درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-پايان نامه رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است، اگر مفهوم سیستم را در جغرافیا رها کنیم، یکی از نیرومندترین روشهایی را که قادر است به مسائل دنیای پیچیده اطراف ما پاسخ قانع کننده­ای بدهد از دست داده­ایم(معافی، 1367).

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

سنجش شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستاهای-پايان نامه مديريت گرایش مالی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

[1]– Rehovot School

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف -پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است،

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

1- 5 – سوالات تحقيق

با توجه به شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با توجه به شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

پايان نامه بررسی تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآيند¬های مهم استراتژيك

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

بازخورد و آموزش

فرآیند بازخورد و آموزش موجب ایجاد ظرفیت یادگیری راهبردی توسط شرکت­ها می‌شود. در وضعیت فعلی در زمینه بازخورد و فرآیندهای بررسی، بر آنچه شرکت، قسمتهای آن یا هر یک از کارکنان به اهداف مالی بودجه شده خود دست یافته‌اند، متمرکز می‌شود. با استقرار کارنامه متوازن در مرکز سیستم­های مـدیـریت، شرکت می‌تواند روی نتایج کوتاه مدت این سه چشم‌انداز اضافی یعنی مشتریان، فرآیندهای داخلی مناسب و یادگیری و رشد متمرکز شود و راهبرد را نسبت به عملکرد اخیر ارزیابی کند. به این ترتیب کارنامه متوازن برای شرکت­ها این امکان را فراهم می‌کند که راهبردهای خود را به طور متناسب اصلا‌ح کنند تا بدین‌ترتیب منعکس کننده یادگیری در زمان واقعی باشند. با استفاده از کارنامه متوازن همواره می‌توان راهبرد را مورد آزمون قرار داد. این کار مانند تحقیق در زمان واقعی است. کارنامه متوازن به مدیران ارشد این امکان را می‌دهد که در هر نقطه از اجرا، متوجه شوند که آیا راهبردی که آنها فرمولبندی کرده‌اند، کارایی دارد یا خیر و اگر نه چرا. گرچه سه فرآیند اصلی مدیریت یعنی تفسیر چشم‌انداز، انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با هدف­ها و برنامه‌ریزی تجاری برای اجرای راهبرد اساسی هستند ولی در دنیای پیش بینی ناپذیر، کافی نیستند. آنها با هم یک فرآیند یادگیری یک جانبه مهم را تشکیل می‌دهند. یک جانبه به این مفهوم که هدف ثابت می‌ماند و هرگونه انحراف از مسیر برنامه‌ریزی شده به عنوان اشکال دیده می‌شود که باید اصلا‌ح شود. این فرآیند یک جانبه به آزمون مجدد راهبرد یا روش­های به کاررفته برای اجرای آن در شرایط جاری نیاز ندارد. اغلب شرکت­ها امروزه در محیطی آشفته با راهبردهای پیچیده عمل می‌کنند که گرچه در زمانی که به جریان افتاده‌اند، با ارزش بوده‌اند ولی وقتی شرایط تجاری تغییر می‌کند، ارزش خود را از دست می‌دهند. در این‌گونه شرایط محیطی، وقتی دائماً شرایط جدید ایجاد می‌شود و رفتارهای تازه‌ای بروز می‌کند شرکت­ها باید بتوانند از یادگیری دو جانبه استفاده کنند که در فرضیات و تئوریهای اشخاص درباره روابط علت و معلولی تغییر ایجاد می‌کنند. بررسیهای بودجه‌ای و سایر ابزارهای مدیریت بر مبنای مالی نمی‌تواند مدیران ارشد اجرایی را درگیر یادگیری دو جانبه کند زیرا اولا‌ً این ابزارها فقط از یک دیدگاه به عملکرد نگاه می‌کنند و ثانیاً درگیر یادگیری راهبردی نمی‌شوند. یـادگیـری راهبـردی شـامـل جمـع‌آوری بـازخورد، آزمون فرضیه‌هایی که راهبرد برمبنای آنها ایجاد شده و انجام تعدیلا‌ت لا‌زم است. مدیران باید شواهد مبتنی بر تایید نشدن فرضیه‌ها را جدی بگیرند و درباره نتیجه‌گیریهای مشترک خود راجع به فرضیه‌هایی مانند شرایط بازار، سهم فروش به مشتریان، رفتار رقبا و امکانات داخلی تجدیدنظر کنند. نتیجه چنین بررسیهایی ممکن است گرفتن تصمیمی باشد که مجدداً اعتقاد آنها را به راهبرد جاری آنها تایید کند ولی رابطه مقداری بین معیارهای راهبردی را در کارنامه متوازن تعدیل نماید. از طرف دیگر ممکن است آنها به این نتیجه برسند که در سایه دانش جدید درباره شرایط بازار و تواناییهای داخلی، واحد به راهبرد دیگری نیاز دارد. کارنامه متوازن، مدیران اجرایی کلیدی را وادار می‌کند که درباره تداوم راهبرد خود نکاتی را یاد بگیرند. ظرفیت یادگیری که در سازمان ایجاد می‌شود، وجه تمایز کارنامه متوازن است. اگر چه شرکت­ها در ابتدا اولین کارنامه متوازن خود را به قصد مشخص کردن سامانه مدیریت راهبردی جدید به کار نمی‌برند، ولی پس از استفاده از آن، مدیران ارشد اجرایی متوجه می‌شوند که کارنامه متوازن چارچوبی فراهم می‌کند و در نتیجه بر بسیاری از فرآیندهای بحرانی مدیریت مانند تعیین هدف­های فردی و قسمتی، برنامه‌ریزی فعالیت تجاری، تخصیص سرمایه، نقاط شروع راهبردی، و بازخورد و آموزش متمرکز می‌شوند، در حالی که قبلا‌ً آن فرآیندها هماهنگ نشده بود و اغلب به عنوان هدف­های عملیاتی کوتاه مدت مورد نظر قرار می‌گرفت. با ایجاد کارنامه متوازن، مدیران ارشد اجرایی فرآیند تغییری را شروع کرده‌اند که اینک از ایده اصلی که توسعه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بود، کاملاً فراتر رفته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن است كه روش ارزيابي متوازن از طريق كمك به برطرف كردن موانع پياده­سازی استراتژيك در شرکت خودروسازی سایپا جايگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژي تثبيت نمايد.

 1-6- سؤالات تحقیق

1-6-1- سوال اصلي تحقيق

آیا تکنیک كارت امتيازي متوازن می­تواند جهت اجراي استراتژي شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته شود؟

 1-6-2- سوالات فرعي

1-6-2-1آیا تکنیک كارت امتيازي متوازن (ارزيابي متوازن) اطمينان می­دهد كه شرکت خودروسازی سایپا  استراتژي­ها را درك می­كند؟

پايان نامه تعیین تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

11ماهيت تعهد محوري مديريت منابع انساني

والتون (1985)[1] باذكر اهميت تعهد و منافع دوجانبه  ، مفهوم مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بدين ترتيب شرح مي دهد:«مدل جديد مدیریت منابع انسانی استراتژیک از سياست هايي تشكيل ميشود كه منافع دو جانبه را – همچون اهداف دو جانبه ،تأثير دو جانبه ، احترام متقابل ، پاداش هاي متقابل ، مسئوليت دو جانبه –ترويج مي كنند.فرض بر اين است كه توجه به منافع دو جانبه موجب افزايش تعهد كاركنان به سازمان ميشود و اين افزايش تعهد نيز عملكرد اقتصادي بهتر و توسعه بيشتر منابع انساني را به ارمغان مي آورد».به اعتقاد ديويد گست (1987) ، تحقق و كسب تعهد بالا از جمله اهداف سياست هاي مدیریت منابع انسانی استراتژیک به شمار مي آيد و منظور از آن ،«تعهد رفتاري است كه با پيگيري اهداف سياست هاي توافق شده نمود مي يابد و تعهد نگرشي كه در شناخت خوب كاركنان از شركت متجلي مي شود».كارن لگ(1995) اشاره ميكند كه ميتوان با طراحي و اجراي سياست هاي با ثبات دو جانبه يا متقابل ، تعهد كاركنان را ارتقا بخشيد و در نتيجه تمايل آنها را به انجام وظايف ، همراه با انعطاف پذيري در جهت تحقق منافع سازمان ، افزايش داد. به رغم تأكيد بر تعهد ، از دير باز تا كنون انتقاد هاي زيادي به آن وارد شده است. گست اين پرسش را مطرح ميكند كه:«تعهد به چه چيزي بايد وجود داشته باشد؟»فاولر (1987)[2] اينگونه بيان ميكند كه: در بطن مفهوم مدیریت منابع انسانی استراتژیک ، شناختي كامل از كاركنان و نبز اهداف و ارزش هاي شركت – البته مشاركت كاركنان از ديد سازمان- نهفته است. قدرت در سيستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک به تمامي در اختيار كارفرماست

[1]  Walton

[2] Fowler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- بررسي، شناسايي و ا ندازه گيري اثرات مديريت منابع انساني برعملکردمالي

1-4-2 اهداف فرعی :

  • بررسی و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • بررسی و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی

پایان نامه ارشد:ارائه برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

یکپارچگی اقتصادی

تئوری یکپارچگی بررسی سیاست های تجاری تبعیضی و سایر همکاری های اقتصادی می پردازد که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت های تجاری میان کشورهای عضو و سایر همکاری های اقتصادی فی ما بین است. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند ، با ایجاد یکپارچگی در واقع تجارت آزاد را باسیاست های حمایتی ادغام می کنند و ضمن آن که محدودیت های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می دهند ، کشورهای غیر عضو را با سیاست های تبعیضی روبرو می کنند (رحمانی ،1382 ، 190).

1-7-3-منطقه گرایی

منطقه گرایی در واژه نامه اصطلاحات سیاسی تجاری به معنی مجموعه اقداماتی است که گاهی از طریق ایجاد منطقه ی آزاد و یا اتحادیه ی گمرکی بین دولتها ، به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت میگرد (عسگری ، 1386 ، 74).

1-7-4-پتانسیل تجاری

پتانسیل تجاری ، میران تجارتی را که کشورها به طور بالقوه می توانند با توجه به عوامل تعیین کننده تجارت با یکدیگر داشته باشند ، را نشان می دهد (صادقی یارندی ، 1384 ، 34).

1-7-5-تجارت دو جانبه

تجارت دو جانبه یا داد و ستد متقابل به تجارتی گفته می شود که بین دو کشور و معمولا تحت مذاکرات حکومتی انجام می شود. در تجارت دو جانبه شخصی کالایی به اندازه و ارزش مشخص را در ازای وارداتی به اندازه یا ارزش توافق شده ، به شریکش صادر می کند (همان ،23).

1-7-6-مدل جاذبه

این مدل ها به عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان های تجاری دو جانبه بکار می روند. در اقتصاد بین الملل ، این مدل ها امکان برآورد پتانسیل تجاری دو جانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادر کننده و وارد کننده  را فراهم می آورد. در واقع برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می توانند تعیین کننده آن باشند، صورت می گیرد. این عوامل ، ویژگی های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع در چارچوب این مدل می توان موانع و تشویق های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده اند ، وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (فتحی ، 1381 ، 54).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

دانلود پایان نامه بررسی ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

دانلود پایان نامه ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

1ضرورت انجام تحقیق:

ارتباطات درون سازمانی که به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها اشاره دارد. از اوایل قرن بیستم اهمیت فوق العاده یافت. حاکم بودن روابط انسانی[1] مناسب و دوستانه در محیط کار، زمینه ی انگیزش و رشد و توسعه را فراهم می سازد و میل به زیستن و کار و تلاش را افزایش می دهد و در نهایت منجر به مسئولیت پذیری[2]، مشارکت[3] و فعالیت ثمر بخش فرد در راه انجام وظایف محوله و دست یافتن به اهداف سازمان[4] می گردد. در حقیقت، روابط انسانی به عنوان سرمایه ی اجتماعی[5] در کنار سرمایه های طبیعی، تکنولوژی و انسانی، اهمیت فوق العاده یافته است.

پیام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنی مورد نظر فرستنده پیام. پیام ممکن است کلامی و یا غیرکلامی باشد. پیام کلامی به صورت نوشتار و یا گفتار است و پیام غیرکلامی علائم، اشارات و تصاویر هستند که برای ایجاد ارتباط به کار می روند و دربرگیرنده حرکت اعضا و اندام و شامل آهنگ، صدا و اشاره هم می شود، مثل تصویر پرستاری که انگشت خود را بر بینی نهاده و شما را دعوت به سکوت می کند. البته باید بدانیم در همه موارد حرکت یک عضو نمی تواند یک مفهوم جهانی به خود بگیرد. پیام های کلامی به صورت سمعی، بصری، کتبی، سمعی – بصری، بصری – کتبی، سمعی – کتبی تقسیم بندی شده اند که فرستنده پیام موظف است برای فرستادن پیام خود از یکی از فعالیتهای سخن گفتن، کاربرد وسیله مکانیکی برای ارسال پیام، عمل تحریر و نوشتن یا ترکیبی از این فعالیتها متناسب با پیامی که می خواهد بفرستد استفادهه کند و گیرنده پیام نیز موظف است جهت دریافت، گوش دادن، مشاهده، خواندن یا ترکیبی از این فعالیت ها متناسب با پیام فرستاده شده، را استفاده کند.

در تقسیم بندی دیگر برای ارتباط، ارتباطات به دو دسته یک جانبه و دو جانبه تقسیم می شوند:

ارتباطات یک جانبه: هرگاه عکس العمل گیرنده پیام نسبت به پیام ابراز نشود، آن ارتباط را یک جانبه گویند. یعنی در این نوع ارتباط، بازخورد پیام وجود ندارد.

ارتباط دو جانبه: چنانچه محیط به گونه ای باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرات خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده پیام برساند و عملاً چنین کند، به این ارتباط، ارتباط دو جانبه می گویند. ممکن است ارتباط دو جانبه در محیطی تبدیل به ارتباط یک جانبه شود، به این صورت که هرگاه فرستنده پیام مطالب دشوار، کسل کننده یا بیش از حد تخصصی ارائه دهد، تا زمانی که گیرندگان، قادر به دریافت و درک مفاهیم باشند، بازدهی مثبت است ولی هرگاه توان و انرژی گیرندگان برای دریافت و تحلیل ذهنی مفاهیم کاهش یابد در صورتی که فرستنده ادامه بحث را برای زمان دیگری بگذارد ارتباط دو جانبه باقی می ماند ولی در صورتی که به ادامه بحث بپردازد، اتباط یک جانبه می شود.

به هرحال باید توجه داشت همانند بسیاری از مفاهیم مدیریت، ارتباطات را می توان یک فرایند در نظر گرفت و اگر قرار باشد ارتباطات واقعی وجود داشته باشد، باید فرایند دو طرفه باشد. در حقیقت ارتباط یک جانبه نباید وجود داشته باشد. از لحاظ اصولی، این فرایند نیاز به یک فرستنده دارد که پیام را از طریق یک کانال به گیرنده انتقال می دهد. گیرنده، پیام را دریافت می کند و سپس بازخورد آن را بر می گرداند.

[1] Human Relations

[2] Responsibility

[3] Communion

[4] Organizational goals

[5] Social Capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی وشناخت نقش ارتباطات درون سازمانی بر میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.