پايان نامه مديريت:بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

واژگان كليدي :

تبليغ : تبليغ از مصدر تفعيل، از ريشه بلغ، به معناي رساندن است . خود تبليغ به معناي رسانندگي و مبلغ به معناي رساننده پيام ها و آموزه هاي ويژه تبليغي است.

تبليغات: عبارت است از ارتباط و معرفي غير شخصي محصول يا خدمات از طريق حامل هاي مختلف در مقابل دريافت وجه براي مؤسسه انتفاعي يا غير انتفاعي يا افرادي كه به نحوي در پيام مشخص شده اند .

(عباسي و محمديان ، 1386،ص99)

تبليغات تجاري : پرفسور مك كارتي تبليغات تجاري را اينگونه تعريف مي كند:تبليغات تجاري عبارتست از هر گونه ارائه پيشبرد ايده ها, كالا ها و خدمات به شكل غير شخصي يا موسسه اي كه با پرداخت هزينه آنرا انجام ميدهند (محمديان,1381,ص 2)

آگهي هاي بازرگاني: عبارتست از هر نوع مطلب اعلاميه و اطلاعيه تجاري براي جلب توجه مردم يا افكار عمومي كه از طريق رسانه ها منتشر و در آن كالا يا خدمات و يا مراجعه به موسسه هاي توصيه شده است.

مصرف كننده:  شخصي است كه يك نياز يا خواسته را شناسايي كرده و خريدي را انجام مي دهد و پس از گذراندن فرآيندي كالا را دور ريخته و يا مجددا مي فروشد يا مصرف مي كند.(فيليپ كاتلر،(1931، ص329)

رفتار مصرف كننده :  رفتار مصرف كننده شامل فرآيندي رواني و اجتماعي گوناگون است كه قبل و بعد از فعاليت هاي  مربوط به خريد و مصرف وجود دارد .(روستا،ابراهيمي، ونوس،1380 ، ص112  )

فرآيند تصميم گيري خريد مصرف كننده: در وراي هر عمل خريد يك فرآيندي مهم تصميم گيري نهفته است . مراحلي را كه خريدار طي مي كند تا تصميم بگيرد كه چه نوع محصولات و خدماتي را خريداري كند , فرآيندتصميم گيري خريد مي نامند كه فرآيندي شامل پنج مرحله : تشخيص مساله , جستجو اطلا عات , ارزيابي راه چاره ها,تصميم خريد و رفتار پس از خريد مي باشد.(كاتلر، آرمسترانگ،1931،ص 235).

وفاداري :  حفظ تعهد عميق به خريد مجدد يا انتخاب مجدد يا انتخاب مجدد محصول يا خدمات ،به طور مستمر در آينده ،به رغم اينكه تاثيرات موقعيتي و تلاشهاي بازاريابي به صورت بالقوه مي تواند باعث تغيير در رفتار مشتري شود. در واقع تعهد مشتري نتيجه اين است كه يك سازمان مزايايي را براي مشتريان ايجاد كند به طوري كه آنها افزايش خريد ازآن سازمان را حفظ كنند . تعهد واقعي مشتري زماني ايجاد مي شود كه بدون هيچ تشويقي خودش براي خريد برانگيخته شود . اگر سازمان به اضاي نيازهاي مشتري ادامه دهد و خدماتش را به شيوه هاي ارائه كند كه هميشه داراي تقاضا باشد ارزش دو طرفه اي ايجاد شده و هدف نهايي كه همان وابستگي مشتري يا مديريت استراتژيك روابط با مشتري است قابل حصول است.

تاثير: آندرسون و مي ير تاثير را رويدادي مي دانندكه بدون حضور رويداد ديگري واقع نمي شود . پس تاثير رابطه است كه به يك عامل و يك واكنش دهنده نياز دارد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

پايان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سؤالات تحقیق:

1-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

2-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله  جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود؟

3-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله ارزيابي راه چاره هاي در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

4-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد؟

5-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله رفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضيه اصلي :

بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان در فرایندتصميم خريد خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

 

فرضيات فرعي:

1- بين تبليغات تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

2- بين تبليغات تلويزيوني برجستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

3- بين تبليغات تلويزيوني بر ارزيابي راه چاره ها ی در فرایند تصمیم خرید خودر ورابطه معناداري وجوددارد .

4- بين  تبليغات تلويزيوني بر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجوددارد.

5- بين تبليغات تلويزيوني بررفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرورابطه معناداري وجود دارد.

 

1-7 روش تحقيق :

تحقيق حاضر از نظر نوع، توصيفي و همبستگی از نظر هدف كاربردي مي باشد و به منظور گردآوري اطلا عات اوليه ازطریق توزيع پرسشنامه و جدول و گزار شهاي آماري استفاده شده است . در اين پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران به صورت تصادفي انجام گرفته است.

با توجه به روش‌های آماری مربوطه‌‌، به مقدار مناسب از جامعه فوق نمونه گیری شده و آنگاه از طریق پرسشنامه‌‌، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه به صورت تفکیک شده برای جامعه با توجه به روش‌های آماری مناسب‌‌، مورد ارزیابی قرار گرفته .‌ بدین صورت که شهر تهران به 5 منطقه غرب‌‌، شرق‌‌، شمال‌‌، جنوب و مرکز تقسیم شده و سپس با توجه به فرمول، از روش نمونه گيري  خوشه اي استفاده شده. تعداد افراد نمونه 196 محاسبه شده و پرسشنامه  در هرکدام ازاین مناطق توزیع شده.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظري :

عوامل آميخته بازاريابي : علاوه بر عوامل ذكر شده ،همه خريداران تحت تاثير عناصر گوناگون آميخته بازاريابي اند و تصميم گيري آنها وابسته به نوع محصول و ويژگيهاي آن،شيوه هاي قيمت گذاري و روشهاي پرداخت ،امكانات و تسهيلات توزيع و روشهاي ترغيبي و ترفيعي شركتهاست . بازارياب حرفه اي كسي است كه با در نظر گرفتن همه عوامل موثر بر فرايند تصميم گيري خريد و با انعطاف پذيري و انطباق يافتن با شرايط بازار و نيازها و واكنشهاي مشتريان مي كوشند تا سهم بازار خود را نسبت به ديگر رقبا افزايش دهد.تنها راه كاميابي در اين زمينه داشتن ارتباط نزديك با بازار و شناخت رفتار مصرف كنندگان و خريداران است.منظور از آميخته فعاليتهاي ترفيعي :مجموعه اي از تبليغات ،فروش حضوري ،پيشبرد فروش و روابط عمومي است كه براي دستيابي به هدفهاي برنامه فروش مورد استفاده قرار مي گيرد . يكي از عوامل ترفيع تبليغات است كه عبارت است از ارتباط و معرفي غير شخصي محصول يا خدمات از طريق حاملهاي مختلف دريافت وجه براي مؤسسات انتفاعي يا غير انتفاعي ،يا افرادي كه به نحوي در پيام مشخص شده اند.فرآيند تصميم گيري خريد مصرف كننده:در وراي هر عمل خريد يك فرآيندي مهم تصميم گيري نهفته است . مراحلي را كه خريدار طي مي كند تا تصميم بگيرد كه چه نوع محصولات و خدماتي را خريداري كند , فرآيندتصميم گيري خريد مي نامند كه فرآيندي شامل پنج مرحله : تشخيص مساله , جستجو اطلا عات , ارزيابي راه چاره ها,تصميم خريد و رفتار پس از خريد مي باشد. خريدار هنگام خريد ،از مراحلي از تصميم گيري مي گذرد كه شامل شناخت نياز ،كسب اطلاعات ،ارزيابي گزينه ها ،تصميم به خريد و رفتار پس از خريد مي شود .كار يا وظيفه بازارياب اين است كه در هر مرحله رفتار خريدار را درك كند و دريابدكه اين رفتار ها چه اثراتي بر عمليات وي خواهند داشت.در مرحله رفتار شناخت نياز ،مصرف كننده به وجود يك مساله يا نياز پي مي برد كه بايد از طريق تهيه محصول يا خدمت موجود در بازار آنرا حل كند يا تامين نمايد .مصرف كننده پس از كسب اطلاعات درصددارزيابي گزينه ها برمي آيد كه در اين مرحله از اطلا عات موجود استفاده مي كند .از اين به بعد ،مصرف كننده تصميم به خريد مي گيرد ودر واقع محصول را مي خرد. در مرحله نهايي از فريند تصميم گيري خريدار (رفتار پس از خريد) مصرف كننده از لحاظ اينكه احساس رضايت يا نارضايتي بنمايد اقداماتي را به عمل مي آورد. (كاتلر، آرمسترانگ،235،ص 251).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

تاثیر آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

بیان مساله­ی تحقیق

در سال­های اخیر، شدت رقابت­های تجاری و پيچيدگي­ها و عدم اطمينان­هاي ناشي از آن موجب شده است تا مديريت شركت­ها نسبت به صرف منابع مالي و غيرمالي خود حساس­تر باشند و تمام سعي­شان اين باشد كه منابع را در جايي صرف كنند كه براي شركت ايجاد ارزش كند. يكـي از فعاليت­هايي كه بـراي شركت­ها ارزش ايجاد مي­كند، فعاليت­هاي بازاريابي است (گوپتا[1]، 2008).

فعاليت­هاي بازاريابي را مي­توان ناشی از عوامل مختلفی مانند محصول، مکان، شناخت رقبا، تبلیغات، بازار و … دانست. يكي از اجزاي با اهمیت فعالیت­های بازاریابی، تبليغات[2] است. تبليغات يكي از ملموس­ترين و گران­ترين فعاليت­هاي بازاريابي است. هم متخصصان بازاريابي و هم متخصصان اقتصادی و مالي مي­خواهند اطلاع یابند كه آيا تبليغات در محقق کردن اهداف شرکت­ها مؤثر واقع مي­شود یا خیر؟ فعاليت­هاي بازاريابي، روي موفقيت فروش كالاها و محصولات در بازار، متمركز شده­اند. همچنين، مديران ارشد بنگاه­هاي اقتصادي دريافته­اند كه هدف نهايي بازاريابي، كمك به افزايش فروش و در نهایت افزایش بازده سهامداران است (مارگی و دیگران[3]، 2005).

همزمان با پيشرفت سريع علم و افزايش رقابت جهاني، مشاهده می­شود که بنگاه­های اقتصادی مخارج تحقيق و توسعه، بازاریابی و تبليغات خود را افزايش می­دهند. اين كه مخارج تبليغات و تحقيق و توسعه منافع آينده­ی اقتصادي مورد انتظار را به وجود مي­آورد يا نه، يك مسأله مهم در حوزه­ی مدیریتی و سطوح دانشگاهي است (بونگ و هان[4]، 2004). تبلیغات می­تواند با افزایش درجه­ی تمرکز توسط گروه­های خاص و دارای قدرت، به انحصارات دامن زده و یا با کاهش درجه­ی تمرکز و فرصت استفاده­ی همگان، رقابت آفرین باشد. ارتباط بین تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری بازار و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای مختلف اقتصادی تا حدی مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است (جاشی و هاندسنز[5]، 2009). از سوی دیگر، مطالعات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده است. لذا، لازم است این موضوع با دید بازاریابی در شرکت­های فعال در صنایع مواد غذایی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

به طور كلي، تبليغات تأثير مستقيمی بر فروش دارد و افزايش ميزان فروش نيز بر سود شركت مؤثر است. همچنين، تبليغات در سطح جامعه ميل به خريد در مشتريان را افزايش مي­دهد. مشتريان با خريد يك محصول، در صورت داشتن كيفيت لازم، همان محصول را در خريدهاي بعدي انتخاب مي­كنند (رابینسون و چانگ[6]، 1996). پژوهش­هاي تجربي نشان مي­دهند كه تبليغات بر رفتار خريد مصرف كنندگان تأثير مي­گذارد. تصميم خريد مصرف كنندگان تحت تأثير ارزشي است كه از خريد محصول يا خدمت خاص به دست مي­آيد. مصرف كنندگان انتظار دارند در برابر هر ريالي كه مي­پردازند، ارزش دريافت كنند. در سوي ديگر، طيف بازاريابان از سرمايه­گذاري در تبليغات انتظار بازده دارند. اين بازده ممكن است به شكل افزايش در سوددهي و افزايش ارزش شركت باشد (کوندو، کورکارنی و مورتی[7]، 2008).

در این تحقیق، سعی می­شود که به طور تجربی آثار تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی مانند لبنیات و خشکبار و … در سطح شهر اهواز از دیدگاه مصرف کنندگان بررسی و آزمون ­شود.

[1] – Gupta,

[2] – Advertising

[3] – Margy et al

[4] – Bong and Han,

[5]– Joshi, and Hanssens,

[6] – Robinson. T. and Chang..

[7] – Kundu, Kurkarni and Murthy.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

تاثیر عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

معيارهاي كليدي در ارزيابي

2-2-1- مقدمه

تصميمات انتخاب عرضه كننده، عرضه كنندگاني را كه بايد به عنوان منابع خريد انتخاب شوند و اينكه چگونه مقادير سفارش بايد ميان عرضه كنندگان انتخاب شده تخصيص داده شوند، را تعيين مي كنند (کارپاک و همکاران،2001،ص1-21). انتخاب عرضه كننده صحيح يك تصميم حياتي با دامنه گسترده اي از استنتاجات در يك زنجيره عرضه است. عرضه كنندگان نقش مهمي را در دستيابي به اهداف مديريت عرضه ايفا مي كنند. عرضه كنندگان رضايتمندي مشتري را در زنجيره ارزش افزايش مي دهند. ليكن شراكت استراتــژيك با عرضه كنندگاني كه بهتر عمل مي كنند بايد درون زنجيره عرضه ادغام شود تا بهبود عملكرد را در بيشتر جهات به وجود آورد. (کومار و همکاران،2004،ص 1-9)[1]  وظيفه خريد به اين صورت است كه آن بايد مواد مناسب را (موادي كه الزامات كيفيت را برآورده مي كند)، در كميت مناسب، براي تحويل در زمان مناسب و مكان مناسب، از منبع مناسب (يك عرضه كننده كه قابل اتكا بوده و تعهداتش را به موقع برآورده خواهدكرد) با خدمات مناسب (خدمات قبل و بعد از فروش) و با قيمت مناسب به دست بياورد. تصميم گيرنده خريد بايد سعي كند كه اين چندين مورد را به طور همزمان با هم تحقق بخشد (لندرز.1997.ص37-43)[2]. مطالعه در رابطه با معيارهاي انتخاب تأمين ­كننده به دهه ­هاي اوليه سال 1960 برمي­گردد. در سال 1991 وبر و همكارانش، در يك مرور جامع در اين زمينه (انتخاب تأمين كننده)، 74 مقاله را بررسي كردند، كه برخي از آنها فقط يك معيار (فقط هزينه) و برخي ديگر دو معيار(هزينه وكيفيت) و گروه هاي ديگر معيارهاي مختص به تحقيق خود را  انتخاب نموده بودند كه چندين معيار را ذكر كرده اند در اين تحقيق تعداد مقالات را بر  حسب معيارهاي ديكسون (كه در جدول(2-1) صفحات بعدي آورده شده است) دسته بندي كرده اند(کورنت ویبر.1991.ص 22-35)[3]. پس از آن تحقيقي ديگري با عنوان معيارهاي انتخاب منبع تأمين، تاثير عملكرد تأمين كنندگان به عملكرد توزيع كننده، در مقالات ارائه شده به چشم مي خورد. اين پژوهش سنجش نظام مندي را در عملكرد تأمين كننده انجام مي‌دهد. در اين پژوهش معيارهاي اصلي انتخاب داراي زير معيارهاي مرتبط با خود هستند، مثل : اعتبار، تحويل به موقع و در معيار قابليت اطمينان مورد تاكيد قرار مي گيرد(کاتزکیا.2004.ص 25-42)[4].

كه طي بررسي هاي انجام شده توسط محقق معيارهاي كلي مقالات در نمودار(2-11) گرد هم آمده است كه براي طراحي پرسشنامه و انتخاب معيارها براساس سوابق پژوهش و نظر كارشناسان، ومتخصصان انتخاب گشت.

 

2-2-2-      معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن

به نظر مي رسد اولين معيارهاي مشخص شده توسط ديكسون[5] مي باشد كه در تحقيق ايشان به تعريف 23 معيار براي انتخاب تأمين ­كننده پرداخته شده است. انتخاب اين معيارها بر اساس تحقيق به عمل آمده از 373 مدير خريد به دست آمده است. او در تحقيق خود نشان داد كه كيفيت، به عنوان مهم­ترين معيار انتخاب از نظر مديران خريد مطرح است و بعد از آن، معيارهاي تحويل و سابقه عملكرد در درجات بعدي اهميت قرار دارند. جدول(2-1) ارائه شده توسط ديكسون مي باشد كه شامل 23 معيار است كه در جدول زير ارائه شده است.

 

[1] . Kumar, at al, 2004, 1-9

[2] . Leenders, 1997, 37-43

[3] . Current .Weber, 1991, 22-35

[4] . Katzecia,2004, 25-42

 1. Dickson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تاثیر عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأمين [1]

الف: تهيه و تأمين، توزيع، نگهداري تمامي محتويات انبارها و حفاظت و پشتيباني از مواد تهيه شده شامل تعيين نوع و تعداد مواد تهيه شده[2] را تأمين گويند.

ب: مجموعه فعاليت‏هاي پشتيباني، شامل فرآيند برآورد، تأمين، تخصيص و توزيع نيازمندي هاي لجستيك را تأمين گويند( بيات ترك، 1382، 100)

 

2-1-3- مديريت تأمين

مديريت تأمين[3] عبارتست از:

الف: «روشي براي بررسي و مطالعه كليه ابعاد خريد و استفاده حقيقي از مواد و خدمات خريداري شده»

ب: «يك فرآيند كاري جديد كه براي ماكزيمم كردن ارزش نقدينگي صرف شده خريد مواد و خدمات بكار مي‏رود»

ج: مديريت تأمين يك فرآيند جديد براي حداكثر نمودن ارزش حاصله از منابع مصرفي براي خريد مواد و خدمات است، كه هم‏اكنون واژه‏هاي تأمين و خريد، جاي خود را به عبارت «مديريت تأمين » داده است.

مفهوم مديريت تأمين به نوعي با مفهوم فرآيند تدارك نمودار(2-1) از دو جهت متفاوت است:

الف) مديريت تأمين تنها كاركنان بخش خريد را درگير نمي‏سازد، بلكه فرآيندي است كه استراتژي هايي را براي مديريت كل فرآيند تدارك و تأمين مواد و خدمات، ايجاد مي‏نمايد.

ب) مديريت تأمين يك فرآيند خروجي- ورودي است، به اين مفهوم كه فرآيندي است كه خريدار را قادر مي‏سازد تا به صورت فعال و پيشگيرانه ارزش‏هايي را كه مي تواند نيازهاي وي را در بازار محقق سازد، شناسايي كند. مديريت تأمين با رويكرد سنتي كه در آن پيشنهادات و مناقصات مطرح بود و تنها در قابل نياز بازار پاسخگو و منفعل بود، متفاوت است (دیوید؛ شارون،1998،ص23)[4].

 

2-1-4- تعاریف زنجيره‌تأمين

برخي از تعاريف زنجيره‌ تأمين عبارتند از:

– يك زنجيره‌ تأمين كليه مراحل مستقيم و غيرمستقيم كه در تكميل درخواست(سفارش) مشتري درگير هستند را شامل مي شود. زنجيره‌ تأمين فقط مرتبط با سازنده و تأمين كننده نيست بلكه حمل ونقل، انبارها، خرده فروشي ها وحتي خود مشتريان را نيز در برمي گيرد(چوپرا؛میندل، 2001،ص236)[5]. يك زنجيره‌ تأمين، شبكه اي از تسهيلات و گزينه هاي توزيعي است كه به تدارك مواد، تبديل اين مواد به  فرآورده هاي واسطه اي يا محصولات نهائي و توزيع اين محصولات به مشتريان مي پردازند (غضنفري، 2003. 136).

مديريت زنجيره‌ تأمين عبارت است از فرايند يکپارچه سازي فعاليت‌هاي زنجيره‌ تأمين و نيز جريان‌هاي اطلاعاتي مرتبط با آن، از طريق بهبود و هماهنگ سازي فعاليت‌ها در زنجيره‌ تأمين توليد و عرضه محصول است (لاودون،لاودون،2002،ص588).[6]

 

[1].  Supply

[2].  Defense Acquisition University, “Mda Glossary”

[3]. Supply Management

[4] . David & Sharon, 1998, 23

[5] . Chopra And Meind1, 2001, 236

[6] . Laudon, &  Laudon ,2002, 588

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

سازمان تحقيق

قلمرو سازماني اين تحقيق مشتمل بر 5 فصل است: فصل يك كليات تحقيق و طبقه بندي پايان نامه را بيان مي كند. فصل دوم با هدف بررسي ادبيات موضوع، ابتدا به معرفي زنجيره‌ تأمين پرداخته و سپس لجستيك و تداركات كالا و بحث خريد در پارس جنوبي خواهد پرداخت. سپس به ساختار فرآيند خريد و شيوه ارزيابي و فرمهاي مورد استفاده در اين شركت خواهيم پرداخت. كه در نهايت با بررسي مدل هاي رياضي ارزيابي تامين كننده به مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه و.. خواهيم پرداخت. در فصل سوم متدولوژي مورد استفاده را مورد بررسي قرار مي دهد. فصل چهارم به بررسي يافته هاي حاصل از تحقيق پرداخته و مدل مطروحه را همراه با نمودارهاي توصيفي و… حل مي كند و سپس با توجه به روش براي بررسي  نتايج حاصله از حل روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي[1] پنج تامين کننده را در يک يا دو بخش مختلف خريد انتخاب و بر اساس روش تجزيه تحليل سلسله مراتبي آنها را اولويت بندي مي نماييم. در فصل پنجم نتايج حاصل از تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ارائه مي شود.

 

 

 

1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي)

1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين[2]

زنجيره‌ تأمين بر تمام فعاليت‌هاي مرتبط با جريان و تبديل کالاها از مرحله ماده خام(استخراج) تا تحويل به مصرف کننده نهايي و نيز جريان‌هاي اطلاعاتي مرتبط با آنها مشتمل مي‌شود. به طور کلي، زنجيره‌ تأمين زنجيره‌اي است که همه فعاليت‌هاي مرتبط با جريان کالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل کالاي نهايي به مصرف کننده را شامل مي شود(لاودون، 2002،ص588).

 

1-15-2- زنجيره تامين

فعاليتهاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001)[3].

 

1-15-3- لجستيك

لجستيك بخشي از فرآيند زنجيره‌ تأمين است كه برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل موثر و كاراي جريان و انبارش كالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارد تا نيازمندي‌هاي مشتري برآورده شود. لجستيك عبارت است از يكپارچه‌سازي دو يا چند فعاليت به منظور برنامه‌ريزي، پياده‌سازي و كنترل كارايي جريان مواد و محصولات از نقطه مبداء تا نقطه مصرف.

 

1-15-4- کيفيت

کيفيت کالا توانايي و قابليت کالا در انجام وظايف محوله را نشان مي دهد. کيفيت ويژگي هايي نظير دوام، قابليت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعميرپذيري آسان و ساير صفات ارزشمند کالا را در بر مي گيرد (ايران نژاد پاريزي، 1386، 348 ).

 

1-15-5- نام و نشان تجاري

مطابق تعريف انجمن بازاريابي آمريکا[4] ؛يک نام تجاري، يک نام، اصطلاح، علامت، نشان يا طرح يا ترکيبي از اين هاست که براي شناسايي کالاها يا خدمات يک فروشنده يا گروهي از فروشندگان و متمايز کردن اين کالاها و يا خدمات از کالاها يا خدمات رقبا به کار مي رود(کاتلر، 1384،482).

 

1-15-6  قيمت

قيمت عبارت است از ارزشي که مشتريان احتمالاً براي محصول يا خدمتي قائل مي شوند. قضاوت و تصميم گيري در مورد مناسب يا نامناسب بودن قيمت هر محصول به عهده مصرف کننده است (روستا و ديگران، 1385،252).

 

1-15-7  كاربران[5]

افرادي كه با محصول كار مي‌كنند و تجربه استفاده از آن را دارند. آنها اغلب پيش نويس خريد را آغاز و سپس خصوصيات محصول را تعيين مي‌كنند.

 

 

 

1-15-8  تاثيرگذارها[6] 

افرادي كه به واسطه مشاوره‌ها و راهنماييهايي كه مي‌كنند روي نتيجه فرايند خريد اثرمي‌گذارند.

 

1-15-9  خريداران چ

افرادي كه اختيار و مسئوليت رسمي، در انتخاب عرضه كنندگان و تنظيم شرايط خريد دارند.

 

1-15-10  تصميم‌گيرندگان

در واقع انتخاب عرضه كنندگان با اين افراد است و افرادي هستند كه از قدرت رسمي خود براي دادن نظر مساعد نسبت به يك عرضه كننده استفاده مي‌كنند. بعضي وقتها كسي كه بودجه را در اختيار دارد، تصميم گيرنده است و بعضي وقتها هم يك طراح محصول به خاطر تجربه مثبتي كه در قبل، از استفاده محصولات يك عرضه كننده خاص دارد، تصميم گيرنده مي‌شود.

 

3.AHP

[2]. Supply Chain Management

[3] – Heizer & Render, 2001

[4]– The American Marketing Association

 1. users
 2. Influencers

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه با موضوع نقش عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

– توان و دانش فني تأمين کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي )

درسال‌هاي آينده، فناوري هاي نرم‌افزاري پيچيده‌‌تر و جديدتر، تمدن را هرچه‌ بيش‌تر به دنيايي تقريباً بدون كارگر نزديك خواهند كرد. تعريف مجدد فرصت‌ها و مسئوليت‌هاي ميليون‌‌ها انسان در جامعه‌‌‌‌اي كه فاقد كار رسمي در مقياس وسيع مي‌باشد، احتمالاً تنها موضوع اجتماعي بسيار مهم درسده آينده خواهد بود. يك نظريه درباره جامعه پساصنعتي، ديدگاه «توسعه فزاينده» است كه مي‌بايد به‌درستي به‌عنوان تصور ابـرصنعتي از جامعه آتي به‌شمارآيد. اين ديدگاه، از آينده‌اي كه به علم، فناوري و دانش فني گسترده متكي است نشأت گرفته است. يکي از عوامل مهم در کارکرد سازمان، در توان و دانش فني يك تأمين كننده خلاصه مي شود.اين معيار از معيارهاي شش گانه در اين پژوهش يكي از جامع ترين معيارهاست كه مي تواند به تنهايي چندين معيار از معيارهايي كه در بيشينه تحقيق بيان شد را تحت پوشش قرار دهد. (با توجه به اينكه در رابطه با اين معيار مشخص شده در تحقيقات ديگر محققان بعنوان يكي از موثر تين عوامل ذكر شده بود. اين عامل مي تواند هم به عنوان معياري درخصوص پيشنهادهاي مربوط به خدمات بخش هاي داخلي شركت و هم در کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان  )بطور عام) مهم باشد.

پس معيار توان و دانش فني تامين كنندگان در مورد قطعات و لوازم مورد نياز پالايشگاه يكي از معيارهاي اساسي مي باشد كه در اين پژوهش انتخاب شده است. براي پوشش دادن كامل اين معيار سه زير معيار در نظر گرفته شد تا با رتبه بندي آنها به نتايج دقيق تر و كامل تر دست يابيم كه عبارتند از: ارائه گارانتي، كادر متخصص، انعطاف پذيري خط توليد كه بعنوان سه پايه معيار اصلي در نظر گرفته شد.

 

2-2-4-4-   سابقه تأمين کننده

شناسايي و معرفي عرضه كنندگان و توليد كنندگان كالا و خدمات مورد نياز كه بتوانند مرغوب ترين و با كيفيت ترين كالاها را، با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن توسط واحدي تحت عنوان بررسي منابع، بر اساس خريدهاي گذشت و راههاي ديگر كه در ادامه ذكر خواهد شد در اختيار بخش هاي مختلف مجتمع گاز پارس جنوبي قرار دهند. مواردي كه در اين بخش بايگاني ميگردد عبارتند از : نام شركت، نمودار فعاليت، شرح فعاليت، تلفن‌ها، آدرس، پست الكترونيكي، سايت اينترنتي، تاريخ درج اطلاعات و آخرين شماره خريدي كه از شركت تامين كننده تهيه شده است را مي توان يافت.

پس از تجزيه تحليل و بررسي اطلاعات شركت ها، طبقه بندي خاصي براي فعاليت هر شركت در نظر گرفته ميشود. که شرکت ها براساس تبليغات و سوابق خود در طبقه بندي اداره خريد قرار مي گيرد.

بديهي است که سابقه يک تأمين کننده در خريدهاي قبلي شرکت نقش بسزايي در انتخاب و همچنين عوامل ديگر تاثير گزار خواهد گذاشت. لذا توجه به عملكرد گذشته در صنعت نفت بعنوان يكي از زير معيارها در كنار مطلوبيت قرارداد هاي گذشته بسيار حائز اهميت است.

در نهايت اطلاعات ذكر شده فوق بر حسب نوع كالاي درخواستي، منابع از بانك اطلاعاتي طبقه بندي شده كه در كامپيوتر(شبكه) موجود مي‌باشد استخراج گرديده، و بر اساس محل خريد(داخلي، خارجي، محلي) در اختيار ماموران خريد قرار مي گيرد. در اين پژوهش از پاسخ دهندگان در رابطه با معيار سابقه تامين كننده خواسته شد تا با در نظر گرفتن امتياز مناسب براي يك تامين كننده فرضي در ذهن خود، و در نظر گرفتن عواملي چون، سابقه همكاري با شركت هاي تابع وزارت نفت، داراي سابقه همكاري با شركت هاي بزرگ در ساير صنايع و… امتياز مناسب يك تا نه را براي هريك از مقايسه هاي زوجي، عامل سابقه همكاري نسبت به عوامل ديگر در پرسش نامه درج نمايند.

به طور كلي در زير مجموعه معيارهاي سابقه تامين كننده و توان دانش فني عوامل زير محسوس است.

 • كيفيت: كيفيت مواد و خدمات خريداري شده بايد به طور مجازي عاري از عيب و نقص باشد.
 • هزينه: فعاليت‏هاي مديريت تأمين و خريد بايد متمركز بر مديريت استراتژيك هزينه باشد. يعني فرآيند كاهش هزينه كل خريد، حمل و نقل، نگهداري، تبديل و پشتيباني محصولات شامل مواد و محصولات خريداري شده در طول زنجيره‌ تأمين در نظر گرفته شود.
 • زمان: فعاليت‏هاي مديريت تأمين و خريد و نيز تأمين ‏كنندگان بايد نقش فعالي در كاهش زمان لازم براي ارائه محصول جديد به بازار، ايفا نمايند.
 • فناوري: فعاليت‏هاي مديريت تأمين و خريد دو مسئوليت اساسي را در زمينه فناوري برعهده دارند:

– بخش تأمين شركت، فناوري مناسب را در زمان مناسب فراهم مي‏آورد و بكار مي‏بندد.

– فناوري كه رقباي اصلي شركت را تحت تأثير قرار مي‏دهد در هنگام معامله و داد و ستد با تأمين ‏كنندگان كنترل شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه با موضوع نقش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسي تحقيق

الف) روش تحقيق

دستيابي به هدف هاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني که يک روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق. پس مي توان گفت: روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1384، ص201).

اين پژوهش با توجه به استفاده از نظريه ها، اصول و قوانيني که در تحقيقات بنيادي تدوين شده اند و بکارگيري و کاربرد آنها براي حل مسائل اجرايي و واقعي و تاکيد بر شناخت موثرترين فعاليت، براساس طبقه بندي برمبناي هدف[1]، در زمره تحقيقات کاربردي[2] مي باشد.

بنابراين نوع تحقيق حاضر از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي انجام گرفته است.

تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلي در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيق توصيفي(پيمايشي) چيزي بيش از تهيه سوالات و ارائه پاسخ هاي صرف است. در اين روش بايد ابزارها و وسائل خاصي فراهم آيد، ايجاد وسيله يا ابزار نياز به زمان و مهارت دارد و يک امر اتفاقي و عادي نيست. مساله عمده اي که تحقيق توصيفي را پيچيده تر مي کند، پاسخ ندادن يا برگشت ندادن پرسش نامه ها و يا شرکت نکردن در مصاحبه هاي برنامه ريزي شده است. اگر نرخ پاسخ دهي پايين باشد، نمي توان به نتايج معتبر رسيد(خاکي، 1384، 210).

 

1-11- جامعه آماري

با توجه به اينكه، در اين تحقيق محقق معتقد است تاثير گزاران در امر خريد محدود به كارشناسان خريد اداره مورد بررسي نمي شود، و كارمندان قسمت هاي مختلف بر روي تصميم گيري در خريد تاثير دارند، استفاده از روش خبرگان را غير ممكن مي سازد كه متعاقباً جامعه آماري اين تحقيق مديران، مسئولان و کارشناسان خريد واحد تدارکات کالاي پالايشگاه گاز پارس جنوبي هستند، که در امر انتخاب تامين کننده مناسب نقش دارند. براي نمونه گيري از نمونه گيري طبقه اي ساده استفاده شده است. محقق از اين روش زماني استفاده مي كند كه جامعه آماري به صورت طبقات مختلف شكل يافته باشد(آذر، 1382، 66-67). لذا با توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، انجام شده است.

 

 

 

 

1-12- روش گردآوري اطلاعات

 • مشاهده
 • مطالعات كتابخانه‌اي از جمله مطالعه كتب، نشريات داخلي و خارجي، جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي(اينترنت) به منظور دستيابي به مباني نظري و استفاده از تجارب محققين ديگر، مشاوره با اساتيد و متخصصان در زمينه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس صورت گرفته است.
 • استفاده از پرسش‌نامه به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري اطلاعات براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر.

براي اولويت بندي معيارها با استفاده از توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، صورت گرفته است.

 

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري

براي تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از نرم‌افزارهاي  SPSS [3] و EXCEL  استفاده شده است.

در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل هاي آماري از روش تحليل توصيفي و براي اولويت بندي عوامل از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است.

با توجه به اينكه داده ها از نوع كيفي بوده و از نظر مقياس اندازه گيري ترتيبي مي باشد و بيان آنها از سوي ماموران خريد بصورت كمي(بر مبناي طيف ليكرت) صورت مي گيرد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها در مرحله جمع آوري و اعتبار يابي از نرم‌افزار بسته آماري1  استفاده شده و در مرحله تعيين نتايج و بدست آوردن تصميمات نهايي از نرم افزار اكسپرت چويس[4] و اكسل[5]  استفاده شده است، اين نرم افزار در محاسبه و رتبه بندي تصميمات براساس چندين معيار مختلف كمك بسياري مي كند. سپس براي استفاده از روش به طور نمونه از جامعه تامين کنندگان، بخش خاصي از کالا براي اولويت بندي و صحت و سقم روش مذکور انتخاب و حل مي نماييم.

[1]– Research By Purpose

[2]– Applied Research

 1. Sciences Statistical Package for the Social

1.Expert choice

2.Excel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تعیین تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

بيان مسئله

مديريت امور خريد وتداركات از حوزه هايي است كه نسبت به حوزه هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي وسيستمهاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي و افزايش آگاهي از محيط, همه جزو عواملي هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند.

واژه مديريت زنجيره‌ تأمين قريب به بيست سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به فعاليت هاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)[1]. مديران از تحول در فناوري و زنجيره هاي عرضه آگاه شده اند. انواع شوك هايي كه در سرتاسر بازارهاي جهاني اتفاق مي افتند، به طور اساسي روشي را كه مديران به محيط سازمان مي نگرند، را تغيير داده است. يكي از حوزه هايي كه بيشتر شركت ها توجه خود را به آن معطوف كرده اند، مديريت منبع يابي و خريد است. سه مزيت از تمركز بر مديريت منبع يابي و خريد حاصل مي شود كه عبارتند از: هزينه، كيفيت  و فناوري( مونسزکا،1998،ص2-3)[2]. جاي خوشبختي است كه اخيرا” در شركت مورد مطالعه بخشي تحت عنوان بررسي منابع و معرفي منابع ايجاد شده ولذا در راستاي پژوهش حاضر مي توان از اطلاعات اين بخش استفاده نمود.از آنجا كه تصميم گيري زماني كه اطلاعات موجود ناكامل و غيردقيق هستند، مشكل مي شود. مشكل رويه اي ديگر در استفاده از رويه رسمي حمايت از فرايند تصميم گيري انتخاب عرضه كننده، به طبيعت نامتجانس معيارهاي درنظر گرفته شده، برمي گردد. همچنين تعيين وزن هاي صحيح براي هر معيار ارزيابي سطح ناپايــداري ذاتي در فرايند انتخاب را افزايش مي دهـد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236)[3]. اين مهم تصميم گير را ناچار مي كند كه در اتخاذ تصميم دقت نظر بيشتري به خرج دهد يك صرفه جويي كم درهزينه هاي خريد مي تواند علاوه بر همان ميزان تاثير بر روي سود، موجب افزايش چند برابر در فــروش شود. همكاري نزديك با عــرضه كنندگان، موجب هزينه هاي واحد پايين تر مي شود و روابط بلندمدت تر حتي كيفيت بهتـري را در هزينه پايين تر موجب مي شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424 )[4].

در بيشتر صنايع، هزينه موادخام و قطعات، هزينه اصلي يك محصول را تشكيل مي دهند، بنابراين، بخش خريد مي تواند نقش كليدي را در كارايي و اثربخشي يك سازمان ايفا كند. بدين علت كه اثر مستقيمي روي كاهش هزينه ها، سودآوري و انعطاف پذيري يك شركت دارد(قدسی پور؛ابرین،2001،ص1)[5]. علاوه بر اين، از آنجايي كه هم اكنون عرضه كنندگان اثر اساسي را بر روي موفقيت يا شكست يك شركت اعمال مي كنند، خريد,كه قبلاً به عنوان يك ابزار تاكتيكي محض درنظر گرفته مي شد، هم اكنون به عنوان يك وظيفه استراتژيك شناخته مي شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424). در دنياي‌ امروز يكي‌ از بحث‌ انگيزترين‌ ونگران‌كننده‌ترين‌ موضوع ها در صنعت‌ و اقتصاد، تجارت‌ در بازار جهاني‌ است‌ و اين‌ مسئله‌ كه‌ با ورود به‌ چنين‌ دنيايي‌ بايد منتظر چه‌ پيامدهايي‌بود؟ و روند پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌چه‌ چالش‌هايي‌ پيش‌ روي‌ كشورهاي‌ درحال‌توسعه‌ وكمتر توسعه‌يافته‌ قرار خواهد داد؟

منظور خود را از زنجيره‌ تأمين، شناسايي عرضه كننده مناسب بيان مي‌داريم: مديريت امور خريد وتداركات از حوزه‌هايي است كه نسبت به حوزه‌هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت‌هاي اخير در زمينه تكنولوژي‌هاي ارتباطي وسيستم هاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي وافزايش آگاهي از محيط، همه جزو عواملي هستند كه شركت‌ها را وادار كرده كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند. از آنجائي‌كه‌ با توجه‌ به‌ گذشته‌ اين‌ صنعت‌ و پيش‌بيني‌آينده‌، حرکت درمحيط پيچيده‌ و ظريف‌ دنياي‌ رقابتي‌ امروز است، هيچ‌سازمان‌ اقتصاديي‌ بدون‌ داشتن‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌صحيح‌ و اصولي‌ قادر به‌ ادامه‌ حيات‌ نخواهد بود(استراتژي مناسب). اين‌ واقعيت‌ وقتي‌ داراي‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌شودكه‌ مسئله‌ پيوستن‌ به‌ سازمان تجارت جهاني[6] و ورود به‌ بازارهاي‌جهاني‌ از يك‌ سو و برنامه‌ ريزي‌ براي‌ يك‌ بخش ‌مهم‌ و داراي‌ مزيت‌ تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي ازسوي‌ ديگر مطرح‌ باشد. در شركت هاي بزرگ دولتي همچون شركت مجتمع گاز پارس جنوبي[7]  عليرغم داشتن منابع مالي مناسب و نيروي انساني كافي وكارآمد با مشكلات زير روبرو هستند؛

 

 1. تامين كالاهاي خارجي(ورود كالا)
 2. موضوع تحريم هاي اقتصادي
 3. نحوه انتخاب منابع تامين كننده درخريد‌هاي داخلي

 

با توجه به ماموريت خطير شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي2 كه بهره برداري از ذخائر مشترك گازي از جمله آن است، تامين به موقع كالاي مذكور همانند نقش جريان خون در بدن است كه لازم است با توجه ويژه به آن پرداخته شود.

[1] – Heizer & Render, 2001, 42

[2] – Monczka, 1998, 2-3

[3] – Bevilacqua & Petroni, 2002, 236

[4] – Goffin & Marek, 1997, 422-424

[5] – Ghodsypour & Obrein, 2001, 1

[6]. World Trade Organization(WTO)

[7]. South Pars Gas Complex(SPGC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی