پايان نامه درباره درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهمیت بخش روستایی به عنوان تولید­کننده مواد غذایی:

با توجه به اینکه بخش مهمی از تولید محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط روستاها انجام می­گیرد و بر خلاف تغییر روندهای جمعیتی تغییر قابل توجهی در نظام تولید کشاورزی این کشورها اتفاق نیفتاده است، کاهش نسبت جمعیت روستایی و افزایش نسبت جمعیت شهری به این معنی است که تعداد کمتری از جمعیت تولید کننده برای حجم بزرگتری از جمعیت مصرف کننده بایستی غذا تولید کنند؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در کشورهای جهان سوم اهمیت روستاها در تولید مواد غذایی مورد نیاز جمعیت بیش از گذشته شده است. در کشورهای کمتر توسعه یافته اولاً به علت رشد زیاد جمعیت، تقاضا برای مواد غذایی ممکن نیست کاهش یابد. ثانیاً چون اکثر افراد در حداقل معیشت به سر می­برند هرگونه افزایش درآمد موجب افزایش مصرف می­شود. از این رو کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذایی در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار بالاتر از کشورهای توسعه نیافته است. برای تخمین تغییر تقاضا برای مواد غذایی می­توان از رابطه زیر استفاده کرد:

AD = I + y

AD = تغییر در تقاضای مواد غذایی در آن

که در آن:

= I نرخ رشد جمعیت،

=کشش درآمدی تقاضاست.

باید به یاد داشت از آنجا که مصرف کالا سهم بزرگی از درآمد را در برمی­گیرد، افزایش در قیمت مواد غذایی با یک عرضه بدون کشش، اثر معکوس بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد (گاتاک، 1380).

با توجه به رابطه فوق به طور خلاصه می­توان به این دو نکته اشاره کرد:

اولاً، با افزایش جمعیت مصرف کننده تقاضا برای مواد غذایی افزایش می­یابد.

ثانیاً، با بهبود نسبی درآمد، الگوی مصرف مواد غذایی تغییر می­یابد و تقاضا برای آن بیشتر می­شود.

چنین شرایطی اهمیت بخش کشاورزی را بیشتر می­سازد و زمانی می­تواند این بخش نقش خود را به درستی انجام دهد که به شکل مناسبی توسعه یافته باشد. در واقع در ساخت­های توسعه نیافته، گسترش شهرنشینی به معنی گسترش تصاعدی مصرف بدون رشد تولید است؛ به عبارت دیگر در این ساخت گسترش سریع شهرنشینی با گسترش وابستگی رابطه تنگاتنگ دارد. با توجه به اینکه پیش بینی می­شود طی چند دهه آینده در جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه یکی از مهم­ترین مسائل بشر موضوع غذا و اهمیت روزافزون آن باشد، نقش تولید کنندگان محصولات کشاورزی بیشتر مشخص می­شود.

 

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت

یکی از آرمانهای اساسی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه از طریق صنعتی شدن است. صرف نظر از درستی یا نادرستی این انگاره، در این گروه از کشورها، در بازار رقابت جهانی آن بخش از صنایع که مواد اولیه آنها از طریق تولیدات داخلی تأمین می­شود شانس موفقیت و بقای بیشتری دارند. به همین دلیل است که صنایع محصولات غذایی و کشاورزی از بخشهای مهم صنعتی در این کشورها به شمار می­آیند.

از سوی دیگر بخش کشاورزی بازار مهم و مطمئنی برای تولیدات صنعتی داخلی است که برای برخورداری بخش صنعت از این بازار، این بخش باید از توسعه متعادلی برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی­تواند با اتکا به یک بخش به توسعه پایدار دست یابد. چنان که کشور صنعتی پیشرفته با کشاورزی عقب مانده وجود ندارد، یا کشوری که دارای بخش کشاورزی سنتی و ناکارامد و بخش صنعتی توسعه یافته باشد. برخلاف دیدگاه­هایی که این دو بخش را در مقابل هم قرار می­دادند و امروزه اعتبار خود را از دست داده­اند، بخش کشاورزی، صنعت و سایر بخشها، تشکیل دهنده اجزاء یک سیستم واحدند که رابطه متعادل بین آنها شرط بقا و پایداری سیستم است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

عمران روستایی:

عمران روستایی[1] عبارت است از جنبش در جهت بهبود شرایط زیستی با همکاری جدی و در صورت امکان با ابتکار افراد یک جامعه، یا جنبش در جهت بهبود شرایط زندگی در یک واحد اجتماعی با همکاری و ابتکار افراد همان اجتماع (آسایش، 1374).

در ادبیات روستایی کشور ما، عمران روستایی بخشی از توسعه روستایی است که پروژه­های زیر ساختی مناطق روستایی از قبیل راه­سازی، برق رسانی، آب رسانی، بهسازی بافت فیزیکی و تاسیسات رفاهی و خدماتی را شامل گردیده و زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد.

مفهوم لغوی عمران به آبادانی و تمدن اشارت دارد و از این رو به عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی می­گردد و مضمون آن عبارت است از برآیند رشد، افتراق و تطور طبیعی یک نظام طی تحولاتی متوالی از حالتی ناقص به وضعیتی کامل­تر: ویا عمران عبارت است از پیشرفت از یک حالت یا شکل ساده­تر «وجود» به یک حالت یا شکل پیچیده­تر در ساخت یا کاربرد آن «وجود» ( شهبازی، 1372)

از دیدگاه بین المللی، کنفرانس بانک جهانی در سال 1975 نتیجه می­گیرد که عمران روستایی عبارت از یک استراتژی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی گروه­های خاصی از مردم است که قشرهای فقیر جامعه به شمار می­رود. هدف عمران روستایی نو کردن جامعه روستایی و خارج کردن آن از حالت انزوا و پیوند دادن آن به بخش­های مدرن اقتصاد ملی است. در سمیناری تحت عنوان«شیوه­های عمران روستایی در آسیا» عمران روستایی به صورت زیر تعریف گردید:

عمران روستایی فرایندی است شامل افزایش مداوم توانایی مردم روستاها برای کنترل بیشتر محیط خود توام با توزیع عادلانه­تر منافع حاصل از این کترل.

سمینار مذکور سه مطلب اساسی این تعریف را به قرار زیر مشخص نمود:

اول، عمران روستایی باید با دید وسیع­تری در نظر گرفت، چون تنها شامل توسعه کشاورزی و اقتصادی در مناطق روستایی نبوده، بلکه شامل عمران (توسعه) به معنی عام آن است و تمام امور زندگی روستایی اعم از اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی را در بر می­گیرد.

دوم، عمران روستایی با این مفهوم فرایندی است که باید به طور مداوم توان ذهنی روستاییان را برای

کنترل بیشتر محیط خود افزایش دهد، تا آنها بیش از پیش به صورت شروع کننده و کنترل کننده تغییرات در آیند، نه اینکه همواره فقط نقش تابعی از یک متغییر داشته باشند.

سوم، توزیع عادلانه منافع حاصل از پیشرفت­های فنی و مشارکت هرچه بیشتر قشرهای فقیر که از پیشرفت­های فنی بهره کمتری می­برند، موضوعی است که باید بطور جدی و قاطع در برنامه­های عمران روستایی مدنظر باشد (شهبازی، 1372).

 

[1]– Rural Land use

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

پايان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار روستایی[1]:

توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می­سازد بدون آنکه توانایی نسل­های آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد. این نوع توسعه دارای دو مفهوم کلیدی است:

اول، تامین نیازهای مردم فقیر جهان.

دوم، توجه به محدودیت­های ایجاد شده برای محیط بوسیله­ی تکنولوژی و سازمان­های اجتماعی در جهت برآورد نیازهای نسل حاضر و آینده ((Mitchell, 1997

 

در توسعه پایدار روستایی توجه به شرایط زیر الزامی است:

الف: نگرش فرایندی به آموزش

ب: اولویت دادن به مردم

ج: امنیت قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها

د: پایداری از طریق خوداتکایی

ه: به فعلیت در آوردن استعدادها، تعهد و تداوم آن در مجریان( مطیعی لنگرودی، 1382)

 

2-2-6- توسعه همه­جانبه روستایی[2]:

توسعه همه­جانبه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی – فضایی سکونتگاههای روستایی در برنامه های عمومی توسعه یک کشور است (سعیدی،1377) رهیافتی جامع در راستای درگیر کردن مردم روستایی در تعیین سیاست­ها و برنامه­ریزی و اجرای طرح­ها در جهت بهبود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی است (Holt, 1973).

 

 

 

 

 

 

واترسون[3] شش عنصر اصلی زیر را برای یک برنامه توسعه همه­جانبه روستایی پیشنهاد کرده است:

– توسعه کشاورزی کاربر

– کارهای عمومی کوچک و اشتغال زا

– تاسیس صنایع سبک و کوچک کاربر در مزارع و حواشی آنها

– خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم­گیری ها

– توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برای پشتیبانی توسعه روستایی

– امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی پروژه­های چند بخشی(میسرا،1367).

[1]– Sustainable Rural Development

[2]– Integrated Rural Development

[3]– Waterston

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

دانلود پايان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزای توسعه روستایی[1]:

اول، کیفیت فیزیکی زندگی[2] شامل محیط طبیعی، الگوی مصرف و نیازهای اساسی انسانی، امنیت طبیعی در برابر عناصر با منشا طبیعی و اجتماعی.

دوم، دستیابی به وسیله معیشت[3] تمایل دستیابی به منابع تولیدی نظیر زمین، آب، نهاده­ها، فرصت­های شغلی و درآمد.

سوم، آزادی انتخاب[4]، یعنی افزایش درصد افرادی که قادرند خودشان درباره آینده زندگی خود و آینده فرزندانشان تصمیم بگیرند و همزمان تضاد ها را کاهش داده، موقعیت و نقش زنان و بچه­ها را در جامعه و اقتصاد بهبود بخشند.

چهارم، توسعه متکی به خود[5] یعنی افزایش اطلاعات اجتماعی، فرهنگی و محیطی از نظر مهارت و آگاهی از حقوق خویش، فرصت­ها و آزادی عقیده، وظیفه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی افراد.

پنجم، توسعه اجتماعی، سیاسی[6]، یعنی افزایش درصد مردمی که در تصمیم­گیری مشارکت می­کنند که در آینده جامعه آنها موثر باشد (Misra,1985).

 

2-3-8- مفهوم برنامه­ریزی

اگر هدف هر کشور یا جامعه را رسیدن به توسعه یا بهبود شرایط زندگی تعریف کنیم و توسعه را به معنای استفاده درست و منطقی از منابع و فرصت­ها و توزیع عادلانه آن بدانیم، بنابراین برنامه­ریزی عبارت خواهد بود از دانش و هنر استفاده منطقی و بهینه از منابع برای رسیدن به هدف توسعه، یا به عبارتی برنامه­ریزی کوشش­های آگاهانه و تنظیم شده برای انتخاب و پیمودن بهترین راه برای رسیدن به هدف­های مشخص است. واقعیت این است که هر کشور یا جامعه­ای از یک سو با کمبود منابع روبروست و از سوی دیگر خواسته­ها و نیازهای نامحدودی دارد. در این بین برقراری ارتباط بین منابع محدود و نیازهای نامحدود به نحوی که بتوان نیازهای بیشتری را با منابع محدود پاسخ گفت. همان فرایند برنامه­ریزی نام دارد.

 

در واقع برنامه­ریزی فرایندی برای دستیابی سریع­تر و آسان­تر به هدف توسعه است که در آن هم مسیر و هم مراحل رسیدن به هدف و هم نحوه دستیابی به آن تعیین می­شود. اینکه برنامه­ریزی به عنوان چهار چوبی معین برای رسیدن به اهداف توسعه در سطح جهانی مورد پذیرش عام قرار گرفته است، بیانگر اهمیت آن است. اما آنچه روشن است این است که برنامه­ریزی خود، تحت تاثیر الگوها و شرایط حاکم بر جامعه قرار دارد. برنامه­ریزی قبل از هر چیز نوعی آمادگی ذهنی برای عمل است و در عرصه فکر و ذهن نقش می­بندد. بنابراین می­توان گفت که برنامه­ریزی دارای دو بخش ذهنی و عملی یا پیدا و پنهان است که دو جزء تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه شکل می­پذیرد. برای بررسی الگوهای برنامه­ریزی، روند شکل­گیری برنامه، نحوه اجرای آن، ارزیابی نتایج اجرای برنامه­ها و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، توجه بر شرایط و وضعیت حاکم بر جامعه یا سرزمینی که برنامه­ریزی در آن جریان دارد، ضروری است (جمعه­پور،1385).

[1]– Components of Rural Development

[2]– Physical Quality of  life

[3]– Livelihood

[4]– Freedom of Choice

[5]– Self Reliant Development

[6]– Social & Political development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-دانلود پايان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم: اهمیت بخش روستایی

2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه

در تعریف روستا و روستایی این نکته روشن شد که مناسب­ترین تعریف، در نظر گرفتن زنجیره به هم پیوسته­ای از سکونتگاه­هاست که در یک سر آن روستا و در سر دیگر آن شهر به مفهوم خالص آن قرار می­گیرد. با پیچیده­تر شدن جوامع، امروزه این مفهوم جای خود را به مفهوم شبکه سکونتگاه­های روستایی و شهری داده است که به معنی پیچیده­تر شدن رابطه­ی متقابل بین سکونتگاه­ها و گسترش پیوند میان آنها و تبدیل ارتباطات متقابل بین سکونتگاه­ها، از یک رابطه­ی خطی به رابطه چند جانبه، پیچیده و در زمینه­های مختلف است. بنابراین برای نشان دادن اهمیت و جایگاه سکونتگاه­های روستایی در این زنجیره یا شبکه­ی سکونتگاهی، مقایسه تطبیقی بین جوامع شهری و روستایی اجتناب­ناپذیر است.

پدیده­ی رشد سریع و بی­رویه شهرنشینی که به طور فزاینده با گذشت زمان بر وسعت و دامنه­ی آن افزوده می­شود، یکی از بارزترین پدیده­هایی است که جامعه جهانی در حال تجزیه کردن آن است. این پدیده و مشکلات روزافزون شهرها که کشورهای در حال توسعه با آن روبه­رو هستند از چنان عظمتی برخوردار است که عملاً جامعه روستایی و مسائل و مشکلات این جامعه از دید ظاهر به  مسئله­ای حاشیه­ای و کم اهمیت تبدیل شده است؛ اما به مرور بسیاری از دولتها در این کشورها به این حقیقت بنیادی رسیده­اند که بحران شهری نخست بحران تولیدکنندگان روستایی است که در شرایطی قرار گرفته­اند که راهی جز روی آوردن به شهرها برای آنها باقی نمانده است و در پایان این راه و دور باطل چیزی جز جابجایی مشکلات و پیچیده­تر شدن آن دیده نمی­شود (جمعه­پور، 1375) با وجود رشد شتابان شهرنشینی و پیوستگی مسائل شهری و روستایی، آمارها نشان می­دهند که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه وزن و اهمیت روستاها به مراتب بیش از میزان توجهی است که به آنها می­شود و همان گونه که رشد سریع شهرنشینی یک مسئله مربوط به این کشورهاست، روستانشینی و لزوم توجه به توسعه روستایی نیز به عنوان مهم­ترین مسئله در این کشورها مطرح است (جمعه­پور، 1385).

 

2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی:

نه­ تنها از نظر سهم و وزن جمعیتی بلکه از نظر اقتصادی نیز جامعه روستایی اهمیت بسیاری دارد. جایگاه اقتصادی بخش روستایی را از چند زاویه می­توان بررسی کرد که عبارتند از:

 1. روستاها تولید کننده مواد غذایی هستند و بخش قابل توجهی از نیاز غذایی جامعه از طریق محصولات کشاورزی تأمین می­شود.
 2. روستاها از طریق تولید محصولات کشاورزی بخش قابل ملاحظه­ای از مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را تأمین می کنند.
 3. بخش روستایی سهم قابل توجهی در اشتغال تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد.
 4. اکثریت فقیر در روستاها زندگی می­کنند و توده جمعیت روستایی از درجه محرومیت بالاتری نسبت به شهرنشینان برخوردارند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

پايان نامه بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف توسعه روستایی

اهداف کلی توسعه در ایران را می­توان شامل محورهای زیر دانست :

-افزایش تولید و بهره وری کار

-ایجاد اشتغال سودمند

-دسترسی به خدمات زیر بنایی

-ایجاد تعادل نسبی بین مناطق شهری و روستایی

-گسترش مشارکت مردم در فرآیند توسعه

-اعتلای فرهنگی و ریشه کنی بی­سوادی (آسایش،1385 ).

 

2-3-6- برنامه­ریزی روستایی:

برنامه­ریزی روستایی[1] عبارت است از کوششی برای مشخص کردن مسائل و مشکلات، سازماندهی منابع و فعالیت­های تولیدی در نواحی روستای که اغلب همراه با اهداف مشخص تنوع بخشی به اساس اقتصادی، جستجوی نظم اجتماعی کثرت­گرا (چند جانبه) و حفظ محیط زیست می­باشد (Johnston et al , 1998 .(

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعریف و تحقیق اهداف مربوط به محیط روستایی شامل مدیریت تغییرات روستا، حفظ منابع طبیعی روستا، حفظ چشم انداز­های با اهمیت، جاذبه­های علمی، تاریخی و ایجاد فرصت­های گذران اوقات فراغت در مجاورت جمعیت شهری (از جمله پارک­های ملی و محلی)، توسعه خدمات در سکونتگاه­های روستایی و افزایش استاندارد زندگی در نواحی روستایی دور دست (Small & witherick , 1990).

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعیین هدف و اجرای امور در روستاها برای کسب رفاه و امنیت و رسیدن به سطح قابل قبول و استانداردهای زیستی جامعه روستایی. یا برنامه­ریزی روستایی عبارت است از پژوهش در جهت شناخت وضع موجود و تفکر و تدبیر منطقی در تجسم وضع مطلوب در آینده، تحقق این مقصود مستلزم: شناخت مشخصات و کیفیات نیروی انسانی، منابع موجود، محدودیت ها، موانع و خواسته ها و اولویت های مردم و جامعه روستایی است (مطیعی­لنگرودی، 1382).

برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تعیین هدف، وضع خط­مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکان­های روستایی بر اساس تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، جهت توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه روستایی( کامران، 1374) برنامه­ریزی روستایی عبارت است از تدوین رابطه صحیح بین نیازهای جامعه روستایی و امکانات منابع طبیعی  بالقوه و بالفعل روستا ( آسایش، 1374).

برنامه­ریزی روستایی دارای دو جنبه و پنج جزء می­باشد : جنبه­های برنامه­ریزی روستایی عبارت است از جنبه فضایی[2] که به شمار و موقعیت نسبی اجزای فیزیکی روستا بر می­گردد. جنبه کارکردی که به اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات بین مراکز مربوط می­باشد. در این صورت نقش اصلی برنامه­ریزی روستایی عبارت است از نقش توسعه منابع، نقش حل تضادها و مدیریت اراضی و محیط زیست روستا.

 

[1]– Rural planning

[2]– Spatial Aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-پايان نامه رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است، اگر مفهوم سیستم را در جغرافیا رها کنیم، یکی از نیرومندترین روشهایی را که قادر است به مسائل دنیای پیچیده اطراف ما پاسخ قانع کننده­ای بدهد از دست داده­ایم(معافی، 1367).

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

دانلود پايان نامه بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

4- خصلت­های جامعه روستایی:

هرچند به دست دادن خصلت­های کلی جامعه روستایی دشوار است، اما اغلب پژوهشگران جامعه روستایی را واجد این ویژگی­های کلی می­دانند:

1) کوچکی ابعاد، 2) تراکم کم جمعیت، 3) تجانس و یکدستی نسبی ساکنان به خصوص از نظر تقسیم کار و اختلاف در نقش­های اجتماعی، 4) ثبات و مقاومت در مقابل تغییر، 5) انزوای اجتماعی و جغرافیایی، 6) اتکای جامعه به خانواده و ساخت سنتی خویشاوندی (محسنی، 1372).

سوروکین و زیمرمان هشت گروه از متغیرها را جهت تفکیک روستا از شهر در نظر می­گیرند که عبارتند از:

 1. 1. اشتغال: اماکن روستایی شامل درصد بالایی از کارگران و خانواده­های آنها می­شوند که مستقیماً با زمین به منظور زراعت و فعالیت­های جنگلی سر و کار دارند.
 2. محیط: محیط جغرافیایی نواحی روستایی بیشتر دست پرورده طبیعت است تا ساخته دست بشر و چشم انداز آن طبیعی­تر و بیشتر مرکب از مزارع و جنگل­هاست تا عمارت و خیابا­ن­ها و کارخانجات.
 3. اندازه جامعه: اماکن روستایی معمولاً کوچک­تر از شهر­ها هستند.
 4. تراکم جمعیت: جمعیتهای نسبی در نواحی روستایی پایین­تر از شهرهاست.
 5. تجانس جمعیت: از لحاظ خصوصیات اجتماعی، جمعیت جوامع روستایی در مقایسه با جمعیت شهری متجانس­تر است.
 6. تمایز اجتماعی: تمایز و طبقه­بندی اجتماعی در شهر بیشتر به چشم می­خورد تا در روستا و اختلاف طبقاتی در روستا محسوس است.
 7. تحرک: تحرک هم به معنای فضایی و هم اجتماعی در روستا شدت کمتری دارد.
 8. سیستم روابط متقابل: روابط روستایی عمدتاً در سطح شخص و چهره به چهره است (Sorokin and Zimmerman, 1977).

 

 

در شرایط کنونی بسیاری از ویژگی­های نسبت داده شده به جوامع شهری و روستایی ممکن است مصداق خود را از دست داده باشند. همچنان که در مورد جمعیت و اشتغال توضیح داده شد در مورد سایر ویژگی­های اجتماعی همچون تجانس، تحرک اجتماعی و روابط متقابل، تمایزات بین جامعه روستایی و شهری به دلیل نفوذ و گسترش بی رویه شهرنشینی و فرهنگ شهری کمتر شده است. روستاها در کشورهای توسعه­یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر ازهمیشه روستایی و یا دست کم دهقانی باقی مانده­اند. کمبودها و عدم برخورداری­ها در مقایسه با نقاط شهری در حال کاهش است و رفتار و روحیات روستاییان نیز «شهری می­شود».

گسترش زندگی شهری باعث در هم­شدن مرز جدایی جوامع روستایی و شهری و افزایش همپوشانی­های مشترک شده است. به طوری که هر چه بر معیارهای تمایز شهر و روستا افزوده شود، باز هم تعریف جامع و مانعی از روستاها و شهرها امکان­پذیر نیست. بر همین اساس گروهی از محققان مسائل روستایی و شهری، به جای افزودن بر ملاک­های تمایز برای ارائه تعریف دقیق­تر از روستا و شهر قائل به زنجیره روستا شهری شده­اند؛ برای مثال اگرچه تراکم جمعیت تعریف نواحی روستایی و شهری را تسهیل می­نماید، ولی کشیدن مرز دقیق بین این نواحی را به ویژه در حومه شهرهای بزرگ دشوار می­سازد. همچنین نواحی روستایی ممکن است براساس معیار نوع فعالیت به سادگی به عنوان نواحی غلبه کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی تعریف شود. در صورتی که در یک ناحیه روستایی ممکن است جمعیت بسیاری با این نوع فعالیت­ها هیچ گونه ارتباطی نداشته باشند و در شهرها و بخش صنعت یا خدمات کار کنند و حتی نیازها و علایق آنها نیز با وجود سکونت در این نواحی هیچ گونه انطباقی با جمعیت روستایی­کشاورز نداشته باشد. به همین ترتیب با نفوذ فزاینده شهرهای بزرگ به ویژه در حومه بلافصل خود بر مقدار جمعیت ساکن در خارج از محدوده شهری یا نواحی روستایی که در عین حال به طور کامل وابسته به شهر هستند افزوده می­شود که نمونه آن روستاهایی است که در اطراف شهرهای بزرگ عمدتاً نقش خوابگاهی می­یابند (جمعه پور، 1385).

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

دانلود پايان نامه مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

) تراکم: سکونتگاهای روستایی نسبت به شهری تراکم پایین­تری دارند، به عبارت دیگر محل تجمعی که تراکم جمعیت آن از حد معینی کمتر باشد روستا به حساب می­آید، البته در صورتی که حرفه غالب مردم کشاورزی باشد (Sanders, 1977).

تراکم جمعیت در مناطق روستایی تنها از نظر تعداد جمعیت مورد توجه نیست و تأثیرات اساسی­تری در شرایط جامعه دارد. وقتی تراکم جمعیت کم است، یگانگی اجتماعی بیشتر است، ناشناخته بودن امکان­پذیر نیست، تقسیم کار ساده­تر است، تحرک اجتماعی ضعیف­تر و کمتر است و بالاخره انحرافات اجتماعی شدت کمتری دارد( محسنی، 1372).

منظور از پایین بودن تراکم در سکونتگاههای روستایی پایین­تر در تمامی جنبه­هاست و تأکید بر تراکم جمعیت بیشتر به این دلیل است که یک شاخص کمی است که دسترسی به آن آسان­تر است. هر چند شاخص تراکم جمعیتی بیانگر تراکم در سایر زمینه­ها نیز می­باشد. همچنین در کل تراکم پایین جمعیت در نواحی روستایی دلیلی است بر ویژگی­های همگن، نهادهای اجتماعی، فرایندهای اجتماعی، تفاوت­های اجتماعی، تحرک و کنترل اجتماعی(Bertrand, 1985).

 

د)تنوع: روستاها مکان­هایی هستند که تمامی موضوعات و مسائل در آنها از درجه تنوع کمتری برخوردار است. دقیقاً برعکس شهرها که همه چیز به شکل متنوع­تر و پیچیده­تر آن خود را نشان    می­دهد. جمعیت، افراد، روابط، چشم اندازهای فیزیکی، ساختار و سازمان­های اجتماعی و اقتصادی در روستاها به شکل ساده­تر و با تنوع کمتری در مقایسه با سکونتگاههای شهری خود را نشان می­دهند.

 

با توجه به چهار معیار جمعیت، اقتصاد، تراکم و تنوع می­توان روستاها را «مکان­های زندگی جعیت محدودی از انسانها که معیشت غالب آنها کشاورزی و موضوعات و مسائل در آنها از تراکم و تنوع پایین­تری برخوردار است» تعریف کرد. افزودن معیارهای تراکم و تنوع برای تفکیک روستا از شهر به ویژه در جوامعی که روستاها تمامی شرایط و امکانات زندگی شهری را در خود دارند، به تعریف این اجتماعات کمک بسیاری می­کند.

 

2-2-4- خصلت­های جامعه روستایی:

هرچند به دست دادن خصلت­های کلی جامعه روستایی دشوار است، اما اغلب پژوهشگران جامعه روستایی را واجد این ویژگی­های کلی می­دانند:

1) کوچکی ابعاد، 2) تراکم کم جمعیت، 3) تجانس و یکدستی نسبی ساکنان به خصوص از نظر تقسیم کار و اختلاف در نقش­های اجتماعی، 4) ثبات و مقاومت در مقابل تغییر، 5) انزوای اجتماعی و جغرافیایی، 6) اتکای جامعه به خانواده و ساخت سنتی خویشاوندی (محسنی، 1372).

سوروکین و زیمرمان هشت گروه از متغیرها را جهت تفکیک روستا از شهر در نظر می­گیرند که عبارتند از:

 1. 1. اشتغال: اماکن روستایی شامل درصد بالایی از کارگران و خانواده­های آنها می­شوند که مستقیماً با زمین به منظور زراعت و فعالیت­های جنگلی سر و کار دارند.
 2. محیط: محیط جغرافیایی نواحی روستایی بیشتر دست پرورده طبیعت است تا ساخته دست بشر و چشم انداز آن طبیعی­تر و بیشتر مرکب از مزارع و جنگل­هاست تا عمارت و خیابا­ن­ها و کارخانجات.
 3. اندازه جامعه: اماکن روستایی معمولاً کوچک­تر از شهر­ها هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

ارائه درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

) اقتصاد: با توجه به نارسایی معیار جمعیتی و ناکافی بودن، معیار دیگر مورد استفاده معیار اقتصادی یا نوع معیشت جامعه است. طبق این معیار چنان که در تعریف رسمی قانون تقسیمات کشوری اشاره شده در روستا اکثریت ساکنان دائمی آن به کشاورزی به طور اعم یعنی زراعت، دامداری، باغداری، صید و شکار و صنایع دستی روستایی یا ترکیبی از آنها اشتغال دارند (جهانگیر، 1380 به نقل از قانون تقسیمات کشوری، 1362). به عبارت دیگر روستا جایی است که بیش از 50 درصد جمعیت فعال شاغل در آن، در بخش کشاورزی یا فعالیت­های نوع اول مشغول باشد.

فعالیت­های نوع اول کلیه فعالیت­هایی است که در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار می­گیرد، بنابراین کشاورزی به معنای اعم آن و به مفهوم فعالیت نوع اول علاوه بر زراعت، باغداری، دامداری، صید و شکار، ماهیگیری، صنایع دستی و حتی برداشت از معادن تا جایی که به صورت اولیه و با دست برداشت می­گردد را نیز شامل می­شود.

بنابراین به استناد به دو معیار جمعیت و نوع معیشت، می­توانیم روستا را سکونتگاهی تعریف نماییم که «جمعیت آن از حد معینی کمتر و بیش از پنجاه درصد جمعیت آن از طریق کشاورزی امرار معاش نمایند». در این عبارت، تعریف کامل­تری از روستا ارائه شده است، ولی این تعریف جامع نبوده و بسیاری از روستاها ممکن است از دایره شمول آن بیرون بمانند. چنان که روستاهای بسیاری با جمعیت بیش از 10هزار نفر وجود دارد و روستاهای بسیاری که معیشت اصلی آنها فعالیت­های غیر زراعی مانند صنایع روستایی، پیله وری یا واسطه­گری یا تولید و حرفه­های خاص است، مانند حرفه اکثر مردم برخی از روستاها که به علت همجواری با معادن سنگ آسیاب، در تولید آن متخصص شده­اند یا در روستاهای حاشیه کویر از جمله یزد که در برخی از روستاها بیشتر اهالی مقنی بوده­اند.

البته ممکن است بسیاری از این فعالیت­ها در کشاورزی به معنای اعم آن یا فعالیت­های نوع اول جای گیرند، ولی در هر صورت تفاوت بسیاری بین روستاهای دارای فعالیت زراعی و دامداری با روستاهای دارای این گونه فعالیت­ها می­تواند به وجود آید. این تفاوت با گسترش فعالیت­های جدید غیر­کشاورزی مانند صنایع و ماشین آلات، ارائه خدمات، فعالیت­های توریستی و غیره بیشتر شده است، اما موضوع جدیدی نیست و در روستاهای سنتی نیز دیده می­شده است. تفاوتی که در برخی از صاحب نظران بین واژه ده و روستا قائل هستند اشاره به همین موضوع دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار