دانلود پايان نامه ارشد :راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جمع آوري اطلاعات

در ارتباط با بحثهاي تئوري، روش جمع آوري اطلاعات ازكتابخانه مورد استفاده قرارگرفته است. دراين جهت علاوه بركتب ومجلات موجود دركتابخانه‌هاي دانشگاه شهيدبهشتي، شركت توانير و مركز آموزش مديريت دولتي وهمچنين ازمطلب كلاسهاي‌درس درسطوح ليسانس وفوق ليسانس نيزاستفاده شده است.

راجع به وضعيت موجود درشركت توانير ازكتابخانه شركت توانير ونيز از اسناد ومدارك موجود درشركت استفاده شده است.

براي تبيين متغيـرها وجمع آوري اطـلاعات ميداني در ارتباط با فرضيه ها ازمشاهده، مصاحبه وپرسشنامه بـدون نـام استفـاده گرديده است. پرسشنـامه مورد استفـاده دراين تحقيق (ضميمـه شمـاره 2) كه ازنوع پرسشنامه هاي بي نام وباسؤالات پنج جوابي (براساس طيف ليكرت) شامل 37 سؤال مي باشد. سؤالات اولين صفحه كه شماره گذاري نشده اند به منظور جمع آوري اطلاعات « جمعيت شناختي » طراحي شده‌اند ومابقي سؤالات جهت تبيين متغيرهاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

سؤالات مصاحبه ها نيز آن سؤالاتي از پرسش نامه مورد اشاره مي باشد كه بيانگر فرهنگ دوران خدمت سازمان مي باشد كه درفصول بعد به تفصيل وتجزيه وتحليل آن پرداخته خواهد شد.

 

Field Research – ó

سؤالات بخش جمعيت شناختي پرسشنامه مورد استفاده دراين تحقيق مشتمل بر اطلاعات زير است :

رشته شغلي، عنوان وپست سازماني فعلي، ميزان سابقه كار درشركت، نوع استخدام، سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، مدت زمان عهده داربودن پست فعلي.

سؤالات مربوط به تبيين متغيرها به 7 گروه تقسيم مي شوند :

 • سؤالاتي كه به منظور سنجش ميزان رضايت ازكار كارشناسان تهيه وتنظيم شده اند.
 • سؤالاتي كه به منظور سنجش ميزان مشاركت كارشنـاسـان دربرنـامـه ريزي دوران خدمت آنان (مسير پيشرفت شغلي) درشركت تهيه شده اند.
 • سـؤالاتي كه جهت سنجش وجـود يا عدم وجـود فرصتهاي مساوي براي تصدي پستهاي خالي طراحي شده اند.
 • سؤالاتي كه براي سنجش ميزان استفاده ازتوانائيها ومهارتهاي كارشناسان تنظيم شده اند.
 • سؤالاتي كه براي سنجش علقه ها والگوهاي ايده آل دوران خدمت تهيه شده اند.
 • سؤالاتي كه به منظور توصيف فرهنگ دوران خدمت سازمان مدنظر قرار گرفته است.
 • سؤالاتي كه جهت تشخيص فراهم بودن يا فراهم نبودن برنامه هاي آموزشي متناسب با الگوي دوران خدمت ايده آل كارشناسان تهيه گرديده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

پايان نامه بررسی راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ذكر فرضيه ها وانتخاب فرضيه اهم :

براي بررسي مشكلات برنامه‌ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت‌توانير، باتوجه به مسائل مطرح شده، فرضيه هاي زير تدوين شد :

 • مشاركت‌نداشتن كارشناسان درفرآيندبرنامه‌ريزي دوران‌خدمت موجب عدم رضايت ازكار مي‌گردد.
 • نداشتن فرصتهاي مساوي براي همه كارشناسان واجد شرايط جهت تصدي پستهاي بلاتصدي موجب عدم رضايت ازكار مي گردد.
 • عدم تهيـه برنـامه هاي آمـوزشي متناسب با الگوهاي دوران خدمت ايده آل كارشناسان توسط شركت، موجب عدم رضايت ازكار مي شود.
 • عدم انطباق بين الگوهاي دوران خدمت ايده آلóكارشناسان وفرهنگ دوران خدمتóóشركت موجب عدم رضايت ازكار مي گردد.

ازفرضيه هاي مزبور، فرضيه هاي اول ودوم به عنوان فرضيه هاي مهمتر اين پژوهش انتخاب شده‌اند. چرا كه اين دوفرضيه كلي تر بوده وفرضيه هاي ديگر را نيز تحت پوشش قرار مي دهند.

متغيرهاي مستقل فرضيه هاي اين پژوهش كه همان مشكلات برنامه‌ريزي دوران خدمت درشركت مورد بررسي مي باشند عبارتند از :

عدم مشاركت كارشنـاسـان درفرآيند مسير پيشرفت شغلي، عدم فرصتهاي مساوي براي همه كارشناسان واجدشرايط جهت تصدي پستهاي خالي، عدم استفاده مطلوب ازتوانائيها ومهارتهاي كارشناسان درشركت، فقدان تطابق بين فرهنگ دوران خدمت شركت والگوهاي دوران خدمت ايده آل كارشناسان والنهايه عدم برنامه ريزي مناسب آموزشي با الگوهاي دوران خدمت ايده آل كارشناسان توسط شركت.

متغير وابسته فرضيه هاي اين تحقيق عبارت است از :

ميزان رضايت ازكار درسه سطح : رضايت ازكار، نبود رضايت ازكار، نارضايتي ازكار.

متغيـر كنتـرل اين تحقيق ميـزان تحصيـلات مي‌باشد. چـرا كه نمـونه آماري اين پژوهش افراد داراي تحصيـلات ليسـانس وبالاتر مي‌باشنـد وبايـد كنترل نمود كه افراد داراي تحصيلات كمتر از ليسانس به سـؤالات پاسخ نداده باشند. علت اين اقدام براي تعيين حجم نمونه، كل جامعه آماري برابر با 191 نفر درنظرگرفته شده است كه اين تعداد معادل كل كارشناسان داراي تحصيلات ليسانس وبالاتر در واحدهاي مركزي توانير مي باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

تعیین راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوديتها ومشكلات محقق

كمبودمنابع فارسي در زمينه برنامه ريزي دوران خدمت مشكلي براي محقق بوده كه البته تلاش شده اين مشكل درحد توان باترجمه متون انگليسي زبان موجود دركتابخانه رفع شود.

يكي ازمشكلات محسوس دراين ارتباط پس ازتحويل پرسشنامه به افراد نمونه آغاز شد وآن جلب اعتماد افراد نمونه براي پذيرش تكميل پرسشنامه ودريافت به موقع آنها بوده است.

ازطرفي كار توزيع وجمع‌آوري پرسشنامه‌ها حدوديك ماه ونيم طول كشيده واين قضيه محقق رابا مشكل كمبود وقت روبه رو كرده است، چرا كه بايد درمدت زمان معيني پايان نامه را به رشته تحرير درآورد. اين مشكل‌باعث شده است كه‌محقق نتواندمتغيرها را به طورگسترده وهمه جانبه موردتجزيه وتحليل قراردهد.

 

12-1-  تعريف واژه ها واصطلاحات

 برنامه ريزي دوران خدمت (برنامه ريزي مسير شغلي) Career Planning :

برنامـه ريزي دوران خدمت مرحله دوم از فرآيند برنامه ريزي نيروي انساني يعني مرحله تأمين احتياجات نيروي انساني از داخل سازمان مي باشد. در واقع درتأمين نيروي انساني ازطريق پرسنل موجود درسازمان وارتقاء وجابجايي آنها درمشاغل مختلف موضوع برنامه ريـزي دوران خدمت مطرح مي گردد19. از اين رو برنامـه ريـزي جهت تعيين مسيرشغلي از آنجا آغاز مي شود كه فرد بداند از زندگي، كار ومسيرشغلي خود چه مي خواهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

تاثیر راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن- پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعريف واژه ها واصطلاحات

 برنامه ريزي دوران خدمت (برنامه ريزي مسير شغلي) Career Planning :

برنامـه ريزي دوران خدمت مرحله دوم از فرآيند برنامه ريزي نيروي انساني يعني مرحله تأمين احتياجات نيروي انساني از داخل سازمان مي باشد. در واقع درتأمين نيروي انساني ازطريق پرسنل موجود درسازمان وارتقاء وجابجايي آنها درمشاغل مختلف موضوع برنامه ريـزي دوران خدمت مطرح مي گردد19. از اين رو برنامـه ريـزي جهت تعيين مسيرشغلي از آنجا آغاز مي شود كه فرد بداند از زندگي، كار ومسيرشغلي خود چه مي خواهد.

 

مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت :

منظـور مشكلاتي است كه در راه انتخاب سازمـان يا كارفرما، رضايت رئيس مستقيم وسرپرستان، تنش و فشارهاي رواني وشرايط ارتقاء درسازمان وجود دارد.

 

فرهنگ مسيرشغلي Career culture :

هرسازماني فرهنگ خاص خودرا دارد (يعني مجموعه‌اي ازهدفها، شيوه‌هاي كار ونگرش مشترك كاركنان و اعضاي سازمـان) بديهي است كه سازمـان براي تعديل فرد وسازگاري با وي مي تواند درخود تغييراتي بدهد ولي اين تغييرات باسرعتي بسيار كُند رخ مي دهند. اين فرهنگها عبارتند از: فرهنگ مسيرشغلي صعودي، فرهنگ مسيرشغلي ثابت، فرهنگ مسيرشغلي چرخشي وفرهنگ مسيرشغلي ناپايدار.

 

الگوهاي مسيرشغلي ايده آل كاركنان  Career Concept Patterns :

انسان بالغ ازنظر شكل گيري شخصيت وتعيين مسيرشغلي باتوجه به تأثيرات فرهنگ سازماني ازچهارالگو پيروي مي كند. اين الگوها عبارتند از :

الگوي مسيرشغلي ايده آل صعودي، الگوي مسيـرشغـلي ايـده آل ثـابت ويكنـواخت، الگوي مسيرشغلي ايده آل چرخشي والگوي مسيرشغلي ايده‌آل ناپايدار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

پايان نامه با موضوع نقش مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعريف برنامه ريزي دوران خدمت

 

1-1-2- كارراهه يا دوران خدمت ó

اصطلاح دوران خدمت يا كارير دربسيـاري مـوارد به منظور نشـان دادن روند پيشرفت وترقي فرد دريك رشته شغلي در سراسر عمر خدمتي او به كار برده مي‌شود.

كاريـر دركسب يا حرفه اي خاص اصطلاحي است كه براي عموم مفهوم مشترك دارد وگه گاه به معناي صرف نيرو و زمان براي كسب يك تخصص به كار مي رود. گاه معناي يك رشته ازمشاغل از آن مستفاد مي‌شـود كه ارتبـاطي ناچيـز بـا هم دارند. درهر صورت مفهوم آن معمولاً تا حدودي درجه موفقيت را به ذهن متبادر مي‌سازد2.

بطوركلي مي‌توان گفت كه دوران خدمت سري پستهايي است كه شخص درطول دوره زندگي، تصدي آنها را به عهده مي‌گيرد3.

 

2-1-2- توسعه مسيرشغلي óó

مفهوم توسعه مسيرشغلي را براساس دوبخش « برنامه‌ريزي مسيرشغلي » و « مديريت مسيرشغلي » بررسي مي‌شود. توسعه مسيرشغلي شامل برنامه‌ريزي مسيرشغلي افراد واجراي برنامه‌هاي مسيرشغلي آنان به كمك تحصيلات، آموزش واكتساب تجربه هاي كاري مي‌باشد. اگر بيشتر ازديدگاه سازمان به اين فرآيند نگاه كنيم توسعه مسير شغلي يك فرآيند راهنمايي، استقرار، حركت، رشد كاركنان ازطريق ارزيابي، فعاليتهاي آموزشي وارزيابي شغلي برنامه ريزي شده مي‌باشد4.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

پايان نامه مديريت:شناسایی مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ريزي مسير شغلي (برنامه ريزي دوران خدمت) ó

برنامه‌ريزي مسيرشغلي ازمجموعه‌هاي فرعي توسعه مسيرشغلي مي‌باشد. البته اين يك فرآيند برنامه‌ريزي شخصي زندگي كاري فـرد است كه شـامل ارزيـابي توانـايي‌هاي شخصي وعـلايق، بـررسي فرصتهـاي شغـلي، هدف گذاري كـردن مسير شغلي و برنامه‌ريزي كردن فعاليتهاي توسعه‌اي مطلوب مي‌باشد. گرچه برنامه‌ريزي مسيرشغلي يك فرآيند شخصي است ولي مي توان از آن در استخدام سازماني جهت انتخاب مسيـركاري، كمك كاركنـان ستـادي وسرپرستان كه پيشنهاد مي شود مشاوره گرفت وازطريق محلهاي كاري به افراد در ارزيابي كردن خود وهمچنين درتصميم گيري برنامه‌هاي توسعه اي كمك نمود5.

براي اينكه يك سازمان موفق باشد بايد بتواند اطمينان يابد كه وقتي درسازمان شغلي بلاتصدي مي‌شود، افراد كاملاً واجد شرايط در دسترس وموجود هستند. اگر سازماني بر ارتقاء از داخل تأكيد كند، به رويه‌اي احتياج دارد كه احتمالات پيشرفت شغلي را مشخص نمايد وبراي هرپست شرايط مورد نياز را تعيين كند. فرآيندتعيين مسيرهاي خدمتي در داخل يك سازمان، برنامه‌ريزي سازماني دوران خدمت ناميده مي‌شود6. به عبارت ديگر برنامه ريزي سازماني دوران خدمت، استراتژي است كه ازطريق برنامه ريزي جابجايي منظم ومؤثر افراد درسراسر سازمان به تخصيص مؤثر كاركنان كمك مي‌نمايد7.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

پايان نامه درباره نقش مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اثرگذار بر فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت :

برنامه ريزي دوران خدمت خود به خود ويا درخلاء بوجود نمي‌آيد. بلكه آن با يك ارزيابي دقيق ازموقعيتي كه دوران خدمت درآن واقع است و با اين شناخت كه كاركنان، مديران ومتخصصين منابع انساني بايد اقدامات برنامه ريزي را بطور سنجيده به عمل آورند، آغاز مي‌شود.

خصوصيات محيط، سازمان ونيروي كارهمگي برجنبه هاي گوناگون مديريت وبرنامه ريزي دوران خدمت اثر مي گذارند8. اثرات هريك از اين عوامل در زير بطور خلاصه مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

1-2-2- خصوصيات محيطي

ماهيت محيط اقتصادي، قانوني واجتماعي كه سازمان درآن قراردارد، احتمالاً اثر عميقي بر دوران خدمت سازماني وهمين‌طور برديگر جنبه‌هاي عملكرد سازمان دارد. نرخي كه افراد درمسيرهاي خدمتي‌مرتبطóó در داخل سازمان جابجا مي شوند به مقدار زيـادي به شرايط جاري اقتصادي وابسته است. تقاضا براي محصولات (خدمات) سازمان احتمالاً تقاضـا براي نيروي كار در داخل سازمان را افزايش مي دهد، كه به نوبـه خـود جاهـاي خالي ونرخ جابجايي را در داخل مسيرهاي خدمتي افزايش خواهد داد. نه فقط بازار محصول (خدمات) سازمان، بلكه مازاد نيروي انساني نيز اثر زيادي دارد. وقتي شغلها وكارهاي زيادي در اقتصاد موجود هستند. (يعني وقتي بيكـاري كم مي‌بـاشـد)، افراد احتمالاً بيشتر اقدام به ترك خدمت مي‌نمايندóكه فرصتهايي در داخل سيستم ايجاد مي‌كنـد ونرخ كلي جابجايي را افـزايش مي‌دهد. بنابراين شرايط اقتصادي مي‌تواند نقش عمده‌اي درتعيين ميزان جابجايي در درون سازمان ايفاء نمايد9.

 

ó- Anderson and Mikovich (1980) , Stokov and Ralimon (1968).

óó- Relevant Career Sequences.

محيط قـانوني نيز اهميـت زيـادي درفرآينـد برنـامه‌ريزي دوران خـدمت دارد. به علت درگيـري ومداخله روزافزون دولت در روابط كارگـر وكارفرمـا، قـوانين ومقـررات استخدامي وضوابط ارتقاء وانتصاب وديگر قوانين پرسنلي كه توسط دولت وضع مي‌شوند، نه تنها درمعيارهاي ترفيعات وارتقائات وانتصابات در داخل سازمان بلكه همچنين درنرخ وجهت جابجايي ومسيرهاي خدمتي درون سازمان اثر ونفوذ زيادي دارند.

محيـط اجتمـاعي وفرهنگي نيـز دربرنامه‌ريزي دوران خدمت نقش مهمي دارند. مثلاً درآمريكا پيشرفت كاركنـان خيلي مطلوب وموردنظـر است ولذا ارتقاء افراد طـوري صورت مي‌گيرد كه ارضـاء كننـده اين خواستـه اجتماعي وفرهنگي جامعـه شـان باشد. ولي دركشوري مثل ژاپن ارزشهاي اجتماعي وفرهنگي ديگري حاكم است ولذا ارتقاء افراد به صورت كندتر وآهسته تر صورت مي‌گيرد.

علاوه بر عوامل فوق، عوامل محيطي ديگر مانند تغيير وتحولات علمي وفن‌آوري، واكنش يا تصميمات سنديكاها واتحاديه هاي كارگري نيز مي توانند درفرآيند برنامه‌ريزي دوران خدمت اثرگذار باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

دانلود پايان نامه بررسی مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

خصوصيات سازماني

بعضي از محققين رابطه بين « اندازه، ساختار وفن آوري سـازمـان » ودوران خدمت را مورد بررسي قرار داده‌اند. وودواردóóعقيده دارد كه سازمانهاي داراي سلسله مراتب متناسب وشعبات ومكانهاي جغرافيايي بيشتر، فرصتهاي زيادتري براي جابجايي فراهم مي‌نمايند10.

علاوه بر ساختارسازماني، اندازه سـازمـان نيز با دوران خدمت در رابطه مي‌بـاشد. تعداد كاركنان مرتبط با فراواني جانشيني مي‌باشد. اندازه سازمان همچنين بوسيله افزايش دادن پيچيدگي ساختار سازماني وبنابر اين افزايش تعداد وانواع پستها موجود، بطور غيرمستقيم برسيستم دوران خدمت اثر مي‌گذارد11.

بالاخره فـن آوري سازمـان نيز احتمـالاً در برنـامه‌ريزي دوران خدمت نقش عمده اي دارد. براساس اين موضوع پرسش اساسي اين است كه چگونه فن آوري يك سازمان، اندازه گيري مي‌شود؟

 

óó- joan woodward

محققـان طبقـه بنديهـاي متعددي را از فن‌آوري ارائه داده اند. فهرستي جزيي، ازانواع طبقات بدين شرح مي‌باشند: فنـون عملياتي مورد استفاده درفعاليتهاي جريان كار، يا مشخصه هاي مواد اوليه مورد استفاده در جريان كار، پيچيدگي مختلف درسيستم عملي مورد استفاده درجريان كار، ميزان پيوستگي يا پيوستگي درعمليات، ميزان خودكاري درجريان كار وميزان وابستگي متقابل بين سيستمهاي كاري. هركدام از اين معيارهاي فن آوري، نوعي تفاوت جزيي دارند. كاربرد اين گونه تقسيم بندي درمديريت نيروي انساني از آنجا ناشي مي شود كه سازمان عمليات استخدامي خود را ازيك طرف، بهسازي ونگهداري نيروي انساني را ازطرف ديگر، برحسب نوع فن آوري تنظيم مي كند12. بطور مثال تأمين نيروي انساني بامهارتهاي مقدماتي وآسان سهل تر از تأمين نيروي انساني بامهارتهاي پيچيده ومشكل است. ازطرف ديگر، تغيير دركيفيت فن آوري باعث جابجايي نيروي كار مي گردد، بكاربستن هرچه بيشتر ماشينهاي الكترونيكي، مكانيزه و خودكاركردن سيستم ها چه دربخش خصوصي وچه دربخش دولتي ايجاب مي‌كند كه كيفيت نيروي انساني لازم نيز تغيير كرده ودرنتيجه، دسترسي به نيروي انساني ماهر را دشوار مي‌سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

پايان نامه ارشد :مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

خصوصيات نيروي كار

جمعيت شنـاختي عرضه جاري نيروي كار درداخل سازمان، سومين مجموعه از متغيرهاست كه دوران خدمت سـازمـاني را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ترك خدمتها، بازنشستگي ها، واخراجها منبع اصلي پستهاي خـالي وبـدون متصدي مي‌باشند. البته اين تا اندازه اي تحت تأثير تركيب كاركنان قرار مي‌گيرد. كاركنان جوانتـر نرخهاي ترك خدمـت بيشتـري دارند، وقتي كه نسبت كاركنان مسن تر وجوانتر بيشتر مي‌باشد، احتمـالاً شغلهاي بلاتصديóبيشتر خواهند بود. بعلاوه همان طور كه نسبت كاركنان زن، اقليت وموقتي افزايش مي‌يابد، شغلهاي بلاتصدي بيشتر خواهد بود.

 

ó- Vacacies

بنابراين تركيب نيروي كار بوسيله نرخهاي درحال تغييرجابجايي (به واسطه نرخهاي بازنشستگي، ترك خدمتها، بركناري واخراجها) برسازمان تأثير مي‌گذارد.

تركيب‌نيروي‌كار اثرات ديگري نيزمي‌تواند داشته باشد. تحقيقات اشاره دارندكه انتظارات راجع به جابجايي همراه با سن، تحصيلات وجنس تغيير مي‌كند.

 

3-2- اهداف برنامه ريزي دوران خدمت :

طرحهاي برنامه‌ريزي دوران‌خدمت فقط وقتي بايستي اجراء شوندكه به اجراي اهداف اساسي سازمان كمك نمايند. بنابراين دليل اساسي ومنطقي براي طرحهاي برنامه‌ريزي دوران خدمت در سازمانها مي‌تواند متفاوت باشد. دربيشترسازمانها، ازطرحهاي برنامه‌ريزي دوران‌خدمت انتظار مي‌رود كه در دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده فردي وسازماني ازنظر جنبه هاي كيفي وكمي به شرح ذيل نشانه هاي اثربخشي پديدار گردد14.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

سنجش مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مسئوليت برنامه ريزي دوران خدمت :

برنامه‌هاي مسير پيشرفت شغلي مسئوليتهاي ويژه اي براي مديران نيروي انساني، كاركنان، سرپرستان وسازمـان طلب مي‌كند. بـراي مثال مديرآموزش كاركنان نياز دارد ازمشاوره يك متخصص تمام وقت استفـاده كند. مسئوليتهاي اين گونه مشاوران معمولاً شامل تدوين برنامه هاي جديد مسيرشغلي، آموزش مديـران صفي در زمينـه مهارتهـاي مربيگري وارزيابي موقعيتها وشكستهاي برنامه هاي مسير پيشرفت شغلي است16.شكل 4-2: مسئوليتهاي برنامه ريزي دوران خدمت درسازمان

منبع : طوسي، دكترمحمدعلي: مديريت اموركاركنان ومنابع انساني، ص 399.

 

همانطور كه درشكل (6-2) نشان داده شده، درهنگام برنامه‌ريزي مسيرشغلي، كاركنان بايد شغل ومسير شغلي خـود را معيـن كننـد ودر زمينه انتظارهاي شغلي وگزينـه هايي كه دراين مسير دارند با سرپرستان گفتگوهـايي آغـاز كننـد. درفعاليتهـاي مديريـت برنامـه ريـزان دوران خدمت، كاركنان درمرحله نخست مسئولند كه هرگونه اطلاعات مربوط به دوران خدمت را دراختيار مديريت وسازمان بگذارند.

 

1-5-2- نقش مديران در برنامه ريزي دوران خدمت :

مديـران به منـزله واسطه اي ميـان نيـازهـاي كاركنان ونيازهاي سازمان نقش حساسي دارند. مديران در فعاليتهـاي برنـامه‌ريزي دوران خدمت بـايـد درقبـال كاركنان خود نقش مشاور ومربي را ايفاء كنند. آنان دوره‌هايي را كه افراد گذرانده اند وتكاليفي را انجام داده اند، درهمسويي باطرح استراتژيك سازمان مورد بـازنگري قرار مي دهنـد. مديـران با بحثهايي كه درمصاحبه هاي ارزشيابي مطرح مي كنند به فرد ياري مي‌دهند تصويري واقع بينانه ازبرنامه‌ريزي دوران خدمت خود به دست آورد چرا كه دراين صورت فرصتها وامكاناتي را كه عملاً قابل دسترسي هستند با او درميان مي گذارند17.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن