تاثیر تعهد سازماني كاركنان در سازمان هاي اجرايي-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

 

تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در  رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی، می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای اجرایی استان گیلان، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي ميشود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟ روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه نتایج بدست آمده موئد این مطلب بود که نقش عدالت سازمانی در رابطه بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد بررسی تائید نگردید و نیز مشخص گردید ساختار مسولیت در سازمانهای اجرایی استان گیلان متناسب نبوده و نیاز به اصلاح و بازبینی مجدد دارد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

پايان نامه مديريت:بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته

تعهد سازماني را مي توان باور قاطع افراد در پذيرش ارزش ها و اهداف سازمان و تمايل به تلاش بيشتر و حفظ عضويت در سازمان دانست و بيان كننده ي حالتي است كه در آن كارمند سازمان، هدف هايش را معرف خود دانسته و آرزو مي كند كه در عضويت آن سازمان باقي بماند.

به منظور سنجش ميزان تعهد سازماني نيز از مدل سه بعدي آلن[1] و مي ير[2] استفاده مي شود. در اين مدل تعهد سازماني در سه بعد تعريف شده است:

تعهد عاطفي: شامل وابستگي عاطفي كاركنان به تعيین هويت با سازمان و درگير شدن در فعاليت هاي سازمان با داشتن احساس مثبت است (يعقوبي و همكاران، 1389).

تعهد مستمر: در اين بعد از تعهد، كاركنان در سازمان مي مانند چون نياز دارند كه بمانند و داراي وفاداري بالا در سازمان هستند (اله‌توكلي و همكاران، 1388).

تعهد هنجاري: الزام و احساس تكليف به باقي ماندن در سازمان را نشان مي دهد (Hunt & Morgan, 1994).

 

1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعديل گر

عدالت در سازمان يا عدالت سازماني بيانگر ادراك كاركنان از رفتار منصفانه سازمان است (برومند و همكاران، 1389).

در اين مطالعه عدالت سازماني است به كمك سه مولفه عدالت توزيعي، عدالت رويه اي و عدالت تعاملي مورد سنجش قرار مي گيرد.

 

عدالت توزيعي عبارت است از انصاف مشاهده شده در منافع يا تخصص‌هايي كه يك فرد از سازمان دريافت داشته است (مشرف جوادي و همكاران، 1385).

عدالت رويه‌اي نيز به كيفيت و انصاف در رفتار بين افراد، جامعه و دولت اشاره دارد (Colquitt, 2001).

عدالت تعاملي به كيفيت رفتار ميان اشخاص كه به وسيله‌ي فردي احساس مي‌شود باز مي‌گردد (مشرف‌جوادي و همكاران، 1385).

 

1-8) قلمرو تحقیق

 

1-8-1) قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه مديريت منابع انساني و رفتار سازمانی پیرامون ارزیابی رابطه بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني با توجه به نقش عدالت سازماني است.

1-8-2) قلمرو مکانی: سازمانهای اجرایی استان گیلان

1-8-3) قلمرو زمانی: زمان مطالعه سه ماهه ي چهارم سال 1389 و نيمه اول سال 1390 می باشد.

[1] . Allen

[2] . Meyerz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

پايان نامه ارشد:میزان تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

1-6) فرضیه هاي تحقیق

› فرضیه اصلی پژوهش:

بین مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

به منظــور بــررسي فرضیــه ی اصلی پـژوهش و همچنین بـا توجـه به اینکه سنجش مديريت عملكرد داراي مولفه هاي 9 گانه اي  شامل ساختار مسئوليت سازمان، محتواي اطلاعات عملكرد، انسجام اطلاعات عملكرد، مديريت پذيري اطلاعات عملكرد، احساس مسئوليت، سبك مديريت، جهت گيري عملي سازمان، ارتباطات  و بعد همسويي است،9 فرضیه ی فرعی ذیل طرح شدند:

› فرضیه فرعی اول: بین ساختار مسئوليت سازمان و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی دوم: بین محتواي اطلاعات عملكرد و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی سوم: بین انسجام اطلاعات عملكرد و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی چهارم: بین مديريت پذيري اطلاعات عملكرد و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی پنجم: بین احساس مسئوليت و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی ششم: بین سبك مديريت و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی هفتم: بین جهت گيري عملي سازمان و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی هشتم: بین ارتباطات و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

› فرضیه فرعی نهم: بین همسويي و حيطه هاي سه گانه تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

تاثیر تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

بیان مسئله

مطالعات نشان مي­دهند بين عدم تعهد سازماني و مشكلات سازماني چون ترك خدمت ، غيبت ، تاخير ، عدم مشاركت و درگيري فعال نيروي كار و سطح پايين عملكرد و بازدهي نيروي انساني رابطه معنادار و معكوس وجود دارد (استرو و رايلي،1997) . پيامدهاي وجود كاركناني با تعهد كم ممكن است براي سازمان گران تمام شود ، از اينرو لازمست مورد توجه مديريت قرار گيرد(وارد و ديويس ،1995).

تعهد سازماني را مي توان متغيري دانست كه توجه قابل ملاحظه اي را در ادبيات سازماني به خود جلب كرده است (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد سازماني منعكس كننده ي نگرش هاي افراد نسبت به ارزش ها و اهداف سازماني است و بيانگر نيرويي است كه فرد را ملزم مي كند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازماني كارهايي را انجام دهد. تعهد سازماني حالتي است كه كاركنان را در جهت كسب اهداف سازماني رهنمود مي كند و شامل شناخت، درگيري و وفاداري كاركنان مي گردد.

از نگاهي ديگر نيز تعهد پاسخي احساسي است كه توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجيده مي شود و تمام سطوح پائيني و بالايي سازمان را در بر مي گيرد (عوض پور، 1386). به عبارتي تعهد سازماني بيان كننده ي وابستگي روانشناختي به سازمان محل استخدام است و طبق نظر آلن و ماير (1990) ممكن است اشكال متفاوتي داشته باشد (غفوري و گل پرور، 1388). تعهد سازماني از آن جهت مهم است كه با پيامدهاي سازماني مطلوبي مانند كاهش غيبت از كار، كاهش جابه جايي و بهبود عملكرد شغلي رابطه دارد (Jaramillo et al., 2005).

از سوي ديگر مدیریت عملکرد را مي­توان راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان و همچنين  پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به سازمان دانست ( ابیلی و موفقی، 1382). يكي از جديدترين مباحث در مديريت به طور عام و در حوزه ي مديريت منابع انساني به طور خاص مفهوم مديريت عملكرد است. اين مفهوم بعد از آن مطرح شد كه اثربخشي پائين شيوه هاي سنتي ارزيابي عملكرد به خصوص در نيل به اهداف استراتژيك سازمان آشكار گرديد (مقيمي و حفيظي، 1388). به زعم دمينگ، مسئوليت شكست اكثر برنامه هاي بهبود عملكرد، سيستم است و نه فرد، وي معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است (Waite & Stites-Deo, 2000). مديريت عملكرد را مي توان روشي استراتژيك و يكپارچه تعريف كرد، روشي براي فراهم آوردن موفقيتي پايدار براي سازمان ها از طريق عملكرد كاركنان كه در آن سازمان ها كار مي كنند. در يك تعريف ساده مديريت عملكرد عبارت است از مميزي بينش، دانش و توانايي هاي بالقوه و بالفعل منابع انساني، پرورش افراد در راستاي استراتژي هاي سازمان و تعالي افراد سازمان و جامعه (ميرسپاسي، 1388). همچنين مديريت عملكرد فرآيندي است كه از طريق آن سازمان عملكرد خود را با اهداف و استراتژي هاي سازماني و كاركردي منطبق مي نمايد (Kloot & Martin, 2000).

يكي ديگر از مولفه هاي مهم سازماني عدالت سازماني است. رعايت عدالت يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر بقاي سازمان و حفظ آن در بلند مدت است، از اين رو مفهوم عدالت در سير نظريه‌هاي سازمان مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است (پورعزت و قلي‌پور، 1387). در حالت كلي عدالت سازماني عبارت است از ادراك يك فرد يا گروهي از انصاف در رفتارهايي كه در يك سازمان با آن‌ها شده است و واكنش رفتاري نسبت به اين گونه ادراكات (Nadiri & Cem, 2010). در همين راستا محققان و پژوهشگران مختلفي روابط بين عدالت سازماني و پيامدهاي رفتاري و نگرشي از قبيل تعهد سازماني و رفتارهاي مدني سازماني را بررسي كرده اند و برخي بيان داشته اند كه عدالت سازماني ادراك شده رابطه ي مثبتي با تعهد سازماني، خشنودي شغلي و رفتارهاي مدني سازماني دارد (Cohen & Spector, 2001; Colquitt, 2001, Liao & Rupp, 2005; Mayer et al., 2007).

پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي مي شود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مديران سازمان ها به خوبي دريافته اند كه مهم ترين عامل كسب مزيت رقابتي، منابع انساني ها سازمان هاست، از اين رو توجه به مقوله ي تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش هاي اختصاص يافته به آن ها و حتي وظايف فرانقشي منابع انساني، يكي از دغدغه هاي جدي مديران سازمان ها محسوب مي شود. دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت هر سازمان، بدون عزم جدي و پذيرش دروني و كوشش خود جوش عناصر و كاركنان ميسر نيست. تحقق اين اهداف زماني به نتيجه مي رسد كه هر يك از كاركنان از تعهد دروني و نسبتاً با ثباتي نسبت به اهداف، راهبردها و شيوه هاي وصول و تحقق اهداف سازماني داشته باشند و در عمل به شغل و كار خود دلبستگي داشته باشند.

آن چه دنياي امروز را از دنياي چند دهه قبل سازمان ها متمايز مي نمايد، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغيير و تحولات سريع و توسعه ي روز افزون ارتباطات و هم چنين تحولات شگرف دانش مديريت مي باشد كه وجود نظام مديريت عملكرد اثربخش را براي سازمان ها اجتناب ناپذير نموده است؛ عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان‌ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی، نقش عدالت در ســازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان‌های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

 

چکیده :   5

فصل اول   6

1-1) مقدمه   7

1-2) بیان مسئله   7

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   9

1-4)چارچوب نظري پژوهش   10

1-5) اهداف تحقیق   12

1-6) فرضیه هاي تحقیق   12

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق   13

1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل   13

1-7-2) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته   15

1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعديل گر   16

1-8) قلمرو تحقیق   16

فصل دوم   17

بخش اول :   18

مدیریت عملکرد   18

2-1-1) مقدمه   19

2-2-1) عملكرد   20

2-3-1) مديريت عملكرد   21

2-4-1) اهميت مديريت عملكرد   24

2-5-1) اهداف مديريت عملكرد   29

2-6-1) مولفه هاي مديريت عملكرد   30

2-7-1) فرآيند و مراحل مديريت عملكرد در سازمان ها   32

2-8-1) ابزار سنجش مديريت عملكرد   36

2-9-1) چالش هاي مديريت عملكرد   39

2-10-1) مزايا و معايب مديريت عملكرد   44

2-11-1) ارزيابي عملكرد   45

2-12-1) اهداف ارزیابی عملکرد   48

2-13-1) ابعاد ارزيابي عملكرد   50

2-13-1) فرآيند ارزيابي عملكرد   52

2-14-1) منابع ارزيابي عملكرد   53

2-15-1) مدل هاي ارزيابي عملكرد سازماني   54

بخش دوم :   59

تعهد سازمانی   59

2-1-2) مقدمه   60

2-2-2) تعهد و تعهد سازماني   61

2-3-2) انواع تعهد   63

2-4-2) فرآيند ايجاد تعهد سازماني   65

2-5-2) ابعاد تعهد سازماني   66

2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازماني   68

2-7-2) پيشنهاداتي براي افزايش تعهد سازماني   74

بخش سوم:   76

عدالت سازمانی   76

2-1-3) مقدمه   77

2-2-3) مفهوم عدالت و عدالت سازماني   78

2-3-3) ابعاد عدالت سازماني   79

2-4-3) عوامل موثر بر درك عدالت سازماني   82

2-5-3) موانع تحقق عدالت در سازمان   83

فصل سوم   88

3-1) مقدمه   89

3-2) روش تحقيق   89

3-3) جامعه آماري تحقيق   90

3-4) حجم نمونه و روش برآورد   91

3-5)  روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات   92

3-6) روايي   93

3-7) پايايي   94

3-8 ) محدودیت های تحقیق   96

فصل چهارم   97

4-1) مقدمه   98

4-2) توصیف پاسخ دهندگان تحقیق   99

4-3) توصیف متغیر های تحقیق   105

4-4) آزمون فرضیه های تحقیق:   130

فصل پنجم   150

5-1) مقدمه   151

5-2) نتايج آمار توصيفي   151

5-3 ) نتایج آمار استنباطی   154

5-4) پيشنهاداتي در راستاي تحقيق   159

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی   159

منابع و ماخذ   161

ضمائم   168

پرسشنامه   169

جداول   177

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

 

تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در  رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی، می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای اجرایی استان گیلان، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي ميشود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟ روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه نتایج بدست آمده موئد این مطلب بود که نقش عدالت سازمانی در رابطه بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد بررسی تائید نگردید و نیز مشخص گردید ساختار مسولیت در سازمانهای اجرایی استان گیلان متناسب نبوده و نیاز به اصلاح و بازبینی مجدد دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي

سنجش تعهد سازماني  كاركنان در سازمان هاي اجرايي

سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي

سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.

پايان نامه سنجش ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 روش جمع آوری داده ها

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق ، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن ، گاه به اشتباه ، روشهای گردآوری داده ها را روش های تحقیق می نامند .مرحله گردآوری داده ، آغاز فرایندی است که طی آن ، محقق یافته های میدانی را گردآوری می کند و با روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت ، حکم صادر می کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آنها می یابد بعبارتی ، محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده ، واقعیت و حقیقت را آنطوری که هست ، كشف می نماید . ( حافظ نیا ، 1383 ، ص 162 ) در تحقيق حاضر روش جمع آوري داده ها ميداني بوده است .

 

3-6 ابزار جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است . پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش سوالات عمومی و سوالات اختصاصی ( رهبری تحول آفرین ، رفتار شهروندی سازمانی و عدالت بین فردی ) است . بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته است . این بخش از چهار سوال تشکیل شده است که در مورد جنست ، میزان تحصیلات ، سابقه کار و نوع استخدام پاسخ دهندگان می باشد و قسمت دوم سوالات مربوط به سنجش رهبری تحول آفرین ، رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار و عدالت بین فردی به شرح جدول زیر است .

جدول 3-1  متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه

پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین بر اساس مدل بس و اولیو
( 1985 ) و از پرسشنامه MLQ5 استفاده شده که شامل 18 سوال است . پرسشنامه جهت اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار بر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ( 1991 ) مطرح گردیده .و پرسشنامه جهت اندازه گیری عدالت سازمانی ( بین فردی ) توسط کولکوییت ( 2001 )   مفهوم عدالت بین فردی Moags,Bies (1986) مورد سنجش قرار گرفت .

در تنظیم این پرسشنامه ها از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که به ترتیب تمامی سوالات پرسشنامه دارای 5 گزینه به هیچ وجه ، به ندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه می باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به شرح ذیل مد نظر است :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش میزان ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش میزان بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش میزان درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

تاثیر ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه گیلان -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت، تعاریف و مفاهیم

متخصصان علوم اجتماعی نیز از مدت ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ی اساسی و ضروری برای اثربخشی کنش ها و کارکردهای سازمان ها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عد الت در سازمانها امر غیر منتظره ای نیست ، چون ادعا می شود که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی است. مازلو نیز عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به   همراه انصاف ، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است . (رضايي کلیدبری و همکاران ؛ 1390 ، ص 308 ) عدالت والاترين ارزش انساني و گوهري گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلي انسان ها رسيدن به عدالت است . افلاطون مي گويد عدالت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسيم كرده است . عدالت عام همه فضيلت ها را در بر مي گيرد و عدالت خاص يعني اينكه حق هركسي را به شايستگي بدهند   (Katozian, 2008, p: 330)

2-3-3 عدالت سازمانی

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی  ابتدا توسط گرینبرگ  به کار گرفته شد. به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است.  (جواهری و همکاران ، 1388، ص 8 ) تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد در سازمان ها چطور ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. ( خطیبی و همکاران ؛ 1390 ، ص 58 )  رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنا ن عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آن ها می شود . از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی می کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها خواهند کرد یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند . حتی ممکن است به رفتارهای ناهنجار مانند انتقام جویی مبادرت نمایند. ( جواهری و همکاران، 1388، ص8)

2-3-4 تعریف عدالت سازمانی

دول 2-3  تعاریف عدالت سازمانی

 

2-3-5 الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی )

ابعاد عدالت سازمانی بر اساس مدل چهار بعدی گرینبرگ و کالکوییت ( الماس عدالت به شرح زیر است )    (قلی پور و همکاران، 1386، ص 7 )

تحقیقات انجام شده عدالت را در چهار بعد عدالت توزیعی ، عدالت مراوده ای ، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی مفهوم سازی کرده اند. (رضايي کلیدبری و همکاران ؛ 1390، ص 310 )

 

 

 

1- عدالت توزیعی[1]

عدالت توزیعی به قضاوت برابري توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت هاي ارتقا در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوري بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند. (حقیقی  و همکاران ، 1388 ، ص 82 )

عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می کنند اشاره دارد (جواهری ، 1388 ، ص 9 )

این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز  دارد. این نظریه به نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به مداخله ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد  (رضايي دیزگاه  و همکاران، 1390، ص 111 )

[1] – Distributive Justice

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به شرح ذیل مد نظر است :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش میزان ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش میزان بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش میزان درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت سازمانی[1]

2-3-1 مقدمه       

عدالت از جمله مفاهیم تاریخی فلسفه سیاسی است که از گذشته تا به امروز، جزء آرمان هاي بشر بوده است و این بیانگر آن است که این مفهوم هرگز بهطور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که باتوجه به زمان به روز می شود.   (  قلی پور  و همکاران ؛ 1386 ، ص 360 ) ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت شعاع قرار می دهد . بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، روحیه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه تلاش و فعالیت آنها را تنزل می دهد. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها ، روابط سرپرستی، ارتقاءها و انتصاب ) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فرایند توسعه رفتارهای عادلانه و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان ، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر رفتارهای سازمانی و از آن جمله تعهد سازمانی ، رضایت شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضد تولید و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است.  ( غفوری و همکاران؛ 1388، ص 2 ) در این بخش ابتدا به تعریف عدالت پرداخته و سپس ابعاد عدالت و اثرات آن در سازمان و موارد دیگر عنوان می شود.

 

2-3-2 عدالت، تعاریف و مفاهیم

متخصصان علوم اجتماعی نیز از مدت ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ی اساسی و ضروری برای اثربخشی کنش ها و کارکردهای سازمان ها پی برده اند. چنین توجهی در مورد عد الت در سازمانها امر غیر منتظره ای نیست ، چون ادعا می شود که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی است. مازلو نیز عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به   همراه انصاف ، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است . (رضايي کلیدبری و همکاران ؛ 1390 ، ص 308 ) عدالت والاترين ارزش انساني و گوهري گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلي انسان ها رسيدن به عدالت است . افلاطون مي گويد عدالت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسيم كرده است . عدالت عام همه فضيلت ها را در بر مي گيرد و عدالت خاص يعني اينكه حق هركسي را به شايستگي بدهند   (Katozian, 2008, p: 330)

[1] – Organizational Justice

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این پژوهش که کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جامعه آماری مورد نظر آن می باشد اهدافی به شرح ذیل مد نظر است :

1- سنجش سبک  رهبری تحول  آفرین و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

2- سنجش تأثیر سبک رهبر تحول آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار از طریق درک عدالت در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

3-.سنجش میزان ادراک کارکنان ستادی از سبک رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

4- سنجش میزان بروز رفتارهای شهروندی رهبرمدار  در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

5- سنجش میزان درک عدالت از سوی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی