پايان نامه مديريت گرایش بیمه:ارائه رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

) نتایج درک عدالت :

2-6-1) عملکرد کاری:

نظریه برابری، فرضیات خاصی را با توجه به اثر عدالت توزیعی درک شده بر عملکرد ارائه کرد، یعنی زمانی که کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و کمیت کار را برای باز گرداندن عدالت تغییر دهد. درموردعدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و عملکرد قطعی نیست، بلکه درعوض، این عدالت بر نگرشها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است.

عدالت رویه ای ممکن است از طریق اثر بر نگرشها، برعملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه ای بر نگرشهای کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می گذارد، به احتمال زیاد این نگرشهای منفی بر عملکرد تاثیرخواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه ای زمانی برجسته است که هدف نظم گروهی (هماهنگی گروهی) است، در حالی که عدالت توزیعی زمانی که بهره وری و کارایی کانون توجه هستند، برجسته است. درموردعدالت تعاملی ممکن است، این نوع عدالت از طریق رابطه اش با نگرشهایی درمورد سرپرست، با عملکرد مرتبط است؛ یعنی نا رضایتی از سرپرست مستقیم می تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.

2-6-2) رفتار شهروندی سازمانی:

یکی از بیشترین همبستگیهای مطالعه شده عدالت سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی و اجزایش (روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) است. (Charash&Spector,2001) رفتار شهروندی سازمانی،رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد. (Robbins,2001). فرض شده است که عدالت رویه ای وتعاملی درک شده، پیش بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.

2-6-3) رفتار خلاف انتظار و ترک شغل:

رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل بایستی با هر سه شکل عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی مرتبط باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می تواند به عنوان واکنشهایی در مقابل بی عدالتی درک شده، نگریسته شوند.(زمانی که کارمند ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می دهد) . بنابراین زمانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می کنند، ممکن است به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند.

همچنین مشخص شده است که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تاثیر نهادن برنگرشهایی همچون رضایت درونی وبیرونی صورت می گیرد. از دیدگاه عدالت رویه ای، بی‌عدالتی درک شده از سوی کارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار درسطح جزئی، همچون تعارض با سرپرست می‌شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف تحقيق اين پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش ميزان عدالت سازماني در صنعت بیمه استان گيلان؛

سنجش ميزان تعهد سازماني در صنعت بیمه استان گيلان؛

سنجش عملكرد شغلي در صنعت بیمه استان گيلان؛

سنجش رابطه بين عدالت سازماني و عملكرد شغلي در صنعت بیمه استان گيلان؛

سنجش رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد شغلي در صنعت بیمه استان گيلان؛

سنجش رابطه بين تعهد سازماني و عدالت سازماني در صنعت بیمه استان گيلان.

پایان نامه درباره نقش عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

رویه های سازمانی

درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال رویه‌ای که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود.

▪ خصوصیات ادراک کننده

▪ درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می تواند خصوصیات جمعیت شناختی(مثل سن، جنسیت، نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد.

▪ نتایج درک عدالت

▪ عملکرد کاری

نظریه برابری، فرضیات خاصی را با توجه به اثر عدالت توزیعی درک شده بر عملکرد ارائه کرد، یعنی زمانی که کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و کمیت کار را برای باز گرداندن عدالت تغییر دهد. درموردعدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و عملکرد قطعی نیست، بلکه درعوض، این عدالت بر نگرشها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است.

عدالت رویه ای ممکن است از طریق اثر بر نگرشها، برعملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه ای بر نگرشهای کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می گذارد، به احتمال زیاد این نگرشهای منفی بر عملکرد تاثیرخواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه ای زمانی برجسته است که هدف نظم گروهی (هماهنگی گروهی) است، در حالی که عدالت توزیعی زمانی که بهره وری و کارایی کانون توجه هستند، برجسته است. درموردعدالت تعاملی ممکن است، این نوع عدالت از طریق رابطه اش با نگرشهایی درمورد سرپرست، با عملکرد مرتبط است؛ یعنی نا رضایتی از سرپرست مستقیم می تواند به عملکرد ضعیف منجر شود(یعقوبی،2010).

یکی از بیشترین همبستگیهای مطالعه شده عدالت سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی و اجزایش (روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) است . رفتار شهروندی سازمانی،رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد. فرض شده است که عدالت رویه ای وتعاملی درک شده، پیش بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند(رابینز،2004).

رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل بایستی با هر سه شکل عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی مرتبط باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می تواند به عنوان واکنشهایی در مقابل بی عدالتی درک شده، نگریسته شوند.(زمانی که کارمند ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می دهد) . بنابراین زمانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می کنند، ممکن است به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند. همچنین مشخص شده است که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تاثیر نهادن برنگرشهایی همچون رضایت درونی وبیرونی صورت می گیرد. از دیدگاه عدالت رویه ای، بی‌عدالتی درک شده از سوی کارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار درسطح جزئی، همچون تعارض با سرپرست می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پایان نامه مدیریت:شناسایی عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان

در سال­های اخیر توجه به مطالعات به جنبه تاریک این موضوع یعنی بی عدالتی و اثرات آن بر پیامدهایی همچون پرخاشگری، رفتارهای منحرف، انتقامجویی و مقابله به مثل جلب شده است. بارون و گرینبرگ معتقدند هنگامی افراد احساس می­کنند که در سازمان با آنها به صورت غیر منصفانه رفتار می­شود، رفتارهای پرخاشگری، رفتارهایی که از طریق آن افراد به دیگر همکاران خود صدمه می­زنند را نشان می­دهند. بنابراین ادراک عدالت در سازمان می­تواند به­عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در بروز رفتارهای پرخاشگرایانه باشد (Kray – Lind,2012) .

کوهن، کرش و اسپکتر(2001) معتقدند که هنگامی فرد در توزیع پیامدها در سازمان احساس بی عدالتی نماید به طور منفی نسبت به آن پیامد خاص واکنش نشان داده و هنگامی که بی عدالتی در رویه­ها باشد که  به موجب آن پیامدها تخصیص یافته­اند، عکس العمل منفی فرد متوجه کل سازمان خواهد شد. مشاهده رفتارهای ناعادلانه از سوی سرپرست یا سایر افراد صاحب اختیار و قدرت در سازمان باعث می­شود تا فرد به طور منفی نسبت به سرپرست و یا مسئول خاص که شاهد رفتار ناعادلانه او بوده است عکس العمل نشان داده و به طریق مختلف نارضایتی خود را از او نشان داده، تعهد کمتر و همچنین نگرش منفی نسبت به وی پیدا کند.

بنابراین زمانیکه کارکنان در سازمان با بی عدالتی مواجهه می­شوند در صدد انتقام­جویی و مقابله به مثل بر می­آیند. هنگامیکه مدیران و سرپرستان حساسیت و نگرانی را نسبت به کارکنانشان نشان دهند، با آنها با بزرگمنشی و احترام برخورد نمایند، کارکنان راغب می­گردند تا با نقص­های سازمان از عدالت مدارا نمایند و در غیر اینصورت به گرایش­های انتقام­جویانه و قصاصی سوق پیدا خواهند نمود. چنین رفتارهای قصاصی آسیب جدی به تجهیزات یا فرایند تولید، برداشتن بدون اجازه قطعات و از بین بردن مواد کارخانه (افزایش ضایعات) را شامل می­گردد. گراپانزوا و گرینبرگ (1997) طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با کارگرانی که به شیوه بی احترامی توسط سرپرستان رفتار می­شود، اشیایی را که برای خودشان بی ارزش بود اما برای کارفرمایشان با ارزش بود، میدزدیدند. طبق بررسی­های به عمل آمده سازمانها به سوی عدالت در حال حرکت هستند و مدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند عدالت­گرایی  یک قانون نانوشته سازمانهاست، اگر بی عدالتی به سازمان از طریق مدیران تحمیل شود، عملکرد کارکنان در جهت مسیری پیشرفت می­کند که اثر تغییر تحمیل شده را جبران کند(Kray – Lind,2012).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  دانلود پایان نامه تعیین عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

  عنوان کامل پایان نامه :

   نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  عوامل ایجاد کننده بی عدالتی

  عوامل ایجاد کننده بی عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریباً مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره می­کنیم.

  اولین عامل ساختار سازمانی و خود سازمان است. بدین گونه که در اهداف و شغل­های سازمانی تفاوت­هایی وجود دارد. اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مواردی باشد که تبعیض به وجود آورد، مسلماً بی عدالتی را نیز دنبال خواهد داشت. فرض کنید در یک سازمان برای شغل تخصصی و زیان آور دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیر تخصصی و ساده منظور شده باشد. بدیهی است که نوعی بی عدالتی در داخل سازمان پدید خواهد آمد، ولی از آنجایی که افراد با میل خود شغل خودش را انتخاب می­کنند این تبعیض چندان محسوس نبوده و اعضای سازمان آن را بدون کمترین مقاومتی  خواهند پذیرفت. لذا آثار این نوع بی عدالتی در میزان کارایی کارکنان کمتر احساس خواهد شد. تغییر در ساختار  مقررات سازمان و تجدید نظر در مقررات موجود، عوامل ایجاد کننده بی عدالتی، بی عدالتی را تعدیل خواهد ساخت.

  دومین عامل یا مهمترین عامل­ها سرپرست یا مدیر سازمان­ها است.در کنار مقررات و قوانین حاکم سازمان­ها ؛ یک سری اختیارات و امکاناتی در اختیار سرپرست قرار می­گیرد تا از طریق آن سازمان را درجهت رسیدن به اهداف هدایت نماید.اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت نا عادلانه توام با تبعیض استفاده کند،کارکنان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بی عدالتی را به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت احساس خواهند کرد.بدین سان سعی در تعدیل تبعیض خواهند نمود که نهایتاً اهداف سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد(طالب­زاده؛1390).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف تحقیق

  براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

   پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

   متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

   عنوان کامل پایان نامه :

    نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

   عدالت اطلاعاتی

   دال بر اینکه توزیع اطلاعات درباره رویه­ها،مراودات و توزیع نتایج باید عادلانه باشد؛ با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات یکی از پرارج­ترین سرمایه­های موجود برای توسعه سرمایه­های انسانی و اقتصادی است(طالب­زاده؛1390).

    

   2-1-5) تبعات عدالت سازمانی

   نتایج درک عدالت سازمانی به چهار دسته زیر تقسیم می­شود(حسین­زاده و ناصری؛1390):

   عملکرد کاری. این نتیجه بیشتر مرتبط با عدالت توزیعی می­باشد. یعنی زمانیکه کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می­کند این کارمند ممکن است کیفیت و کمیت کار را برای بازگرداندن عدالت تغییر دهد. عدالت رویه­ای ممکن است از طریق اثر بر نگرش­ها بر عملکرد تأثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه­ای بر نگرش­های کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می­گذارد به احتمال زیاد این نگرش­های منفی بر عملکرد تأثیر خواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه­ای زمانی برجسته است که هدف نظم گروهی(هماهنگی گروهی) است، در حالی که عدالت توزیعی، زمانی که بهره­وری و کارایی، کانون توجه هستند، برجسته است. در مورد عدالت تعاملی ممکن است این نوع عدالت از طریق رابطه­اش با نگرش­هایی در مورد سرپرست با عملکرد مرتبط است؛ یعنی نارضایتی از سرپرست مستقیم می­تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.

   رفتار شهروندی سازمانی. یکی از بیشترین همبستگی­های مطالعه شده عدالت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی  و اجزایش(روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) است. رفتار شهروندی سازمانی رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می­دهد. فرض شده است که عدالت رویه­ای و تعاملی درک شده، پیش بینی کننده­ای اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.

   واکنش­های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص سازمان و سرپرست. واکنش­های نگرشی و احساسی نسبت به سازمان عمدتاً توسط الگوهای عدالت رویه­ای پیش بینی شده­اند. برای مثال لیند و تیلر اثر مثبت و قوی عدالت رویه­ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمان­ها را پیش بینی کرده­اند. تحقیقات همچنین روابط قوی­تری را بین عدالت رویه­ای و نگرش­ها در مقایسه با عدالت توزیعی و نگرش­ها نشان داده­اند. عدالت رویه­ای، واکنش­های شناختی را نسبت به سازمان پیش بینی کرده است که بر واکنش­های نگرشی نسبت به مدیران و تصمیماتشان موثر است. برای مثال فرض شده است اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه­ای مرتبط است.

   رفتار خلاف انتظار و ترک شغل. رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل بایستی با هر سه شکل عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی مرتبط باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می­تواند به عنوان واکنش­هایی در مقابل بی عدالتی درک شده نگریسته شوند.( زمانی که کارمند ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می­دهد). بنابراین زمانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می­کنند ممکن است به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند. همچنین مشخص شده است که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تأثیر نهادن بر نگرش­هایی همچون رضایت درونی و بیرونی صورت می­گیرد. از دیدگاه عدالت رویه­ای، بی عدالتی درک شده از سوی کارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار در سطح جزئی همچون تعارض با سرپرست می­شود(حسین­زاده و ناصری؛1390).

   سوالات یا اهداف پایان نامه :

   • اهداف تحقیق

   براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

    پایان نامه رابطه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمين

    مقدمه

    در ادبيات آكادميك و حرفه اي مديريت، توجه قابل ملاحظه اي براي فهم تأثير رفتار شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي فراوظيفه اي كاركنان بر مشاركت آنان به صورت مثبت در عملكرد سازمان ها شده است. رفتار شهروندي سازماني، نگرش و ظرفيت كاركنان را براي توانمندسازي و انعطاف پذيري بالاتر آنها در راستاي اهداف سازمان و در شرايط مختلف محيطي فراهم مي آورد. بنابراين وفاداري و تعهدي كه در كاركنان ايجاد مي شود عاملي براي تضمين سلامت سازمان و بقاي آن در محيط رقابتي و متحول محسوب مي شود.(فانی، فانی، دانایی فرد، زکیانی، 1:1392).

    مفهوم عدالت در محيط سازماني و در ميان كاركنان نيز مطرح مي باشد و اكثراً از آن به عنوان عدالت سازماني ياد مي كنند. به اعتقاد گرينبرگ درك عدالت در سازمان يك اصل و الزام اساسي براي اثربخشي و كاركرد موثر سازمان ها و همچنين رضايت شغلي افراد سازمان است(خراسانی، کنعانی نیری،80:1391).

    این فصل از چند بخش تشکیل شده است. بخش اول به مفاهیم مرتبط با عدالت سازمانی می پردازد. بخش دوم مطالبی در زمینه رفتار شهروندی سازمانی مطرح می کند. بخش سوم مروری در زمینه تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران می باشد.

    2-2-      بخش اول: عدالت سازمانی

    2-2-1- مفهوم و تعریف عدالت سازمانی

    سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزاء و عناصرتشکیل دهنده آن است.  عدم رعایت عدالت مي تواند موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر شود و در نهایت رشته های پیوند میان این اجزا را بگسلد؛ در واقع مي توان گفت که عدالت نقش یک انسجام بخش را ایفا مي کند.

    در سازمان های ناهماهنگ و از هم گسیخته، اگر کارکنان ملاحظه کنند که تلاش هایشان بی نتیجه است و ارتباطی میان تلاش و ترقی خویش ادراک نکنند و از شغل خویش و روابط حاکم بر محیط کاری احساس رضایت نداشته باشند، ممکن است نوعی رخوت و نا امیدی در سازمان تسری یابد.

    در واقع، ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد؛ زیرا اهتمام و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان مي شود؛ بنابر این رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان وکارکنان آن است (الوانی و پورعزت،30:1382).

    “عدالت” والاترين ارزش انساني و گوهري، گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلي انسان ها رسيدن به عدالت است. افلاطون مي گويد عدالت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش (كاتوزيان،41:1387).  همچنين “عدالت سازماني” را مي توان بدين صورت تعريف نمود: مطالعه برابري در كار تعريف نمود ((Cropanzano, R. And Ambrose,2001:41.

    دامنه این تعریف بدان حد گسترده است که شامل رفتارهای مختلف مانند: عدم ارائه اطلاعات اساسی به تصمیم گیرندگان، شایعه پراکنی، نشت اطلاعات محرمانه درباره فعالیت های سازمانی و افتادن آن به دست رسانه گروه، یا داد و ستد های درون سازمانی که به نفع طرفین صورت گیرد، به نفع یا علیه شخصی خاص رای دادن یا میانجی گری کردن می شود. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود درک افراد از عدالت سازمانی می تواند بر روی رفتار سیاسی و در نتیجه توانایی ارتباط برقرار کردن آن ها با دیگران تاثیر بگذارد (رحیم نیا و حسن زاده،1388: 32).

    عدالت سازمانی به درک و احساس مردم از عدالت در سازمان ها اشاره دارد. مورمن[1]  در سال (1991) مطرح می سازد، عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است (نعامی و شکرکن،1383 : 58).

    اگر مردم بین پاداش هایی که دریافت می کنند و مقایسه آن ها با دیگر کارمندان در همان سازمان احساس اختلاف بکنند ، باعث ایجاد انگیزه برای انجام کار بیشتر و یا کمتر می شود. طبق نظریه آلتمن [2]آنچه مورد نظر عدالت سازمانی است ادراکات شخصی کارکنان می باشد. اکثر اوقات افراد سازمان هایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می گیرند که قادر به اجرای عدالت و یا نقض آن هستند.

    2-2-2- ضرورت توجه به عدالت سازمانی

    در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی/ سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی یک موضوع بسیار پیچیده با اصطلاحات و تعابیر گیج کننده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی اخلاق در درون یک سازمان اشاره می کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرآیندهای سازمانی مهم مانند تعهد، حقوق شهروندی، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است. به علاوه بررسی های جدید حاکی از این است که یک ارتباط قوی عمیق بین سبک رهبری، تصمیم گیری و عدالت سازمانی وجود دارد. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانائی های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند. این انتظارات افراد، نگرانی زیادی را برای رهبران به همراه دارد.

    هر عضوی از سازمان باید هزینه معینی را از نظر زمان، تلاش و تحمل فشار سنگین بپردازد. در ازای آن سازمان اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه می دهند.

    چگونگی توزیع این مزایا، اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد. پاسخ های افراد به آنچه بدست می آورند در مقابل آنچه ارائه می دهند موضوع محتوایی پژوهش اجتماعی در زمینه عدالت را شکل می دهد. اعضای سازمان ها روشی که مزایا توزیع می شوند و همچنین ماهیت مزایای توزیع شده را ارزیابی می کنند و ادراکاتی را از عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن آنها شکل می دهند. این ادراکات از انصاف، زمینه پیش بینی درباره درآمدهای احتمالی آتی و نحوه برخورد سازمان با آن ها را در آینده فراهم می سازد(رضائیان،1384 :42-43).

    در چارچوب سازمانی، عدالت رویه ای در نظر گرفته می شود که به معادلات اقتصادی ارتباط نزدیکی دارد. نوع دیگر عدالت که به ادراکات کارکنان از کیفیت کار و استانداردها اشاره دارد که عدالت مراوده ای نامیده می شود. این عدالت سازمانی است که اجازه می دهد مردم به طور مؤثر با همدیگر کار کنند.

    بی عدالتی در سازمان ها از سه حالت نشأت می گیرد:

    1. بی عدالتی خود که از نسبت افراد وارد به سازمان که باعث اختلال می شوند.
    2. بی عدالتی نسبت به افرادی که باعث تعادل می شوند و مقایسه آنها با فرد دیگر.
    3. بی عدالتی نسبت به افرادی که باعث عدم تعادل می شوند (Jamaludin,2007:4).