تعیین وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف مرحله اي

 • استقرار نظام آموزشي غيرمتمركز با رويكرد خرد جمعي.
 • شناسايي مشكلات و برنامه ريزي هدفمند براي رفع آن.
 • تقويت روحيه مسئوليت پذيري.
 • تبادل تجربيات درون سازماني و برون سازماني و فرهنگ انجام صحيح كار.
 • شناسايي استعدادها و قابليت توانمندسازي كاركنان در فرآيند سازماني.
 • تقويت تفكر خلاق و يادگيري مشاركتي.
 • بستر سازي جهت فرهنگ سازمان يادگيرنده.
 • انتقال مهارت هاي جديد پرسرعت و با كمترين بي نظمي.
 • رضايت شغلي فراگيران، چنانچه در اهداف سازماني مشاركت داده شوند، علاوه بر رضايت شغلي به افرادي تبديل مي شوند كه كار صحيح را عنوان محور اصلي حركت خود قرار مي دهند.
 • ترويج تبادل اطلاعات و ارائه عقايد و نظرات.
 • به اشتراك گذاري دانش مهارت در لايه هاي سازماني.
 • تقويت احساس تعلق و اهميت كاركنان.
 • ترويج تفكر متفاوت بودن افراد و تاثير آن در كاركرد سازماني. (ملائيان،1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

دانلود پايان نامه ارشد :وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها، علايق و نيازهاي آتي سازمان، در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي رود. با وجود اين، به هر نحوي كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم، جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. اما كاركنان در يك سازمان با توجه به ميزان گستردگي موسسه، عمدتا از لحاظ گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هستند و اين افراد از لحاظ جنس، سن، زمينه شهري يا روستايي، ميزان درآمد و حتي رفتار اخلاقي با هم متفاوتند. مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در مواردي كه افراد داراي تحصيلات بالا باشند، به نحو چشمگيري افزايش مي يابد؛ در حالي كه اين امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر، پايين است(فتحي واجارگاه، 1383،ص174). با اين روشنگري، آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت‌هاي فني، حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي‌كند(چايچي،1381،ص14-13).

امروزه اهميت و نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر هيچ سازماني پوشيده نيست  هر سازماني به تناسب اهميتي كه به اين مهم داده است مراكزي را به تربيت نيروي انساني خود تخصيص داده است. آموزش ضمن خدمتي كه با دوره هاي حساب شده ادامه يابد و ضمن كوشش در افزايش توان مهارت و دانش كاركنان، در حل مسائل و مشكلات محيط كار نيز چاره ساز باشد مي تواند به بقاي سازمان خود مطمئن باشد. از اين رو تلاش مستمر در بهبود كيفيت آموزش ضمن خدمت مي تواند منافع قابل ملاحظه اي به همراه داشته باشد.

مطالعاتي كه بين سالهاي 1986 تا 1987 توسط كارفرمايان انگليسي از طريق موسسه مطالعاتي آموزش ملي صورت گرفته، نشان مي دهد كه نيمي از آموزش هاي انجام شده به صورت ضمن خدمت بوده است و در مقايسه با آموزش هاي خارج از محل كار، هزينه هاي بيشتري صرف آن شده است. اين آموزش ها بخش اعظم هزينه اشتغال را به خود اختصاص داده اند(شايد حدود 5/1 درصد بازده)(اسلومن،1382،ص146).

سلبي به نقل از فتحي واجارگاه در سال 1996 يكي ديگر از عوامل موثر در آموزش ضمن خدمت را ثبات شغلي كاركنان ذكر مي كنند و معتقدند كه در صورتي كه تحرك نيروي كار در سازمان يا رابطه استخدامي افراد با سازمان به صورت موقت يا غير طبيعي باشد، اين امر موجب كاهش علاقه آنان به شركت در دوره ها يا مشاركت غيرفعال شان در طي دوره آموزش مي شود. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه در صورت نبود رابطه استخدامي مداوم، اجراي دوره هاي آموزشي با مشكل مواجه مي شود(فتحي واجارگاه،1383،ص174).

در پژوهشي كه توسط هاشيموتو در كشور ژاپن انجام شد، مشخص شده كه توفيق آموزش هاي ضمن خدمت در كشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلي، آموزش نيروهاي كم تجربه به وسيله افراد ارشد و برقراري آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامي افراد است[1](هاشيموتو، 1999).  لذا اين روش مناسبترين روش براي آموزش دانش و مهارت هايي است كه مي توان آن را در زماني نسبتا كوتاه ياد گرفت.

آموزش ضمن خدمت هنگامي بيشترين اثر و كارايي را دارد كه لازم باشد يك يا تعدادي معدود كارآموز را در يك زمان و براي شغل مشخصي آموزش داد و تربيت كرد. مزيت بزرگ آموزش ضمن خدمت اين است كه فراگير، كاري را كه مسئول انجام آن شده است ياد مي گيرد و با ابزار و وسايلي بايد بكار ببرد، آشنا مي شود و اين آموزش در محيط واقعي كار انجام مي گيرد.

از لحاظ انگيزشي نيز آموزش ضمن خدمت روش موثري است، زيرا فراگير با انجام بهتر كار               مي تواند شاهد موفقيت و پيشرفت خويش باشد. علاوه بر اين يادگيري به وسيله اين روش به سهولت انجام مي گيرد، زيرا فراگير به آنچه مي آموزد عمل مي كند و به سرعت از درستي يا نادرستي عملكرد خويش آگاه مي شود(قاسمي، 1382، ص486).

[1] Hashimoto,1999

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول آموزش كاركنان

آموزش ماهيتاً در بسترهاي متفاوت، كاركرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت هاي خاصي را به فراگيران بر عهده دارد. ولي اين كاركرد، در شرايط متفاوت از سازوكارها و اصول متفاوتي پيروي مي كند. هرچه اين سازوكارها و اصول با شرايط و زمينه هاي مربوط هماهنگي بيشتري داشته باشند، آموزش را كاراتر و موفق تر خواهند نمود.

اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضيات سني، شغلي، زماني، محتوي و… شرايطي را بر آموزش‌ها حاكم مي كند كه از يك سو فراگيران، توانايي سازگاري با آن را داشته باشند و از سوي ديگر، آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات، دانش و مهارت هاي مورد نياز كاركنان را در شرايط زماني محدود منتقل نمايند. لذا بهره برداري صحيح از مزاياي آموزش كاركنان و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه به اصولي چند مي باشد:

 • هماهنگي رسالت ها و اهداف كلي آموزش كاركنان با ويژگي هاي نظام آموزش رسمي جامعه

اين اصل بيانگر آن است كه علي رغم تفاوت در سازوكار و اهداف آموزش كاركنان با نظام آموزش رسمي كشور، آموزش كاركنان بايد يك نوع هماهنگي كلي با رئوس اهداف و روح حاكم بر آموزش و پرورش رسمي جامعه داشته باشد. به عبارت ديگر همانند آموزش رسمي، آموزش كاركنان نمي بايد جدا از فرهنگ، ارزش ها، ايدئولوژي ها و نگرش هاي اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه باشد.

 • ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي شغلي، توسعه اي و فردي كاركنان

هدف نهايي آموزش كاركنان، مرتفع نمودن نيازهاي شغلي، توسعه اي و فردي كاركنان و سازمان‌هاست. برقراري ارتباط نزديك بين نيازهاي سازمان، شغل، فرد و برنامه هاي آموزشي كاركنان وايجاد هماهنگي بين اين مولفه ها، مي تواند اهداف آموزشي و توسعه اي را به نحو مطلوب محقق نمايند.

 • مداومت آموزش

آموزش هاي شغلي و عمومي كاركنان معطوف به زمان و مقطع خاصي از كارنامه شغلي كاركنان نيست؛ بلكه متناسب با تغييرات و تحولات علمي، فن آوري، سازماني و فردي بايد آموزش هاي جديدي برنامه ريزي و اجرا شوند. كهنه و منسوخ شدن دانش انسانها با توجه به پيشرفت هاي شگفت آور و شتابزده جهاني، اين ويژگي را در آموزش كاركنان برجسته تر كرده و تاكيد مي كند كه آموزش كاركنان مي تواند نقش بسزايي در سازگاري و توسعه منابع انساني براي مقابله با شرايط و تغييرات محيطي و سازماني جديد ايفا نمايد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

تاثیر وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

-مزاياي آموزش كاركنان

 • به کاهش تضادها و فشارهاي عصبي در سازمان کمک ميکند.
 • به افراد در حل مشکل و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش کمک ميکند.
 • توسط آموزش، رشد انگيزش ، احساس مسئوليت و حس تشخيص افراد ارتقاء مييابد.
 • اعتماد به نفس و دستاوردهاي فردي را ارتقاء ميدهد.
 • در ارتقاء مهارتهاي رهبري، ارتباطات و سلوک رفتار کمک ميکند.
 • رضايت حرفه اي را افزايش ميدهد.
 • با افزايش مهارتها افراد را به سوي دستيابي به اهداف شخصي شان سوق ميدهد.
 • نيازهاي شخصي کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضاء ميکند.
 • مسير رشد آتي کارآموز را فراهم ميکند.
 • حس يادگيري را ارتقاء ميدهد.
 • ترس از قبول وظايف جديد را کاهش ميدهد.
 • ارتباطات بيان افراد و گروهها را بهبود ميبخشد.
 • به توجيه کارکنان جديد و آنهايي که به گروه بالاتر رفته اند يا به مشاغل جديد منصوب شده اند، کمک ميکند.
 • سياستهاي سازمان مقررات و قوانين را پايدار ميکند.
 • اخلاقيات را پايدار ميکند.
 • پيوستگي را در گروه به وجود مي آورد
 • فضاي مناسبي را براي رشد هماهنگي و يادگيري فراهم ميکند.
 • سازمان را به محل بهتري براي کار و زندگي تبديل ميکند.
 • موجب بهبود منافع و يا برخورد مثبت تري در افراد ميشود.
 • دانش کاري و مهارتها را درتمام سطوح سازمان بهبود ميبخشد.
 • روحيه نيروي کار را بهتر ميکند.
 • به افراد کمک ميکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.
 • به ايجاد يک تصور بهتر از سازمان کمک ميکند.
 • اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج مي دهد.
 • روابط بين فرا دست و زيردست را بهبود ميبخشد.
 • نيل به اهداف سازماني را تسهيل مي نمايد.
 • به توسعه سازماني کمک ميکند.
 • به تهيه دستورالعملهاي کاري کمک ميکند.
 • به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري ميدهد.
 • درباره نيازهاي آتي سازمان در تمام زمينه ها اطلاعات لازم را فراهم ميکند.
 • حل مشکلات و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش تر در سازمان شکل ميگيرد.
 • به ارتقاء سازمان از درون کمک ميکند.
 • به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري ميدهد.
 • به افزايش کارايي يا بهبود شرايط کاري کمک ميکند.
 • به کاهش هزينه ها در بسياري از زمينه ها مانند توليد، امور اداري و پرسنلي و… کمک ميکند.
 • احساس مسئوليت سازماني در افراد را در زمينه هاي کارآمدي و کسب دانش به وجود مي آورد.
 • روابط کاري را بهبود مي‌بخشد.

هزينه هاي مشاوره اي برون سازماني را کاهش ميدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

بررسی وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

8 چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

2-1-8-1 عوامل سيستمي و ساختاري

در ادامه به چالش ها و موانع سيستمي و ساختاري تاثيرگذار براستقرار نظام آموزش حين كار اشاره مي شود.

 • نگاه سنتي به فرآيند آموزش

از ايرادات وارد بر نظام آموزش ضمن خدمت نگاه سنتي به فرآيند آموزش و متكلم وحده بودن مربيان تاكيد شده است. اشكال اساسي اين نوع آموزش، اين است كه مربيان بايد دائماً در خطوط توليد حضور داشته باشند. زماني هم كه كارشان به اتمام مي رسد به خاطر عدم وجود نگرش سيستمي و جانشين سازي از رويكرد ارائه آموزش با جابه جايي و ترك افراد در سازمان نقص قبلي دوباره پديدار مي شود.

 • نبود استراتژي مشخص

نبود استراتژي مشخص براي آموزش، كه در اين نظام، حضور مربيان به صورت مداوم مفهوم مي‌يابد. همچنين به خاطر عدم نگرش به گزينش جانشين و الگوسازي مناسب رويكرد هرگونه تغييري مي‌تواند متوقف كننده فرآيند آموزش باشد.

 • عدم مستندسازي در فرآيند آموزش ضمن خدمت

عدم ثبت اشتباه به علت پنهان كاري و عدم تمايل اعلام توسط فردي كه اشتباه از سوي وي صورت گرفته يك چرخه تا زماني كه افراد وظايف خود را كم و بيش از روي عادت ايفا مي كنند و احساس واقعي نسبت به آن چه انجام مي دهند ندارند، كارها پيچيده و خطرناك مي شوند، ميزان خطاها بالا رفته و بهره وري كاهش مي يابد.

 • عدم به روزآوري مستندات رويه هاي كاري

اين احتمال هميشه وجود دارد كه بين آنچه به عنوان روش هاي اجرايي و راهنمايي كاري و نگهداري و عيب يابي قيد شده و آنچه كاربران به طور عملي انجام مي دهند، يك فاصله فاحش وجود دارد. اين اختلاف به دليل دقيق نبودن و ناقص بودن رويه ها، عدم به روزآمدي آنها در هم سويي با تغييرات و تجهيزات و استفاده از كتاب هاي راهنما به ميزان متداول است. همچنين اختلاف رويه ها و دستورالعمل هاي اجرايي، از مشكلات ساختاري طراحي نظام آموزش ضمن خدمت است.

 • انجام آموزش خارج از محل كار

اكثر آموزش ها، خارج از محل كار برگزار مي شوند و اين مقوله باعث مي شود ابزاري عيني براي سنجش عملكرد و استاندارد سازي وجود نداشته باشد در اين راستا، آموزش سيستماتيك و يكپارچه نبوده و در بهترين حالت گاهي موفق و گاهي ناموفق است. انجام وظايف كم و بيش از روي عادت و بدون فكر انجام مي شود. اين امر باعث مي شود كه افراد احساس واقعي نسبت به آنچه كه انجام مي‌دهند، نداشته باشند همچنين عامل موثري است براي زماني كه كارها مقداري پيچيده و خطرناك مي شوند و ميزان خطا افزايش و بهره وري كاهش مي يابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • عدم هماهنگي كاركنان با يكديگر

عدم هماهنگي كاركنان با يكديگر يعني بدون وجود برنامه عيني كه بتوان از آن پيروي كرد. جزئيات با ارزش مي توانند ناديده گرفته شوند و اشتباهات تداوم يابند. درنتيجه احتمال خطا و خطاي نقص محصول و تعميرات بالا بروز مي نمايد.(والتر،1378، ص 249).

 

 • استفاده از شيوه سنتي در آموزش

استفاده از شيوه سنتي و تقليدي، باعث مي شود كه آموزش ضمن خدمت با خلاقيت ارائه نشود و علاوه بر كاهش اثربخشي با اتلاف زمان مواجه شود. اين امر نارضايتي آموزش گيران و كارفرمايان را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر اين بهانه خوبي براي كاركناني كه تمايل به انتقال دانش ندارند، به وجود مي آورد.

 • نبود سيستم اطلاعاتي مناسب نظام آموزش ضمن خدمت

سازمان هاي پيشرو، محور هاي كاري خود را براساس تجزيه و تحليل داده هاي داخلي و بيروني و پردازش آنها، اتخاذ مي كنند. در فضاي سازماني، استقرار سيستم مديريت اطلاعات، حاوي اطلاعات دقيق و مشخص آموزش گيران خطوط توليدي و غيرتوليدي وضعيت سطوح دانش است. اين وضعيت علاوه بر استفاده از اطلاعات براي تصميم گيري، برنامه ريزي هاي بعدي و وجود ارتباطات الكترونيكي، زمينه ساز مناسبي براي آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي خواهد شد. ضمن اينكه برنامه هاي موثر و كارا مي بايد از سيستم پايش و نظارت قوي براي كاربران و دست اندركاران و رابطان برنامه آموزش ضمن خدمت بهره ببرند تا بتوانند به اهداف خويش نايل گردند. عدم وجود چنين سيستمي، كاركرد اثربخش آموزش ضمن كار را با مشكل مواجه خواهد ساخت. از جمله پيامد اين مساله، كاركرد سليقه اي و بي نظمي و كار غيراصولي در آموزش ضمن كار خواهد بود. اين مساله زماني حادتر خواهد شد كه سازمان ها داراي ساختارهاي عمودي باشند.

 • عدم وجود نظام مهارت سنجي

مهارت سنجي قبل از شروع فرآيند آموزش ضمن خدمت از اساسي ترين محورهاي زيرساخت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت در سازمان است. به ويژه سازمان هايي كه ماهيت توليدي دارند و از مهارت هاي ويژه و متنوع بهره مي برند. وجود نظام مهارت سنجي ( نوعي نيازسنجي آموزشي براي شروع مطالب به شمار مي آيد) قبل از شروع، رويكردي است كه ميزان مورد نياز آموزش و سطح دانش فراگيران آينده را براي مربي مشخص مي كند كه علاوه بر جلوگيري تكرار مطالب از خستگي آن نيز مي كاهد و موجب شوق در يادگيري گرديده و از اتلاف زمان در سازمان و مربي جلوگيري مي كند. اشراف به اين مقوله براي مربيان ضمن خدمت كاملا ضروري است. شروع آموزش بدون هيچ استراتژي مشخص نوعي اتلاف وقت است. نكته اي كه نبايد معقول واقع شود اين است كه سرپرستان خطوط توليدي بايد علاوه برمربيان اطلاع كافي بيابند تا بتوانند كمك موثرتري براي آموزش ضمن خدمت انجام دهند. هرچه سرپرستان به مولفه هاي استقرار نظام ضمن كار آگاه‌تر باشند، فعاليت ها دقيق تر و هدايت و آموزش اثربخش تر خواهد شد كه حاصل اين كار براي سرپرستان ترسيم ماتريس شرايط دانشي كاركنان تحت سرپرستي است تا بهتر بتوانند نيروهاي خود را سازماندهي كنند(ملائيان،1383)[1]

[1] مقاله آموزش حين کار، رويکردي مؤثر در افزايش کارآيي و تسهيم دانش درلايه هاي سازماني،ماهنامه مهندسي خودرو و صنايع، ملائيان، 1388

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

پايان نامه مديريت:شناسایی اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • عدم تبادل اطلاعات تعويض شيفت: تفكر روزمره در فرآيند كار، مانع بزرگي براي بسترسازي فرهنگ بهبود در فرآيند توليد و كار حرفه اي است و روحيه مسئوليت و عدم نگرش يكپارچگي فكري باعث مي شود اطلاعات نه تنها تبادل نگردد بلكه حتي جايي هم ثبت نگردد در صورتي كه اگر اين مقوله به صورت انجام فعاليت ضروري بخشي از وظايف درآيد. از بسياري اشتباهات در فرآيند كاري جلوگيري و ضريب اتلاف و اشتباهات را كاهش خواهد داد(والتر،1378، ص 259-249)
 • عدم ارتباطات درون و برون سازماني با همترازان خود:امروزه به علت گستردگي فعاليت ها، ضرورت برقراري امري بديهي است، به طوري كه اين ارتباطات باعث گرديده است تا در صورت وجود تعامل بين همترازان، اطلاعات با ارزش به يكديگر انتقال و عملا در پيشرفت كاري حرفه اي و صعود در سازمان كاملا موثر واقع شود (هولتون الود، ناكوئين شارون، 1382)

نكته اي كه در اين مساله مغفول مانده مي شود اين كه در همه سازمان ها انجام فعاليت ها متفاوت است اما انجام دهنده فعاليت ها مشترك است پس انتقال تجربه هاي اشتباه و موفق، قابليت استفاده داشته و مي تواند از بروز اشتباهات جلوگيري كند.

 • وجود روحيه مسئوليت گريزي: وجود اين مولفه در فضاي سازماني چيز غريبي نيست چرا كه اگر بپذيريم سازمان ماكت كوچكي در ابعاد مشخص با فرهنگ مشخص است پس نبايد تعجب كنيم كه بسياري از مسائل مبتلا به جامعه در سازمان ها نمود مي يابد. بي دليل نيست اگر بگوييم آينده جامعه به سازمان انتقال مي يابند و گاها ضررهاي زيادي نيز به سازمانها وارد مي سازند. اين رويكرد اثرات جبران ناپذيري را در سازمان ها به دنبال داشته و سازمان ها را از هويت اصلي واقعي خود ساقط مي كند. همچنين عاملي مخرب در كاركرد فرآيند سازماني و به نوبه خود عاملي موثر در عدم مثبت انديشي و حل مسائل سازماني است.
 • وجود روحيه فرمان بري صرف: كاركنان سازمان ها در ابتداي ورود به سازمان ها گرايش شديدي براي تطبيق دهي و هم سو نشان دادن با اهداف سازمان دارند. از طرفي افراد قديمي تر سازمان نيز بي ميل نيستند اين روند همواره ادامه يابد و گاهي حتي بر اين موارد دامن مي زنند. اگرچه اين مساله براي نظم بخشي مورد دستاويز است ولي حاصل آن ترغيب كاركناني است كه همواره منتظر دستورات از بالا هستند و مادامي كه دستور از بالا نيامده است تكليفي ندارند. وجود چنين تفكري كه فقط مسئوليت گريزانه است عاملي است كه افراد درباره سازمان فكر نكنند و خود را مبرا از هرگونه پيامد اتفاقات بدانند(ملائيان،1378).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

پايان نامه با موضوع نقش اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل انساني

 • ضعف علمي برخي مربيان آموزش ضمن خدمت: مربي آموزش ضمن خدمت بايد مسلط ترين فرد در حوزه كار باشد نه لزوما با تجربه ترين و پرسابقه ترين فرد. چون اشتباهاتي كه توسط مربيان در حين آموزش صورت مي گيرد، ممكن است نتايج فاجعه آميزي را در پي داشته باشد. همچنين ميزان نقايصي كه در توليد محصول به وجود مي آيد، آن نقايص به مهارت آن قسمت ارتباط دارد. ضمن اينكه تحقيقات نشان مي دهد كه آموزش ضمن خدمت غيراصولي به افزايش خطاها و كاهش بهره وري و بازدهي آموزش منجر مي شود.
 • عدم آشنايي كامل مربيان با فرآيند كاري: كاركرد تك بعدي در فرآيند كار، موجب مي شود افراد در يك مقوله كاري مهارت يابند. عدم اطلاع از ساير مقوله هاي كار، عاملي است كه افراد نتوانند عاملي موثر در انتقال تجربيات خود باشند. تك بعدي بودن علاوه بر اين ايراد، از جمله عواملي است كه باعث مي شود افراد به تصور اينكه اين فعاليت را بخوبي مي دانند ، ضريب اشتباهاتشان بالا رود، بدون اينكه خودشان بدانند.
 • عدم نگرش تجزيه و تحليلي به مساله پيراموني فرآيند توليد: اين كه وجود مشكل و حل آن مساله از حوزه كاري خارج است، عاملي است كه باعث مي شود تا افراد در حين فعاليت احساس تافته جدا بافته بودن را داشته باشند حتما سرپرست خط مي بايد حل مساله كند و اساسا در اين مقوله آنان مسئوليتي ندارند. وجود اين ديدگاه باعث شده افراد در كار به صورت كليشه اي و مكانيكي عمل كنند و كمتر با فكر كار كنند(ملائيان،1383).
 • عدم آشنايي با فنون مستند سازي: وجود فرهنگ شفاهي، مانعي است تا افراد مقوله مستندسازي را واقعي جلوه ندهند و همواره از انجام ثبت فعاليت ها تا حد امكان گريزان باشند. اين خود عامل مخربي است. حتي بهترين ايده هاي افراد زماني كه خودشان هم بخواهند قادر به ثبت آن نخواهند بود چرا كه نوشتار سبك و سياقي دارد و كلمات به كار گرفته شده، لزوما بايد حاوي انتقال پيام باشند(شمس،محمدرضا، پورشمس، مهرداد، 1382)
 • عدم وجود آموزش هاي لازم در يادگيري مشاركتي و كاركرد گروهي: يادگيري مشاركتي مولفه اي است كه در ايجاد ساختار مناسب كار تيمي موثر است و موجب مي شود افراد علاوه بر آشنا شدن به شيوه هاي مشاركتي فرآيند كار تيمي و انتقال مطالب را بياموزند و بتوانند در مواقع لزوم حرفه اي عمل نمايند.
 • فقدان سيستم قوي و برنامه ساختار يافته براي سازماندهي آموزش ضمن خدمت: همواره سازمان هاي موفق رمز موفقيت خود را در پرتو داشتن سيستم قوي و برنامه ساختار يافته مي دانند، بديهي است فرآيندي كه مي خواهد در ساختار سازماني بقا و گسترش يابد، بايد براساس يك روش طرح ريزي شده، طراحي و اجرايي شود. فقدان چنين مكانيزم مشخصي بر مشكلات سازماني افزوده و از فرآيند آموزش جز نمايش باقي نخواهد گذاشت(ملائيان،1383).
 • عدم شناخت مسائل فرهنگي سازمان ها: مسائل فرهنگي و سازماني كه در سازمان در فرآيند هاي كاري مرتبط است، بايد شناسايي و بر روي آن تمركز كرد. اين مسائل مي توانند شامل استاندارد سازي براي ايجاد زبان مشترك و جلوگيري از سوء تفاهم ها در حين كار شود. از سويي ديگر، تبادل اطلاعات در هنگام تعويض شيفت، رويكرد مسئوليت پذيري را تقويت خواهد كرد و موجب يكپارچگي فكر افراد در حين كار مي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

پايان نامه مديريت گرایش مالی:تاثیر اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل فرهنگي

 • عدم وجود نگرش سيستمي: عدم وجود نگرش سيستمي در رويكرد آموزش و برخورد انحصاري با موضوع آموزش كه حاصل آن نفي سازمان يادگيرنده و مستندسازي و انتقال تجربه است.
 • وجود سطحي نگري در آموزش: حاصل آن نگاه سهل انگارانه و گذرا و روزمره در آموزش و برخورد سمبليك و زنگ تفريح تلقي شدن است.
 • بي اعتمادي به آموزش ضمن خدمت: و عدم تمايل براي اجراي آن حاصل آن رفتاري است كه تاكيد دارد كه اين مقوله شدني نيست و زمان بر است و قرار نيست كه همه فنون يا نكته ها به ديگران منتقل شود. انجام امور به صورت كاملا نمايشي است و مانع اصلي تفكر خلاق مي شود، در حالي كه موثرترين مولفه آموزش ضمن خدمت تفكر خلاق است(ملائيان، 1378).
 • فردگرايي محض: ساختار فرهنگي-اجتماعي جامعه، گرايش شديدي به فردگرايي دارد. اين مولفه مخرب در رويكرد آموزش ضمن خدمت است چرا كه رويكرد آموزش ضمن خدمت يك رويكرد با تفكر و خرد جمعي بوده و حاصل كار گروهي است.
 • موفقيت گرايي فردي: اين مولفه عاملي است كه در انتقال دانش به افراد جانب احتياط را دارد و در نهايت رفتار محافظه كاري حاصل اين نوع تفكر است، اين مولفه با رويكرد كار گروهي در تعارض است. اگر هم افراد با اين ديدگاه در تيم حضور يابند معمولا بسيار با احتياط اند و كمترين جسارت در اظهار نظر را دارند و رفتارهاي نمايشي و بي ميلي در رفتارهاي آنان مشهود است(محمدي،1384)
 • گروه هاي غيررسمي: اين نوع تفكر نوعي سطحي نگري و ناشي از كم دانشي از مولفه آموزش ضمن خدمت است كه رويكرد برنده را دنبال مي كند. با اين وجود مي بايد در مقوله آموزش ضمن خدمت از تخريب و حاشيه سازي اين نوع گروه ها غافل نماند(ملائيان، 1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

پايان نامه ارشد :اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش هاي آموزش

پس از تعيين نيازهاي آموزش، آگاه ساختن فرد از آنچه كه بايد بياموزد ( فرد را از نيازهاي خود آگاه ساختن) و تعيين هدف هاي آموزش، مي توان برنامه را طرح ريزي كرد و به اجرا درآورد. شيوه هاي متداول آموزش عبارت اند از:

آموزش در حين انجام وظيفه [1]

انواع گوناگوني از آموزش در حين انجام وظيفه وجود دارد. متداول ترين آنها مربيگري يا تحت نظر گرفتن فردي به هنگام انجام دادن كار است و يك سرپرست يا كارگر با تجربه، كارهاي كارآموز را تحت نظر مي گيرد. در رده هاي پايين سازماني، كارآموزان مي توانند از طريق كاركردن با يك دستگاه يا با مشاهده كارهايي كه سرپرست انجام مي دهد، مهارت هايي را كسب نمايند. در سطوح عالي مديريت هم، به شيوه اي گسترده، از اين روش استفاده مي شود. اغلب براي آموزش مديران ارشد براي آينده از عنوان يا پست دستيار استفاده مي كنند.

آموزش از راه شاگردي

بسياري از مديران به گذشته بر مي گردند و همان شيوه آموزشي كه در سده هاي مياني رايج بود به كار مي برند. آموزش از طريق شاگردي، يك روش سازمان يافته است كه فرد از طريق تركيبي از آموزش هاي كلاسيك (كلاس درس) و آموزش در حين انجام وظيفه، مهارت هاي لازم را فرا            مي گيرد. آموزش از طريق شاگردي باعث مي شود كه كارآموز (شاگرد) زير نظر يك استاد هنرمند كار كند.

روش هاي سمعي و بصري

در روش هاي سمعي و بصري؛ فيلم، تلويزيون مداربسته، نوارهاي ويدئويي و ديگر دستگاه هاي الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرند. كاربرد اين دستگاه ها يا وسايل بسيار متداول و اثربخش است.

آموزش از راه دور

در زمان كنوني شركت ها از آموزش از راه دور استفاده مي كنند، يعني مربي يا كسي كه آموزش            مي دهد در يك مركز قرار مي گيرد و كارآموزان به صورت گروهي در نقاط دورافتاده با استفاده از تلويزيون آموزش مي بينند.

با يك چرخش كوچك از آموزش تلويزيوني، برخي از شركت ها به صورتي موفقيت آميز از تلفن استفاده مي كنند.

آموزش از طريق تشكيل ميزگرد از راه دور

تشكيل ميزگرد از راه دور به صورت يكي از راه هاي بسيار متداول درآمده است كه بدان وسيله به كاركناني كه، از نظر جغرافيايي، پراكنده اند، يا در نقاطي دور از مربي قرار دارند، آموزش مي دهند. آموزش از راه دور را بدين گونه تعريف كرده اند: استفاده از دستگاه هاي سمعي و بصري براي پيوند دادن يا به هم رسانيدن دو يا چند گروه كه در فاصله هاي دور از هم قرار دارند. استفاده از ميزگرد از راه دور براي افراد اين امكان را به وجود مي آورد كه با افراد يا كسان ديگري كه در شهر يا كشور ديگري قرار دارند ( به صورت همزمان باچندين گروه در نقاط مختلف) ارتباط برقرار كنند. براي ايجاد اين ارتباط از خط تلفن و ماهواره استفاده مي شود. سيستم مزبور به افراد و گروه ها اجازه مي‌دهد كه روابط متقابل حضوري با يكديگر پيدا كنند.

با توجه به اينكه ميزگرد از راه دوره،‌يك نوع رابطه متقابل ديداري يا بصري است، افراد بايد پيش از اينكه در جلوي دوربين حاضر شوند، بسياري از چيزها را در نظر داشته باشند. براي مثال، ازآنجا كه آموزش از راه دور انجام مي شود، مساله مهم اين است كه از پيش يك جدول يا برنامه آموزشي تهيه شود، به گونه اي كه كارآموزان بتوانند نكات اصلي را پيگيري نمايند و به سلسله مراتب گفته هاي مربي توجه خاص نمايند.

[1] On-the-Job Trraining (OJT)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت