تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

مخاطب از ديدگاه انديشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت

مخاطب کسی است با گرایش های ویژه، تجربه های بخصوص، تاثیرپذیر از عوامل گوناگون و دارای نیازها و علایق مختلف. مخاطبان بسته به عوامل فردی و اجتماعی، آن بخش از مجموعه مضمون یا پیام رسانه ای را جذب می کنند که خود می خواهند نه بخشی را که پیام رسان در نظر دارد.

تاریخ رسانه های جمعی نشان می دهد که مخاطبان می توانند هم برآمده از خود جامعه باشند و هم از رسانه ها و محتوای آنها. بر اساس نگرش نخست، می توان رسانه ها را پاسخی دانست به نیازهای عمومی یک جامعه ملی، اجتماعی و محلی، یا گروه اجتماعی متقدم. در این نگرش رسانه ها همچنین در پی پاسخگویی به خواسته های مشخص و مورد تاکید مجموعه هایی از افراد نظیر صاحبان مشاغل، جوانان هوادار یک ورزش خاص و غیره هستند. در دیگر سوی، اگر مخاطبان را آفریدۀ رسانه ها بدانیم در آن صورت خواهیم دید که آن ها در پی یک فن آوری جدید مانند اختراع فیلم رادیو یا تلویزیون پا به عرصه هستی گذاشته اند یا اینکه به دنبال تاسیس یک کانال جدید به دور آن جمع شده اند. مطابق این نگرش می توان«مخاطبان تلویزنی» و یا از خوانندگان یک رونامۀ خاص یا بینندگان پروپا قرص یک کانال تلویزیونی محبوب سخن گفت. چنین است شکل گیری مخاطبان خاص به دنبال رواج یک شکل یا نوع جدید از محتوی یا یک اجرای بسیار جذاب که معمولا” با بازاریابی و تبلیغات زیاد تقویت می شود. رسانه ها برای این منظور ممکن است از تقاضاهای خودانگیختۀ مردم استقبال کنند. یا اینکه گروهها، نیازها و علایق احتمالی را قبل از ظهورشان شناسایی کنند (مک کوایل، 1380، صص 40-39). در اینجا منظور از شناسایی مخاطبان، سنجش تمایلات و توقعات و ویژگی های خوانندگان روزنامه ها و شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون است. هدف، کشف طرز عادات مخاطبان در استفاده از وسایل ارتباطی و علل و انگیزه های توجه آنان به وسایل ارتباطی و خبری و وجود مخاطبانی است که رسانه ها بتوانند روی آنان تاثیر بگذارند.

آیا مخاطبان افرادی هستند آماده شست و شوی مغزی یا کسانی هستند که قدرت تجزیه و تحلیل پیام را مطابق خواسته های خود دارند؟ این اشتباه است تصور کنیم که مخاطبان به مثابه مصرف کنندگان پیام های رسانه ها، ناآگاهانه هر پیام عرضه شده از سوی رسانه ها را کورکورانه می پذیرند. آنان اعضایی فعال از گروه های اجتماعی اند که با توجه به اهداف مشخص و اجتماعی خود محصولات رسانه های جمعی را مصرف می کنند. رسانه ها به منزلۀ میانجی پیوند دهنده مخاطبان گروه های مختلف اجتماعی با سنت ها و سازمان های اجتماعی هستند و برای ایفای چنین نقشی، مصرف پیام ها ضرورت می یابد (محکی، 1380، صص 166-165).

یکی از این پیام ها که روزانه مانند سیلی به مخاطبان ارائه می شود، پیام های تبلیغاتی است. «استفن لی کوک» عقیده دارد که تبلیغات، علم قبضه کردن دانش و اطلاعات انسان ها به مدت زمانی است که بتوان آنها را به پول تبدیل کرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

پايان نامه مديريت:رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیمات در مورد رسانه آگهی:

آگهی کننده باید رسانه آگهی را برای ارائه پیام انتخاب کند. مراحلی را که باید طی کند عبارت است از:

الف) یقین رسایی، فراوانی و اثر گذاری

ب) انتخاب از بیان انواع رسانه های اصلی و عمومی

ج) انتخاب یک یا چند رسانه خاص

د) مشخص کردن زمانبندی آگهی در رسانه ها

در انتخاب رسانه، تبلیغ کننده برای دستیابی به اهداف خود از تبلیغات، باید سطح پوشش و فراوانی لازم پیام را تعیین کند. سطح پوشش و یا به عبارتی رسایی رسانه، در حدی از افراد موجود در بازار هدف است که در مدت زمان معین در معرض برنامه آگهی تبلیغاتی قرار می‌گیرند. فراوانی تعداد، دفعاتی است که به طور متوسط یک شخص در بازار هدف در معرض پیام قرار می‌گیرد. تبلیغ کننده باید درباره تأثیر رسانه نیز تصمیم بگیرد. تأثیر رسانه های ارزشی کیفی، رویت پیامی است که از یک وسیله خاصی منتقل می‌شود. برای مثال در مورد برخی از کالاها که دیدن آنها ضروری است تأثیر پیام های تلویزیونی برایشان به مراتب بیش از پیام های رادیویی است. همچنین به منظور آن که پیام تبلیغ به مصرف کننده یا گروه مورد نظر برسد یک حامل پیام مورد نیاز است. عامل سازندة پیام در امور تجارت و تولید را وسایل تبلیغاتی می‌نامند.

کسی که تبلیغ می‌کند می‌تواند رأساً وسیله و حامل پیام را تهیه نماید و از طریق تهیه کاتولوگ‌ها، علایم و عکسهای چاپ شدة بزرگ به مقصود خود برسد. یا آن که تبلیغ کننده می‌تواند از وسایل ارتباط جمعی بازرگانی از قبیل روزنامه­ها، مجله­ها، تلویزیون، رادیو، تبلیغات خارج از محیط و تبلیغات در وسایل نقلیه، راهنماهای متنوع و فیلم های سینمایی استفاده کند.

توفیق هر تلاش تبلیغاتی به طور مستقیم بستگی کامل به انتخاب وسیله جهت رساندن پیام و آگهی تبلیغ دارد. بنابراین انتخاب وسیلة تبلیغ و طرح ریزی انتخاب وسیله یکی از اجزای مهم طرح تبلیغات بازرگانی به شمار می‌رود (محمدیان، 1379، صص210-208).

 

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی:

ارزیابی اثر ارتباطات واثر آگهی بر فروش باید به طور منظم به عنوان قسمتی از برنامه آگهی انجام پذیرد

الف) اثر ارتباطی تبلیغات و آگهی ها

ب) اثر آگهی بر فروش

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

بررسی رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری -پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبلیغات فرهنگی

ساختار موضوع ترويجي، با مباني ارزشي قوي ديني ورسوم نهادينه شده عمومي منافات نداشته باشد.

2- حتي المقدور نشات گرفته از تعاليم ديني و قومي باشد و يا با آنها قرابت و هم خواني داشته باشد.

3- بر خلاف موازين عقلي و منطقي جلوه نكند.

4- ضرر و زيان آشكاري را متوجه مخاطبان نسازد.

5- از طريق رسانه­هاي مورد اعتماد پخش و نشر شود.

6- از زبان و قلم و اشاره رهبران فكري ، مذهبي واجتماعي شناخته شده و از طرف فرد قابل اعتماد ، بيان ونوشته شود ويا مورد تاييد و تنفيذ قرار گيرد.

7- در اذهان مخاطبان فايده اي از آن متصور شود.

8- رفتار عاملان فرهنگ­ساز و مروجان ارزش­هاي جديد ، تصنعي نبوده و سرشار از اعتماد به نفس باشد كه لازمه­ي آن اين است كه آنها خود به حقانيت موضوع اعتقاد راسخ داشته و به آن مومن باشند.

9- از راز و رمزهاي گفتاري، نوشتاري، علايم، نشانه­ها و ظرفيت­هاي هنري به خوبي استفاده شود.

10- از طريق گفتگو مذاكره و ارتباط دو سويه غفلت نشود، از تك گويي و روش­هاي آمرانه پرهيز شود تا با مفاهيم، تفاهم حاصل شود.

تبليغات فرهنگي “به نوعي از تبليغ گفته مي­شود كه براي القاي موضوعات فرهنگي، تقويت ريشه ها، آموزش و در مجموع تزريق نوعي ايـده فـرهنگي در اذهان عمومي از آن استفاده مي­شود و در آن مي­توان از تمام ابزارهاي تبليغ سود جست.

تبليغات فرهنگي زير مجموعه اي از تبليغات سياسي است. همان طور كه قبلا به تعريف تبليغ پرداختيم، مي توانيم چنين نتيجه گيري كنيم كه “تبليغ فرهنگي فعاليتي آموزشي است كه به منظور اطلاع رساني پيام هاي فرهنگي انجام مي گيرد “، به طوري كه نتيجه اين فعاليت نفوذ بر ديگران وجذب افكار عموم مردم براي شركت كردن در فعاليت هاي فرهنگي ، نظيررفتن به نمايشگاه ، موزه ، تئاتر و سينما است (عظیمی، 1388).

اين فعاليت نه تنها بايد به طور جدي در سطح هر جامعه وجود داشته باشد ، بلكه براي شناخته شدن در سطح جهان ، تبليغات فرهنگي براي آن لازم و ضروري است. امروزه كشورهايي كه پايگاه عظيم ماهواره اي را در اختيار دارند، مي توانند از طريق تبليغات ، ذهن­هاي تمام مخاطبان خارج از كشور را تحت تاثير قرار دهند و اين تبليغات كاملاً هدفدار و از پيش تعيين شده است.

باید از تبليغات براي تقويت ريشه هاي فرهنگي مردم سود جست تا به راحتي تحت تاثير فرهنگ هاي تبليغاتي تخريبي قرار نگيرند.

تبليغات فرهنگي براي معرفي نمايشگاه هاي هنري، فرهنگي، موزه­ها، كتب و نشريات و يا طرح مطالب مذهبي ، مسابقات ورزشي ، فيلم و تئاتر و يا تحليل و يادبود از اشخاص و آموزش هاي عمومي در سطح جامعه به كار مي رود.

طراح در طـراحي امكان بيشتري براي نمـايش دارد ، زيرا محتــواي موضوع به طـ­راح اجازه  مي دهد تا تغييرات زيبـا و هنرمندانـه خود را از موضوع مطرح كند و با ذهن و تصور بيننده رابطه معنوي برقرار نمايد و بيننده نيز به دليل فراغت و علاقه ي معنوي ، وقت زيـاد تري را براي ديدن آنها صرف مي كند.

یکی از ابزارها و امکانات موجود که می تواند در گشودن باب گفتگو میان فرهنگ ها یا بالعکس در دامن زدن به کینه و نفرت قومی ، نژادی و فرهنگی سهـم اسـاسی ایفـا نماید، رسانه ها هستند.

از ضروریات مهم برای هر فردی که قصد برنامه ریزی در مورد کاربرد رسانه را دارد، داشتن ذهنی باز و فعال است، زیرا باید بتواند از میان رسانه های مختلف بهترین رسانه یا رسانه ها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب نماید. از رسانه هایی نظیر تلویزیون و رادیو گرفته تا رسانه های بسیار جدید امروزی نظیر اینترنت، همه باید مد نظر برنامه ریز رسانه قرار گرفته و بتواند آنها را طبقه بندی کرده و بهترین آنها را که با مقاصد تبلیغاتی اش درباره مخاطب هماهنگ و متناسب است، انتخاب نماید و به طرز کارآمدی از آنها بهره برداری کند. مهم­ترین گام برای انتخاب رسانه عبارت است از :

1- تعیین سطح پوشش، فراوانی رویت پیام و نحوه­ي تاثیر،

2- انتخاب در میان انواع رسانه های مختلف عمده،

3- انتخاب وسیله خاص ناقل پیام و

4- تصمیم درباره زمان بندی رسانه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

پايان نامه با موضوع نقش بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه¬ها و احزاب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر ارتباطات سیاسی:

مطالعه ارتباطات سیاسی توجه ما را به حضور پنج عنصر اصلی این ارتباط و رابطه میان آنها در فرایندی جلب می­کند که به یاری آن کنش سیاسی را درک می­کنیم. روابط متقابل میان این پنج عنصر، فرایند ارتباط سیاسی را تشکیل می­دهد و شناخت آنها به بررسی ارتباطات سیاسی یاری می­رساند که این عناصر به شرح زیر می­باشد:

 • پیام دهندگان: هر فرد یا گروهی که به منظور اثر گذاشتن بر خط مشی دولت اقدام می­کند، یک پیام دهنده سیاسی است. مایکل راش در مورد این افراد یا گروه­ها می­گوید:”اینها افرادی هستند که اشتیاق دارند از طریق ابزار سازمانی و نهادی بر فرایند تصمیم گیری نفوذ کنند. آنها ممکن است برای انجام این کار با کسب قدرت سیاسی نهادی در مجامع دولتی یا قانونی راه­های نفوذ به قدرت را جستجو کنند و ساست­هایی را برگزینند که می­توانند به کار گیرند؛ مگر آنکه دارندگان قدرت موجود در مخالفت با آنان، راه­ها را مسدود می­کنند و آنها را وادار می­سازند تا راه­های دیگری برگزینند.
 • پیام: پیام دهندگان می­کوشند تا به یاری پیام (کلمه، تصویر، حرکت دست و مانند اینها) افکاری را که در سر دارند به ذهن دریافت کنندگان مورد نظرشان (مخاطب) منتقل کنند.
 • رسانه­ها: که پیام را به مخاطب می­رسانند. در نظام­های سیاسی دموکراتیک، رسانه­ها هم انتقال دهندگان ارتباط سیاسی هستند که از درون همان سازمان رسانه­ای سرچشمه می­گیرند و هم فرستندگان آن دسته از پیام­های سیاسی اند که روزنامه نگاران می­سازند. بنابراین نقش رسانه از دو جنبه تعیین کننده است و با وجود این دو حالت است که به ویژه رسانه به رسانه سیاسی تبدیل می­شود. آشکارترین حالت این است که بازیگران سیاسی باید از رسانه­ها برای ایجاد ارتباط مخاطبان مورد نظر و انتقال پیام هایشان استفاده کنند. برنامه­های سیاسی، بیانیه­های سیاستگذاری، درخواست­های انتخاباتی، مبارزات گروه­های فشار و اعمال تروریستی حضوری سیاسی دارند و به طور بالقوه برای تاًثیرگذاری ارتباطی مناسبند و همه اینها به تنهایی به وسعتی بستگی دارند که آنها را گزارش می­کنند و مخاطبان رسانه­ها آنها را به عنوان پیام دریافت می­کنند. در نتیجه ارتباط گران سیاسی باید از طریقی به رسانه­ها دسترسی پیدا کنند. (راش، 1377، 9)
 • مخاطبان یا دریافت کنندگان پیام: که مستقیم یا غیرمستقیم پیام را دریافت می­کنند. مخاطب ارتباط سیاسی ممکن است بسیا گسترده باشد، همانند دعوت مردم به شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که در این حالت شکل دولتی حزبی چشمگیر است. گستره مخاطبان ممکن است محدود باشد؛ همان گونه که سردبیر یک روزنامه دولت را مخاطب قرار می­دهد و از او می­خواهد که تغییراتی در رهبری ایجاد کند و یا برای حفظ آن تلاش کند. (رنی، 1375، 193)
 • واکنش: میزان و طبیعت مخاطب هر چه بیشتر باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی رسیدن به تأثیر بر گیرندگان پیام و ایجاد واکنش در آنهاست. از مبارزات ریاست جمهوری تا گفت و گوی میان فردی نمایندگان مجلس در تمام موارد ارتباط گر امیدوار است که در زمینه رفتار سیاسی، پیماش دست کم یکی از چهار واکنش آغازگری، تغییر عقیده، تحکیم عقیده و فعال سازی را به بار آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

پايان نامه کارشناسی ارشد:نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخابات و وظایف رسانه ها

رسانه ها و به­ویژه رسانه های رسمی در همه موارد کاربردشان به رعایت اصول و انجام وظایفی ملزم هستند که پایبندی به آنها، به­ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات اهمیت دارد. لزوم رعایت اخلاق رسانه­ای و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مهم ترین مواردی است که می­توان در این زمینه برشمرد.
موارد زیر را می توان از جمله راهکارهایی دانست که می­توانند در جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم به حضور در صحنه انتخابات در ایران مؤثر باشند:
1. بالا بردن امید مردم به اثر گذاری آرا؛
2. رضایت­مندی مردم؛
3. انتخابات سالم و قانون­مند؛
4. مشارکت فعال گروه­های مرجع( دانشگاهیان، روشن­فکران، روحانیان و به طور کلی قشر تحصیل کرده)؛
5. وفاق و همدلی میان مسئولان و گروه­های سیاسی؛
6. کارآمدی و گسترش خدمات به مردم؛
7. برنامه محوری به جای شخص محوری. (شاکر، 193و 202)

لاسول1 در مقاله “ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه ” وظایفی را برای وسایل ارتباطی برشمرد. به نظر وی این وسایل باید به حراست از  محیط اجتماعی، همبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی و انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر کمک کند. مرتن2 و لازارسفلد3 به عنوان پیشگامان تحقیق در وسایل ارتباط جمعی و آثار و کارکردهای آنان براین اعتقادند که وسایل ارتباط جمعی دارای نقش­هایی چون وظیفه اخلاقی در حمایت از هنجارهای اجتماعی و امکان اعطای پایگاه اجتماعی هستند که با دادن معروفیت به اشخاص و گروه­ها به آشکار کردن یا ارتقای آنها می­پردازند. همچنین آنها می­توانند حامل برخی وظایف نامطلوب نظیر تخدیر اجتماع یا ایجاد نوعی مشارکت خیالی در واقعیت و در عین حال به جانشینی بر عمل و فعالیت های اجتماعی باشند (ساروخانی،1383: 83).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

 1. Loswell

2.Morton

3.Lazaresfield

در همین راستا دکتر معتمدنژاد معتقد است که نیازهای روزافزون گروه­های وسیع انسانی به استفاده از وسایل ارتباط جمعی، برای این وسایل وظایف اجتماعی متعددی پدید آورده اند که از جمله آنها وظیفه خبری و آموزشی، وظیفه راهنمایی و راهبری و .. می­باشد. (معتمدنژاد، 1383: 7-3))

نظریه‌پردازان و صاحب­نظران ارتباطی برای رسانه‌ها، کارکردها و وظایفی را تبیین کرده‌اند، از جمله این افراد دنیس مک‌کوایل است. مک‌کوایل در کتاب «درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی» رسانه‌ها را دارای کارکردهایی می‌داند که از جمله آنها بسیج اجتماعی و سیاسی است که از طریق مطالب و برنامه‌های تولیدی‌شان اتفاق می‌افتد. به طور کلی رسانه‌ها دارای دو وظیفه اجتماعی و سیاسی در حوزه عمومی هستند که هر یک از آنها نیز کارکردهایی دارند. از جمله کارکردهایی که در حوزه اجتماعی قرار دارد، کارکرد اطلاع‌رسانی است که مردم را درباره موضوعات مختلف و گوناگون از جمله طرح‌های ملی و بزرگ و همچنین انتخابات آگاه کنند. البته وظیفه اجتماعی رسانه‌ها مختص به اطلاع‌رسانی نیست. آموزش، شفاف‌سازی، جامعه‌پذیری و… نیز از جمله کارکردهای اجتماعی رسانه‌هاست که در قالب‌هایی نظیر اخبار، برنامه‌های تحلیلی و تفسیری، مجموعه‌های تلویزیونی و مواردی از این دست صورت می‌پذیرد. در مورد وظایف سیاسی رسانه‌ها باید بدانیم که با آمدن فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی انجام این وظیفه نسبت به قبل دشوارتر شده است. از جمله مواردی که ذیل کارکرد سیاسی رسانه‌ها قرار می‌گیرد می‌توان به وظایفی مانند رهبری و جهت‌دهی افکار عمومی اشاره کرد. یکی از عرصه‌هایی که رسانه‌ها از جمله رادیو و تلویزیون می‌توانند وظیفه خود را در آن به‌خوبی ایفا کنند، انتخابات است. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، تنویر افکار عمومی، شفاف‌سازی، آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیفشان در قبال حکومت و نظام سیاسی خود نقش اساسی در مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات داشته باشند. به عبارتی، رسانه‌ها و از جمله رادیو و تلویزیون، می‌توانند در تبلیغ، اقناع و ترغیب شهروندان به حضور یا عدم حضور در انتخابات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه¬ها و احزاب – پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

اخلاق رسانه ای

در صنعت ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از به دست آوردن اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه­ها نیست.
گاه در رسانه­ها، به برخی مطالب برمی­خوریم که اتهام­هایی را متوجه افراد و گروه­هایی کرده است، بدون آن که منبع در خور اعتمادی داشته باشد. یکی از راه­های پیشگیری از وقوع چنین حوادث تأسف باری، دقت اصحاب رسانه و پایبندی آن ها به اصول اخلاقی و متعهد بودنشان است.
به یاد داشته باشیم که حق نداریم به هر قیمت در صحنه های انتخاباتی پیروز شویم و به بهای ریختن آبروی دیگران و پاگذاشتن بر حیثیت آن­ها، به اهداف خود برسیم؛ زیرا رعایت نکردن اخلاق رسانه ای، باعث سلب اعتماد مخاطبان از ما خواهد شد. بنابراین، باید عوامل بروز بی اعتمادی را که به تعدادی از آنها اشاره می­کنیم برطرف کرد:
1. صداقت نداشتن در اطلاع رسانی( تناقض گویی، مبالغه و اغراق، تحریف و سانسور)؛
2. موثق نبودن پیام ها؛
3. عینی و واقعی نبودن پیام ها؛
4. عدم بی طرفی.

4-2-2- اثر گذاری رسانه ها

عوامل اثرگذاری رسانه­ها در انتخابات بدین قرار است:
1. معتبر بودن پیام­رسان که معمولاً در رسانه های دولتی صدق می­کند؛ البته در صورتی که دولت از دید مخاطبان مشروع باشد.
2. برد وسیع پیام رسانی که می­تواند اخبار، اطلاعات و پیام ها را با سرعت به افراد فراوانی برساند.
3. اثرگذاری پیام­ها، به دلیل مستقیم بودن و عدم دخالت واسطه­هاست.
غیر از رسانه­های مطرح، منابع دیگری نیز در اجتماعی کردن رفتار سیاسی مردم و در نهایت رأی دهی آن­ها اثر دارند. مهمترین این منابع عبارتند از: خانواده ، مدرسه، سازمان­های دولتی، گروه­های هم­سال، محیط­های کاری و به طور کلی همکاران، احزاب سیاسی و محیط اجتماعی و فرهنگی.
پخش رایگان مطالب گوناگون سیاسی و اجتماعی در صدا و سیما، به­ویژه در مبارزات و مسائل انتخاباتی، به دو دلیل در گسترش و مشارکت مردم مؤثرتر است:
الف) برای زمان تخصیص یافته، پولی پرداخت نمی­شود و افراد فاقد ثروت مالی نیز اجازه رقابت پیدا می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

پايان نامه مديريت:شناسایی نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخابات و وظایف رسانه تلویزیون

رسانه‌ها و خصوصاً رسانه تلویزیون نقش مهمی در آگاهی دادن و تشویق مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی دارند. رسانه‌ها می‌توانند در ابعاد مختلفی در این زمینه فعالیت‌ کنند و اثرات حضور مردم در انتخابات را در توسعه و پیشرفت کشور تبلیغ کنند، زیرا این امر یکی از رسالت‌های اصلی ژورنالیزم نیزمی­باشد.

روش‌های مهمی که در هنگام اطلاع‌رسانی برای سمت‌دهی افکار عامه به سوی انتخابات باید مد نظر گرفته شود، به گونه‌ی زیر است:

– رعایت اصل توازن و بی‌طرفی

– دقت و نظارت

– فضاسازی هدف­مند و مثبت (به نفع مردم)

– پوشش گسترده

رسانه‌ها در زمینه جلب مشارکت عمومی در انتخابات و پخش فرهنگ انتخابات از سازمان دهی خوبی برخوردارنیستند، زیرا از آن جایی که در کشور ما تلویزیون نقش پررنگی در جلب مشارکت مردم در انتخابات دارد و باید مراقب بود که دچار جانب­داری مشخص نشود. رادیو و تلویزیون دولتی هر یک دارای خط مشی مشخص خویش هستند که هر کدام در اشاعه­ی تبلیغات انتخاباتی بر اساس سیاست و خط مشی خویش عمل می­کنند.

در واقع رسانه‌ها در پوشش خبري، افزايش مشاركت مردمي، پويش سياسي و نظارت بر سلامت انتخابات، حضوري موثردارند و بخشي از واقعيت جهان رسانه‌اي شده معاصر را بازنمايي مي­كنند.(شاکر، 1384: 193- 203)

در کشور ما اگر چه در حال حاضر با حجم در خور توجهی از رسانه های نوشتاری رو به رو هستیم، واقعیت این است که بیشترین سهم اثر گذاری متعلق به تلویزیون است. در این میان، تعلق رسانه های فراگیر به حوزه های ملی و حکومتی و استفاده آن ها از درآمدهای عمومی و بیت المال، رفتار بی­طرفانه رسانه را در حوزه­­های گوناگون خبری و سیاسی و به­ویژه حوزه­ی انتخابات می­طلبد. مدیران و منتسبان به تلویزیون، برای پرهیز از شائبه جانب­داری از گروه­های مختلف، نباید در محافل تبلیغاتی و انتخاباتی شرکت کنند.
در دوران فعالیت های انتخاباتی که مهم­ترین زمان فعالیت احزاب است، بهره­مندی از رسانه­های عمومی، به ویژه رادیو و تلویزیون، بیش از گذشته اهمیت می­یابد و تلویزیون باید بسترساز تجلی این حضور باشد.
تلویزیون می­تواند با ایجاد فضاهای مناظره­ای، طرح مطالبات واقعی مردم، بیان پرسش­های افکار عمومی، بیان شفاف دیدگاه­های گروه ها، شخصیت ها و نامزدها، نشان دادن جایگاه و تأثیر آینده منتخبان در زندگی ملموس مردم، ایجاد فرصت­هایی برابر برای بیان دیدگاه ها و برنامه های نامزدها و احزاب و روش­هایی از این دست، شور و نشاط و تحرک انتخاباتی را در مردم ایجاد کند و البته باید قضاوت نهایی درباره کاندیداها را بر عهده مردم بگذارد.

اندیشمندان ارتباطات معتقدند که مطالعه در وسایل ارتباط جمعی می­تواند شامل مطالعه روی پیام دهندگان، پیام، وسایل انتقال پیام، مخاطبین و آثار اجتماعی پیام پایه گذاری شود؛ چرا که این مقولات هر یک عناصر تشکیل دهنده نظام ارتباطات هستند. (سایت نور پرتال، 22824)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

پايان نامه با موضوع نقش نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکرد تلویزیون در انتخابات:

تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد رابطه­ی بین حکومت و مردم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارد، به ویژه جایگاه خبری تلویزیون بسیار مهم است.

حداقل تا اوایل دهه ۱۹۸۰ خصوصیات سنتی تلویزیون مانند آنچه در زیر می­آید نقش برجسته ای در فعالیت های سیاسی به تلویزیون می­داد:

– تأکید بر نظام دسترسی جامع و ارائه خدمات به صورت رایگان و در دسترس همه

– فراهم کردن پوشش جامع برای همه ذائقه­ها و علاقه مندی­ها از جمله هر چیزی از درام تا اخبار تا ورزش و آموزش

– تنوع تکثرگرا شامل برنامه سازی برای اقلیت­های زبانی، نژادی، فرهنگی یا سیاسی

– ایجاد احساس وظیفه فرهنگی برای ارتباطات ملی با هنرهای محلی

– غیر تجاری گرایی به معنای عمومیت پرداخت حتی از طریق حق عضویت های مجاز

– استقلال سیاسی از دولت؛ اگر چه این مورد در بین سیستم ها متفاوت است.

با وجود بحث های مربوط به نقش­های سیاسی برجسته تلویزیون، مطالعات گسترده­ای نیز توان این رسانه را در ارائه آگاهی درباره رویدادهای عمومی و سیاسی به شهروندان و سایر کارکردهای سیاسی آن به چالش کشیده­اند. این دسته از مطالعات بیش از همه تحت عنوان فرضیه برتری چاپ صورت گرفته است. مطالعاتی در آمریکا نشان می­دهد که خصوصیات ساختاری رسانه های چاپی، برای آگاهی مبارزاتی به ویژه برای به­دست آوردن اطلاعات دقیق درباره­ی موضوعات سیاسی، سیاست­گذاری احزاب و اسناد دولتی، روزنامه ها را موثرتر از رسانه­های دیداری- شنیداری می­سازد. این مطالعات اغلب نتیجه گرفته­اند که به دلیل خصوصیات ساختاری هر رسانه، خواندن نشریات چاپ شده به طور کلی، پیشگویی کننده بهتر دانش سیاسی دقیق و آگاهی از موضوعات سیاسی نسبت به تماشای اخبار تلویزیون است.

در نهایت این طور می­توان نتیجه گیری کرد که در دنیای امروز، تبلیغات سیاسی در کسب و حفظ قدرت سیاسی نقش عمده­ای دارد. هدف از تبلیغات سیاسی تأثیر در عقاید و افکار افراد و جلب اعتماد و اعتقاد آنان و ایجاد همکاری و هماهنگی عمومی است. درباره آثار تبلیغات و چگونگی تأمین هدف­های آن، نظرات مختلفی وجود دارند. برخی معتقدند که از طریق تبلیغات سیاسی می­توان در افکار عمومی نفوذ گذاشت و آن را هدایت نمود و بعضی اعتقاد دارند که به کمک تبلیغات نه تنها می­توان در افکار عمومی تأثیر نهاد و آن را هدایت کرد، بلکه آن را ایجاد هم می­توان نمود.

تجربه نشان داده است که تبلیغات در مبارزات سیاسی کشورهای غربی نقش مهمی دارد و بسیاری از احزاب، تنها به کمک تبلیغات ماهرانه خود می­توانند در انتخابات پیروز شوند و به حکومت برسند. البته تأثیر تبلیغات با توجه به وضع اجتماعی افراد، علاقه و عدم علاقه آنان به سیاست، سنت­های ملی و مذهبی متفاوت است. در عصر حاضر، به علت شرایط خاص زندگی گروهی اجتماعات، چون بین مسوولان حکومتی و افراد عادی، ارتباط و همبستگی وجود ندارد، تبلیغات زمینه نفوذ روانی مساعدی را دارا است. ولی باید در نظر داشت که اگر چه نمی­توان به وسیله تبلیغات افراد را تهییج نمود و برای مدتی با شعارهای فریبنده اغوا کرد، ولی به طور دائم نمی­توان پندارهای آنان را در مسیر معینی نگه­داشت.

در واقع اهمیت یافتن نقش رسانه ها و ضرورت دریافت اخبار و اطلاعات از رسانه ها در ۲۰ سال اخیر در دوران مبارزات انتخاباتی، این مبارزه را به مبارزه ارتباطاتی تبدیل کرده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

دانلود پايان نامه بررسی نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول: تاریخچه موضوع:

1-1-2- اختراع تلویزیون در دنیا و شروع کار آن در ایران:

تکنولوژی همیشه نقش حیاتی در پیشرفت تلویزیون به عنوان یک رسانه قدرتمند داشته است. مخترعین و مکتشفین بسیاری از سرتاسر جهان در پیشرفت این رسانه سهیم هستند.تا دهه 1870 ترکیبی از تلفن، ضبط صوت و پیشرفت­های وسیع عکاسی پایه­ی این علاقه به دگرگونی تصاویر شنیداری و دیداری همزمان قرار گرفت.

در سال 1884 پاول نیپکو- مخترع آلمانی- یک صفحه حلزونی اختراع نمود که تصاویر را نمایش می­داد. او به وسیله تعویض سریع تصویر به تصور حرکت و انتقال آن از طریق مدارهای الکتریکی از یک فرستنده به گیرنده دست یافت.

در سال 1926 یک مخترع اسکاتلندی با نام “جان لوجی” وسیله ای اختراع کرد که این سیستم اساس اولین پخش تلویزیونی منظم از بنگاه سخن پراکنی انگلستان شد.

فکر راه اندازی تلویزیون در ایران، به سال 1335 برمی گردد. نخستین بار در سال 1335 فردی به نام کازرونی، پیشنهاد تأسیس تلویزیون را داد که رد شد. در سال 1337، مجلس وقت قانونی تصویب کرد که دولت با نظارت وزارت پست و تلگراف، می تواند فرستنده هایی در تهران نصب کند که این فرستنده ها در 11 مهرماه 1337 در ساعت 17 عصرافتتاح و تلویزیون در ایران تأسیس شد. (کیا، 1378: 230و231)

 

بخش دوم:

انتخابات و وظایف رسانه تلویزیون

رسانه‌ها و خصوصاً رسانه تلویزیون نقش مهمی در آگاهی دادن و تشویق مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی دارند. رسانه‌ها می‌توانند در ابعاد مختلفی در این زمینه فعالیت‌ کنند و اثرات حضور مردم در انتخابات را در توسعه و پیشرفت کشور تبلیغ کنند، زیرا این امر یکی از رسالت‌های اصلی ژورنالیزم نیزمی­باشد.

روش‌های مهمی که در هنگام اطلاع‌رسانی برای سمت‌دهی افکار عامه به سوی انتخابات باید مد نظر گرفته شود، به گونه‌ی زیر است:

– رعایت اصل توازن و بی‌طرفی

– دقت و نظارت

– فضاسازی هدف­مند و مثبت (به نفع مردم)

– پوشش گسترده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

تعیین نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات -دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت عملی یا اجتماعی:
اهمیت عملی یا اجتماعی پژوهش، توان برنامه ریزی، تصحیح و اصلاح را برای رسانه­ی ملی و دست اندرکاران این رسانه فراهم می­آورد و با توجه به اینکه با پوشش خبری خوب و تبلیغ سازنده می­توان موجب رشد و تکامل افراد و در نتیجه موجب مشارکت بیشتر مردم در صحنه سیاسی و توسعه سیاسی شد و از آنجایی­که توسعه سیاسی مقدمه ای برای توسعه همه جانبه محسوب می­شود، برنامه ریزان سیستم سیاسی و رسانه ملی در حوزه اخبار سیاسی و انتخابات این امکان را می­یابند تا با حذف عوامل کاهش دهنده توسعه سیاسی در اخبار و نوع پوشش خبری و اهمیت و درج بندی معیارها و ارزش­های خبری، زمینه بیشتر مشارکت مردم و به تبع آن استحکام و ثبات نظام و در نتیجه، همبستگی و تعادل جامعه را فراهم سازند.

و از سویی دیگر، این تحقیق با توجه به کاربردی بودنش (تحلیل محتوای شش ماهه اخبار) یافته های آن در راستای امور مدیریت خبر و اصلاح عملکردهای گذشته خبری و عملیات های آینده سازمان صدا و سیما و دیگر بحش های رسانه ای کشور و هم چنین برای دانشجویان و محققان قابل استفاده است.

 • تشریح فرایند تاریخی موضوع:

معمولاً هر تحقیقی بر پایه تحقیقات پیشین استوار است و با استناد بر یافته های تحقیقات قبلی است که محقق به شناخت موضوع یا مساًله برمی­دارد. نتایج تحقیقات پیشین است که علاوه بر استوار ساختن پایه­های تحقیق یافته های علمی با به دست آوردن نتایج تازه یک گام به جلو بر می­دارد.

اولین تحقیقات انجام شده عمدتاً بررسی پوشش اخبار مطبوعات در خصوص انتخابات می باشد و  پژوهش خاصی در خصوص پوشش اخبار تلویزیون وجود ندارد؛ با وجود این، اولین تحقیقات انجام شده  درباره نقش رسانه ها در انتخابات توسط “برلسون”، “لازارسفلد” و “مک لین” در سال 1944 انجام شد.(منبع اضافه کنم)

در ایران نیز پایان نامه ها و تحقیقات محدودی در این خصوص انجام شد که این تحقیقات نیز عمدتاً کمتر بر نقش رسانه تلویزیون در پوشش دهی اخبار انتخابات مخصوصاً انتخابات مجلس تأکید داشته است و بیشتر نقش روزنامه ها دنبال شده است. تحلیل محتوای اخبار نیمروزی ساعت 14 (1377)از الهه شکربیگی، بررسی ساختار اخبار شبکه اول سیما (1375) توسط علیرضا حسینی پاکدهی و تحلیل محتوای مطالب خبری ساعت 21 و تفسیر سیما در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (1378) توسط سودابه نبئی از جمله این تحقیق ها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات