پايان نامه با موضوع نقش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌شناسي تحقيق

الف) روش تحقيق

دستيابي به هدف هاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني که يک روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق. پس مي توان گفت: روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1384، ص201).

اين پژوهش با توجه به استفاده از نظريه ها، اصول و قوانيني که در تحقيقات بنيادي تدوين شده اند و بکارگيري و کاربرد آنها براي حل مسائل اجرايي و واقعي و تاکيد بر شناخت موثرترين فعاليت، براساس طبقه بندي برمبناي هدف[1]، در زمره تحقيقات کاربردي[2] مي باشد.

بنابراين نوع تحقيق حاضر از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي انجام گرفته است.

تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصيف و تفسير مي کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلي در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيق توصيفي(پيمايشي) چيزي بيش از تهيه سوالات و ارائه پاسخ هاي صرف است. در اين روش بايد ابزارها و وسائل خاصي فراهم آيد، ايجاد وسيله يا ابزار نياز به زمان و مهارت دارد و يک امر اتفاقي و عادي نيست. مساله عمده اي که تحقيق توصيفي را پيچيده تر مي کند، پاسخ ندادن يا برگشت ندادن پرسش نامه ها و يا شرکت نکردن در مصاحبه هاي برنامه ريزي شده است. اگر نرخ پاسخ دهي پايين باشد، نمي توان به نتايج معتبر رسيد(خاکي، 1384، 210).

 

1-11- جامعه آماري

با توجه به اينكه، در اين تحقيق محقق معتقد است تاثير گزاران در امر خريد محدود به كارشناسان خريد اداره مورد بررسي نمي شود، و كارمندان قسمت هاي مختلف بر روي تصميم گيري در خريد تاثير دارند، استفاده از روش خبرگان را غير ممكن مي سازد كه متعاقباً جامعه آماري اين تحقيق مديران، مسئولان و کارشناسان خريد واحد تدارکات کالاي پالايشگاه گاز پارس جنوبي هستند، که در امر انتخاب تامين کننده مناسب نقش دارند. براي نمونه گيري از نمونه گيري طبقه اي ساده استفاده شده است. محقق از اين روش زماني استفاده مي كند كه جامعه آماري به صورت طبقات مختلف شكل يافته باشد(آذر، 1382، 66-67). لذا با توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، انجام شده است.

 

 

 

 

1-12- روش گردآوري اطلاعات

 • مشاهده
 • مطالعات كتابخانه‌اي از جمله مطالعه كتب، نشريات داخلي و خارجي، جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي(اينترنت) به منظور دستيابي به مباني نظري و استفاده از تجارب محققين ديگر، مشاوره با اساتيد و متخصصان در زمينه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس صورت گرفته است.
 • استفاده از پرسش‌نامه به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري اطلاعات براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر.

براي اولويت بندي معيارها با استفاده از توزيع پرسشنامه به تعداد 83 عدد و مقايسه زوجي بين متغييرها، صورت گرفته است.

 

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري

براي تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از نرم‌افزارهاي  SPSS [3] و EXCEL  استفاده شده است.

در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل هاي آماري از روش تحليل توصيفي و براي اولويت بندي عوامل از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است.

با توجه به اينكه داده ها از نوع كيفي بوده و از نظر مقياس اندازه گيري ترتيبي مي باشد و بيان آنها از سوي ماموران خريد بصورت كمي(بر مبناي طيف ليكرت) صورت مي گيرد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها در مرحله جمع آوري و اعتبار يابي از نرم‌افزار بسته آماري1  استفاده شده و در مرحله تعيين نتايج و بدست آوردن تصميمات نهايي از نرم افزار اكسپرت چويس[4] و اكسل[5]  استفاده شده است، اين نرم افزار در محاسبه و رتبه بندي تصميمات براساس چندين معيار مختلف كمك بسياري مي كند. سپس براي استفاده از روش به طور نمونه از جامعه تامين کنندگان، بخش خاصي از کالا براي اولويت بندي و صحت و سقم روش مذکور انتخاب و حل مي نماييم.

[1]– Research By Purpose

[2]– Applied Research

 1. Sciences Statistical Package for the Social

1.Expert choice

2.Excel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پايان نامه بررسی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

بنابراين با اين سوالات اين پژوهش را آغازنموديم:

 

1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 

1-6- هدف از انجام تحقيق

1-6-1- هدف کلي

تاثير عواملي همچون بعد مسافت، نام تجاري(شهرت)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکتهاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي به چه ميزان است؟

 

1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد

 1. تعيين تاثير عامل بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 2. تعيين تاثير عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 3. تعيين تاثير عامل توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 4. تعيين تاثير عامل سابقه همکاري(با شرکتهاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 5. تعيين تاثير عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.
 6. تعيين تاثير عامل استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه مديريت:تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف كاربردي

 • شناسايي معيارهاي انتخاب تامين كنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبي

 

 • جلب توجه مديران عالي و مديريت بازرگاني به اهميت و نقش اولويت بندي كمي به جاي اولويت بندي ذهني در ارزيابي تامين کنندگان

 

1-7–  فرضيه‏هاي تحقيق

1) به نظر مي رسد كه مهمترين عامل براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي عامل سابقه همکاري با شرکت هاي تابعه نفت است.

2) به نظر مي رسد اولويت هريك از عوامل در انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي متفاوت است كه با استفاده از تكنيك هاي  فرايند تحليل سلسله مراتبي جواب مورد نظر بدست مي آيد.

 

1-8- در اين پژوهش، متغيرهاي مستقل و وابسته به ترتيب عبارتند از:

1-8-1-متغير وابسته:

معيارهاي انتخاب تامين كنندگان

 

1-8-2- متغير مستقل:

تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 

1-9- قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي:

بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي مناسب در تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي  (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)[1] است.

 

قلمرو زماني:

قلمرو زماني اين تحقيق سال 1390 است.

 

قلمرو مكاني:

قلمرو مكاني اين تحقيق مجتمع گاز پارس جنوبي است. بندر عسلويه در 270 كيلومتري جنوب شرقي بوشهر ومشرف به خليج فارس قرار گرفته است. درفاصله 105 كيلومتري اين بندر در دل آبهاي خليج فارس يكي از عظيم ترين ميادين گازي جهان به نام پارس جنوبي ـ مشترك ميان ايران و قطر ـ قرار دارد كه معادل 8 درصد كل ذخاير گازي جهان و 50 درصد ذخاير گازي شناخته شده در كشورمان است. شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با مسئوليت محدود يکي از شرکت هاي فرعي شرکت ملي گاز ايران[2] است که در سال 1377 به موازات طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با مسئوليت بهره‌برداري فازهاي 1 تا 10 تأسيس شد.

در هر سيستم صنعتي ـ توليدي تأمين قطعات و تجهيزات جهت به حداكثر رساندن توليد و بالا بردن كيفيت محصولات و همچنين استمرار دو مورد مذكور ضروري و جزء لاينفك آن سيستم خواهد بود. لذا وجود واحدي جهت تأمين كالا در سازمان هاي صنعتي لازم بنظر مي رسد.

واحد خريد :  خريد و تهيه قطعات و تجهيزات نقش اساسي و كليدي در توليد خواهد داشت.به عبارت ديگر با گذشت زمان و استفاده مداوم از تجهيزات مي بايست همواره به فكر تامين اجزا و قطعات از تامين كنندگان آن تجهيزات بود و مي بايست جهت خريداري آن تجهيزات در موعد مقرر و مناسب اقدام نمود، كه اين يك فرآيند دائمي و مستمر در تامين نيازهاي لجستيكي پالايشگاه مي باشد. واحد خريد يكي از  زير مجموعه هاي اداره تداركات و امور كالا مي باشد كه فعاليت هاي متفاوتي در جهت تامين نياز هاي پالايشگاه انجام مي دهد، قلمرو مکاني اين تحقيق شامل ماموران خريد شركت مجتمع پارس جنوبي است که در دفتر خود واقع در منطقه ويژه عسلويه مشغول به فعاليت مي باشند.

[1]. South Pars Gas Complex

[2]. Notional Liquid Gas Complex(NIGC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه ارشد:سنجش تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

رفتار خريد صنعتي به وسيله عوامل عقلايي و نيز متغيرهاي ذهني تحت تاثير قرار مي گيرد. عوامل عقلايي شامل عوامل خاص محصول و عوامل خاص شركت است. براي مثال، خصيصه هاي فروشنده مانند مكان جغرافيايي، زمان تأخير و قيمت. متغيرهاي ذهني شامل سبك زندگي، علايق، فعاليتها و ارزشهاي شخصي خريداران است. عدم قطعيت(ناپايداري) قضاوت ذهني هنگام انجام فرايند انتخاب عرضه كننده وجود دارد. همچنين تصميم گيري زماني كه اطلاعات موجود ناكامل و غيردقيق هستند، مشكل مي شود. مشكل رويه اي ديگر در استفاده از رويه رسمي حمايت از فرايند تصميم گيري انتخاب عرضه كننده، به طبيعت نامتجانس معيارهاي درنظر گرفته شده، برمي گردد. همچنين تعيين وزنهاي صحيح براي هر معيار ارزيابي سطح ناپايـداري ذاتي در فرايند انتخاب را افزايش مي دهد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236). به عبارت ديگر، زماني كه يك عرضه كننده بخشي از يك زنجيره عرضه خوب مديريت شده مي شود، آن اثر دايمي روي رقابت پذيري كل شركت خواهد داشت. بنابراين، ما مجبور هستيم تا يكي از اساسي ترين مسئوليتهاي مديريت عرضه كننده يعني انتخاب عرضه كننده را مورد بازنگري قرار دهيم. اهميت انتخاب عرضه كننده از اين حقيقت ناشي مي شود كه آن منابع را متعهد مي كند درحالي كه به طور همزمان بر فعاليتهايي از قبيل مديريت موجودي، برنامه ريزي و كنترل توليد، الزامات جريان وجوه نقد و كيفيت محصول اثر مي گذارد. اهميت اين موضوع باتوجه به توسعه هاي اخير در مديريت عرضه كننده بيش از پيش آشكار مي گردد، جايي كه عضويت در زنجيره عرضه به صورت روابط بلندمدت گرايش مي يابد(چوی،هارتلی،1996،ص 333-339)[1]. منبع يابي چندگانه به عنوان پاسخي به عدم اطمينان هاي اتكا به تحويلهاي يك عرضه كننده درنظر گرفته شده است كه مي تواند بــه وسيله اقتضائاتي مانند مشكلات حمل ونقل، آتش سوزي و… به تأخير انداخته شود. پس استراتژي خريد شامل يك رويه تصميم با توجه به موقعيتهايي خواهد بود كه در آن منبع يابي چندگانه بايد اتخاذ شود. به طوراساسي اين بايد شامل اقلامي باشد كه در فرايند توليد، حياتي(مهم) هستند و اگر خطوط توليد متوقف شوند هزينه هاي بالايي به شركت تحميل خواهد شد(کوایل،1998،ص200)[2].

منظور از اين تحقيق تعيين معيارهاي مناسب و اولويت‌بندي آنها براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي است. يافتن روش‌هاي موثر و ارايه پيشنهادهاي سازنده پس از بررسي علمي و تجزيه و تحليل اطلاعات محقق را جهت يافتن راه‌كارهاي عملي كمك خواهد كرد.

 

[1] – Choi & Hartly, 1996, 333-339

[2] – Quayle, 1998, 200

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تعیین تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

بيان مسئله

مديريت امور خريد وتداركات از حوزه هايي است كه نسبت به حوزه هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي وسيستمهاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي و افزايش آگاهي از محيط, همه جزو عواملي هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند.

واژه مديريت زنجيره‌ تأمين قريب به بيست سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به فعاليت هاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)[1]. مديران از تحول در فناوري و زنجيره هاي عرضه آگاه شده اند. انواع شوك هايي كه در سرتاسر بازارهاي جهاني اتفاق مي افتند، به طور اساسي روشي را كه مديران به محيط سازمان مي نگرند، را تغيير داده است. يكي از حوزه هايي كه بيشتر شركت ها توجه خود را به آن معطوف كرده اند، مديريت منبع يابي و خريد است. سه مزيت از تمركز بر مديريت منبع يابي و خريد حاصل مي شود كه عبارتند از: هزينه، كيفيت  و فناوري( مونسزکا،1998،ص2-3)[2]. جاي خوشبختي است كه اخيرا” در شركت مورد مطالعه بخشي تحت عنوان بررسي منابع و معرفي منابع ايجاد شده ولذا در راستاي پژوهش حاضر مي توان از اطلاعات اين بخش استفاده نمود.از آنجا كه تصميم گيري زماني كه اطلاعات موجود ناكامل و غيردقيق هستند، مشكل مي شود. مشكل رويه اي ديگر در استفاده از رويه رسمي حمايت از فرايند تصميم گيري انتخاب عرضه كننده، به طبيعت نامتجانس معيارهاي درنظر گرفته شده، برمي گردد. همچنين تعيين وزن هاي صحيح براي هر معيار ارزيابي سطح ناپايــداري ذاتي در فرايند انتخاب را افزايش مي دهـد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236)[3]. اين مهم تصميم گير را ناچار مي كند كه در اتخاذ تصميم دقت نظر بيشتري به خرج دهد يك صرفه جويي كم درهزينه هاي خريد مي تواند علاوه بر همان ميزان تاثير بر روي سود، موجب افزايش چند برابر در فــروش شود. همكاري نزديك با عــرضه كنندگان، موجب هزينه هاي واحد پايين تر مي شود و روابط بلندمدت تر حتي كيفيت بهتـري را در هزينه پايين تر موجب مي شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424 )[4].

در بيشتر صنايع، هزينه موادخام و قطعات، هزينه اصلي يك محصول را تشكيل مي دهند، بنابراين، بخش خريد مي تواند نقش كليدي را در كارايي و اثربخشي يك سازمان ايفا كند. بدين علت كه اثر مستقيمي روي كاهش هزينه ها، سودآوري و انعطاف پذيري يك شركت دارد(قدسی پور؛ابرین،2001،ص1)[5]. علاوه بر اين، از آنجايي كه هم اكنون عرضه كنندگان اثر اساسي را بر روي موفقيت يا شكست يك شركت اعمال مي كنند، خريد,كه قبلاً به عنوان يك ابزار تاكتيكي محض درنظر گرفته مي شد، هم اكنون به عنوان يك وظيفه استراتژيك شناخته مي شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424). در دنياي‌ امروز يكي‌ از بحث‌ انگيزترين‌ ونگران‌كننده‌ترين‌ موضوع ها در صنعت‌ و اقتصاد، تجارت‌ در بازار جهاني‌ است‌ و اين‌ مسئله‌ كه‌ با ورود به‌ چنين‌ دنيايي‌ بايد منتظر چه‌ پيامدهايي‌بود؟ و روند پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌چه‌ چالش‌هايي‌ پيش‌ روي‌ كشورهاي‌ درحال‌توسعه‌ وكمتر توسعه‌يافته‌ قرار خواهد داد؟

منظور خود را از زنجيره‌ تأمين، شناسايي عرضه كننده مناسب بيان مي‌داريم: مديريت امور خريد وتداركات از حوزه‌هايي است كه نسبت به حوزه‌هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت‌هاي اخير در زمينه تكنولوژي‌هاي ارتباطي وسيستم هاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي وافزايش آگاهي از محيط، همه جزو عواملي هستند كه شركت‌ها را وادار كرده كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند. از آنجائي‌كه‌ با توجه‌ به‌ گذشته‌ اين‌ صنعت‌ و پيش‌بيني‌آينده‌، حرکت درمحيط پيچيده‌ و ظريف‌ دنياي‌ رقابتي‌ امروز است، هيچ‌سازمان‌ اقتصاديي‌ بدون‌ داشتن‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌صحيح‌ و اصولي‌ قادر به‌ ادامه‌ حيات‌ نخواهد بود(استراتژي مناسب). اين‌ واقعيت‌ وقتي‌ داراي‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌شودكه‌ مسئله‌ پيوستن‌ به‌ سازمان تجارت جهاني[6] و ورود به‌ بازارهاي‌جهاني‌ از يك‌ سو و برنامه‌ ريزي‌ براي‌ يك‌ بخش ‌مهم‌ و داراي‌ مزيت‌ تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي ازسوي‌ ديگر مطرح‌ باشد. در شركت هاي بزرگ دولتي همچون شركت مجتمع گاز پارس جنوبي[7]  عليرغم داشتن منابع مالي مناسب و نيروي انساني كافي وكارآمد با مشكلات زير روبرو هستند؛

 

 1. تامين كالاهاي خارجي(ورود كالا)
 2. موضوع تحريم هاي اقتصادي
 3. نحوه انتخاب منابع تامين كننده درخريد‌هاي داخلي

 

با توجه به ماموريت خطير شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي2 كه بهره برداري از ذخائر مشترك گازي از جمله آن است، تامين به موقع كالاي مذكور همانند نقش جريان خون در بدن است كه لازم است با توجه ويژه به آن پرداخته شود.

[1] – Heizer & Render, 2001, 42

[2] – Monczka, 1998, 2-3

[3] – Bevilacqua & Petroni, 2002, 236

[4] – Goffin & Marek, 1997, 422-424

[5] – Ghodsypour & Obrein, 2001, 1

[6]. World Trade Organization(WTO)

[7]. South Pars Gas Complex(SPGC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده:          ………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات

1-2- بيان مسئله 3

1-3-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 5

1-4- سوال‌هاي اصلي تحقيق 5

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق 6

1-6- هدف از انجام تحقيق 6

1-6-1- هدف کلي 6

1-6-2- هدف اجرايي فوق به اهداف جزئي زير قابل تقسيم مي‌باشد 6

1-6-3- اهداف كاربردي 6

1-7-  فرضيه‏هاي تحقيق 7

1-9- قلمرو تحقيق 7

1-10-روش‌شناسي تحقيق 8

1-11- جامعه آماري 8

1-12- روش گردآوري اطلاعات 9

1-13- روش تجزيه و تحليل آماري 9

1-14- سازمان تحقيق 9

1-15-تعاريف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومي) 10

1-15-1- مديريت زنجيره‌ تأمين 10

1-15-2- زنجيره تامين 10

1-15-3- لجستيك 10

1-15-4- کيفيت 10

1-15-5- نام و نشان تجاري 10

1-15-6  قيمت 10

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1-15-7  كاربران 10

1-16- مدل مفهومي تحقيق 11

 

فصل دوم:

2-1-1- مقدمه 13

2-1-2-تأمين 13

2-1-3- مديريت تأمين 13

2-1-4- تعاریف زنجيره‌تأمين 14

2-1-5- مديريت زنجيره‌تأمين 15

2-1-6- تعريف مديريت زنجيره‌ تأمين 16

2-1-7- تاريخچه مديريت زنجيره‌ تأمين 16

2-1-8- دسته بندي زنجيرههاي تأمين 17

2-1-9- هدف زنجيره‌تأمين 19

2-1-10- فرآيندهاي مديريت زنجيره‌ تأمين 19

2-1-11- فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره‌ تأمين 20

2-1-12- زنجيره ارزش 21

2-1-13- نگرش سيستمي زنجيره ارزش 22

2-1-14- زنجيره ارزش وزارت نفت 22

2-1-2- فرايند توزيع 23

2-1-3- مقدمه اي بر مديريت توزيع فيزيکي 23

2-1-4- آميخته مديريت توزيع فيزيكي 24

2-1-5- مفاهيم اصلي مديريت توزيع فيزيكي يا آميخته آن عبارتند از: 24

2-1-5-1- پردازش سفارشات 24

2-1-5-2- موجودي 25

2-1-5-3- انبارداري 25

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1-5-4- حمل و نقل 25

2-1-6- مفهوم لجستيك کالا 26

2-2-1- مقدمه 27

2-2-2- معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن 28

2-2-3- عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان 31

2-2-3-1-        تأمين كنندگان 31

2-2-3-2- ارزيابان 31

2-2-3-3- معيارهاي ارزيابي 31

2-2-4- تفسير معيارهاي مورد پژوهش 32

2-2-4-1-        بعد مسافت(حمل و نقل) 32

2-2-4-2- افزايش حسن شهرت 34

2-2-4-3- توان و دانش فني تأمين کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلي ) 35

2-2-4-4-        سابقه تأمين کننده 36

2-2-4-5- استانداردها و گواهي کيفيت 36

2-2-4-6- ارزيابي توان مالي تأمين كنندگان 37

2-2-5- فرآيند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبي 39

2-2-6- ساختار خريد 41

2-2-6-1- استعلام گيري 41

2-2-6-2- ارزيابي فني 41

2-2-6-3- ارزيابي مالي 41

2-2-6-4- صدور سفارش خريد 42

2-2-6-5- قطعي شدن سفارش خريد 42

2-2-6-6- رسيد كالا 42

2-2-6-7-تسويه حساب مالي 42

2-2-7-ارزيابي تأمين كننده يا عرضه كننده 42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-2-7-1-فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده 43

2-2-7-2-سياست خريد و روشهاي دريافت قيمت 43

2-2-7-3-شناسايي و تعيين منابع معتبر و فعال در زمينه تهيه كالاي موردنظر 43

2-2-7-4-اخذ استعلام 44

2-2-7-5-دريافت پيشنهادات / بازگشايي پاكات 44

2-2-8-اهميت انتخاب عرضه كننده 44

2-2-9- وظايف مأمور خريد 45

2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا 45

2-2-9-2- تهيه ليست مجوز مناقصه 45

2-2-9-3- ارسال استعلام 45

2-2-9-4- دريافت پاكات پيشنهاد 46

2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود) 46

2-2-9-6- تهيه ليست مقايسه قيمت‌ها 46

2-2-9-7- ارسال تلكس 46

2-2-9-8- ارسال سفارش كتبي 46

2-3-1- مقدمه 46

2-3-2-فرآيند تصميم‌گيري را مي‌توان شامل مراحل شش گانة زير دانست 47

2-3-3-روشهاي ارزيابي تأمين کنندگان 47

2-3-4-تصميم گيري چند معياره 48

2-3-5- تبديل شاخص هاي كيفي به كمي 48

2-3-6-مدل انتخاب چند معياره 49

2-3-7- فرآيند تحليل سلسله مراتبي 49

2-3-8- فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي 50

2-3-9-مراحل مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي 51

2-3-10-سازگاري در قضاوت‎ها 52

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

2-3-11-الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري 53

2-3-12-دلايل انتخاب مدل سلسله مراتبي 54

2-3-13-استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي تصميم‎گيري گروهي 54

2-3-14-چارچوب نظري و سابقة تحقيقات انجام گرفته مربوط 55

2-3-14-1- پژوهش‌هاي مرتب داخلي 56

2-3-14-2-پژوهش‌هاي خارجي 57

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-2- روش تحقيق 59

3-3-شيوه جمع آوري اطلاعات 60

3-3-1-روايي 60

3-3-2-پايايي 61

3-4- آزمون آلفاي كرونباخ 61

3-5- آشنايي با جامعه آماري 62

3-6-متغيرهاي تحقيق 62

3-7-روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها 63

3-8-مدل مفهومي تحقيق 63

3-9-مدل آماري تحقيق: 64

 

فصل چهارم:نتایج

4-1-1. محاسبه حجم نمونه: 66

4-2-1. به ترتيب نمودار(4-1) ميزان فراواني و نمودار(4-2) درصد فراواني پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.  67

4-2-2. در نمودارهاي(4-3) و(4-4) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصيلات نشان خواهد داد. 68

نمودار(4-3): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

نمودار(4-4): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-2-3. در نمودارهاي(4-5) و(4- 6) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد. 69

4-2-4. در نمودارهاي(4-7) و(4-8) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد. 69

4-2-5. در نمودارهاي(4-9) و (4-10) به ترتيب نمودار ميزان فراواني و نمودار درصد فراواني پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسيت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد. 70

4-3. بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه هاي زوجي 71

4-3-1. در نمودار هاي (4-11) و (4-12) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و”سابقه” نشان داده شده است. 71

4-3-2. در نمودار هاي (4-13) و (4-14) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني”و” شهرت” نشان داده شده است. 72

4-3-3. در نمودار هاي (4-15) و (4-16) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 73

4-3-4. در نمودار هاي (4-17) و(4-18) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ”  توان مالي ” تامين كننده نشان داده شده است. 73

4-3-5. در نمودار هاي (4-19) و (4-20) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت ” تامين كننده نشان داده شده است. 74

4-3-6. در نمودار هاي (4-21) و (4-22) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامين كننده نشان داده شده است. 75

4-3-7. در نمودار هاي (4-23) و (4-24) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه”  و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 75

4-3-8. در نمودار هاي (4-25) و (4-26) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالي” را نشان داده شده است. 76

4-3-9. در نمودار هاي (4-27) و (4-28) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است. 77

4-3-10. در نمودار هاي (4-29) و (4-30) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهاي كيفيت” را نشان داده شده است. 77

4-3-11. در نمودار هاي (4-31) و (4-32) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالي” را نشان داده شده است. 78

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

4-3-12. در نمودار هاي (4-33) و (4-34) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 79

4-3-13. در نمودار هاي (4-35) و (4-36) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي ” را نشان داده شده است. 80

4-3-14. در نمودار هاي (4-37) و (4-38) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است. 81

4-3-15. در نمودار هاي (4-39) و (4-40) به ترتيب ميزان فراواني و درصد فراواني در مقايسه دو عامل”توان مالي”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده است. 82

4-4. اولويت بندي عوامل با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي: 82

4-6- تشكيل جدول مقايسات زوجي نسبت به هر معيار (آلترناتيوها) 84

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-2-  بحث و نتيجه گيري 90

5-3- مشكلات و تنگناهاي تحقيق 93

5-4-پيشنهادات براي تحقيقات آتي

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی:  97

منابع غیر فارسی: 100

پيوست             103

چگیده انگلیسی 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): معيارهاي بدست آمده در پژوهش ديكسون. 38

جدول (2-2): معيارهايي كه از طريق مصاحبه با جامعه آماري بدست آمده است. 30

جدول(2-3) : ضريب جريمه ديرکرد 34

جدول (2-4): ارزش گذاري شاخص‎ها نسبت به هم 51

جدول(2-5): مقايسات زوجي آلترناتيوها نسبت به هر معيار 52

جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفي در محاسبه نرخ ناسازگاري(آذر،1380، 52) 53

جدول(4-2): روش محاسبه ميانگين هندسي از طريق تخصيص امتيازات و ماتريس مقايسه زوجي 84

جدول(4-3):   ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي انتخاب تامين كننده AHP 85

جدول(4-4): اولويت بندي معيارها 85

جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاري(CV) و نرخ ناسازگاري(IR) 86

جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاري تصادفي 86

جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجراي تحليل سلسله مراتبي 87

جدول(4-8): ماتريس محاسبه ميانگين هر شاخص براي هر گزين 87

جدول(4-9): نتايج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزينه هاي در نظر گرفته شده 88

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

بررسی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): معيارهاي بدست آمده در پژوهش ديكسون. 38

جدول (2-2): معيارهايي كه از طريق مصاحبه با جامعه آماري بدست آمده است. 30

جدول(2-3) : ضريب جريمه ديرکرد 34

جدول (2-4): ارزش گذاري شاخص‎ها نسبت به هم 51

جدول(2-5): مقايسات زوجي آلترناتيوها نسبت به هر معيار 52

جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفي در محاسبه نرخ ناسازگاري(آذر،1380، 52) 53

جدول(4-2): روش محاسبه ميانگين هندسي از طريق تخصيص امتيازات و ماتريس مقايسه زوجي 84

جدول(4-3):   ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي انتخاب تامين كننده AHP 85

جدول(4-4): اولويت بندي معيارها 85

جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاري(CV) و نرخ ناسازگاري(IR) 86

جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاري تصادفي 86

جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجراي تحليل سلسله مراتبي 87

جدول(4-8): ماتريس محاسبه ميانگين هر شاخص براي هر گزين 87

جدول(4-9): نتايج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزينه هاي در نظر گرفته شده 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

 نمودار(2-1): زنجيره‌ تأمين تداركات …………………………………………………………….. 19

نمودار(2-2): عوامل توليد…………………………………………………………………………. 23

نمودار(2-3): نمونه اي از يك زنجيره تأمين خطي………………………………………………… 23

 نمودار(2-4): مدل زنجيره‌ تأمين شماتيك…………………………………………………………. 24

نمودار(2-5):  اهداف زنجيره‌ تأمين ناب…………………………………………………………… 25

نمودار(2-6): مدل زنجيره ارزش پورتر 22

نمودار (2-7): نگرش سيستمي زنجيره‌ تأمين 22

نمودار(2-8): نمودار زنجيره ارزش وزارت نفت(رادمنشة52،1385) 23

نمودار(2-9): سيستم كلان لجستيك(بردستاني ، 1387،204) 27

نمودار (2-10): دسته بندي عمومي ريسك در نمودار چيكن 38

نمودار (2-12): فرآيند ارزيابي و انتخاب عرضه كننده/ تأمين كننده 43

نمودار(2-13): مراحل ارزيابي و انتـخاب عرضـه كننده 45

نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآيند تصميم‌گيري 47

نمودار(2-15): فرايند تحليل سلسله مراتبي 50

نمودار(3-1): مدل مفهومي تحقيق…………………………………………………………………. 83

نمودار(3-2): مدل آماري تحقيق…………………………………………………………………… 84

نمودار(4-1): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازماني) 67

نمودار(4-2): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازماني) 68

نمودار(4-3): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

نمودار(4-4): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصيلات 68

نمودار(4-5): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سن 69

نمودار(4-6): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سن 69

نمودار(4-8): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه كـار 70

نمودار(4-9): فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ جنسيت 70

نمودار(4-10): درصد فراواني پاسخ دهندگان از لحاظ جنسيت 70

نمودار(4-11): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و”سابقه” 71

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار(4-12): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و”سابقه” 71

نمودار(4-13):  فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و” شهرت” 72

نمودار(4-14): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني”و”شهرت” 72

نمودار(4-15): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني” و”استانداردهاي كيفيت”   73

نمودار (4-17): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني” و ” توان مالي”…. 95

نمودار (4-18): درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل”توان و دانش فني و توان مالي 74

نمودار (4-19): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل” توان و دانش فني” و ” بعد مسافت ” 74

نمودار (4-20): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عاملتوان و دانش فني” و بعد مسافت 74

نمودار (4-21): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 75

نمودار (4-22): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت ” 75

نمودار (4-23): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهاي كيفيت ” 75

نمودار(4-24):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل سابقه” و ” استانداردهاي كيفيت” 76

نمودار (4-25): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالي ” 76

نمودار (4-26): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالي ” 76

نمودار (4-27): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 77

نمودار (4-28): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت ” 77

نمودار (4-29): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهاي كيفيت ” 77

نمودار(4-30):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل شهرت و” استانداردهاي كيفيت ” 78

نمودار (4-31): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالي” 78

نمودار (4-32): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالي” 78

نمودار (4-33): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 79

نمودار (4-34): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت” 79

نمودار (4-35): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” استاندادهاي كيفيت” و ” توان مالي ” 80

نمودار(4-36):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل استاندادهاي كيفيت و” توان مالي” 80

نمودار (4-37): فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل ” استاندادهاي كيفيت” و ” بعد مسافت ” 81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار(4-38):درصد فراواني پاسخ دهندگان در مقايسه دو عامل استاندادهاي كيفيت و بعد مسافت 81

نمودار (4-39): فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” توان مالي” و ” بعد مسافت ” 82

نمودار (4-40): درصد فراواني پاسخ دهندگان  در مقايسه دو عامل ” توان مالي” و ” بعد مسافت ” 82

نمودار(4-41) :  درخت سلسله مراتبي در تكنيك AHP…………………………………………………………… 108

نمودار (4-42): نتايج حاصل از اولويت بندي  معيارها از وزن كم به زياد 86

نمودار(5-1): ترتيب اولويت معيارها 92

نمودار(5-2): مقايسه درصد تاثير معيارها 92

نمودار(5-3): مقايسه تغييرات معيارها(تحليل فاصله اي)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تاثیر تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتي به قدري زياد شده كه مسئله تامين و مديريت تامين كنندگان آنها به معضل بزرگي براي شركتهاي توليدكننده تبديل شده است.

در بازارهاي جهاني امروزي، شركت ها واحدهايي با نامهاي تجاري مجزا از هم نيستند كه بتوانند به صورت مستقل فعاليت كنند. بلكه درعوض بخش مهمي از يك زنجيره عرضه هستند. در اين حالت موفقيت نهايي يك شركت بستگي به توانايي مديريتي آن در انسجام بخشيدن و هماهنگي شبكه پيچيده اي از روابط تجاري ميان اعضاي زنجيره عرضه دارد(لمبرت و همکاران،2000،ص1-23)[1]. در دهه اخير، مديريت وظيفه خريد در زنجيره عرضه چالشي براي بيشتر شركت ها بوده است. و نياز به دستيابي به يك سطح رقابتي جهاني در زمينه عرضه به طور اساسي افزايش پيدا كرده است(کارپاک و همکاران،2001،ص1-21)[2].

مديريت زنجيره‌ تأمين[3] از جمله مفاهيمي مي باشد كه تحولات عظيمي را در كشورهاي صنعتي در عرصه توليد سبب گرديده است(احمدي، 1384، 22). از ديد كنسول مديريت  لجستيك[4] كالا ضرورت مطالعه به روي مديريت زنجيره‌ تأمين1 بسيار حائز اهميت مي باشد علي الخصوص كه كشورهايي چون ايران كه درحال صنعتي شدن هستند مي بايد توجه ويژه اي نسبت به اين مسئله داشته باشند درهمين راستا مديريت تداركات كالا (لجستيك ) بخشي از فرايند زنجيره‌ تأمين است.

با توجه به موارد مذكور اين پژوهش در زمينه امور بازرگاني و در بخش تداركات و امور كالاي(مديريت بازرگاني)  شركت مجتمع پارس جنوبي، به منظور ارائه راهكار مناسب براي اولويت بندي معيارها  و ارزيابي و انتخاب عقلايي تر به جاي ارزيابي و انتخاب ذهني مي باشد. با شناسايي و اولويت بندي معيارهاي مناسب تر در انتخاب تامين كنندگان، با استفاده از روش تجزيه وتحليل سلسله مراتبي[5] كه از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه[6]  است صورت مي گيرد. كارشناسان مي توانند با نتايج حاصله از اين روش به يك جمع بندي براي انتخاب تامين كننده مناسب براي شركت دست يابند و با انجام اين بررسي و تحليل نتايج و در نظر گرفتن ابعاد آن در شركت مورد بررسي جنبه عملياتي(اجرايي)به خود خواهد گرفت.

 

1-2- بيان مسئله

مديريت امور خريد وتداركات از حوزه هايي است كه نسبت به حوزه هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي وسيستمهاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي و افزايش آگاهي از محيط, همه جزو عواملي هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند.

واژه مديريت زنجيره‌ تأمين قريب به بيست سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به فعاليت هاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)[7]. مديران از تحول در فناوري و زنجيره هاي عرضه آگاه شده اند. انواع شوك هايي كه در سرتاسر بازارهاي جهاني اتفاق مي افتند، به طور اساسي روشي را كه مديران به محيط سازمان مي نگرند، را تغيير داده است. يكي از حوزه هايي كه بيشتر شركت ها توجه خود را به آن معطوف كرده اند، مديريت منبع يابي و خريد است. سه مزيت از تمركز بر مديريت منبع يابي و خريد حاصل مي شود كه عبارتند از: هزينه، كيفيت  و فناوري(

[1] – Lambert &et al, 2000, 1-23

[2] – Karpak & et al, 2001, 1-21

[3]. Supply chain  management(SCM)

[4]. Council of Logistics Management(CLM)

[5]. Analytic Hierarchic Process(AHP)

[6]. Multi Attribution Decision Making(MADM)

[7] – Heizer & Render, 2001, 42

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده:

در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.

نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت  به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده:

در اين تحقيق به شناسايي و تعيين معيارهاي مناسب براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي و اولويت‌بندي آنها پرداخته ايم. نتايج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فني، شهرت، استانداردها و گواهي كيفيت، بعد مسافت، سابقه و توان مالي، بيشترين اهميت را در بين عناصر شركت كننده در امر خريد، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دارند، و پانزده عامل فرعي تر نزد كارشناسان خريد و متقاضيان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبي از اهميت نسبتاً بالايي برخوردارند.

نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه عوامل كيفيت، توان فني، سابقه، توان مالي، شهرت، بعد مسافت  به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد تصميم گيرندگان خريد را برخوردار هستند. براي انتخاب نمونه، در يك پيمايش جامعه هدف، گروهي ايده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقيق، تصميم گيرندگان در امر خريد و كساني كه نظرشان در امر خريد تاثير گذار است مي باشد. ما در اين پژوهش بدنبال دريافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثير گذاران امر خريد و كساني كه صاحب تجربه هاي عملي در خريد و انتخاب تامين كننده هستند، بوده ايم. بنابراين تعداد افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه عملي و يا تخصصي باشند، حائز اهميت بود، پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت هاي مختلف جامعه مورد بررسي بيشتر در امر خريد تاثير گزار هستند. لذا از طريق نمونه گيري طبقه اي ساده، نمونه گيري انجام پذيرفت. كه در نهايت نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی