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی 30

2-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع 30

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

2-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف 30

2-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه 30

2-4- بخش سوم: پیش نگاشته­ها 32

2-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری 37

شکل 2-1- چهارچوب نظری تحقیق 38

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 40

3-2- محدوده مورد مطالعه 40

3-2-1- موقعيت جغرافیایی 40

3-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری 41

3-2-2- ویژگی های جمعیتی 42

3-2-3- توپوگرافي 44

3-2-4- اقليم 45

3-3- روش تحقیق 46

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه 46

3-5- شاخص های تحقیق 46

3-6- فرضيه هاي تحقيق 47

3-7- روش گردآوری داده ها 47

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 48

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

3-8-1- تاپسیس: 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 52

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385 53

4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385 53

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385 54

4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392 55

4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392 56

4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385 57

4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 59

4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392 59

4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392 61

4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385 62

4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385 63

4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385 65

4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385 69

4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385 70

4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385 71

4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385 72

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385 74

4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385 77

4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392 78

4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392 79

4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392 81

4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392 83

4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392 85

4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392 86

4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392 87

4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392 88

4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385 90

4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 خلاصه 94

یافته های تحقیق 95

5-2- رتبه بندی بخش ها 95

5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385 95

5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92 96

5-4-1- دهستان کلیشم 85 96

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

5-4-2- دهستان کلیشم 92 96

5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85 96

5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92 97

5-4-5- دهستان دلفک در سال 85 97

5-4-6- دهستان دلفک در سال 92 97

5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85 98

5-4-8- دهستان رحمت آباد  در سال 92 98

5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85 98

5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92 98

5-4-11- دهستان خورگام  در سال 85 99

5-4-12- دهستان خورگام در سال 92 99

5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85 99

5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92 99

5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85 100

5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92 100

5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85 100

5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92 100

5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85 100

5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92 101

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101

5-5-1- دهستان بلوکات 101

5-5-2- دهستان دشتویل 101

5-5-3- دهستان رحمت آباد 102

5-5-4- دهستان جیرنده 102

5-5-5- دهستان کلیشم 103

5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی 104

5-5-7- دهستان رستم آباد شمالی 104

5-5-8- دهستان کلشتر 104

5-5-9- دهستان خورگام 105

5-5-10- دهستان دلفک 105

منابع و ماخذ 107

 پیوست ها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی مخاطبان

ارتباط گران رسانه ها اغلب رابطۀ پیچیده ای با مخاطب خود دارند که تا حد زیادی به فاصلۀ میان آن دو و نداشتن شناخت از یکدیگر بستگی دارد. ارتباط گران جمعی اغلب از فرد به عنوان نمایندۀ عموم مخاطبان بهره می گیرند تا امر ارتباط را تسهیل کنند. مهم است که بپرسیم ارتباط گران به راستی با چه کسی ارتباط برقرار می کنند؟

ارتباط گران جمعی اغلب با انتخاب یک شخص (از درون یا بیرو گروه واقعی) به نمایندگی مخاطبان، از تعمیم محرک سرباز می زنند. مخاطب قرار دادن گروه و همگان بزرگ و در عین حال تلاش منتظم برای این که تا حد امکان برخی از ویژگی های آن گروه را در نظر بگیریم، مشکل آفرین است. از این رو بسیاری از ارتباط گران و برنامه ریزان ارتباطات به سادگی از این رویکرد چشم پوشی می کنند.

در ارتباطات برنامه ریزی شده، پیام ها غالبا” به گونه ای ساخته می شوند که گویی به سوی یک یک مخاطبان جهت داده شده اند. آنچه در این رویکرد دیده نمی شود پویایی گروهی و تفاوت مخاطبان با یکدیگر است. راه خلاصی از این مشکل تعیین افراد شاخص به عنوان رهبران فکری است. در موارد دیگر، واحد مخاطب ممکن است گروه باشد. مثل خانواده، دانش آموزان، دانشجویان و غیره.

بزرگ ترین مانع در دسته بندی مخاطبان نبود منابع است. دسته بندی همواره به معنی تلاش بیشتر حداقل در مراحل اولیۀ کار است. در فرآیند اطلاع رسانی، عرضۀ محرک واحد به گروه بزرگ مخاطبان، هزینه کمتری دارد تا ارائه محرک های گوناگون به برخی گروه های دریافت کنندۀ کوچک و گوناگون. لیکن بسیار احتمال دارد که راهبرد دوم در اغلب موارد موثرتر باشد.

بنابر این در این جا به برخی از مهم ترین دسته بندی های در زمینۀ مخاطب می پردازیم:

 

 

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ويژگی های جمعيت شناختی

این روش، رویکردی سنتی و غالبا” ساده در بخش بندی است و ویژگی هایی نظیر سن، جنس، شغل، اندازۀ خانوار، موقعیت فرد در چرخه حيات خانوادگي ،درآمد ،آموزش موقعيت جغرافیایی، مذهب، نژاد و ملیت را دربر می گیرد. این داده ها از لحاظ تعریف و اندازه گیری، به نحو معقولی دقیق اند. اهداف ارتباط برنامه ریزی شده، اغلب حول این رویکرد، ساختار یافته اند. مثلا” برای متقاعد کردن دانشجویان به شرکت در یک مذاکره غیررسمی برای حمایت از آموزش عالی و مواردی مانند این، از چنین رویکردی استفاده می شود. در بسیاری از اوقات برنامه ریز ارتباطی دو یا تعداد بیشتری از این متغیرها را با هم ترکیب می کند (دسته بندی جمعیت شناختی چند متغیری).

 

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها

مردم بسته به تجربه ها، تاثیرات محیط و از این قبیل، دنیا را به اشکال گوناگون درک می کنند.

یک پدیده ممکن است نزد اشخاص و گروههای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد.

یکی از مثال های قدیمی و خیالی از تفکیک افراد بر اساس ادراک آنان از خود در محیطشان در تحقیقات مرتون و گولدنر دیده می شود. مرتون و گولدنر اصطلاح «جهان شهری ها» و «محلی ها» را برای توصیف انواع مختلف افرادی به کار بردند که در اجتماعات محلی و سازمان ها نفوذ دارند؛ گروه اول کسانی هستند که دید کلی تری از واقعیت دارند و مرکز توجه گروه دوم، اجتماع محلی است. برنامه ریز ارتباطی باید با این دو دسته به شیوه ای کاملا” متفاوت برخورد کند.

 

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها

عموما” اعتقاد بر این است که ارتباط رو به سوی بخش هایی از مخاطبان که از پیش با نظر مطرح شده موافقند و کسانی که با آن موافقت ندارند باید متفاوت باشند. برای دسته اول چگونگی اطلاع رسانی در قالب استدلال یک جانبه، بیشترین اهمیت را دارد. دسته دوم به اطلاعات از نوع چیستی و چرایی نیاز دارد، به شیوه ای که استدلال های مخالف را نیز مورد بحث قرار دهد. با آن دسته از مخاطبان که نگرش هایی عمدتا” غیر از آنچه مورد نظر است دارند، باید با دقت و حساسیت رو به رو شد، زیرا دریافتشان از پیام ممکن است موجب اثرات معکوس گردد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت فروش

مديريت فروش از مباحثي است كه در سالهاي اخير مطرح شده و بيشتر به برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل نيروي فروش تاكيد مي كند.

كالاها و خدمات توسط شركت­ها توليد و روانه بازار مي شود و با انجام عمليات فروش توسط فروشندگان به دست خريداران رسانده مي شود. فروشندگان نقش پل ارتباطي بين توليد كننده و مصرف كننده را بازي مي كنند، پس فعاليت­هاي فروشندگان مي بايست توسط مديران فروش به نحوي مقتضي، برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل شود.

اساساً وظايف مدير فروش نيز همانند هر مدير ديگري شامل برنامه ريزي، سازماندهي، گزينش نيروي انساني و انگيزش، هدايت و كنترل نيروهاي تحت سرپرستي خود است.

مدير فروش بايد اهداف فروش را مشخص كند و اين اهداف را با اهداف بازاريابي و اهداف كل شركت هماهنگ سازد. به عبارت ديگر، اهداف بازاريابي شركت به اهداف فروش تبديل مي شود. اهداف فروش نيز حجم فروش را با توجه به هر خط توليد تعيين مي كند. اهداف فروش را مي توان برحسب مبالغ فروش يا واحدهاي فروش رفته تعيين كرد. اين اهداف را مي توان برحسب مناطق فروش، انواع مصرف كنندگان و دوره هاي زماني نيز تقسيم بندي كرد. به علاوه اهداف را مي بايست همواره ارزيابي، نظارت و كنترل و در صورت لزوم آنها را تعديل كرد، تا از طريق فروش، سود كافي حاصل شود (گلچین فر و بختائی، 1387).

مدير فروش همچنين بخشي از اوقات خود را جهت رسيدگي به موارد زير اختصاص مي دهد.
1) گزينش و استخدام افراد مورد نياز براي تكميل نيروي فروش.

2) فراهم نمودن امكانات جهت آموزش كافي براي نيروي فروش خود.

3) اطمينان از اينكه سياستها و برنامه هاي حقوق و دستمزد موجب انگيزش جهت فروش بيشتر در پرسنل فروش مي شود.

4) ارزيابي هر چند وقت يكبار از عملكرد نيروي فروش.

در زير هر يك از وظايف مديران فروش را به تفكيك در حوزه عمليات مديريت فروش مورد بررسي قرار گرفته است.

 

2-11-2-1- برنامه ريزي

مديران فروش در عمليات خود ابتدا بايستي به برنامه ريزي فروش بپردازند. فرايند برنامه ريزي عبارت است از مجموعه اي از تصميمات به هم پيوسته كه در نهايت تصوير تمام نمايي از مراحل عمليات به دست مي دهد. البته لازم به يادآوري است كه برنامه ريزي فروش بايد به دقت با برنامه ريزي كلي شركت هماهنگ و در چارچوب آن باشد.

اهميت برنامه ريزي به معناي تفكر پيشاپيش و پيش بيني راه حلهاي احتمالي آينده است. يكي از اهرمهاي عالي برنامه ريزي فروش كه مورد استفاده مديران فروش مي تواند قرار گيرد، تدوين بودجه دقيق فروش و هزينه هاي توزيع و فروش، تعيين مناطق فروش و ايجاد سهميه هاي فروش براي فروشندگان است. براي تدوين بودجه فروش بايستي مديران فروش دست به پيش بيني فروش بزنند.

پيش بيني فروش يك تخمين از فروش هاي نقدي يا واحدهاي فيزيكي بر پايه يك دوره زماني معين در آينده تحت يك برنامه بازاريابي طراحي شده و مجموعه مفروضاتي از شرايط و عوامل محيطي است. اساساً پيش بيني بودجه فروش، پايه و اساس تمام برنامه ريزيهاي عملياتي يك شركت را تشكيل مي دهد (گلچین فر و بختائی، 1387).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

دانلود پايان نامه ارشد:مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر کلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک و مراحل انجام آن

عناصر کليدي که مي بايست در هر برنامه RBI وجود داشته باشند، به اين شرح هستند:

 • سيستمهای مديريت براي نگهداري و تعميرات، مستندات، صلاحیت پرسنل، داده هاي مورد نياز، تداوم وانسجام برنامه و به روز رساني آناليزها.
 • روشي مستند براي تعيين احتمال خرابي
 • روشي مستند براي تعيين پيامد شکست/خرابي
 • روش شناسي مستند براي مديريت ريسک از طريق بازرسي، کنترل فرآيند و ديگر اقدامات کاهشي.

 

فرآيند RBI با برگزاري جلسات بررسي تخصصي براي هر تجهيز، که در دامنه کاري نيز مشخص شده، انجام مي گردد. ريسک، ترکيبي از احتمال وقوع برخي حوادث يا رخدادها در طي دوره زماني مورد بررسي و پيامدهاي مرتبط با آن رخداد( که اغلب منفي مي باشند) هست. از نقطه نظر رياضي، ريسک را مي توان طبق معادله ذيل محاسبه نمود:

ريسک= احتمال × پيامد                                   (3-6)

هرگاه آسيب/عیب در يک قطعه تحت فشار، در طي زمان عملکرد (در سرويس بودن) تجمع يابد، ميزان ريسک افزايش مي يابد. در برخي نقاط، تولرانس  ريسک از ريسک مورد نظر فراتر رفته و يک بازرسي با کارايي کافي براي شناسايي بهتر حالت عیب/آسيب بر روي قطعه پيشنهاد مي شود. اقدام بازرسي، به تنهايي مقدار ريسک را کاهش نمي دهد؛ اما در عين حال با  ايجاد امکان انداره گيري آسيب در قطعه مورد نظر، ميزان ترديد را کاهش مي دهد.

 

 

این پژوهش شامل شش مرحله ی اصلی می باشد که در ذیل آمده است.

3-3-2-1 مرحله اول: تشکیل تیم RBI 

از آنجايي که يک بازرسي بر مبناي ريسک نيمه کيفي به تخصص و تجارب مهندسان و کارشناسان وابسته است، پرسنل شرکت کننده در جلسات RBI مي بايست تجربه و آموزش لازم در زمينه مربوطه که در طي دوره بررسي RBI مورد بحث خواهد بود را داشته باشند. اعضاي تيم بايد از يک برنامه آموزش هاي مقدماتي در مورد متدولوژي RBI  و برنامه هاي مورد استفاده ، برخوردار باشند. لذا در ابتدا، دوره آموزشی با درک اهميت و کاربرد موثر RBI از سوی متخصصین امر برگزار و متعاقبا متخصصین ذیل به عنوان اعضاء تیم و جهت شروع پروژه RBI معین گردیدند که ازقرار ذیل می باشند (مطابق با استاندارد API 580) [13]

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

تعیین مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مرحله اول: تشکیل تیم RBI 

از آنجايي که يک بازرسي بر مبناي ريسک نيمه کيفي به تخصص و تجارب مهندسان و کارشناسان وابسته است، پرسنل شرکت کننده در جلسات RBI مي بايست تجربه و آموزش لازم در زمينه مربوطه که در طي دوره بررسي RBI مورد بحث خواهد بود را داشته باشند. اعضاي تيم بايد از يک برنامه آموزش هاي مقدماتي در مورد متدولوژي RBI  و برنامه هاي مورد استفاده ، برخوردار باشند. لذا در ابتدا، دوره آموزشی با درک اهميت و کاربرد موثر RBI از سوی متخصصین امر برگزار و متعاقبا متخصصین ذیل به عنوان اعضاء تیم و جهت شروع پروژه RBI معین گردیدند که ازقرار ذیل می باشند (مطابق با استاندارد API 580) [13]

 

 • مدیر واحد عملیاتی
 • سرپرست تیم RBI
 • متخصص فرایند واحد عملیاتی
 • متخصص تولید
 • متخصص تعمیرات
 • متخصص خوردگی
 • بازرس تجهیزات
 • نماینده واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • نماینده واحد برنامه ریزی

 

3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها

RBI نيازمند جمع آوري داده از بسياري از منابع، آناليز آنها و سپس تصميم گيري جهت مديريت ريسك مي باشد. معمولاً يك نفر به تنهايي زمينه و مهارت هاي لازم براي انجام كل ارزيابي ها را ندارد. عموماً يك تيم ازافراد مختلف با مهارتها و دانش هاي ، براي انجام موثر ارزيابي RBI مورد نياز مي باشد. اين تيم نيازمند داشتن يك سرپرست تيم با اختيار و مجوز لازم جهت مديريت تيم و مسئوليت اطمينان از تهيه يك طرح RBI مناسب مي باشد. تعدا افراد تيم و تركيب آن بسته به ميزان پيچيدگي تاسيسات متغير است ( معمولاً حداقل سه نفر لازم مي باشد)، وليكن تيم بايستي توانايي نشان دادن آگاهي فني كافي و تجربه لازم را در زمينه هاي زير داشته باشد:

– ارزيابي ريسك

– تشخيص خطرات فرآيند توليد و پيادمدهاي از كارا فتادگي تجهيزات

– مديريت ايمني و يكپارچگي واحد صنعتي

– مهندسي مكانيك شامل طراحيواحد

– بازرسي، نگهداري و عمليات واحد در شرايط خاص

– روش هاي بازرسي و ميزانموثر بودن تكنيك ها و دستورالعمل هاي NDE

داشتن تجربه و دانش حاصل از اجراي RBI بر روي ديگر واحدهاي صنعتي بسيار مفيد خواهد بود.به كارگيري افراد متخصص و مستقل از سازمان در اين مورد بسيار موثر خواهد بود . در بعضي موارد ممكن است مشورت با متخصيين خاص (نظير متخصص شيمي خوردگي، متخصص آمار و … ) نيز مورد نياز باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک