پايان نامه با موضوع نقش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسي تحقيق

الف) روش تحقيق

دستيابي به هدف هاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني که يک روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق. پس مي توان گفت: روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1384، ص201).

اين پژوهش با توجه به استفاده از نظريه ها، اصول و قوانيني که در تحقيقات بنيادي تدوين شده اند و بکارگيري و کاربرد آنها براي حل مسائل اجرايي و واقعي و تاکيد بر شناخت موثرترين فعاليت، براساس طبقه بندي برمبناي هدف[1]، در زمره تحقيقات کاربردي[2] مي باشد.

بنابراين نوع تحقيق حاضر از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي انجام گرفته است.

تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلي در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيق توصيفي(پيمايشي) چيزي بيش از تهيه سوالات و ارائه پاسخ هاي صرف است. در اين روش بايد ابزارها و وسائل خاصي فراهم آيد، ايجاد وسيله يا ابزار نياز به زمان و مهارت دارد و يک امر اتفاقي و عادي نيست. مساله عمده اي که تحقيق توصيفي را پيچيده تر مي کند، پاسخ ندادن يا برگشت ندادن پرسش نامه ها و يا شرکت نکردن در مصاحبه هاي برنامه ريزي شده است. اگر نرخ پاسخ دهي پايين باشد، نمي توان به نتايج معتبر رسيد(خاکي، 1384، 210).

 

1-11- جامعه آماري

با توجه به اينكه، در اين تحقيق محقق معتقد است تاثير گزاران در امر خريد محدود به كارشناسان خريد اداره مورد بررسي نمي شود، و كارمندان قسمت هاي مختلف بر روي تصميم گيري در خريد تاثير دارند، استفاده از روش خبرگان را غير ممكن مي سازد كه متعاقباً جامعه آماري اين تحقيق مديران، مسئولان و کارشناسان خريد واحد تدارکات کالاي پالايشگاه گاز پارس جنوبي هستند، که در امر انتخاب تامين کننده مناسب نقش دارند. براي نمونه گيري از نمونه گيري طبقه اي ساده استفاده شده است. محقق از اين روش زماني استفاده مي كند كه جامعه آماري به صورت طبقات مختلف شكل يافته باشد(آذر، 1382، 66-67). لذا با توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، انجام شده است.

 

 

 

 

1-12- روش گردآوري اطلاعات

 • مشاهده
 • مطالعات كتابخانه‌اي از جمله مطالعه كتب، نشريات داخلي و خارجي، جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي(اينترنت) به منظور دستيابي به مباني نظري و استفاده از تجارب محققين ديگر، مشاوره با اساتيد و متخصصان در زمينه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس صورت گرفته است.
 • استفاده از پرسش‌نامه به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري اطلاعات براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر.

براي اولويت بندي معيارها با استفاده از توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، صورت گرفته است.

 

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري

براي تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از نرم‌افزارهاي  SPSS [3] و EXCEL  استفاده شده است.

در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل هاي آماري از روش تحليل توصيفي و براي اولويت بندي عوامل از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است.

با توجه به اينكه داده ها از نوع كيفي بوده و از نظر مقياس اندازه گيري ترتيبي مي باشد و بيان آنها از سوي ماموران خريد بصورت كمي(بر مبناي طيف ليكرت) صورت مي گيرد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها در مرحله جمع آوري و اعتبار يابي از نرم‌افزار بسته آماري1  استفاده شده و در مرحله تعيين نتايج و بدست آوردن تصميمات نهايي از نرم افزار اكسپرت چويس[4] و اكسل[5]  استفاده شده است، اين نرم افزار در محاسبه و رتبه بندي تصميمات براساس چندين معيار مختلف كمك بسياري مي كند. سپس براي استفاده از روش به طور نمونه از جامعه تامين کنندگان، بخش خاصي از کالا براي اولويت بندي و صحت و سقم روش مذکور انتخاب و حل مي نماييم.

[1]– Research By Purpose

[2]– Applied Research

 1. Sciences Statistical Package for the Social

1.Expert choice

2.Excel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه 3

2-1- بیان مسأله 4

3-1- اهمیت و ضرورت.. 5

4-1- اهداف تحقیق. 6

1-4-1- هدف اصلی. 6

2-4-1- اهداف فرعی. 6

5-1- چهارچوب نظری: 6

6-1- مدل مفهومی. 7

7-1- فرضیات یا سوالات تحقیق: 7

1-7-1- فرضیه اصلی تحقیق. 7

2-7-1- فرضیات فرعی تحقیق. 7

8-1- قلمرو تحقیق. 8

1-8-1- موضوعی: موضوعات مرتبط مدیریت منابع انسانی بصورت عام و اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM به صورت خاص. 8

2-8-1- مکانی: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه غرب مازندران. 8

3-8-1- زمانی: مرداد سال 93. 8

9-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق. 10

بخش اول- مبانی نظری. 11

1-1-2- مقدمه 11

2-1-2- سرمایه انسانی. 11

3-1-2- مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن. 15

4-1-2- دلایل اهمیت اندازه گیری سرمایه انسانی. 16

5-1-2- اندازه گیری سرمایه انسانی. 17

6-1-2- مدل های سرمایه انسانی. 24

1-6-1-2- مدل نظارت بر سرمایه انسانی. 24

2-6-1-2-  مدل عملکرد سازمانی مرکر (بروکینگ 1998) 25

3-6-1-2- استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد(Investors In People ) 26

4-6-1-2- استاندارد تعالی از طریق افراد ( Excellence Through People ) 26

5-6-1-2-  الگوی بلوغ قابلیت های افراد ( People-Capability Maturity Model ) 27

1-5-6-1-2-   تاریخچه P-CMM.. 28

2-5-6-1-2- فلسفة اصلي ايجاد مدل  P-CMM.. 29

3-5-6-1-2- دلايل نياز به مدل  P-CMM.. 29

4-5-6-1-2- چارچوب كلي مدل  P-CMM.. 30

6-5-6-1-2-  ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 32

7-5-6-1-2-  سطوح مدل بلوغ  P-CMM.. 33

8-5-6-1-2- ویژگیهای رفتاری هر یک از بلوغ سطحی سازمان. 34

9-5-6-1-2-  اهداف مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 36

10-5-6-1-2-  فرآیند های کاری مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 37

11-5-6-1-2- اصول مدل قابلیت کارکنان. 39

12-5-6-1-2-  رویکردهای سنجش سرمایه انسانی. 40

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق. 45

بخش دوم-  مبانی تجربی. 46

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته 46

1-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی. 46

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی. 48

3-2-2-  جدول مقایسه مطالعات.. 50

فصل سوم- روش شناسی تحقیق. 52

1-3- مقدمه 53

2-3- روش تحقیق. 53

3-3- جامعه و نمونه آماری. 54

4-3-  نمونه آماری. 54

5-3 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 54

6-3 چگونگي سنجش روايي و پايايي ابزار تحقيق. 55

1-6-3 تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده 55

2-6-3- تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ. 55

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 56

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 57

1-4- مقدمه 58

2-4- داده‌هاي توصيفي. 58

3-4- تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده 60

1-3-4- مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه 60

1-1-3-4- مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه 60

1-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير وضعیت تأهل. 61

2-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن. 62

3-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسیت.. 64

4-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات.. 65

5-1-1-3-4-مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه کاری. 65

2-3-4- تحليل آماري داده‌هاي جمع آوري شده 66

1-2-3-4- آزمون پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده 66

2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای جهت تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 70

1-2-2-3-4-آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير فعاليتهای روتين و تکراری (سطح 1 مقدماتی به 2) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 70

2-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات شایسته سالارانه (سطح 2 مدیریت شده به 3) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 73

3-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات توانمندسازی(سطح 3 تعریف شده به 4) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 76

4-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات بهبود مستمر(سطح 4 پیش بینی پذیر به 5) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 79

5-2-2-3-4- رتبه بندی سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس میانگین رتبه ها 83

6-2-2-3-4- آزمون همبستگی مربوط به متغیرها 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 85

1-5- مقدمه 86

2-5- مروري مختصر بر مسئله و هدف تحقيق. 86

3-5- يافته‌ها 86

4-5- بحث.. 87

5-5- نتيجه‌گيري و پيشنهادات كاربردي. 88

6-5- محدودیت های تحقیق. 89

7-5- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده 90

منابع و مآخذمنابع و مآخذ 99

ضمائم و پيوستها 91

Abctract: 104

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

 • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

2-4-1- اهداف فرعی

 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
 • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش

ميزان مديريت دانش در بانک ها-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

تحقيق عبارت است از مجموعه اي ازفعاليت هاي منظم، منسجم و هدف مند که در پي دست يابي به يکي از خواسته ها (تحقيق بنيادي، تحقيق پيمايشي و تحقيق کاربردي) به صورت فردي يا گروهي صورت  ميگيرد (خاکي،1387). در طي فرايند تحقيق با به کارگيري ابزارهاي جمع آوري، داده ها به طور عيني و معتبر، مشاهده، بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي بطور کمي و غير کمي سعي مي شود که ادعاها و حدس هاي علمي اوليه (فرضيه‌ها) آزمون شده و در نهايت فرضيه ها رد يا پذيرفته شوند و نتيجه گيري نهايي صورت پذيرد. در اين فصل از پايان نامه به قسمت بسيار مهم و اساسي از فرآيند تحقيق، يعني روش هاي مورد استفاده در تحقيق جهت بررسي جامعه آماري و تعيين روش هاي نمونه گيري وحجم آن، هم چنين روش ها و ابزار مورد استفاده جهت گرد آوري اطلاعات و روش هاي تجزيه وتحليل اطلاعات گردآوري شده پرداخته مي شود. روايي و پايايي ابزار گرد آوري اطلاعات نيز موضوع ديگري است که در اين فصل به آن پرداخته مي شود.

3-2) روش تحقيق

اين تحقيق بر اساس طرح تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي بوده و براساس هدف، از نوع کاربردي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد. تحقيق توصيفي مي تواند شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مطالعه شود. يک مطالعه ي توصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين و گزارش مي کند (خاکي، 1387).

3-3) جامعه و نمونه ي آماري

تعريف جامعه- بنابر نظر اغلب محققان- عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي که علاقه مند هستيم يافته هاي پژوهشي را به آنها تعميم دهيم (دلاور،1383). به عبارت ديگر جامعه آماري عبارت است از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه اي) داراي يک يا چند صفت مشترک باشند (حافظ نيا،1383). جهت تعين روش تعين حجم نمونه و همچنين استفاده از تکنيک هاي آمار پارامتريک بايستي توزيع مقادير متغير وابسته نرمال باشند كه اين كار با آزمون كولموگروف- اسميرنف آزمون مي شود.

متغير عملکرد تجاري توزيع نرمال مي باشد

متغير عملکرد تجاري توزيع نرمال نمي باشد  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي:

بررسي تاثير  مديريت ارتباط با مشتري بر عملکرد تجاري بانک ها (مطالعه موردي بانک  صادرات گيلان)

اهداف فرعي:

 • سنجش ميزان تمرکز بر مشتريان کليدي در بانک.
 • سنجش ميزان سازماندهي CRM  در بانک .
 • سنجش ميزان مديريت دانش در بانک ها.
 • سنجش ميزان فناوري هاي CRM  به کار رفته  در بانک
 • سنجش ميزان عملکرد تجاري در بانک ها.

پايان نامه بررسی ميزان مديريت دانش در بانک ها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

قسمتی از متن پایان نامه :

روايي و پايايي ابزار اندازه گيري

پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه گيري و به کارگيري آنها در مرحله اصلي جمع آوري
داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طريق علمي، اطمينان لازم را نسبت به روابودن به کارگيري ابزار مورد نظر و پايا بودن آن پيدا کند، در واقع روايي و پايايي ويژگي هايي هستند که هر ابزار سنجشي از جمله پرسشنامه بايد دارا باشد.

روايي

مقصود از روايي آن است که آيا ابزار اندازه گيري مي تواند خصيصه و ويژگي اي که ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه گيري کند يا خير؟ موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد که اندازه گيري‌هاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. روايي با اين سؤال در ارتباط است که آيا ما همان چيزي را که در نظر داريم، اندازه گيري مي کنيم؟ (خاکي، 1387). از آنجا که در تحقيق حاضر از پرسشنامه هاي معتبر استفاده شده داراي روايي مي باشند ولي جهت اطمينان بيشتر پرسشنامه توسط استاد راهنما و مشاور بررسي شده و تائيد شدند. لذا روش مورد استفاده جهت بررسي روايي پرسشنامه روش روايي محتوي بوده است.

پايايي

پايايي عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. به عبارت ديگر، ابزار پايا ابزاري است که از خاصيت تکرار پذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد.

در اين پايان نامه براي تعيين پايايي پرسشنامه با تأکيد بر همساني دروني سؤالات از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرانباخ عمل شده که با استفاده نرم افزار 19 SPSS براي مجموعه سؤالات مربوط به هر متغير اقدام شد. فرمول محاسبه  ضريب آلفاي کرانباخ به شرح زير است:

ra = ضريب پايايي کل آزمون

j = تعداد بخش هاي آزمون

= واريانس نمرات هر بخش از آزمون

= واريانس نمرات کل آزمون

جدول3-3) مقدار آلفاي کرونباخ متغير هاي تحقيق3-6) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها

روش مورد استفاده جهت تجزيه وتحليل داده ها در اين تحقيق استفاده از شيوه هاي کمي مي باشد. استفاده از روشهاي آماري به دو شکل توصيفي واستنباطي انجام مي گيرد.

تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي:

به يک مجموعه از مفاهيم و روشهاي بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کرد ن، تهيه جدول، رسم نمودار وتوصيف داده هاي جمع آوري شده آمار توصيفي گفته مي شود (خاکي،1387). آمار توصيفي براي تبيين وضعيت پديده يا مساله يا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرد يا درواقع ويژگي هاي مورد مطالعه به زبان آمار تصوير سازي و توصيف مي گردد (حافظ نيا،1383). در اين تحقيق در مرحله اول تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تکنيک هاي آمار توصيفي به بيان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته مي شود.

آمار استنباطي:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي:

بررسي تاثير  مديريت ارتباط با مشتري بر عملکرد تجاري بانک ها (مطالعه موردي بانک  صادرات گيلان)

اهداف فرعي:

 • سنجش ميزان تمرکز بر مشتريان کليدي در بانک.
 • سنجش ميزان سازماندهي CRM  در بانک .
 • سنجش ميزان مديريت دانش در بانک ها.
 • سنجش ميزان فناوري هاي CRM  به کار رفته  در بانک
 • سنجش ميزان عملکرد تجاري در بانک ها.

پايان نامه با موضوع نقش تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • روش انجام تحقيق

اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي و از نظر شيوه نگرش، توصيفي-تحليلي است.

در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي­خواهد بداند پديده، شيء يا مطلب چگونه است. (حافظ­نيا، 1387) در تحقيقات توصيفي محقق مي­تواند به ارزيابي شرايط كار، موقعيت پديده و روش­هاي كار بپردازد و درصورت لزوم روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه را بررسي و شناسايي كند. (حافظ­نيا، 1387) رد بعد كاربردي از نتايج اين تحقيق در تصميم­گيري­ها، سياست­گذاري­ها و برنامه­ريزي­ها استفاده مي­شود. (حافظ­نيا، 1387) در تحقيقات توصيفي-تحليلي محقق علاوه بر تصويرسازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله و ابعاد آن مي­پردازد. (حافظ­نيا، 1387)

 • روش جمع آوري اطلاعات

براي جمع آوري اطلاعات اين تحقيق از روش­هاي زير استفاده شده است:

 • روش كتابخانه­اي؛ از اين روش براي تدوين ادبيات تحقيق و سوابق پژوهش و همچنين مباحث تئوريک و نظري پژوهش استفاده شده است. به اين منظوركتب فارسي و لاتين، استانداردها، مقالات، مجلات، پايان­نامه­ها، تجارب كسب شده و بانك­هاي اطلاعاتي قابل دسترس در اينترنت مورد استفاده قرار گرفته است.
 • روش ميداني؛ در اين روش با استفاده از ابزارها و تكنيك­هاي پيشنهادي استاندارد PMBOK-2008 در مديريت ريسك پروژه از جمله پرسش­نامه، مصاحبه با كارشناسان، متخصصان و خبرگان و همچنين روش­هاي ايده­پردازي گروهي، جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است .
 • روش تجزيه و تحليل داده ها

در اين پژوهش پس از شناسايي ريسك­ها، آنها را بر اساس دسته­بندي تامپكينز و همچنين بر اساس مرحله تاثیرگذار در فرایند برون­سپاری طبقه بندی می­کنند. سپس با تكيه بر نظر خبرگان و با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي، ارزش وزني اهداف پروژه تعيين مي­گردد. سپس احتمال و تاثير ريسك­هاي دسته­بندي شده،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف تحقيق

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

 • اهداف اصلي
  • بررسي وضع موجود برون­سپاري در سازمان صنايع دريايي اصفهان
  • شناسايي ريسك­هاي موجود در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي اصفهان
  • اولويت­بندي ريسك­هاي شناسايي شده و تعيين ريسك هاي اصلي و غيراصلي
  • ارائه راه­كارهايي به منظور مواجهه با ريسك­ها و كاهش تبعات ناشي از آنها
 • هدف كاربردي

نتايج  اين تحقيق مي­تواند در شناسايي و اولويت­بندي ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي اصفهان مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينكه ماهیت این تحقيق كاربردي است، طبيعتا نتايج آن مي­تواند در مراكز تحقيق و توسعه مشابه مورد استفاده قرار گيرد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شناسایی و تحلیل ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

بررسی واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                  صفحه

فصـل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بيان مسئله 3

1-3-  ضرورت واهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقيق 5

1-4-1-اهدف کلی: 5

1-4-2  اهداف ويژه: 5

1-5- سوالات تحقیق 5

1-5-1- سوالات اصلی: 5

1-5-2- سوالات فرعی: 6

1-6-  تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش 6

1-7- قلمرو مكاني پژوهش 8

1-8- روش شناسی پژوهش 8

1-9- روش و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 8

 

فصـل دوم: ادبیات و مستندات، سابقه و پیشینه تحقیق 9

2-1- شایستگی 10

2-1-1-تاریخچه: 10

2-1-2- تعریف شایستگی: 10

2-1-3- تعریف شایستگی اجتماعی: 11

2-1-4- ابعاد شایستگی اجتماعی: 12

2-2- مدیریت ارتباط با مشتری 13

2-2-1- تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری: 13

2-2-2- تشریح مدیریت ارتباط با مشتری: 14

2-2-3- تعریف مدیریت ارتباط با مشتری: 14

2-2-4- ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری: 16

2-2-5- سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی: 16

2-2-6- اهداف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها: 16

2-2-7- نقاط قوت و ضعف مدیریت ارتباط با مشتری در بانک: 17

2-2-8- مزیت های بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری: 17

2-2-9- اصول مدیریت ارتباط با مشتری: 18

2-2-10- اهداف مدیریت  ارتباط با مشتری: 19

2-2-11- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: 20

2-2-12- مراحل ارایه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری: 21

2-2-13- مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریECRM)): 22

2-2-14- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM): 22

2-2-15- انواع فناوریهای مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری: 23

2-2-16- صنعت بانکداری و ارتباط آن با ACRM : 24

2-2-17- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM : 25

2-2-18- چالشهای اجرایی CRM : 25

2-2-19- مراحل تکامل مدیریت ارتباط با مشتری: 26

2-3- مزیت رقابتی: 27

2-3-1- مفهوم مزیت رقابتی: 27

2-3-2- تعریف مزیت رقابتی: 27

2-3-3- ابعاد مزیت رقابتی: 29

2-3-4- مزیت رقابتی پایدار: 29

2-3-5- اهمیت مزیت رقابتی در بانکداری: 30

2-3-6- بهره وری و مزیت رقابتی: 30

2-3-7- مزیتهای رقابتی در قلمروهای؛ انسانی، سازمانی و محیطی: 31

2-3-8-  نگرشهای موجود به مزیت رقابتی: 32

2-3-9- ارتباط تئوریهای مزیت رقابتی و مسیرهای جدید: 35

2-4- پیشینه تحقیق 35

2-4-1- پژوهشهای خارجی 36

2-4-2- پژوهشهای داخلی 39

 

فصـل سوم: روش شناسی تحقیق 43

3-1- مقدمه 44

3-2- روش پژوهش 44

3-3- جامعه آماری 45

3-4- حجم نمونه 45

3-5- روشها و ابزار گرد آوری اطلاعات 45

3-6- روایی و پایایی پژوهش 46

3-6-1- تعیین روایی پژوهش 46

3-7- روشهای تحلیل آماری 47

3-8- تحلیل پرسشنامه 47

3-9- مدل مفهومی پژوهش 48

 

فصل چهارم: تحليل دادهها 49

4-1- مقدمه 50

4-2- يافته ها و نتايج پژوهش 51

4-2-1- نتايج توصيفي آمارهاي تک متغيري تحقيق 51

4-2-1-1 وضعيت جنسيت 51

4-2-1-2- وضعيت سني 52

4-2-1-3- وضعيت تأهل 53

4-2-1-4- وضعيت سطح تحصيلات 54

4-2-1-5- وضعيت سابقه کاري 55

4-2-1-6- وضعيت سمت 56

4-2-1-7 -آمارهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق 57

4-2-1-7-1- آمارهاي توصيفي مزيت رقابتي و مؤلفه هاي آن 57

4-2-1-7-2- آمارهاي توصيفي مديريت ارتباط با مشتری 58

4-2-1-7-3- آمارهاي توصيفي ارزيابی شايستگی 59

4-2-1-8 – نتايج آزمون نرمال بودن توزيع مشاهدات 60

4-2-2- نتايج استنباطي دو متغيرة تحقيق 64

4-2-2-1- آزمون فرضيات اصلي تحقيق 64

4-2-2-2 – آزمون فرضيات فرعي تحقيق براي کارکنان 65

4-2-3- تحليل مسير مدل مفهومی 67

4-2-4- مدلسازي معادلات ساختاري1 68

4-2-5- جمع بندي 71

 

فصـل پنجم: بحث، نتیجهگیری و جمع بندی 72

5-1- مقدمه 73

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها 73

5-2-2- نتايج بررسي فرضيه اول تحقيق 74

5-2-3- نتايج بررسي فرضيه دوم تحقيق 74

5-2-4- نتايج بررسي فرضيه ي سوم تحقيق 75

5-3- محدودیتهای تحقیق 75

5-4- پيشنهادات مبتني بر فرضيه ها 76

5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر شایستگی اجتماعی: 76

5-4-2- پیشنهادات مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری: 76

5-4-3- پیشنهادات مبتنی بر مزیت رقابتی: 77

 

منابع و مآخذ 78

پیـوستها 81

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1-اهدف کلی:

شناسایی و مطالعه نقش شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در شعب شمالغرب بانک سرمایه.

1-4-2  اهداف ويژه:

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوالات اصلی:

آیا شایستگی اجتماعی بر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی، نقش واسطه ای دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی:

1.آیا مدیریت ارنباط با مشتری بر شایستگی اجتماعی تاثیر معناداری دارد؟

 1. آیا مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد؟
 2. آیا شایستگی اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی

پايان نامه مديريت:سنجش افزايش قدرت انعطاف پذيري سازمان در برابر تغييرات بازار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

برنامه ریزی استراتژیک در کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در کارخانجات مطهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقيق تبييني:

ايـن نوع تحقيق كه به آن تحقيق علمى نيز گفته مى شود, در صدد پيدا كردن روابـط عـلـت و معلولى بين متغيرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند كه در عـلوم سياسى يا به طور كلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نيست ـ يعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعلولى سخن به ميان مى آيد ـ زيرا در مورد پديده هاى اجتماعى و سياسى نمى توان بـه رابطه على دست يافت بلكه اين نوع روابط همواره با درصدى از احتمال بيان مى شود. اين امر از آنجا ناشى مى شود كه پديده هاى سـياسى و اجتماعى معمولا تحت تأثير عوامل و متغيرهاى زيادى قرار دارند كه شـنـاسـايـى همه آن ها از عهده يك محقق خارج است ,به عبارت ديـگـر, گـفته مى شود كه (اصل چند متغيرى) بر پديده هاى اجتماعى حاكم اسـت. تـعـريفى كه از تحقيق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقيق تبيينى است , زيرا تنها دراين نوع از تحقيق است كه مراحل كلى سه گانه سؤال , فرضيه و آزمون وجود دارد. بنابراين , هدف اصلى يك پژوهشگر بايد كسب توانايى براى انجام يك تحقيق از نوع تبيينى آن باشد. [18]

 

در اين پژوهش با توجه به هدف و موضوع پژوهش از روش توصيفي- پژوهشي استفاده گرديده است. لازم به توضيح است كه هدف از تحقيقات توصيفي «توصيف واقعيت‌ها و ويژگي‌هاي يك پديده يا يك جامعه‌ي معين به صورتي منظم و دقيق» مي‌باشد.[17]

تحقيق توصيفي در معناي لغوي آن براي توصيف موقعيت‌ها يا رويدادها به كار برده مي‌شود. اين روش غالباً با داده‌هاي نسبتاً زيادي سروكار دارد و ضرورتاً در صدد تشريح همبستگي‌ها، آزمون فرضيه‌ها و ارائه‌ي پيش‌بيني‌ها و دست‌يابي به معاني و نكات صنفي نيست. اگر چه در تحقيق‌هايي كه اين اهداف دنبال مي‌شود غالباً روش‌هاي توصيفي به كار مي‌روند. با وجود اين، محققان و پژوهشگران در مورد محتواي «تحقيق‌هاي توصيفي» توافق نظر ندارند و اغلب فرض مي‌كنند تحقيق توصيفي، همه انواع تحقيق‌ها به استثناء تحقيق تاريخي و آزمايشي را در برمي‌گيرد. بنابراين محققان در عمل از اصطلاح مطالعه‌هاي زمينه‌يابي استفاده مي‌كنند. [17]

3-3 جامعه و نمونه‌ي آماري

جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديده هايي اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد. جامعه آماري تحقيق با يك يا چند صفت مشترك شناسايي مي شود. در بيشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماري، مراجعه به كليه آحاد جامعه و مطالعه تك تك آنها امكان پذير نيست. در اين صورت محقق ناگزير است كه بخشي از جامعه آماري را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه بررسي را به تمامي جامعه آماري تعميم دهد. مراجعه به بخشي از جامعه آماري جهت شناسايي همه آن را روش نمونه گيري مي نامند.[19]

انجام اين كار زماني امكان پذير است كه نمونه كليه صفات و ويژگي هاي جامعه آماري را دارا باشند و بتوان آن را نمايشگر جامعه دانست. پس نمونه آماري به بخشي از جامعه آماري اطلاق مي شود كه ويژگي ها و صفات جامعه آماري را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماري قضاوت كند. درعين حال نمونه آماري بايد قابل دسترسي بوده و امكان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد.[19]

جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه‌ي مديران، مهندسين و كارشناسان شركت ريسندگي و بافندگي مطهري مي باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

5-1 اهداف تحقيق:

در كل اهداف برنامه ریزی استراتژیک بهره برداری از فرصت های مختلف و جدید است.

با انجام اين تحقيق اميد است كه موارد زير در شركت محقق گردد:

 • تدوين استراتژي به جهت حذف نقاط ضعف و تبديل آنها به نقاط قوت
 • بهبود و طراحي فرايندهاي سازمان در جهت استراتژي تدوين شده و اهداف مبتني بر توسعه دروني و حذف نقاط ضعف
 • شناسايي و بهبود فرايندها جهت تقويت محيط داخلي سازمان براي كاهش هزينه هاي دروني سازمان
 • افزايش قدرت انعطاف پذيري سازمان در برابر تغييرات بازار
 • تقویت نقاط قوت
 • استفاده از فرصت ها
 • دورزدن و یا تغییر تهدیدها

6-1 سوالات تحقيق:

در كل برنامه ريزي استراتژيك با پرسش سوالاتي درباره هدف و عملياتي كه در جهت رسيدن به آن در تلاشيم شروع مي شود. سوالاتي از قبيل اينكه:

نقاط قوت و ضعف شركت چيست؟

فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت چيست؟

ما براي ارائه چه محصول و خدمتي تلاش مي كنيم؟

رقابت ما بخاطر چيست؟

آيا آنچه را كه اكنون انجام مي دهيم بايد ادامه دهيم؟

كداميك از تحولات تكنولوژيكي، اجتماعي و سياسي مي تواند در انجام كارهاي ما تأثير بگذارد؟

اين تأثير تا چه ميزان است؟

پاسخ سوالات فوق به مديران كمك مي كند تا فعاليت هاي خود را ارزيابي كرده و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.

اما ما در اين تحقيق علاوه بر پاسخ گويي به سوالات كلي فوق، به دو سوال اساسي زير نيز پاسخ مي دهيم:

آيا براي رهايي از مشكلات كارخانجات ريسندگي و بافندگي مي توان برنامه اي استراتژيك تهيه نمود؟

خصوصيات اين برنامه ريزي استراتژيك چيست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

برنامه ریزی استراتژیک در کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در کارخانجات مطهری

اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت-پايان نامه ارشد مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جدول1-1. تعريف عملياتي عوامل استرس زاي چالشي. 14

جدول 1-2. تعريف عملياتي خود اتکایی. 15

جدول 3-1. مشخصات محیط پژوهش و جامعه آماری. 43

جدول 3-1. مشخصات محیط پژوهش و  نمونه. 45

جدول 3-2 ضریب پایایی تیپ شخصیتی. 47

جدول 3-3 ضریب پایایی عوامل استرس زای چالشی. 47

جدول 3-4 ضریب پایایی خوداتکایی. 48

جدول 4-1:آمار توصيفي اساتید بر حسب جنسيت. 51

جدول 4-2 :آمار توصيفي اساتید بر حسب تحصيلات. 51

جدول 4-3: آمار توصيفي  اساتید  بر حسب تأهل. 52

جدول 4-4: جدول 4-3: آمار توصيفي  اساتید  بر حسب تأهل. 52

جدول 4-5:آمار توصيفي تیپ شخصیتی. 52

جدول 4-6: آمار توصيفي تیپ های شخصیتی. 53

جدول 4-7. آزمون معنی داری میانگین در دو نمونه مستقل. 54

جدول 4-8 . ضریب همبستگی فشار زمانی و خوداتکایی. 55

جدول 4-9 . ضریب همبستگی پیچیدگی کار و خوداتکایی. 55

جدول 4-10 . ضریب همبستگی مسئولیت پذیری و خوداتکایی. 56

جدول 4-11 . ضریب همبستگی متغیرهای پیش بین در تیپ شخصیتی A.. 57

جدول 4-12. اهميت/ وزن نسبي ابعاد عوامل استرس زای چالشی مؤثر بر خوداتکائی با استفاده از مدل جانسون. 58

جدول 4-13 . ضریب همبستگی فشار زمان و خوداتکایی. 59

جدول 4-14 . ضریب همبستگی پیچیدگی کار و خوداتکایی. 60

جدول 4-15 . ضریب همبستگی مسئولیت پذیری و خوداتکایی. 61

جدول 4-16. ضریب همبستگی متغیرهای پیش بین در تیپ شخصیتی  B.. 62

جدول 4-17. اهميت/ وزن نسبي ابعاد عوامل استرس زای چالشی مؤثر بر خوداتکائی با استفاده از مدل جانسون. 63

جدول 5-1: نتایج تحقیق. 66

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4.اهداف مشخص تحقيق

اهداف آرمانی:

ارائه راهکارهایی برای تقویت خوداتکایی

هدف كلي :

شناخت اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیتی

اهداف ويژه:

الف) شناخت اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی افراد با تیپ شخصیتی نوع A

 1. تعيين رابطة بين فشار زمان و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A
 2. تعيين رابطة بين پیچیدگی کار و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A
 3. تعيين رابطة بين مسئولیت پذیری و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A

ب) شناخت اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی افراد با تیپ شخصیتی نوع B

 1. تعيين رابطة بين فشار زمان و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع B
 2. تعيين رابطة بين پیچیدگی کار و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع B
 3. تعيين رابطة بين مسئولیت پذیری و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع B

هدف كاربردي

از نتايج اين تحقيق مديران عالي و اجرايي و دانشگاهيان و پژوهشگران مي‌توانند بهره‌مند شوند.

1-5.سؤالات تحقیق:

الف) اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی افراد با تیپ شخصیتی نوع A چه قدر است؟

الف-1) بين فشار زمان و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A چه رابطه ای وجود دارد؟

الف-2) بين پیچیدگی کار و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A چه رابطه ای وجود دارد؟

الف-3) بين مسئولیت پذیری و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A چه رابطه ای وجود دارد؟

ب) اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی افراد با تیپ شخصیتی نوع B چه قدر است؟

ب-1) بين فشار زمان و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع B چه رابطه ای وجود دارد؟

ب-2) بين پیچیدگی کار و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع B چه رابطه ای وجود دارد؟

ب-3) بين مسئولیت پذیری و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع B چه رابطه ای وجود دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خود اتکایی با تأکید بر تیپ شخصیتی مورد مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه ه-6M0RQG7Y

بررسی مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان-پايان نامه ارشد مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) تحقيق توصيفي

تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده‌های مورد نياز مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:

تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)

تحقيق آزمايشي

تحقيق توصيفي

تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد.

تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:

تحقيق پيمايشي[1]

تحقيق همبستگي[2]

اقدام پژوهشي[3]

بررسي موردي[4]

تحقيق پس-رويدادي[5] (بازرگان و همکاران، 1380).

پژوهش‌هاي توصيفي که داده‌ها را به گونه‌اي معنادار ارائه مي‌کنند در موارد زير سودمند هستند:

شناخت ويژگي‌هاي يک گروه در موقعيت مورد مطالعه

کمک به تفکر نظام‌گرا درباره يک وضعيت

ارائه ديدگاه‌هايي مبني بر ضرورت بررسي و پژوهش بيشتر

کمک به اخذ تصميم‌هاي خاص (سکاران، 1381)

چنان که قبلاً اشاره شد يکي از انواع روش‌هاي تحقيق توصيفي تحقيق پیمایشی است. (دلاور، 1380).

تحقیق پیمایشی به‌عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند. در پژوهش زمینه‌یابی، قدم اول تعریف مسأله است. به عبارتی محققان برای اجرای زمینه‌یابی باید اهداف خود را به دقت تعریف کنند و هر سؤالی که پرسیده می‌شود باید به یک یا تعداد بیشتری از اهداف زمینه‌یابی مرتبط باشد. در مرحله دوم جامعه باید به درستی تعریف و تعیین گردد، در مرحله بعد باید روش جمع‌آوری اطلاعات را که به‌طور کلی به دو طبقه روشهای کتابخآن‌های و میدانی تقسیم‌بندی می‌شوند مشخص نمود، سپس از میان افراد جامعه تعدادی به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب می شوند. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است پس از تعیین و طراحی ابزار می‌توان آن را برای جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها و نتایج حاصله از تحقیق را گزارش نمود.

(بازرگان و همکاران، 1380).

بنابراين تحقيق حاضر، از آنجايي که هدفش تعیین بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی است، از نظر هدف کاربردي، و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع پیمایشی است.

 

3-3) متغيرهاي تحقيق

در يک تحقيق براي پاسخ دادن به سؤال‌هاي تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرها امری ضروري است. در اين تحقيق دو نوع متغير در نظر گرفته شده است:

الف) متغير مستقل: متغير مستقل ويژگي و خصوصيتي است که بعد از انتخاب، توسط محقق در آن دخالت يا دستکاري مي‌شود و مقاديري را مي‌پذيرد تا تأثير آن بر روي متغير وابسته مشاهده شود. تغيير در يک متغير مستقل، تغييرات قانون­مندي در متغير وابسته به وجود مي‌آورد. بنابراين در هر آزمايش تجربي متغير مستقل همان محرک است (خاکي، 1379). در تحقیق حاضر نیز متغیر مستقل خودکارآمدی کارآفرینانه است.

ب) متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد (سرمد، بازرگان، حجازي،1380). يعني متغيرهاي وابسته، شرايط يا خصايصي هستند که با وارد کردن، از ميان برداشتن يا تغيير متغيرهاي مستقل ظاهر مي‌شوند، از بين مي‌روند و يا تغيير مي‌کنند (خاکي، 1379). بر این اساس، قصد کارآفرینانه متغیر وابسته در این تحقیق است.

[1]. Survey research

[2] Correlational research

[3] Action research

[4] Case Study

[5] Ex – post Facto research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام تحقيق

هدف اصلی انجام اين تحقيق بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

بررسی تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان-دانلود پايان نامه مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روش‌هاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود (ايران­نژاد پاريزي، 1378). از جمله ويژگي‌هاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب بوده و انتخاب روش تحقيق مناسب به اهداف، ماهيت و موضوع مورد تحقيق، و امکانات اجرايي بستگي دارد. همچنین هدف از تحقيق نیز دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است (خاکي، 1379).

در اين فصل از تحقيق، محقق به بررسي روش پژوهش، روش گردآوري داده‌ها، روش نمونه‌گيري، جامعه و نمونه آماري مورد نظر، و روش تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است.

2-3) روش تحقيق

به‌طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد:

الف) هدف تحقيق

ب) نحوة گردآوري داده‌ها

بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع پیمایشی است که در ذيل به توضيح آن‌ها پرداخته مي‌شود.

1-2-3) تحقيق کاربردي

هدف تحقيقات کاربردي توسعة دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي‌شود.

ويژگي‌هاي تحقيقات کاربردي به شرح زير است:

آزمودن کارايي نظريه‌هاي علمي در يک حوزه خاص

تعيين روابط تجربي در يک محدوده خاص

افزودن به دانش کاربردي در يک زمينه خاص

پيشبرد تحقيق و روش شناسي در يک زمينه خاص

ارائه مجموعه دانش کاربردي تأييد شده در يک زمينه خاص (بازرگان و همکاران،1380)

2-2-3) تحقيق توصيفي

تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده‌های مورد نياز مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:

تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)

تحقيق آزمايشي

تحقيق توصيفي

تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد.

تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:

تحقيق پيمايشي[1]

تحقيق همبستگي[2]

اقدام پژوهشي[3]

بررسي موردي[4]

[1]. Survey research

[2] Correlational research

[3] Action research

[4] Case Study

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام تحقيق

هدف اصلی انجام اين تحقيق بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

بررسی تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی