دانلود پايان نامه ارشد:سنجش رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

نظرية برابري و انتظار

نظرية برابري نخستين بار، توسط آدامز ارائه شد. به اعتقاد او، انسان همواره خواهان برخورد منصفانه با خود است. به عبارت بهتر، برابري باور به اين نكته است كه در مقايسه با ديگران، با ما منصفانه برخورد شده و نابرابري باور به اين نكته است كه درمقايسه با ديگران، با ما غيرمنصفانه برخورد شده است. براساس اين نظريه، فرايند مقايسة برابري بر مبناي نسبت ورودي به خروجي انجام مي پذيرد. ورودي آورده هاي فرد مانند سطح تحصيلات، تجربه، كوشش و وفاداري به سازمان و نتايج چيزهايي است كه فرد از سازمان دريافت م يكند، مانند حقوق، روابط اجتماعي، شناسايي و پاداش دروني در ازاي آورده هايش.كاركنان سازمان نخست نحوة برخورد سازمان با خودشان در مقايسه با ديگران را مي سنجند. فرد با اين ارزيابي، احساس برخورد عادلانه يا ناعادلانه را درك مي كند.

بنا به نظر آدامز، نارضايتي شغلي زماني به وقوع مي پيوندد كه نسبت بازده فردي هر فرد به دروندادها، و نسبت بازده به دروندادهاي فردي افراد ديگر مورد مقايسه قرار گيرد و كمتر از آنها برآورد شود. از اين رو تنها زماني مي توان حالت برابري ايجاد كرد كه:

1- دروندادها و بروندادها تغيير يابد؛

2- از نظر شناختي تحريف شود؛

3- دروندادها و بروندادهاي ديگران تغيير يابد

نظرية انتظار برمبناي تعبيرات وروم(1964) از علم سازماني پايه گذاري شده است. نظرية انتظار به مسائل مطرح شده در مكتب لذت جويي بر مي گردد كه در دهة 1930 مطرح شد و به منظور انگيزش كاري، مورد استفاده قرار گرفت. اين نظريه بيان مي كند كه مردم به شغلهاي مختلفي كه در اختيار آنان است، مي نگرند(مانند آمدن بر سركار در برابر نيامدن بر سر كار) و به انتخاب شغلي مي پردازند كه به تصور آنان با بيشترين احتمال به پاداش هاي مورد علاقه مي انجامد. وي دو الگو عرضه كرده است: يكي براي پيش بيني انتخاب هاي معين، مانند اينكه فرد چه حرف هاي را برخواهد گزيد يا در شغل خود چقدر تلاش خواهد كرد و ديگري براي پيش بيني نگرش هاي فرد نسبت به شغل خود. تركيب انتظار و ارزش تعيين مي كند كه شخص چه چيز را انتخاب خواهد كرد. وروم عقيده دارد نگرش مردم در انجام دادن كار به ارزشي كه آنها به نتيجه و بهرة تلاش خود(مثبت يا منفي) مي دهند، ضربدر حد اعتماد آنها به اينكه در عمل، تلاش و كوشش آنها به كاميابي در رسيدن به اهداف مي انجامد، بستگي دارد. به عبارت ديگر، انگيزش، دستاورد ارزش مورد پيش بيني فرد از يك هدف و درجة احتمالي است كه او براي رسيدن به هدف قائل است. يكي از مهم ترين جاذبه هاي او اين است كه اهميت نيازها و انگيزه هاي مختلف فرد را مورد شناسايي قرار مي دهد. اين نظريه با واقع بيني بيشتر، برخي ساده انگاري هايي را كه در روش مزلو و هرزبرگ لحاظ شده، ندارد و به گونة كامل با روش مديريت بر پاية هدف در يك راستا قرار دارد.

در تحليل نظرية انتظار، عناصر مهمي وجود دارد: نخست اينكه پيش بيني (انتظار) آنچه روي خواهد داد، عامل مؤثر انتخاب است و برآورد ما از آينده اهميت دارد. نكتة دوم اين است كه اين نظريه، دربرگيرندة دو عامل اصلي است: انتظار اينكه بازدهي حاصل خواهد شد، و ارزش رضاي تبخش پيش بيني آن بازده چقدر خواهد بود(خدایاری فرد، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

تاثیر رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازماني سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتني بر بازدارندگي، مبتني بر آگاهي، بر مبتني شناسايي.

 

2-2-5-1- اعتماد مبتني بر بازدارندگي

شكننده ترين ارتباطات با اعتماد مبتني بر بازدارندگي مهار مي شود. يك تخطي و يا يك ناهماهنگي ممكن است ارتباط را ضايع كند. اين شكل از اعتماد مبتني بر ترس از تلافي جويي است آنگاه كه از اعتماد تو استفاده مي شود. كساني كه ارتباطشان اينگونه است، آنچه مي گويند عمل مي كنند؛ زيرا از عواقب به انجام نرسيدن وظايفشان هراس دارند. اعتماد مبتني بر بازدارندگي تا جايي مؤثر است كه امكان مجازات وجود دارد، عواقب كار روشن است و در صورتي كه اعتماد مورد تخطي قرار گيرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. يك مثال از اعتماد مبتني بر بازدارندگي ارتباط ميان مدير و كارمند است. انسان معمولاً در مقام يك كارمند به جديد كارفرماي خود اعتماد مي كند؛ حتي اگر تجربه اي كه  اعتماد خود را به آن متكي مي كند اندك باشد. پيوند به وجود آورندة اين اعتماد اقتدار كارفرما و مجازاتي است كه مي تواند در مقابل انجام ندادن بر كارمند اعمال كند.

 

2-2-5-2- اعتماد مبتني بر آگاهي

بيشتر ارتباطات سازماني ريشه در اعتماد مبتني بر آگاهي دارد. به عبارت ديگر ، اعتماد مبتني است بر پيش بيني پذيري رفتاري كه حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنين اعتمادي هنگامي است كه شخص آگاهي لازم از افراد براي درك كافي و وافي كاركنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستي پيش بيني كند. اعتماد مبتني بر آگاهي به جاي اتكاي به بازداري، متكي به آگاهي است. از آگاهي ديگري و پيشبي ني پذيري رفتار او جاي قراردادها، مجازاتها، و ترتيبات حقوقي را معمول كه بيشتر اعتماد مبتني بر بازدارندگي است مي گيرد. اينگونه اعتماد، به مرور، و بيشتر به عنوان كنش تجربه اي كه  ايجاد اعتماد و با ارزش بودن مي كند، به وجود مي آيد. هر قدر كسي را بهتر بشناسيد پيش بيني صحيح تري از رفتار او در آينده خواهيد داشت. پيش بيني پذيري اعتماد را تقويت مي كند؛ حتي اگر پيش بيني كنيد كه ديگري قابل اعتماد نيست  زيرا راههاي سوءاستفادة او از اعتماد را مي توان پيش بيني كرد. هر قدر با افراد ديگر ارتباط بيشتر و تعامل منظم تر داشته باشيد، اين شكل از اعتماد بيشتر ايجاد خواهد شد و بيشتر به آن مي توان متكي بود. جالب اينجاست كه در سطح اعتماد مبتني بر آگاهي رفتار متناقض لزوماً سبب شكست اعتماد نمي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

پايان نامه با موضوع نقش رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميت تحقيق

امروزه سازمانهاي دولتي وبازرگاني درمحيطي به فعاليت مشغول هستند كه دائماً درحال تغيير ودگرگوني مي‌باشد، لذا سازماني مي تواند به حيات خود تداوم بخشيده وتوسعه يابد كه درشرايط عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي قادر باشد براي سازگاري وتطبيق خود باشرايط متحول محيط برنامه ريزي نمايد.

 

 

ó برنامه ريزي مسيرپيشرفت شغلي يا مسيرخدمتي، برنامه ريزي دوران خدمت. Career Planning

درسازمانهاي كوچك كه وظايف ساده اي را به عهده دارند عمل پيش بيني فعاليتهاي آينده مشكلي را ايجاد نمي‌كند. عمل برنامه ريزي بسيار ساده وآسان مي باشد، اما درمحيط ياسازماني بزرگ وپرتحرك كه داراي وظايف متعدد وعمليات تخصصي است، بايد منابع محدود وتوقعات نامحدود سازمان را آنچنان باهم تلفيق كرد كه ازسوي نيل به هدف ميسر بوده وازطرفي ديگر نيز سازمان ازچنان قابليت انعطافي برخوردار باشد كه بتواند خود را موافق دگرگونيهاي متغير هم آهنگ سازد10.

البته بديهي است كه برنامه ريزي در هر امر بدون پيش بيني نيروي انساني موردنياز ونحوه تأمين، تربيت و توزيع صحيح آن قرين موفقيت نخواهد بود. ازطرفي مقصود از « برنامه ريزي نيروي كار » اين است كه براي گماردن افراد درپستهاي خالي برمبناي پيش بيني هاي زير برنامه هايي را تدوين كرد :

 • پست يا پستهايي را كه انتظار مي رود خالي شود.
 • آيا اين پستهـا به وسيلـه داوطلبـان داخلي احراز گردد يـا داوطلبان خارجي. بنابراين برنامه‌ريزي نيروي كار عبارت است از برنامه‌ريزي جهت‌گماردن‌افراد درپستهاي‌خالي كنوني يا آينده چه اين پست به صورت يك منشي اداري باشد وچه درحدمديرعامل11. پس هدف از « پيش بيني » اين است كه چنين مفروضاتي را مشخص نمود.

همانطور كه درتعريف موضوع تحقيق ذكر شد برنامه ريزي نيروي انساني در دومرحله انجام مي شود :

 • برآورد احتياجات نيروي انساني
 • پيش بيني روشهاي تأمين آن احتياجات

برنامه ريزي دوران خدمت درمرحله دوم برنامه ريزي نيروي انساني يعني درهنگام پيش بيني روشهاي تأمين احتياجات نيروي انساني مطرح مي گردد. البته باتوجه به تعريف برنامه ريزي دوران خدمت مي‌توان دريافت كه برنامه‌ريزي دوران خدمت چيزي جامع‌تر از پرورش مديريت يا برنامه ريزي جانشيني مي‌باشد.

برنامه ريزي دوران خدمت محدود به مديران نيست وهمچنين تنها هدف آن معرفي جانشين نمي‌باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

تاثیر میزان هوش هیجانی مدیران-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هوش بين فردي و اميد و خوش بيني در خدمت بازار

هسته هوش بين فردي ابتدا توانايي درک و ارائه پاسخ مناسب به روحيات و خواسته‌هاي افراد ديگر است. در هوش درون فردي کليد اصلي عبارت از: آگاهي از احساسات شخصي خود که حاصل خودآگاهي است و توانايي متمايز کردن و استفاده از آنها براي هدايت رفتار خويش. هوش بين فردي توانايي درک افراد ديگر است، يعني اينکه چه چيز موجب برانگيختن آنها مي‌شود، چگونه کار مي‌کنند و چگونه مي‌توان با آنها کار مشترک انجام داد. تجار و مديران موفق جزء کساني­اند که هوش ميان فردي بالايي دارند. هچ و گاردنر چهار توانايي مجزايي را که به عنوان مؤلفه‌هاي هوش بين فردي مطرح مي‌باشند به شرح زير عنوان مي‌کنند:

سازماندهي گروه: داشتن ابتکار عمل در هماهنگ ساختن تلاش‌هاي گروهي از مردم است. اين مهارت براي رهبران ضروري است و در رهبران کارآمد هر نوع سازمان تجاري مشاهده مي‌شود.

ارائه راه حل: استعداد ميانجيگري، اجتناب از تعارض‌هايي که به وجود آمده است. افرادي که اين توانايي را در سطح بالا دارند در جوش دادن معاملات وداوري کردن و وساطت توانايي زيادي دارند.

ارتباط فردي: دارا بودن اين استعداد رويارويي با ديگران يا شناخت و پاسخ دادن مناسب به احساسات و علايق مردم را آسان مي‌سازد. اين افراد همکاران تجاري خوبي هستند و در دنياي تجارت به عنوان فروشنده يا مدير موفق مي‌باشند و در زمينه دريافتن احساسات ديگران از طريق حالت‌هاي چهره بسيار موفقند و از محبوبيت زيادي برخوردارند.

تجزيه و تحليل اجتماعي: به معناي توانايي دريافت احساسات، انگيزش ها، علايق ديگران و داشتن درکي عميق از آنهاست. اين آگاهي از احساسات ديگران باعث مي‌شود اين افراد به راحتي با ديگران صميمي شوند. در بهترين حالت مي‌توان گفت فردي با اين توانايي مشاور تجاري خوبي مي‌تواند باشد.

خوش بيني و اميد از ديگر ويژگي‌هاي افرادي است که داراي هوش هيجاني بالايي مي‌باشند. اميد نقش شگفت‌آوري در موفقيت تجاري و مديريتي افراد دارد و زندگي حرفه‌اي هر کس که به کسب و کار تجاري مي‌پردازد به نحو چشمگيري وابسته به ميزان اميد اوست. اميد چشم‌انداز و دورنمايي روشن و پرنوري است که نشان مي‌دهد در نهايت همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت. اشنايدر، اميد را اين گونه تعريف مي‌کند: اعتقاد به اين امر که هدفتان هرچه باشد هم اراده دستيابي به آن را داريد و هم راه آن مقابلتان گشوده است. افراد پراميد که اميدشان تمامي ندارد وقتي در دستيابي به هدفي مثلاً در انعقاد قرارداد معامله‌اي شکست مي‌خورند بر اين باورند که سخت تر کار و تلاش کنند و به مجموعه کارهايي مي‌انديشند که مي‌توانست سبب موفقيت آنها در معامله مذکور شود و از آنها درس مي‌گيرند(رایس[1]، 1999).

خوش‌بيني نيز همانند اميد اثر بسياري در موفقيت کار تجاري دارد. خوش بيني يعني فرد صبر و انتظار زيادي داشته باشد. انتظاري در اين جهت که علي رغم وجود موانع ودلسردي‌ها در مجموع زندگي همه چيز درست خواهد شد. خوش بيني‌ها شکست را رويدادي مي‌بينند که مي‌توانند آن را جبران کنند.

در تحقيقي که سيلکمن بر روي بازارياب‌هاي شرکت بيمه مت لايف[2] انجام داد مشخص شد که بازارياب‌هايي که به طور ذاتي خوش بين هستند در سال اول کار خود به طور متوسط ۳۷درصد بيشتر از افراد بدبين افراد را بيمه کرده‌اند و رها کردن کار در سال اول در بين افراد بدبين دو برابر افراد خوش بين بوده است. توانايي افراد در شنيدن و پذيرش پاسخ منفي با رويي گشاده در تمام زمينه‌هاي فروش و بده بستان تجاري تواني سرنوشت­ساز است (گلمن و یویاتسیز[3]، 1999).

نتیجه آن که خريد و فروش و بازار و مديريت و تجارت و توفیق در تجارت به صورتي اجتناب ناپذير با عامل انساني سر و کار دارند. چه در محيط داخل سازمان که سلول اصلي تشکيل دهنده واحدها افراد مي‌باشند و چه در محيط خارج از سازمان که مديريت با عوامل متعدد انساني سر و کار دارد. از دولتمرداني که قوانين تجاري را تدوين مي‌کنند و گروه‌هاي مرجع اجتماعي که سلايق مردم را در خريد اجناس و رواج مد جهت دهي مي‌نمايند و نهاد خانواده که در خريدهاي بزرگ کانون اصلي مشورت مي‌باشند و مشتريان نهايي که خريداران هستند تا نمايندگي‌هاي فروش همگي عامل انسان را به عنوان هسته مرکزي با خود همراه دارند. هوش هيجاني به عنوان توانايي درک احساسات و نياز ديگران و نیز هوش بازاریابی -به عنوان هنري که افراد و سازمانهاي مختلف به آن احتياج داشته و دستيابي به آن تنها با استفاده همزمان از علم و هنر ميسر است و این هوش نه تنها قابليت فردي، بلكه قابليتي سازماني است كه از محيط سازمان كسب شده و آميخته اي از سه مقوله فرد، سازمان و محيط است-کمک بسيار کارسازيست در جهت هدايت ديگران در راهي که منتهي به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازماني و رضايت افراد و جامعه مي‌شود. با این حال هنوز این سؤال در بسیاری از مجامع علمی مربوط به بازاریابی وجود دارد که آیا هوش هیجانی بهتر می تواند در توفیق در تجارت یا مدیریت بازار به کار آید یا هوش بازاریابی(رکنی نژاد، 1384).

[1]. Rice

[2]. Matlife

[3]. Goleman, D.Boyatzis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1.هدف كلي پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئي پژوهش:

1.تعیین میزان هوش هیجانی مدیران

2.تعیین میزان هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

پايان نامه بررسی کشف روابط و الگوهاي پنهان ميان داده ها با استفاده از تکنيک هاي مختلف

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-7-1   طبقه بندي[1]

طبقه بندي فرايند جستجوي مجموعه اي از مدل ها يا توابع است که کلاس هاي داده ها يا مفاهيم را توصيف يا تفکيک مي نمايد. تا بتوان از اين مدل براي پيش بيني کلاس اشيا استفاده کرد. مدل استخراج شده بر پايه تحليل مجموعه اي داده هاي آموزشي يا داده هايي که کلاس آن ها مشخص است مي باشد(هن و کمبر 2006).

فرايند طبقه بندي در واقع نوعي يادگيري با ناظر مي باشد که طي دو مرحله انجام مي گيرد. در مرحله اول مجموعه اي از داده ها که در آن هر داده شامل تعدادي خصوصيتِ داراي مقدار و يک خصوصيت به نام خصوصيتِ کلاس مي باشد، براي ايجاد يک مدل داده به کار مي رود که اين مدل داده در واقع توصيف کننده مفهوم و خصوصيات مجموعه داده هايي است که اين مدل از روي آن ها ايجاد شده است. مرحله دوم اعمال فرايند طبقه بندي يا به کارگيري مدل داده ايجاد شده بر روي داده هايي است که شامل تمام خصوصيات      داده هايي مي شود که براي ايجاد مدل داده به کار گرفته شده اند، به جز خصوصيت کلاس اين مقادير، که هدف از عمل طبقه بندي نيز تخمين مقدار اين خصوصيت مي باشد(هن و کمبر 2006).

2-1-7-2   پيش بيني[2]

پيش بيني به هر دو مورد پيش بيني مقادير عددي و پيش بيني کلاس ها اشاره دارد. پيش بيني شامل شناسايي روند توزيع بر اساس اطلاعات در دسترس است. طبقه بندي و پيش بيني ممکن است نياز به تجزيه و تحليل مرتبط داشته باشند تا بتوانند صفاتي را که در فرايند طبقه بندي يا پيش بيني مشارکتي ندارند شناسايي و در صورت تمايل آن ها را حذف نمايند (هن و کمبر 2006).

2-1-7-3   تحليل خوشه اي[3]

خوشه بندي، يک جمعيت نامنظم را به مجموعه اي از زيرگروه هاي منظم تقسيم بندي مي کند. برخلاف دسته بندي و پيش بيني که اشيا داده ها را بر اساس کلاس ها تحليل مي کنند، خوشه بندي اشيا داده ها را بدون در نظر گرفتن برچسب هاي کلاس تحليل و آناليز مي نمايند. عمدتاً برچسب کلاس ها در داده هاي آموزشي به آساني مشخص نيست زيرا اين کلاس ها شناخته شده نمي باشند. خوشه بندي گاهي براي تعيين و توليد چنين برچسب هايي به کار مي رود. به عبارت ديگر مي توان خوشه بندي را به صورت دسته بندي تعريف کرد، با اين تفاوت که دسته ها و برچسب آن ها از پيش تعريف شده نبوده و عمل دسته بندي، بدون نظارت انجام مي گيرد.

[1] Classification

[2] Prediction

[3] Cluster Analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-     هدف تحقيق

به کارگيري برخی از قابليت هاي داده کاوي نظير Clustering، Association Rules و … بر روي اطلاعات سامانه ي137 و کشف روابط و الگوهاي پنهان ميان داده ها با استفاده از تکنيک هاي مختلف هريک از آن ها و بررسي و تحليل نتايج به دست آمده به منظور ارتقاي کيفيت خدمات شهري.

1-2-     سوالات تحقيق

1-        چگونه مي توان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران به پيش بيني مشکلات مناطق22 گانه شهرداري در حوزه ي کلان شهري پرداخت؟

2-        چگونه مي توان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري به کشف الگوي پنهان ميان مشکلات مناطق و حوزه هاي مختلف شهرداري دست يافت؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه شهرداری تهران

شناسایی کشف روابط و الگوهاي پنهان ميان داده ها با استفاده از تکنيک هاي مختلف -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-         انواع داده کاوي

در عمل دو هدف مهم و اساسي داده کاوي، پيش بيني[1] و تشريح[2] است. در پيش بيني، بعضي از متغيرها يا حوزه هايي از مجموعه هاي داده اي به منظور پيش بيني ارزش ناشناخته يا آينده ي داده هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند، از سوي ديگر تشريح، بر يافتن الگوهاي تشريحي داده ها که مي توانند به وسيله انسان تعبير شوند تمرکز مي نمايد. در نتيجه داده کاوي را مي توان در يکي از گروه هاي زير جاي داد:

 • در داده کاوي پيش بيني کننده با استفاده از داده ها، مدل هايي براي پيش بيني مقادير متغيرهاي مورد نظر توليد مي گردد.
 • داده کاوي تشريحي با استفاده از الگوهايي که در اعداد مي يابد به تجزيه و تحليل و علت يابي يک يا چند پديده مي پردازد.

ازنظر پيش بيني کننده، هدف از داده کاوي توليد مدلي است که با استفاده از يک کد اجرايي، وظايفي چون پيش بيني، دسته بندي، تخمين مقدار، تخمين عملکرد و غيره را انجام دهد.

از نظر تشريح کننده، هدف حصول درکي کامل از سيستم تحليل شده به وسيله الگوهاي پنهان در آن و روابط درون مجموعه هاي داده اي است(مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 1388، ص 3).

1-1-2-         دلايل استفاده از داده کاوي

در سال هاي اخير استفاده از تکنيک هاي داده کاوي رشد بسيار سريعي داشته است که از دلايل اين امر مي توان به موارد ذيل اشاره کرد(Gupta 2006):

 • سهولت توليد داده ها با استفاده از پردازش تحليلي برخط[3].
 • افزايش داده هاي ايجاد شده از طريق ابزارهاي الکترونيکي از قبيل تراکنش هاي خريد، عمليات بانک، کارت هاي اعتباري و ماهواره ها.
 • افزايش داده هاي ايجاد شده از طريق صفحات وب.
 • افزايش حجم ابزاهاي ذخيره داده ها شامل انواع حافظه ها.
 • کاهش هزينه هاي پردازش اطلاعات.
 • وجود محيط هاي رقابتي با توجه به جهاني شدن کسب و کار.
 • وجود نرم افزارهاي مفيد داده کاوي.

[1] Predictive

[2] Descriptive

[3] OLAP

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-     هدف تحقيق

به کارگيري برخی از قابليت هاي داده کاوي نظير Clustering، Association Rules و … بر روي اطلاعات سامانه ي137 و کشف روابط و الگوهاي پنهان ميان داده ها با استفاده از تکنيک هاي مختلف هريک از آن ها و بررسي و تحليل نتايج به دست آمده به منظور ارتقاي کيفيت خدمات شهري.

1-2-     سوالات تحقيق

1-        چگونه مي توان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران به پيش بيني مشکلات مناطق22 گانه شهرداري در حوزه ي کلان شهري پرداخت؟

2-        چگونه مي توان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري به کشف الگوي پنهان ميان مشکلات مناطق و حوزه هاي مختلف شهرداري دست يافت؟

پايان نامه مديريت گرایش استراتژیک:بررسی رابطه پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله سوم: برآورد نيروي انساني مورد نياز (تقاضا براي نيروها)

نيازمندي‌هاي منابع انساني اغلب به عنوان تقاضاي منابع انساني تعبير مي‌شود كه ادارات و بخش‌هاي سازمان را در نيل به اهدافشان ياري مي‌كند. برنامه‌ريزي منابع انساني بطور معمول بيانگر يك مقايسه بين تقاضاي نيروي انساني با عرضه منابع انساني مي‌باشد. در تشخيص تقاضا تلاش مي‌شود تعداد افراد مورد نياز جهت انجام كار و تصدي مشاغل سازماني پيش‌بيني گردد.

بديهي است كه تعيين تقاضاي آينده، در واقع پيش‌بيني است اما فقط به پيش‌بيني منحصر نمي‌گردد بلكه تعيين راه‌حل‌هاي مناسب و سازماندهي مشاغل كه كسب اهداف را ميسر مي‌سازد از نكات عمده ديگر است كه ساماندهي و جرح و تعديل نظرات انساني را در قالب تقاضا مي‌نماياند و اينكه استفاده از نيروهاي موقت، اضافه‌كاري و عقد قرارداد چه تاثيري بر امر تقاضاي نيروي انساني خواهد گذارد از نكات كليدي اثرگذار در اين مفهوم است كه فن‌آوري به كار گرفته شده، بي‌نقص بوده است، تجهيزات به كار گرفته شده و موجود را نيز بايد به آن افزود و آنها را در امر تقاضا موثر دانست (سيد جوادين، 1384).

روشهاي برآورد نيروي انساني مورد نياز

الف) روش رونديابي: پيش بيني نيارهاي آتي به نيروي انساني را مي‌توان با مطالعه تعداد افرادي كه در چند سال گذشته به استخدام سازمان درآمده‌اند، آغاز كرد. با محاسباتي كه انجام مي‌گيرد احتمال ادامه اين روند، تعيين مي‌شود و مبناي پيش بيني نيازهاي آتي سازمان به نيروي انساني قرار مي‌گيرد.

 

ب) روش نسبت يابي: روش ديگر براي پيش بيني تعداد كاركنان مورد نياز، تعيين نسبتي است كه ميان يك عامل معين (مانند حجم فروش) و تعداد افراد مورد نياز وجود دارد.

ج) روش همبستگي: رابطه آماري ميان دو متغير را مي‌توان به وسيله روش همبستگي محاسبه كرد. در اين روش، ارتباط ميان ميزان فعاليتي در سازمان و تعداد افراد مورد نياز بررسي مي‌شود. چنانچه ارتباط و همبستگي ميان اين دو عامل وجود داشته باشد، مي‌توان پيش بيني كرد در صورت تغيير ميزان فعاليت مورد نظر، تعداد افراد مورد نياز چقدر خواهد بود.

د) روش رگرسيون: رگرسيون روشي است كه از طريق آن مي‌توان با استفاده از اطلاعاتي كه در مورد متغير مستقل وجود دارد، متغيرهاي وابسته را پيش بيني كرد.

هـ) روش شبيه‌سازي: روش شبيه سازي بر اساس اين فرض بنا شده است كه مي‌توان با ساختن مدلهايي كه به طور مصنوعي، شرايط واقعي دنياي خارج را منعكس مي‌كند، مسائل را مطرح و مطالعه نمود. با استفاده از كامپيوتر مي‌توان متغيرهاي بسياري را وارد مدل كرد و با انجام دادن آزمايشهاي مختلفي روي آن، نتايج را مطالعه نمود. بدين طريق، تصميم گيرنده مي‌تواند قبل از اتخاذ تصميم نهايي، اثر تصميمات خود را در مدل، تجزيه و مشاهده كند. در برنامه‌ريزي نيروي انساني با استفاده از روش شبيه‌سازي، مدلهايي ساخته مي‌شود كه در آن رابطة ميان تعداد افراد مورد نياز سازمان و ساير متغيرها محاسبه مي‌گردد (جزني، 1380).

مرحله چهارم: برآورد عرضه نيروي انساني

بعد از تعيين كميت و كيفيت نيرويي كه سازمان براي نيل به اهداف خود به آن نياز دارد (تقاضا براي نيرو)، در اين مرحله بايد به اين سوال پاسخ داد كه اين افراد را چگونه و از كجا مي‌توان پيدا كرد. پس منظور از عرضه نيروي انساني، نيروهايي است كه سازمان براي رفع نيازهاي خود به آن دسترسي دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می شود: 

1- تعیین رابطه پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین رابطه پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

بررسی تأثیر شیوة بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای پیش بینی فروش

پيش‌بيني‌هاي فروش محصولات جديد، مهم و در عين حال وظيفه‌اي سنگين مي‌باشد. در حالي كه برخي ابداعات، بازارهاي در حال رشد را تسخير مي‌كنند و ثروتمندان بيشماري را به وجود مي‌آورند، برخي ديگر مطلقاً نمي‌توانند حتي در يك بازار، موفقيت كسب كنند. مدل‌هاي مفيد زيادي براي پيش‌بيني فروش محصول جديد پيشنهاد مي‌گردد. برخي از اين روش‌هاي ويژه عبارتند از:

گروه‌هاي خاص، بررسي‌هاي رسمي در خصوص مشتريان، آزمون‌هاي مفهومي، روش دلفي، ارزيابي نظر كارشناسان، مصاحبه با كادر فروش، قضاوت‌هاي مديريت و هدايت‌هاي مشتري. اين روش‌ها به خصوص در ابتداي فرآيند نوآوري، قبل از آن که اطلاعات فروش‌هاي واقعي به دست آيد، مفيد واقع مي‌شوند. ديگر روش‌‌هاي پيش‌بيني فروش در مراحل بعدي فرآيند نوآوري استفاده مي‌شود. زماني كه يك محصول يا خدمت در بازار جايي باز كرده است، مي‌توان از روش‌هاي ذيل استفاده كرد: آزمون ميداني، تحليل سري‌هاي زماني، معرفي يك كالاي تجاري به يك بازار محدود، منحني رشد، تعميم مدلِ توزيع، بازارهاي شبيه‌سازي شده و آزمون مدل‌هاي محصول جديد مانند بازاريابي با استفاده از تحليل شبكه‌اي. يكي از مشكلات كليدي كه در مدل‌هاي پيش‌بيني فروش محصول جديد با آن رو به رو هستيم، وجود تعداد فراواني از مدل‌هاي پيش‌بيني است كه معيارهاي اندكي در انتخاب مؤثرترين آنها براي يك استفاده خاص وجود دارد. احتمالاً هنوز هم انتخاب مدل بيش از هر چيز به ويژگي‌هاي بازار و محصول وابسته است.  در صنايع با فناوري پيشرفته مانند رايانه‌ها و ارتباطات راه دور، تغيير سريع است، معرفي محصول از سرعت بالايي برخوردار مي‌باشد، تعداد اين معرفي‌ها فراوان است و مجموعه اطلاعات مفيد اغلب كم هستند يا اصلاً وجود ندارند. به علاوه از آنجا كه نوآوري‌ها ماهيتشان به طور ريشه‌اي جديد مي‌باشد، پذيرش آنها توسط مشتري به زمان نياز دارد. منطقي به نظر مي‌رسد كه انتظار داشته باشيم که همه مدل‌هاي پيش‌بيني فروش محصول جديد صرف نظر از ويژگي‌هاي محصول و بازار، از كارآيي مساوي برخوردار باشند. مسأله پيچيدة ديگري كه در فرآيند انتخاب با آن رو به رو هستيم، تشخيص تفاوت بين كالاهاي مصرفي و صنعتي مي‌باشد. دالريپل، مردي از نسل قبل، خاطر نشان مي‌كند که:

به طور قابل ملاحظه‌‌اي برآورد بازار بالقوه و پيش‌بيني فروش محصولات با فناوري پيشرفته در كالاهاي صنعتي نسبت به كالاهاي مصرفي مشكل‌تر است. (روستا، ونوس و ابراهیمی 1383، 113)

اکنون به تشریح هر یک از عناصر متغیر پیش بین می پردازیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

 

1-6-1  هدف اساسی تحقیق

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- بررسی و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- بررسی و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- بررسی و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

پايان نامه بررسی وضعيت الگوهاي ذهني و بهبود آن در شركت لوله صفا

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

يادگيري پيش بيني كننده1:

يادگيري پيش بيني كننده زماني اتفاق مي افتد كه سازمان از آينده مورد انتظار مي آموزد. اين نوع يادگيري يك رويكرد (دورنما-تفكر-عمل) به يادگيري است كه به دنبال اجتناب از نتايج و تجربيات منفي از طريق تعريف بهترين فرصت هاي آينده و كشف راه هايي براي دستيابي به آن آينده باشد. يادگيري پيش بيني كننده را مي توان به صورت زير نمايش داد :

 

 

نمودار2-4-يادگيري پيش بيني كننده

273 يادگيري ثانويه :

اين نوع يادگيري همان نوع سوم از دسته بندي آرجريس و شون است كه يادگيري سه حلقه اي نيز ناميده مي شود. ماركورات به پيروي از آرجريس و شون اين نوع يادگيري را (يادگيري در رابطه با يادگيري) تعريف مي كند. به نظر او وقتي سازمان در يادگيري ثانويه درگير مي شود، اعضايش از زمينه هاي سازماني قبلي براي يادگيري آگاه مي شوند. افراد كشف مي كنند كه چه چيزي انجام داده اند كه يادگيري را تسهيل كرده يا مانع شده است تا بتوانند استراتژي هاي جديدي براي يادگيري ابداع كنند.

274 يادگيري عملي:

يادگيري عملي توسط رجينالد روانز، يكي از معماران اوليه مفهوم سازمان يادگيرنده مطرح شده است. يادگيري عملي شامل كار بر روي مسائل واقعي، تمركز بر يادگيري حاصل شده، و به كار بستن واقعي راه حل ها مي باشد. به نظر روانز، يادگيري بدون عمل اتفاق نمي افتد و عملي بدون يادگيري وجود ندارد. معادله يادگيري عبارت است از :

يادگيري = آموزش برنامه ريزي شده (به معني دانش مورد استفاده روزمره) + پرسش (بينش جديد نسبت به آنچه كه تاكنون دانسته نشده است)، و يا به صورت خلاصه : Q+P=Lم توان ذکر نمود.

در تقسيم بندي ماركورات، يادگيري انطباقي چه از نوع تك حلقه اي و چه دو حلقه اي بيشتر انفعالي است و براي غلبه بر مسئله به كار مي رود، درحالي كه دو نوع يادگيري پيش بيني كننده و ثانويه بيشتر مولد1وخلاقانه2 هستند.

ديد كنوني به سازمان ها بر اساس يادگيري انطباقي است كه در حقيقت همان (الگوبرداري3) است. سينگ4 مي گويد : تطبيق در واقع اولين مرحله است كه شركت ها را وادار مي كند روي يادگيري مولد و يادگيري دو حلقه ا ي5تمركز كنند. يادگيري مولد روي آزمايشات مداوم كه سازمان ها براي تعريف و حل مشكلات خود دارند و بازخورد آنها، تأكيد مي كند. از نظر سينگ، يادگيري مولد همان برآورده كردن نيازها،تفكر سيستمي،ديد مشاركتي، يادگيري گروهي و تنش خلاق بين واقعيت موجود و ديدگاه جاري است. يادگيري سازماني برخلاف يادگيري تطبيقي به روش هاي جديد براي نگاه كردن به دنيا نيازمند است.

1 Anticipatory learning

1 Generative

2 Creative

3 Benchmarking

4 sing

5 Double loop learning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقيق :

هدف اصلي :

شناسايي رابطه بين يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني در شركت لوله صفا.

اهداف فرعي :

 • شناسايي وضعيت قابليت هاي فردي براساس ابعاد سازمان يادگيرنده و بهبود آن در شركت لوله صفا.
 • شناسايي وضعيت الگوهاي ذهني و بهبود آن در شركت لوله صفا.
 • شناسايي وضعيت چشم انداز مشترك و بهبود آن در شركت لوله صفا.
 • شناسايي وضعيت تفكر سيستمي و بهبود آن در شركت لوله صفا.
 • شناسايي وضعيت یادگیری تیمی و بهبود آن در شركت لوله صفا.

1-6- سؤالات تحقيق :

سؤال اصلي :

آيا بين يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني در شركت لوله صفا، رابطه معناداري وجود دارد؟

سؤالات فرعي :

 • آيا بين قابليت هاي فردي و كارآفريني سازماني در شركت لوله صفا، رابطه معناداري وجود دارد؟
 • آيا بين الگوهاي ذهني و كارآفريني سازماني در شركت لوله صفا، رابطه معناداري وجود دارد؟

بررسی راهکارهايي به منظور امکان پذیرنمودن اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي-پايان نامه مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاريف بودجه:

بر حسب تعريفي متعارف و اداري ، در گذشته بودجه حساب پيش بيني دخل و خرج يا درآمد و هزينه هاي دولت در يک سند مالي واحد براي يک دوره يکساله بود که به تصويب قوه مقننه مي رسيد و فاقد هرگونه  اثرات پويا بر اقتصاد بود . .( الماسي،1387 ، 35)

بودجه عبارت است از يک طرح مالي که در آن نيازمنديهاي پولي دولت بطور کلي براي مدت محدودي پيش بيني مي شود . ماده 14 قانون برنامه و بودجه در اين مورد مقرر كرده است بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تاييد وزير مربوطه يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.(فرزيب،1376، 77)

2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني :

در اينجا به دو مورد از تعاريف بودجه از ديدگاه حقوقي و قانوني اشاره مي شود . اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوق مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1289به شرح زير است:

بودجه سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد . مدت مزبور را سند ماليه مي گويند و عبارت است از يکسال شمسي .

بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول هدفهاي دولت مي شود.(الماسي،1387، 43)

در نهايت قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 هجري شمسي بودجه کل کشور را چنين تعريف  مي کند :

بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود و از 3 قسمت زير تشکيل مي شود :

الف) پيش بيني دريافتي و منابع تأمين اعتبار که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ مي گردد .

ب) پيش بيني پرداختهايي که از محل درآمد عمومي و يا اقتصادي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي توانند در سال مالي مربوط انجام دهند .

 • بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار .
 • بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور مي شود .

مطالبي که از نظر گذشت تعاريف مختلف از ديدگاههاي مختلف در ارتباط با بودجه بود به لحاظ اينکه ما بتوانيم در ارتباط با بودجه ريزي و خصوصاً بودجه ريزي عملياتي به تفضيل بحث نماييم لازم است ابتدا با بودجه ريزي و مراحل آن آشنا سپس راجع به بودجه ريزي عملياتي وارد بحث شويم .

براي آشنايي با بودجه ريزي عملياتي لازم است ابتدا بودجه ريزي برنامه اي را مورد بررسي قرار دهيم چرا که بودجه ريزي برنامه اي و بودجه ريزي عملياتي تا حدود زيادي به هم شباهت دارد تا آنجا که برخي از محققين و نويسندگان از جمله واترسون اين دو اصطلاح را بطور مترادف و يا همراه با هم آورده اند .در واقع عده اي  بودجه ريزي عملياتي را مرحله پيشرفته تري از بودجه برنامه اي مي دانند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- بررسی امکان اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري.

2- ارائه راهکارهايي به منظور امکان پذیرنمودن اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري.

1-4) فرضيات يا سئوالات تحقيق :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.