دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو تحقيق :   

قلمرو موضوعي:

قلمرو موضوعي تحقيق متمركز بررسی رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر رفتار مصرف كنندگان مي باشد.

 

قلمرو زماني :

زمان انجام تحقيق ازاسفند ماه سال 1389 شروع و تا  فروردین 1391 طول كشيده است.

 

قلمرو مكاني:

اين تحقيق از نظر مكاني محدود به شهر تهران مي باشد.

 

1-9  محدوديتهاي تحقيق :

محقق در طي انجام اين تحقيق همواره با مشكلات مواجهه بوده است ،از يك طرف عدم تمايل به پاسخ دادن به سؤلات پرسشنامه در بين خريداران ويا مشتريان واز جانب ديگر عدم تمايل به انجام دادن و همينطور با توجه به اينكه رفتار خريداران در هنگام خريد خودرو گاهي پيچيده و مبهم به نظر مي رسيد و با توجه به اينكه علم تبليغ، با انسانهاي سرو كار دارد شناخت انسانها راحت و آسان نيست و اين خود يك مشكل مهم مي باشد. چرا كه در هنگام خريد خودرو عوامل ديگري مي تواند رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر خريد مشتريان باشد كه اين عوامل اثر گذار، بسيار زياد مي باشد و جاي بحث زيادي را دارد.

 

1-10 واژگان كليدي :

تبليغ : تبليغ از مصدر تفعيل، از ريشه بلغ، به معناي رساندن است . خود تبليغ به معناي رسانندگي و مبلغ به معناي رساننده پيام ها و آموزه هاي ويژه تبليغي است.

تبليغات: عبارت است از ارتباط و معرفي غير شخصي محصول يا خدمات از طريق حامل هاي مختلف در مقابل دريافت وجه براي مؤسسه انتفاعي يا غير انتفاعي يا افرادي كه به نحوي در پيام مشخص شده اند .

(عباسي و محمديان ، 1386،ص99)

تبليغات تجاري : پرفسور مك كارتي تبليغات تجاري را اينگونه تعريف مي كند:تبليغات تجاري عبارتست از هر گونه ارائه پيشبرد ايده ها, كالا ها و خدمات به شكل غير شخصي يا موسسه اي كه با پرداخت هزينه آنرا انجام ميدهند (محمديان,1381,ص 2)

آگهي هاي بازرگاني: عبارتست از هر نوع مطلب اعلاميه و اطلاعيه تجاري براي جلب توجه مردم يا افكار عمومي كه از طريق رسانه ها منتشر و در آن كالا يا خدمات و يا مراجعه به موسسه هاي توصيه شده است.

مصرف كننده:  شخصي است كه يك نياز يا خواسته را شناسايي كرده و خريدي را انجام مي دهد و پس از گذراندن

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول:كليات تحقيق

مقدمه 3

1- 1 بیان مسأله: 4

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 5

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8

1-7 روش تحقيق : 8

1-8 قلمرو تحقيق : 9

1-9  محدوديتهاي تحقيق : 9

1-10 واژگان كليدي : 9

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه هاي مديريت بازاريابي: 15

2-3-1 گرايش توليد: 16

2-3-2 گرايش محصول: 16

3-3-3 گرايش فروش: 16

2-3-4 گرايش بازريابي : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان 21

2-9-3 بازاریابی مکان 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی 22

2-10مفهوم تبلیغات 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری 25

2-13عناصر تبلیغ 27

2-14ویژگی های تبلیغ 28

2-15 تمهیدات تبلیغ 28

2-16روش های تبلیغ 30

2-17زبان تبلیغ 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رايج در تبليغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-22ويژگي هاي تبليغات نوين 40

2-22-1 اشکال تبليغات نوین 41

2-23 مخاطب از ديدگاه انديشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ويژگی های جمعيت شناختی 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پيام 49

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبليغ در ارتباط با مخاطبان هدف 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآيندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله 55

2-24-4 شخصيت و رفتار مصرف کننده 58

2-25 تصوير محصول: 58

2-25-1 تصوير محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع ديدگاهها در مورد تصميم گيری مصرف کنندگان 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآيند تصميم گيری خريدار 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جديد (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصميم گيری برای خريد 73

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصميمات خريد مصرف کنندگان 75

2-32 مصرف در نمايش 78

2-32- 1 ايجاد رضايت و نارضايتی پس از اکتساب 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبليغاتی: 82

2-34 پيش بينی رفتار خريداران با استفاده از مدل مازلو 83

2-35 تاثير ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثيرات ارتباطات 86

2-36 روش داگمار 88

2-37 تاريخچه تبليغات بازرگانی در جهان 90

2-37- 1 تاریخچه  تبليغات بازرگانی در ايران 93

2-38 پيشينه تحقيق : 97

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه 105

3-2 روش تحقیق: 105

3-2-1 قلمرو تحقیق 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی 108

3-5-1 مطالعات كتابخانهاي : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق : 109

3-7 روايي ابزار اندازه گيري : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصيفي متغير‌هاي جمعيت شناختي: 113

4-1-1 جنسيت 113

4-1-2 وضعیت تأهل 114

4-1-3سن 115

4-1-4  تحصيلات 116

4-1-5 میزان درآمد 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128

5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129

5-7 پيشنهادات مستخرج از نتايج تحقيق : 130

5-8 پيشنهادات آيندگان : 131

5-9 محدودیت های تحقیق : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 134

منابع غیر فارسی 135

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری 63

جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت 113

جدول 4-2توزيع فراواني و در صد پاسخ دهندگان به تفكيك وضعيت تاهل 114

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك سن 115

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان تحصیلات 116

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان درآمد ماهیانه 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید 119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزيابي 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار 120

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

تاثیر عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

معيارهاي كليدي در ارزيابي

2-2-1- مقدمه

تصميمات انتخاب عرضه كننده، عرضه كنندگاني را كه بايد به عنوان منابع خريد انتخاب شوند و اينكه چگونه مقادير سفارش بايد ميان عرضه كنندگان انتخاب شده تخصيص داده شوند، را تعيين مي كنند (کارپاک و همکاران،2001،ص1-21). انتخاب عرضه كننده صحيح يك تصميم حياتي با دامنه گسترده اي از استنتاجات در يك زنجيره عرضه است. عرضه كنندگان نقش مهمي را در دستيابي به اهداف مديريت عرضه ايفا مي كنند. عرضه كنندگان رضايتمندي مشتري را در زنجيره ارزش افزايش مي دهند. ليكن شراكت استراتــژيك با عرضه كنندگاني كه بهتر عمل مي كنند بايد درون زنجيره عرضه ادغام شود تا بهبود عملكرد را در بيشتر جهات به وجود آورد. (کومار و همکاران،2004،ص 1-9)[1]  وظيفه خريد به اين صورت است كه آن بايد مواد مناسب را (موادي كه الزامات كيفيت را برآورده مي كند)، در كميت مناسب، براي تحويل در زمان مناسب و مكان مناسب، از منبع مناسب (يك عرضه كننده كه قابل اتكا بوده و تعهداتش را به موقع برآورده خواهدكرد) با خدمات مناسب (خدمات قبل و بعد از فروش) و با قيمت مناسب به دست بياورد. تصميم گيرنده خريد بايد سعي كند كه اين چندين مورد را به طور همزمان با هم تحقق بخشد (لندرز.1997.ص37-43)[2]. مطالعه در رابطه با معيارهاي انتخاب تأمين ­كننده به دهه ­هاي اوليه سال 1960 برمي­گردد. در سال 1991 وبر و همكارانش، در يك مرور جامع در اين زمينه (انتخاب تأمين كننده)، 74 مقاله را بررسي كردند، كه برخي از آنها فقط يك معيار (فقط هزينه) و برخي ديگر دو معيار(هزينه وكيفيت) و گروه هاي ديگر معيارهاي مختص به تحقيق خود را  انتخاب نموده بودند كه چندين معيار را ذكر كرده اند در اين تحقيق تعداد مقالات را بر  حسب معيارهاي ديكسون (كه در جدول(2-1) صفحات بعدي آورده شده است) دسته بندي كرده اند(کورنت ویبر.1991.ص 22-35)[3]. پس از آن تحقيقي ديگري با عنوان معيارهاي انتخاب منبع تأمين، تاثير عملكرد تأمين كنندگان به عملكرد توزيع كننده، در مقالات ارائه شده به چشم مي خورد. اين پژوهش سنجش نظام مندي را در عملكرد تأمين كننده انجام مي‌دهد. در اين پژوهش معيارهاي اصلي انتخاب داراي زير معيارهاي مرتبط با خود هستند، مثل : اعتبار، تحويل به موقع و در معيار قابليت اطمينان مورد تاكيد قرار مي گيرد(کاتزکیا.2004.ص 25-42)[4].

كه طي بررسي هاي انجام شده توسط محقق معيارهاي كلي مقالات در نمودار(2-11) گرد هم آمده است كه براي طراحي پرسشنامه و انتخاب معيارها براساس سوابق پژوهش و نظر كارشناسان، ومتخصصان انتخاب گشت.

 

2-2-2-      معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن

به نظر مي رسد اولين معيارهاي مشخص شده توسط ديكسون[5] مي باشد كه در تحقيق ايشان به تعريف 23 معيار براي انتخاب تأمين ­كننده پرداخته شده است. انتخاب اين معيارها بر اساس تحقيق به عمل آمده از 373 مدير خريد به دست آمده است. او در تحقيق خود نشان داد كه كيفيت، به عنوان مهم­ترين معيار انتخاب از نظر مديران خريد مطرح است و بعد از آن، معيارهاي تحويل و سابقه عملكرد در درجات بعدي اهميت قرار دارند. جدول(2-1) ارائه شده توسط ديكسون مي باشد كه شامل 23 معيار است كه در جدول زير ارائه شده است.

 

[1] . Kumar, at al, 2004, 1-9

[2] . Leenders, 1997, 37-43

[3] . Current .Weber, 1991, 22-35

[4] . Katzecia,2004, 25-42

 1. Dickson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

سازمان تحقيق

قلمرو سازماني اين تحقيق مشتمل بر 5 فصل است: فصل يك كليات تحقيق و طبقه بندي پايان نامه را بيان مي كند. فصل دوم با هدف بررسي ادبيات موضوع، ابتدا به معرفي زنجيره‌ تأمين پرداخته و سپس لجستيك و تداركات كالا و بحث خريد در پارس جنوبي خواهد پرداخت. سپس به ساختار فرآيند خريد و شيوه ارزيابي و فرمهاي مورد استفاده در اين شركت خواهيم پرداخت. كه در نهايت با بررسي مدل هاي رياضي ارزيابي تامين كننده به مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه و.. خواهيم پرداخت. در فصل سوم متدولوژي مورد استفاده را مورد بررسي قرار مي دهد. فصل چهارم به بررسي يافته هاي حاصل از تحقيق پرداخته و مدل مطروحه را همراه با نمودارهاي توصيفي و… حل مي كند و سپس با توجه به روش براي بررسي  نتايج حاصله از حل روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي[1] پنج تامين کننده را در يک يا دو بخش مختلف خريد انتخاب و بر اساس روش تجزيه تحليل سلسله مراتبي آنها را اولويت بندي مي نماييم. در فصل پنجم نتايج حاصل از تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ارائه مي شود.

 

 

 

1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي)

1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين[2]

زنجيره‌ تأمين بر تمام فعاليت‌هاي مرتبط با جريان و تبديل کالاها از مرحله ماده خام(استخراج) تا تحويل به مصرف کننده نهايي و نيز جريان‌هاي اطلاعاتي مرتبط با آنها مشتمل مي‌شود. به طور کلي، زنجيره‌ تأمين زنجيره‌اي است که همه فعاليت‌هاي مرتبط با جريان کالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل کالاي نهايي به مصرف کننده را شامل مي شود(لاودون، 2002،ص588).

 

1-15-2- زنجيره تامين

فعاليتهاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001)[3].

 

1-15-3- لجستيك

لجستيك بخشي از فرآيند زنجيره‌ تأمين است كه برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل موثر و كاراي جريان و انبارش كالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارد تا نيازمندي‌هاي مشتري برآورده شود. لجستيك عبارت است از يكپارچه‌سازي دو يا چند فعاليت به منظور برنامه‌ريزي، پياده‌سازي و كنترل كارايي جريان مواد و محصولات از نقطه مبداء تا نقطه مصرف.

 

1-15-4- کيفيت

کيفيت کالا توانايي و قابليت کالا در انجام وظايف محوله را نشان مي دهد. کيفيت ويژگي هايي نظير دوام، قابليت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعميرپذيري آسان و ساير صفات ارزشمند کالا را در بر مي گيرد (ايران نژاد پاريزي، 1386، 348 ).

 

1-15-5- نام و نشان تجاري

مطابق تعريف انجمن بازاريابي آمريکا[4] ؛يک نام تجاري، يک نام، اصطلاح، علامت، نشان يا طرح يا ترکيبي از اين هاست که براي شناسايي کالاها يا خدمات يک فروشنده يا گروهي از فروشندگان و متمايز کردن اين کالاها و يا خدمات از کالاها يا خدمات رقبا به کار مي رود(کاتلر، 1384،482).

 

1-15-6  قيمت

قيمت عبارت است از ارزشي که مشتريان احتمالاً براي محصول يا خدمتي قائل مي شوند. قضاوت و تصميم گيري در مورد مناسب يا نامناسب بودن قيمت هر محصول به عهده مصرف کننده است (روستا و ديگران، 1385،252).

 

1-15-7  كاربران[5]

افرادي كه با محصول كار مي‌كنند و تجربه استفاده از آن را دارند. آنها اغلب پيش نويس خريد را آغاز و سپس خصوصيات محصول را تعيين مي‌كنند.

 

 

 

1-15-8  تاثيرگذارها[6] 

افرادي كه به واسطه مشاوره‌ها و راهنماييهايي كه مي‌كنند روي نتيجه فرايند خريد اثرمي‌گذارند.

 

1-15-9  خريداران چ

افرادي كه اختيار و مسئوليت رسمي، در انتخاب عرضه كنندگان و تنظيم شرايط خريد دارند.

 

1-15-10  تصميم‌گيرندگان

در واقع انتخاب عرضه كنندگان با اين افراد است و افرادي هستند كه از قدرت رسمي خود براي دادن نظر مساعد نسبت به يك عرضه كننده استفاده مي‌كنند. بعضي وقتها كسي كه بودجه را در اختيار دارد، تصميم گيرنده است و بعضي وقتها هم يك طراح محصول به خاطر تجربه مثبتي كه در قبل، از استفاده محصولات يك عرضه كننده خاص دارد، تصميم گيرنده مي‌شود.

 

3.AHP

[2]. Supply Chain Management

[3] – Heizer & Render, 2001

[4]– The American Marketing Association

 1. users
 2. Influencers

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه با موضوع نقش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسي تحقيق

الف) روش تحقيق

دستيابي به هدف هاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني که يک روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق. پس مي توان گفت: روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1384، ص201).

اين پژوهش با توجه به استفاده از نظريه ها، اصول و قوانيني که در تحقيقات بنيادي تدوين شده اند و بکارگيري و کاربرد آنها براي حل مسائل اجرايي و واقعي و تاکيد بر شناخت موثرترين فعاليت، براساس طبقه بندي برمبناي هدف[1]، در زمره تحقيقات کاربردي[2] مي باشد.

بنابراين نوع تحقيق حاضر از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي انجام گرفته است.

تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلي در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيق توصيفي(پيمايشي) چيزي بيش از تهيه سوالات و ارائه پاسخ هاي صرف است. در اين روش بايد ابزارها و وسائل خاصي فراهم آيد، ايجاد وسيله يا ابزار نياز به زمان و مهارت دارد و يک امر اتفاقي و عادي نيست. مساله عمده اي که تحقيق توصيفي را پيچيده تر مي کند، پاسخ ندادن يا برگشت ندادن پرسش نامه ها و يا شرکت نکردن در مصاحبه هاي برنامه ريزي شده است. اگر نرخ پاسخ دهي پايين باشد، نمي توان به نتايج معتبر رسيد(خاکي، 1384، 210).

 

1-11- جامعه آماري

با توجه به اينكه، در اين تحقيق محقق معتقد است تاثير گزاران در امر خريد محدود به كارشناسان خريد اداره مورد بررسي نمي شود، و كارمندان قسمت هاي مختلف بر روي تصميم گيري در خريد تاثير دارند، استفاده از روش خبرگان را غير ممكن مي سازد كه متعاقباً جامعه آماري اين تحقيق مديران، مسئولان و کارشناسان خريد واحد تدارکات کالاي پالايشگاه گاز پارس جنوبي هستند، که در امر انتخاب تامين کننده مناسب نقش دارند. براي نمونه گيري از نمونه گيري طبقه اي ساده استفاده شده است. محقق از اين روش زماني استفاده مي كند كه جامعه آماري به صورت طبقات مختلف شكل يافته باشد(آذر، 1382، 66-67). لذا با توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، انجام شده است.

 

 

 

 

1-12- روش گردآوري اطلاعات

 • مشاهده
 • مطالعات كتابخانه‌اي از جمله مطالعه كتب، نشريات داخلي و خارجي، جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي(اينترنت) به منظور دستيابي به مباني نظري و استفاده از تجارب محققين ديگر، مشاوره با اساتيد و متخصصان در زمينه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس صورت گرفته است.
 • استفاده از پرسش‌نامه به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري اطلاعات براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر.

براي اولويت بندي معيارها با استفاده از توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، صورت گرفته است.

 

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري

براي تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از نرم‌افزارهاي  SPSS [3] و EXCEL  استفاده شده است.

در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل هاي آماري از روش تحليل توصيفي و براي اولويت بندي عوامل از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است.

با توجه به اينكه داده ها از نوع كيفي بوده و از نظر مقياس اندازه گيري ترتيبي مي باشد و بيان آنها از سوي ماموران خريد بصورت كمي(بر مبناي طيف ليكرت) صورت مي گيرد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها در مرحله جمع آوري و اعتبار يابي از نرم‌افزار بسته آماري1  استفاده شده و در مرحله تعيين نتايج و بدست آوردن تصميمات نهايي از نرم افزار اكسپرت چويس[4] و اكسل[5]  استفاده شده است، اين نرم افزار در محاسبه و رتبه بندي تصميمات براساس چندين معيار مختلف كمك بسياري مي كند. سپس براي استفاده از روش به طور نمونه از جامعه تامين کنندگان، بخش خاصي از کالا براي اولويت بندي و صحت و سقم روش مذکور انتخاب و حل مي نماييم.

[1]– Research By Purpose

[2]– Applied Research

 1. Sciences Statistical Package for the Social

1.Expert choice

2.Excel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پايان نامه بررسی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

بنابراين با اين سوالات اين پژوهش را آغازنموديم:

 

1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 

1-6- هدف از انجام تحقيق

1-6-1- هدف کلي

تاثير عواملي همچون بعد مسافت، نام تجاري(شهرت)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکتهاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي به چه ميزان است؟

 

1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد

 1. تعيين تاثير عامل بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 2. تعيين تاثير عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 3. تعيين تاثير عامل توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 4. تعيين تاثير عامل سابقه همکاري(با شرکتهاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 5. تعيين تاثير عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 6. تعيين تاثير عامل استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه مديريت:تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف كاربردي

 • شناسايي معيارهاي انتخاب تامين كنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبي

 

 • جلب توجه مديران عالي و مديريت بازرگاني به اهميت و نقش اولويت بندي كمي به جاي اولويت بندي ذهني در ارزيابي تامين کنندگان

 

1-7–  فرضيه‏هاي تحقيق

1) به نظر مي رسد كه مهمترين عامل براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي عامل سابقه همکاري با شرکت هاي تابعه نفت است.

2) به نظر مي رسد اولويت هريك از عوامل در انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي متفاوت است كه با استفاده از تكنيك هاي  فرايند تحليل سلسله مراتبي جواب مورد نظر بدست مي آيد.

 

1-8- در اين پژوهش، متغيرهاي مستقل و وابسته به ترتيب عبارتند از:

1-8-1-متغير وابسته:

معيارهاي انتخاب تامين كنندگان

 

1-8-2- متغير مستقل:

تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 

1-9- قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي:

بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي مناسب در تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي  (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)[1] است.

 

قلمرو زماني:

قلمرو زماني اين تحقيق سال 1390 است.

 

قلمرو مكاني:

قلمرو مكاني اين تحقيق مجتمع گاز پارس جنوبي است. بندر عسلويه در 270 كيلومتري جنوب شرقي بوشهر ومشرف به خليج فارس قرار گرفته است. درفاصله 105 كيلومتري اين بندر در دل آبهاي خليج فارس يكي از عظيم ترين ميادين گازي جهان به نام پارس جنوبي ـ مشترك ميان ايران و قطر ـ قرار دارد كه معادل 8 درصد كل ذخاير گازي جهان و 50 درصد ذخاير گازي شناخته شده در كشورمان است. شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با مسئوليت محدود يکي از شرکت هاي فرعي شرکت ملي گاز ايران[2] است که در سال 1377 به موازات طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با مسئوليت بهره‌برداري فازهاي 1 تا 10 تأسيس شد.

در هر سيستم صنعتي ـ توليدي تأمين قطعات و تجهيزات جهت به حداكثر رساندن توليد و بالا بردن كيفيت محصولات و همچنين استمرار دو مورد مذكور ضروري و جزء لاينفك آن سيستم خواهد بود. لذا وجود واحدي جهت تأمين كالا در سازمان هاي صنعتي لازم بنظر مي رسد.

واحد خريد :  خريد و تهيه قطعات و تجهيزات نقش اساسي و كليدي در توليد خواهد داشت.به عبارت ديگر با گذشت زمان و استفاده مداوم از تجهيزات مي بايست همواره به فكر تامين اجزا و قطعات از تامين كنندگان آن تجهيزات بود و مي بايست جهت خريداري آن تجهيزات در موعد مقرر و مناسب اقدام نمود، كه اين يك فرآيند دائمي و مستمر در تامين نيازهاي لجستيكي پالايشگاه مي باشد. واحد خريد يكي از  زير مجموعه هاي اداره تداركات و امور كالا مي باشد كه فعاليت هاي متفاوتي در جهت تامين نياز هاي پالايشگاه انجام مي دهد، قلمرو مکاني اين تحقيق شامل ماموران خريد شركت مجتمع پارس جنوبي است که در دفتر خود واقع در منطقه ويژه عسلويه مشغول به فعاليت مي باشند.

[1]. South Pars Gas Complex

[2]. Notional Liquid Gas Complex(NIGC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده:          ………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات

1-2- بيان مسئله 3

1-3-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 5

1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق 5

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق 6

1-6- هدف از انجام تحقيق 6

1-6-1- هدف کلي 6

1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد 6

1-6-3- اهداف كاربردي 6

1-7-  فرضيه‏هاي تحقيق 7

1-9- قلمرو تحقيق 7

1-10-روش‌شناسي تحقيق 8

1-11- جامعه آماري 8

1-12- روش گردآوري اطلاعات 9

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري 9

1-14- سازمان تحقيق 9

1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي) 10

1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين 10

1-15-2- زنجيره تامين 10

1-15-3- لجستيك 10

1-15-4- کيفيت 10

1-15-5- نام و نشان تجاري 10

1-15-6  قيمت 10

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1-15-7  كاربران 10

1-16- مدل مفهومي تحقيق 11

 

فصل دوم:

2-1-1- مقدمه 13

2-1-2-تأمين 13

2-1-3- مديريت تأمين 13

2-1-4- تعاریف زنجيره‌تأمين 14

2-1-5- مديريت زنجيره‌تأمين 15

2-1-6- تعريف مديريت زنجيره‌ تأمين 16

2-1-7- تاريخچه مديريت زنجيره‌ تأمين 16

2-1-8- دسته بندي زنجيرههاي تأمين 17

2-1-9- هدف زنجيره‌تأمين 19

2-1-10- فرآيندهاي مديريت زنجيره‌ تأمين 19

2-1-11- فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره‌ تأمين 20

2-1-12- زنجيره ارزش 21

2-1-13- نگرش سيستمي زنجيره ارزش 22

2-1-14- زنجيره ارزش وزارت نفت 22

2-1-2- فرايند توزيع 23

2-1-3- مقدمه اي بر مديريت توزيع فيزيکي 23

2-1-4- آميخته مديريت توزيع فيزيكي 24

2-1-5- مفاهيم اصلي مديريت توزيع فيزيكي يا آميخته آن عبارتند از: 24

2-1-5-1- پردازش سفارشات 24

2-1-5-2- موجودي 25

2-1-5-3- انبارداري 25

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1-5-4- حمل و نقل 25

2-1-6- مفهوم لجستيك کالا 26

2-2-1- مقدمه 27

2-2-2- معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن 28

2-2-3- عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان 31

2-2-3-1-        تأمين كنندگان 31

2-2-3-2- ارزيابان 31

2-2-3-3- معيارهاي ارزيابي 31

2-2-4- تفسير معيارهاي مورد پژوهش 32

2-2-4-1-        بعد مسافت(حمل و نقل) 32

2-2-4-2- افزايش حسن شهرت 34

2-2-4-3- توان و دانش فني تأمين کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي ) 35

2-2-4-4-        سابقه تأمين کننده 36

2-2-4-5- استانداردها و گواهي کيفيت 36

2-2-4-6- ارزيابي توان مالي تأمين كنندگان 37

2-2-5- فرآيند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبي 39

2-2-6- ساختار خريد 41

2-2-6-1- استعلام گيري 41

2-2-6-2- ارزيابي فني 41

2-2-6-3- ارزيابي مالي 41

2-2-6-4- صدور سفارش خريد 42

2-2-6-5- قطعي شدن سفارش خريد 42

2-2-6-6- رسيد كالا 42

2-2-6-7-تسويه حساب مالي 42

2-2-7-ارزيابي تأمين كننده يا عرضه كننده 42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-2-7-1-فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده 43

2-2-7-2-سياست خريد و روشهاي دريافت قيمت 43

2-2-7-3-شناسايي و تعيين منابع معتبر و فعال در زمينه تهيه كالاي موردنظر 43

2-2-7-4-اخذ استعلام 44

2-2-7-5-دريافت پيشنهادات / بازگشايي پاكات 44

2-2-8-اهميت انتخاب عرضه كننده 44

2-2-9- وظايف مأمور خريد 45

2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا 45

2-2-9-2- تهيه ليست مجوز مناقصه 45

2-2-9-3- ارسال استعلام 45

2-2-9-4- دريافت پاكات پيشنهاد 46

2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 46

2-2-9-6- تهيه ليست مقايسه قيمت‌ها 46

2-2-9-7- ارسال تلكس 46

2-2-9-8- ارسال سفارش كتبي 46

2-3-1- مقدمه 46

2-3-2-فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان شامل مراحل شش گانة زير دانست 47

2-3-3-روشهاي ارزيابي تأمين کنندگان 47

2-3-4-تصميم گيري چند معياره 48

2-3-5- تبديل شاخص هاي كيفي به كمي 48

2-3-6-مدل انتخاب چند معياره 49

2-3-7- فرآيند تحليل سلسله مراتبي 49

2-3-8- فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي 50

2-3-9-مراحل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي 51

2-3-10-سازگاري در قضاوت‎ها 52

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-3-11-الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري 53

2-3-12-دلايل انتخاب مدل سلسله مراتبي 54

2-3-13-استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم‎گيري گروهي 54

2-3-14-چارچوب نظري و سابقة تحقيقات انجام گرفته مربوط 55

2-3-14-1- پژوهش‌هاي مرتب داخلي 56

2-3-14-2-پژوهش‌هاي خارجي 57

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-2- روش تحقيق 59

3-3-شيوه جمع آوري اطلاعات 60

3-3-1-روايي 60

3-3-2-پايايي 61

3-4- آزمون آلفاي كرونباخ 61

3-5- آشنايي با جامعه آماري 62

3-6-متغيرهاي تحقيق 62

3-7-روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها 63

3-8-مدل مفهومي تحقيق 63

3-9-مدل آماري تحقيق: 64

 

فصل چهارم:نتایج

4-1-1. محاسبه حجم نمونه: 66

4-2-1. به ترتيب نمودار(4-1) ميزان فراواني و نمودار(4-2) درصد فراواني پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.  67

4-2-2. در نمودارهاي(4-3) و(4-4) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصيلات نشان خواهد داد. 68

نمودار(4-3): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

نمودار(4-4): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-2-3. در نمودارهاي(4-5) و(4- 6) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 69

4-2-4. در نمودارهاي(4-7) و(4-8) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد. 69

4-2-5. در نمودارهاي(4-9) و (4-10) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسيت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 70

4-3. بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه هاي زوجي 71

4-3-1. در نمودار هاي (4-11) و (4-12) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و”سابقه” نشان داده شده است. 71

4-3-2. در نمودار هاي (4-13) و (4-14) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و” شهرت” نشان داده شده است. 72

4-3-3. در نمودار هاي (4-15) و (4-16) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 73

4-3-4. در نمودار هاي (4-17) و(4-18) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ”  توان مالي ” تامين كننده نشان داده شده است. 73

4-3-5. در نمودار هاي (4-19) و (4-20) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت ” تامين كننده نشان داده شده است. 74

4-3-6. در نمودار هاي (4-21) و (4-22) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامين كننده نشان داده شده است. 75

4-3-7. در نمودار هاي (4-23) و (4-24) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه”  و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 75

4-3-8. در نمودار هاي (4-25) و (4-26) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالي” را نشان داده شده است. 76

4-3-9. در نمودار هاي (4-27) و (4-28) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است. 77

4-3-10. در نمودار هاي (4-29) و (4-30) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 77

4-3-11. در نمودار هاي (4-31) و (4-32) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالي” را نشان داده شده است. 78

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-3-12. در نمودار هاي (4-33) و (4-34) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 79

4-3-13. در نمودار هاي (4-35) و (4-36) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي ” را نشان داده شده است. 80

4-3-14. در نمودار هاي (4-37) و (4-38) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 81

4-3-15. در نمودار هاي (4-39) و (4-40) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان مالي”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده است. 82

4-4. اولويت بندي عوامل با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي: 82

4-6- تشكيل جدول مقايسات زوجي نسبت به هر معيار (آلترناتيوها) 84

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-2-  بحث و نتيجه گيري 90

5-3- مشكلات و تنگناهاي تحقيق 93

5-4-پيشنهادات براي تحقيقات آتي

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی:  97

منابع غیر فارسی: 100

پيوست             103

چگیده انگلیسی 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): معيارهاي بدست آمده در پژوهش ديكسون. 38

جدول (2-2): معيارهايي كه از طريق مصاحبه با جامعه آماري بدست آمده است. 30

جدول(2-3) : ضريب جريمه ديرکرد 34

جدول (2-4): ارزش گذاري شاخص‎ها نسبت به هم 51

جدول(2-5): مقايسات زوجي آلترناتيوها نسبت به هر معيار 52

جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفي در محاسبه نرخ ناسازگاري(آذر،1380، 52) 53

جدول(4-2): روش محاسبه ميانگين هندسي از طريق تخصيص امتيازات و ماتريس مقايسه زوجي 84

جدول(4-3):   ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي انتخاب تامين كننده AHP 85

جدول(4-4): اولويت بندي معيارها 85

جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاري(CV) و نرخ ناسازگاري(IR) 86

جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاري تصادفي 86

جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجراي تحليل سلسله مراتبي 87

جدول(4-8): ماتريس محاسبه ميانگين هر شاخص براي هر گزين 87

جدول(4-9): نتايج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزينه هاي در نظر گرفته شده 88

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده:

در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.

نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت  به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده:

در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.

نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت  به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی