پايان نامه مديريت گرایش منابع انسانی :وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه :

جهت رسيدن به هر هدفي دانستن راه رسيدن به آن و چگونگي رسيدن به آن از مهمترين مراحل کار در مورد آن هدف مي‌باشد. که انجام کارهاي پژوهشي نيز از اين قاعده مستثني نيست. در روش پژوهش منظور از روش، مجموعه فعاليت‌هايي است که  براي رسيدن به هدف يا اهداف خاصي صورت مي‌گيرد (دلاور، 1385). روش پژوهش در واقع ابزار دستيابي به واقعيت به شمار مي‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را برگزيند و آن روشي است که دقيق‌تر از ساير روش‌ها  واقعيت را کشف کرده و روابط موجود بين متغيرها را تبيين مي‌کند. در واقع مي‌توان گفت اثربخشي يک کار پژوهشي موکول به انتخاب درست روش پژوهش است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.

یک تحقیق خوب ایجاب می‌کند که نوع اطلاعات مورد نیاز، روش‌هایی که برای حصول آن‌ها به کار می‌رود و فنونی که در تجزیه و تحلیل آن‌ها کاربرد دارد، قبلاً به طور منظم و دقیق تعیین شود (ونوس، ابراهیمی و روستا، 1388).

پژوهش به چهار دلیل حائز اهمیت است: 1- به دانش ما می‌افزاید 2- نحوه عمل را بهبود می‌دهد 3- خط‌مشی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 4- مهارت‌های پژوهشی را ارتقا می‌دهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1391).

در اين قسمت تحت عنوان روش پژوهش مواردي درباره نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري، ابزا و روش گردآوري داده‌ها و همچنين آزمو‌ن هاي آماري ارائه مي‌گردد.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

پايان نامه ارشد:شناسایی وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بهره وری :

ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩ ﻭرﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ ﻣﻮﻓق، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺎﺭﺯ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺁﻥ ﻫﺎﺳﺖ (روزﺑﻬﺎن، 1387).

بهره‌وري معياري براي ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، تعيين ميزان موفقيت يا ناكامي در رسيدن به اهداف سازماني با توجه به منابع مصرف شده و مبنايي براي برنامه‌ريزي مؤثر جهت بهبود مستمر فعاليت‌ها در سازمان محسوب مي‌شود. اهميت بهره‌وري در زنجيره ارزش سازمان‌ها به حدي است كه در حال حاضر آن را به عنوان اثربخش ترين شاخص تعيين موفقيت سازمان‌ها و مزيت رقابتي آنها مي‌دانند (طاهري،1384)

با توجه موارد فوق، شناسايي شاخص هاي مؤثر بر بهره وري در هر شركت مي تواند عاملي براي بهبود عملكرد باشد و اين شاخص ها مي تواند نسبت به نوع خدماتي يا محصولاتي كه شركت ها ارائه مي دهند متفاوت باشند. بنابراين به نظر مي رسد داشتن شاخص هاي مناسب براي سنجش بهره وري در هر شركت و بهبود اين شاخص ها در نهايت بتواند موجبات رضايت مشتريان را فراهم سازد (ﻣﺪﻫﻮﺷﻲ، 1386).

 

 

مدل هاي مختلفي به منظور شناسايي عوامل موثر بر بهره وري در جهان مطرح شده است. دو گروه عمده‌ي عوامل مربوط به بهره‌وري وجود دارد:

 1. عوامل خارجي (غير قابل كنترل)
 2. عوامل داخلي (قابل كنترل).

عوامل خارجي، عواملي است كه خارج از كنترل مؤسسه مي‌باشد و عوامل داخلي عواملي است كه در كنترل مؤسسه قرار دارد. همانگونه كه در نمودار زير مشخص است اين عوامل خود نيز به عوامل خردتر قابل تقسيم مي باشند كه به صورت شکل شماره 2-1 مي باشد:

شکل 2-1: يك الگوي ادغام شده‌ در مورد عوامل مؤثر بر

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

پايان نامه با موضوع نقش وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف و مفهوم بهره وری :

بهره ورى عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروى انسانى و تمهيدات به طريق علمى به منظور كاهش هزينه­ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف­كنندگان. تعاريف ديگر، بهره ورى نيروى انسانى را حداكثر استفاده مناسب از نيروى انسانى به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه دانسته اند. بر اساس ديدگاه سازمان بهره ورى ملى ايران، بهره ورى يك نگرش عقلانى به كار و زندگى است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليت ها براى يك زندگى بهتر و متعالى است. بهره وری عبارت است از بدست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسان، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر همواره مدنظر همه صاحب نظران سیاست و اقتصاد می‌ باشد (ابطحی،1375).

مدیریت بهره وری عبارتست از دانش افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده. بهره‌وری در مدیریت به معنای تحقق اهداف سازمان وتولید حداکثر کالاها و خدمات با مصرف حدقل منابع انسانی و مادی به کمک تکنولوژی پیشرفته و به طور کلی با کاربرد شیوه های بهتر مدیریت می‌باشد. لنین معتقد است بهره‌وری در کار مهمترین موضوع و اساسی‌ترین مساله برای پیروزی سیستم اجتماعی محسوب می‌شود (رضائیان، 1382).

 

البته تعاریف متعددی از بهره‌وری ارائه شده است. برخی از این تعاریف عبارتند از:

 • قدرت و توانایی تولید کردن؛
 • مجوعه نسبت های بازده به نهاده؛
 • خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید؛
 • درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید؛
 • مجموع خروجی های جامع و ملموس به مجموعه ورودی ها جامع و ملموس است.

همانطور که از ورای همه تعاریف استنباط می‌شود، بهره‌وری عبارت است از استفاده بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسهیلات، و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه‌های تولید، گسترش بازارها،‌ افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن گونه که به سود گارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان است. (باقی،1381).

البته کو آن لی معتقد است تعریف اصطلاح بهره‌وری برحسب موقع و موضع اقتصادی فردی که تعریف را بیان می‌دارد، برداشت های او در تعبیر موضع و کابردهایی که از استنتاجات خود از بهر‌ه‌وری در مدنظر دارد تغییر می‌کند. ولی با این همه بهره‌وری به مفهوم دقیق اقتصادی به رابطه قابل اندازه گیری بین حجم محصول و حجم عوامل مصرف شده (از قبیل زمین، سرمایه و کار) مورد لزوم برای تولید آن محصول اشاره دارد (جمعی از اساتید ،1378).

بهره وری یکی از موضوعات اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیت­های گوناگون، سابقه ای چند صد ساله دارد. اهمیت بهره وری به خصوص در دهه های پایانی قرن حاضر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تأکید قرار گرفته است (زارع، 1381، ص 1). اصطلاح بهره وری از نگاه های مختلف معانی متفاوتی دارد مانند: بازدهی بیشتر

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

دانلود پايان نامه بررسی وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نقش نیروی انسانی در سودآوری سازمانی :

وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان است و مسئولان و متخصصان امور پرسنلی وقت و نیروی زیادی صرف آن می کنند؛ اما پرداختن به این امور، تنها وظیفه مدیریت منابع انسانی نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به طور مستقیم در سودبخشی سازمان، تأثیر می گذارد. نمونه هایی از اقدامات مسئولان امور پرسنلی که می تواند با کاهش هزینه ها یا افزایش تولید و کارایی به سودبخشی بیشتر سازمان کمک کند به این شرح می باشد:

 1. کاهش اضافه کاری های غیر ضروری با افزایش راندمان کار در ساعات عادی؛
 2. اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آن ها؛
 3. طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان؛
 4. جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح و برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم و فراهم کردن محیط مناسبی که باعث خوشنودی و رضایت کارکنان شود و درنتیجه مانع از ترک سازمان و هزینه های ناشی از آن گردد؛
 5. طراحی یک سیستم بهداشت و ایمنی مؤثر و نظارت دقیق بر آن برای جلوگیری از بروز حوادث و متحمل شدن هزینه هایی مانند پرداخت خسارت، دارو و درمان، بیمه های بیکاری یا از کارافتادگی و ضررهای ناشی از توقف کار و اتلاف وقت؛
 6. آموزش مهارت های لازم به منظور تربیت کارکنانی که حداکثر بازدهی را داشته باشند؛
 7. یافتن و استخدام شایسته ترین فرد ممکن برای هر شغلی و در هر سطحی؛
 8. طراحی سیستمی برای پرداخت حقوق و مزایا که بتواند در جذب و نگهداری نیروهای کارا با سایر سازمان ها رقابت نماید؛
 9. تشویق متصدیان مشاغل به گونه ای که زمینه مساعدی را برای ابراز نظرهایشان درباره کاهش هزینه ها فراهم آورد.

نتیجه این که هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است. کمک به افزایش تولید و بهره وری، موثرترین کمکی است که می­توان به سازمان نمود. بهره وری را می توان استفاده مؤثر از منابع انسانی و امکانات فیزیکی و مالی تعریف کرد. اگر چه مدیریت منابع انسانی نمی تواند دخالت مستقیم چندانی در چگونگی استفاده از سایر منابع در سازمان داشته باشد ولی با توجه به حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه ها، مدیریت منابع انسانی می تواند با طراحی برنامه ها و سیستم هایی برای به کارگیری شایسته نیروهای سازمان، نقش مهمی در بقاء و کارایی سازمان ایفا کند (سعادت، 1386).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

پايان نامه ارشد:وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

آموزش های متنوع و گسترده :

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و مؤسسات کوچک و بزرگ در گرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمان ها، آموزش و پرورش را در رأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهاست (پیوکا و همکاران[1]، 2013؛ مایر[2]، 2013).

یکی از بزرگترین اهداف هر سازمان درباره منابع انسانی خود بیشینه کردن میزان عملکرد کارکنان خود است (باپنا[3] و همکاران، 2013). سازمان ها هر ساله میلیاردها دلار هزینه می کنند تا به این هدف نزدیک شوند؛ غافل از این که درک درستی از منابع انسانی خود ندارند. انسان ها همواره به دنبال رسیدن به بهترین سطح از رفاه و زیستن هستند و برای آن تلاش می کنند. اگر کارکنان در سازمان بدانند از اهداف عالیه آن سازمان، توجه به کارکنان در سطح مناسب است، با جدیت و انگیزهای بیشتر به کار در سازمان می پردازند (گرین و می[4]، 2013؛ رنویک[5] و همکاران، 2013؛ کهوئه و رایت[6]، 2013).

آموزش کارکنان در سازمان ها یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر بسیار به آن پرداخته شده است. به ویژه آموزش کارکنان که در سازمان هایی با نقش های حساس در جامعه سر وکار دارند و مراکز آموزشی یکی از این سازمان هاست. اگر منابع انسان موجود در مراکز آموزشی به خوبی از عهده وظیفه خود برآیند، اگر کیفیت زندگی کاری منابع انسان موجود در مراکز آموزشی از مطلوبیت کافی برخوردار باشد، اگر میزان عملکرد کارکنان سازمان بیشتر از حد معمول باشد (کرامدین[7] و همکاران، 2013؛ واکفیلد و باتون [8]، 2013)، می توان ادعا نمود که کارکنان نوعی تعهد و وفادارای را به سازمان پیدا می کنند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان و بهره وری فعالیت های آن سازمان می شود.

آموزش سازمانی عبارت است از فراهم کردن زمینه تحول و بهبود مستمر رفتار شغلی کارکنان و برنامه ریزی برای اصلاح آتی رفتار کارکنان بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری و ارزشیابی میزان رضایت مشتریان و عملکرد سازمان (رابرت،2005: 2). در یک اقتصاد جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش، یکی از عوامل مهم دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی است. عموماً آموزش کارکنان در رابطه با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در زمینه فرآیندها و روش های انجام کار و خدمات پس از فروش محصولات می باشد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مشخص شده است که سرمایه گذاری در زمینه آموزش، نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت که این نتایج، بهبود نگرش ها، افزایش مهارت ها در رابطه با ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی و وفاداری کارکنان را در پی دارد. پیش نیاز وجود کارکنان راضی، ارائه آموزش های مناسب و لازم به آن ها و همچنین در نظر گرفتن ایده های مشتریان و وجود مدیریت پشتیبان است.

آموزش يك وظيفه اساسي در سازمان ها و يك فرآيند مداوم و هميشگي است و امري موقت و تمام شدني نمي‌باشد. كاركنان در هر سطحي از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده يا مشاغل پيچيده محتاج آموزش و يادگيري و كسب دانش و مهارت هاي جديد هستند و بايد همواره براي بهتر انجام دادن كار خود از هر نوع كه باشد، روش ها و اطلاعات جديدي كسب نمايند. موفقيت سيستم آموزشي يک سازمان در گرو انجام صحيح نياز سنجي آموزشي است (شریعتمداری، 1383).

برخی از سازمان ها ممکن است به تنهایی به شناسایی کارکنان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها می توانند با اجرای طرح های آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند. استفاده از برنامه های آموزشی، موجب تسهیل کمک های بین فردی در میان کارکنان می شود. البته برای توسعه مهارت های کارکنان، می توان از برنامه های آموزش میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد. یکی دیگر از روش های اجرای برنامه های آموزشی، برنامه های توسعه است که مستقیماً با ایجاد رفتار مطلوب و مناسب در کارکنان ارتباط دارد. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار مطلوب در کارکنان مرتبط است. به عبارت دیگر کارکنانی که سرپرستانشان دوره های آموزشی را طی کرده باشند، نسبت به سایر کارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای مناسب را از خود نشان می دهند.

[1] Puukka et al

[2] Mayer

[3] Bapna

[4] Greene & Mi

[5] Renwick

[6] Kehoe & Wright

[7] Krameddine

[8] Button & Wakefield

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

سنجش وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2  ارائه پاداش های سخاوتمندانه :

ارائه حقوق و مزایای بالاتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره وری، یکی از روش های اعمال این کار می باشد. بر اساس بررسی های انجام شده، مشخص گردیده که کارکنان شرکت های با حقوق و مزایای بالاتر از متوسط صنعت، دارای سطوح رضایتمندی و تعهد (وفاداری) بیشتری نسبت به سازمان هستند. سازمان ها می توانند با ایجاد سیستم هایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار متناسب با سازمان را در کارکنان تسهیل کنند. تحقیقات، نشان دهنده این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت می کنند. به همین خاطر توجه به سیستم های پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در شکل دهی وفاداری کارکنان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. سازمان ها باید بدانند که برای تشویق و ترغیب رفتار کارکنان خود باید جهت گیری سیستم های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نه سطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می دهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان بر می گردد، ارزش بسیاری قائلند و به آن پاداش نیز می دهند.

2-13-3 آموزش های متنوع و گسترده :

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و مؤسسات کوچک و بزرگ در گرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمان ها، آموزش و پرورش را در رأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهاست (پیوکا و همکاران[1]، 2013؛ مایر[2]، 2013).

یکی از بزرگترین اهداف هر سازمان درباره منابع انسانی خود بیشینه کردن میزان عملکرد کارکنان خود است (باپنا[3] و همکاران، 2013). سازمان ها هر ساله میلیاردها دلار هزینه می کنند تا به این هدف نزدیک شوند؛ غافل از این که درک درستی از منابع انسانی خود ندارند. انسان ها همواره به دنبال رسیدن به بهترین سطح از رفاه و زیستن هستند و برای آن تلاش می کنند. اگر کارکنان در سازمان بدانند از اهداف عالیه آن سازمان، توجه به کارکنان در سطح مناسب است، با جدیت و انگیزهای بیشتر به کار در سازمان می پردازند (گرین و می[4]، 2013؛ رنویک[5] و همکاران، 2013؛ کهوئه و رایت[6]، 2013).

[1] Puukka et al

[2] Mayer

[3] Bapna

[4] Greene & Mi

[5] Renwick

[6] Kehoe & Wright

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

تعیین وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

امنیت شغلی :

 • تعریف رفتارهایی که هر سطح سازمان از بالا تا پایین نیاز دارد.
 • اطمینان از اینکه هر فرد به طور واضح رفتار‌های مورد نیاز را درک می‌کند.
 • ارزیابی اینکه آیا رفتار‌ها در حقیقت انجام می‌شوند؟
 • پاداش‌ها برای رفتار‌ها در یک مبنای منظم (روزانه و یا ساعتی) (میوزا و ویلد 2002).

امنیت شغلی به عنوان یکی از عناصر اصلی بازاریابی درونی (کارکنان سازمان) مطرح می باشد. این جنبه از بازاریابی که به کارکنان به عنوان بازار درونی سازمان نگریسته می شود، موضوعات مربوط به امنیت شغلی کارکنان را در بر می گیرد. هر گونه کاهش در بهره وری و یا سودآوری ممکن است منجر به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان شود. یک راه برای جلوگیری از ریزش کارکنان، به کارگیری مجدد آنها در سایر بخش ها می باشد. بررسی ها بیانگر این واقعیت هستند که با افزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، رضایتمندی و وفاداری و اعتماد به مدیریت افزیش می یابد و در نهایت وفاداری کارکنان را در پی دارد که نتیجه نهایی آن افزایش سودآوری و بهبود عملکرد سازمان خواهد بود.

امنیت شغلی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. بعد عینی به عدم وجود عوامل تهدیدکننده در سازمان و بعد ذهنی به احساس و ادراک از نبودن موانعی در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره می کند. امنیت شغلی عبارت است از احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل. اگر فردی احساس کند که دارای شغل مناسبی است و اطمینان داشته باشد که تا پایان دوران خدمت در آن شغل به کار ادامه خواهد داد و از طرف شخص یا عواملی به جهت ایفای مناسب نقش ها و وظایف شغلی خود مورد تهدید واقع نمی شود دارای امنیت شغلی است. احساس امنیت شغلی به حالتی گفته می شود که برآیند ارزیابی فرد از شرایط فردی، سازمانی و محیطی او را به این نتیجه هدایت می کند که عامل خاصی امنیت شغلی وی را تهدید نمی کند و او می تواند در حال حاضر و آینده به تداوم اشتغال خود اطمینان داشته باشد. ارزیابی فرد از عامل تهدید کننده و احساس ضعف و درماندگی در مقابل عامل تهدیدکننده دو عامل تعیین کننده در عدم امنیت شغلی می باشند. یعنی هر اندازه فرد عامل تهدید کننده و ماهیت تهدید را شدیدتر ارزیابی کند و توان مقابله با آن را نداشته باشد و یا این توانایی را در خود احساس نکند دچار درجات شدیدتری از احساس عدم امنیت شغلی خواهد شد (الوانی،1379).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری -دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان :

2-13-1

امروزه اساسي ترين دغدغه مديران ارشد هر سازماني، رشد و تعالي آن سازمان است كه در نتيجه منجر به دوام و بقاء و حفظ موجوديت هر مجموعه ساختارمندي مي شود. عامل اصلي ارزيابي سازمان ها نيز بر اساس رشد و ترقي جايگاه عمومي سازمان و منابع انساني آن است كه مي توان مؤلفه اي به نام امنيت شغلي كاركنان را مؤثرترين عامل در ميزان دستيابي به آن عنوان نمود. بديهي است عمق تعالي سازماني برگرفته از ارزش هاي حاكم بر هر نظام اداري است كه هر چه اين ارزش هاي حاكم بر جامعه از پشتوانه محكم تري برخوردار باشد، طبعاً پاسخ منطقي و مناسب تري براي بزرگترين دل مشغولي كاركنان سازمان يعني امنيت شغلي آنان خواهد داشت. به جرأت مي توان گفت در عصر حاضر، بخش عمده اي از انرژي ذهن و فكر كاركنان هر سازماني معطوف به مقوله امنيت شغلي و حفظ موقعيت ها و جايگاه سازماني آنان مي شود و اگر بسترهاي مناسب براي حصول اطمينان و آسودگي نسبي از اين بابت براي شاغلين هر سازماني حاصل شود، آنگاه مي توان بخش عمده اي از انرژي مورد اشاره را در مسير تحقق اهداف و مأموريت هاي سازماني بكار گرفت و از اين طريق مسير رشد و تعالي عمومي سازمان را بيش از پيش هموار نمود. بنابراين رابطه مستقيم بهبود بهره وری سازمانی و امنيت شغلي كاركنان تأیید می شود (یوسفی،1389).

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی، نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرآیند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برنامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه که در کل تحت عنوان امنیت شغلی کارکنان تعریف می شود. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقه مندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و به کارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است (وهابیج،1386). همه سطوح سازمان از سطح تولید تا سطح ارشد سازمان شامل این فرآیند ایجاد امنیت می‌شود و برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار در صورتی موجب بهبود‌های آینده می‌شود که اعمال زیر را انجام دهد:

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

تعیین امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • توسعه منابع انسانى :

توسعه منابع انسانى در هر سازمانى كارساز خواهد بود. زمانى كه كاركنان سازمان از بالندگى لازم برخوردار باشند، بهره ورى بهبود مى يابد. در فرآيند توسعه منابع انسانى، كاركنان سازمان به مجموعه اى از كيفيت ها مجهز می شوند كه اين كيفيت ها موجب جامع نگرى و تعادل مى گردد. يكى از شاخص­هاى انسان توسعه يافته سازمانى، بهره ور عمل كردن آنهاست و اين به آن معنا است كه توسعه يافتگى در تخصصى عمل كردن نيست؛ بلكه در اين است كه فرد از تخصص خود به شكل بهره ور در سازمان استفاده كند. بهره ور عمل كردن امرى اكتسابى است يعنى كاركنان يك سازمان بايستى ياد بگيرند كه چگونه عمل كنند كه بهره ور باشند. به طور كلى، توسعه منابع انسانى از طرق زير به استقرار چرخه مديريت بهبود بهره ورى كمك مى كند:

كاركنان با فلسفه و مأموريت سازمان آشنا مى شوند؛ كاركنان با كمى كردن كار آشنا خواهند شد؛ شيوه حل مسئله را ياد مى گيرند؛ كاربرد تكنيك هاى بهره وری را مى آموزند و از فناورى اطلاعات در بهبود بهره ورى كمك مى گيرند (پیرنیاکان، 1389).

 

 

 

2-4 وفاداری :

اندیشمندان مختلف، تعاریف متعددی برای وفاداری ارائه کرده­اند که این موضوع با توجه به چند بعدی بودن و پیچیده بودن وفاداری قابل قبول است (سودرلند[1]،2006). معروف ترین تعریف قابل قبول برای وفاداری جاکوبی و کینر[2] در سال 1973 بر می­گردد که در آن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک و پاسخ رفتاری در طی زمان تعریف می­کنند و فرد یک مارک خاص را نسبت به سایر مارک­ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می­گیرد (مک میولن و گیلمور[3]،2008).

وفاداری، موقعیتی است که یک مصرف­کننده وابستگی زیادی نسبت به یک عرضه­کننده داشته و نرخ خرید مجدد او در واحد زمان نیز بالاست (حقیقی کفاش و همکاران،1389).

ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می‌کند: حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی[4] و تلاش‌های بازاریابی به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود (اولیور، 1999).

[1]. Soderlund

[2]. Jacoby & Kyner

[3]. McMullan & Gilmore

[4]. situation influence

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ابعاد تعهد سازمانی :

در مطالعات رفتار سازمانی، تأکید بر نگرش های مربوط به کار است و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش تعهد سازمانی، رضایت شغلی و وابستگی شغلی است (رابینز، 1385، ص 28).

مانند خیلی از مفاهیم روان شناسی سازمانی، تعهد به شیوه های متفاوتی تعریف و اندازه گیری می شود. اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع می توان یافت، ولی هر یک از آن ها یکی از سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس نمایند (مایر و همکاران، 1993).

2-11-1 وابستگی عاطفی[1]

عمومی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، در نظر گرفته می شود. براین اساس فردی که شدیداً متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می کند، در سازمان مشارکت و درآن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد.

 

2-11-2 درک هزینه ها[2]

برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد نقش چندان برجسته ای ندارد، در عوض تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزینه های ناشی از ترک سازمان تعریف می شود. بر این اساس، هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه های زیادی متوجه او خواهد شد، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد، در او بیشتر خواهد شد. اجتماعی شدن سازمانی، به این معنی است که کارکنان از طریق شیوه های مختلف سازمانی رهنمون به قسمی می شوند تا قادر باشند سازمان را به خوبی درک کرده و باور نمایند، لذا این دسته از کارکنان در ادامه ،وفاداری و تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت (باقری و تولایی، 1389).

[1] Affective Attachment

[2] Percived Costs

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی