پايان نامه با موضوع نقش رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميت تحقيق

امروزه سازمانهاي دولتي وبازرگاني درمحيطي به فعاليت مشغول هستند كه دائماً درحال تغيير ودگرگوني مي‌باشد، لذا سازماني مي تواند به حيات خود تداوم بخشيده وتوسعه يابد كه درشرايط عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي قادر باشد براي سازگاري وتطبيق خود باشرايط متحول محيط برنامه ريزي نمايد.

 

 

ó برنامه ريزي مسيرپيشرفت شغلي يا مسيرخدمتي، برنامه ريزي دوران خدمت. Career Planning

درسازمانهاي كوچك كه وظايف ساده اي را به عهده دارند عمل پيش بيني فعاليتهاي آينده مشكلي را ايجاد نمي‌كند. عمل برنامه ريزي بسيار ساده وآسان مي باشد، اما درمحيط ياسازماني بزرگ وپرتحرك كه داراي وظايف متعدد وعمليات تخصصي است، بايد منابع محدود وتوقعات نامحدود سازمان را آنچنان باهم تلفيق كرد كه ازسوي نيل به هدف ميسر بوده وازطرفي ديگر نيز سازمان ازچنان قابليت انعطافي برخوردار باشد كه بتواند خود را موافق دگرگونيهاي متغير هم آهنگ سازد10.

البته بديهي است كه برنامه ريزي در هر امر بدون پيش بيني نيروي انساني موردنياز ونحوه تأمين، تربيت و توزيع صحيح آن قرين موفقيت نخواهد بود. ازطرفي مقصود از « برنامه ريزي نيروي كار » اين است كه براي گماردن افراد درپستهاي خالي برمبناي پيش بيني هاي زير برنامه هايي را تدوين كرد :

 • پست يا پستهايي را كه انتظار مي رود خالي شود.
 • آيا اين پستهـا به وسيلـه داوطلبـان داخلي احراز گردد يـا داوطلبان خارجي. بنابراين برنامه‌ريزي نيروي كار عبارت است از برنامه‌ريزي جهت‌گماردن‌افراد درپستهاي‌خالي كنوني يا آينده چه اين پست به صورت يك منشي اداري باشد وچه درحدمديرعامل11. پس هدف از « پيش بيني » اين است كه چنين مفروضاتي را مشخص نمود.

همانطور كه درتعريف موضوع تحقيق ذكر شد برنامه ريزي نيروي انساني در دومرحله انجام مي شود :

 • برآورد احتياجات نيروي انساني
 • پيش بيني روشهاي تأمين آن احتياجات

برنامه ريزي دوران خدمت درمرحله دوم برنامه ريزي نيروي انساني يعني درهنگام پيش بيني روشهاي تأمين احتياجات نيروي انساني مطرح مي گردد. البته باتوجه به تعريف برنامه ريزي دوران خدمت مي‌توان دريافت كه برنامه‌ريزي دوران خدمت چيزي جامع‌تر از پرورش مديريت يا برنامه ريزي جانشيني مي‌باشد.

برنامه ريزي دوران خدمت محدود به مديران نيست وهمچنين تنها هدف آن معرفي جانشين نمي‌باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

پايان نامه کارشناسی ارشد :میزان رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • پيش بيني روشهاي تأمين آن احتياجات

برنامه ريزي دوران خدمت درمرحله دوم برنامه ريزي نيروي انساني يعني درهنگام پيش بيني روشهاي تأمين احتياجات نيروي انساني مطرح مي گردد. البته باتوجه به تعريف برنامه ريزي دوران خدمت مي‌توان دريافت كه برنامه‌ريزي دوران خدمت چيزي جامع‌تر از پرورش مديريت يا برنامه ريزي جانشيني مي‌باشد.

برنامه ريزي دوران خدمت محدود به مديران نيست وهمچنين تنها هدف آن معرفي جانشين نمي‌باشد. در برنامه ريزي دوران خدمت اين دو سئوال اساسي مطرح مي شود :

 • آيا ازنيروهاي موجوداستفاده بهينه مي‌نمائيم وآيا براي آينده پيش بيني شايسته اي انجام داده‌ايم.
 • آيا كاركنان از رشد وپيشرفت خود در دوران خدمتشان راضي هستند؟»12.

دراين راستـا نيـازهاي حال وآينـده سازمـان به نيروي انساني كه درمرحله تعيين احتياجات مشخص شده است واستفاده ازسيستم اطلاعات رايانه‌اي درموردكاركنان موجود موقعيت فعلي را نشان مي دهد. سازمان براي هرپست بلاتصدي كه وجود دارد ياوجود خواهد داشت بايدبداند كه چه كسي براي تصدي آن پست تواناتر است، وقبل از انتصاب به چه برنامه هاي آموزشي وپرورشي احتياج دارد. ازطرفي « بايد به اين حقيقت توجه كرد كه خط مشي كارمنديابي، انتخاب، آموزش وانتصابي كه براي حداكثر بهره برداري از افـراد به مرحلـه اجـرا گذارده مي شـود خود به خـود متضمن رفع نيازمنديهايي كه افراد باخود به سازمان مي‌آورند وانتظار دارنـد كه درنتيجـه پذيرش عضويت سازمان تأمين شود، نمي‌باشد». بدين ترتيب يكي از مسائل مهم روان شناسي سازماني ازآنجا كه ناشي مي‌شود كه خط مشي‌ها واعمالي كه اثربخشي سازمان را تضمين مي نمايد، غالباً ممكن است نيازهاي فرد را از نظر دور داشته يا بدتر از آن اينكه مسائلي مافوق و ماوراء آنچه فرد باخود به سازمان آورده بود برايش ايجاد كند. اگر سازمان نتواند حداقل نيازهاي فرد را در زمينه احساس تأمين، نگهداري، احترام شخصي وفرصتهايي براي رشد وتكامل فرد تأمين كند، ممكن است او نسبت به سازمان احساس بيگانگي، عدم تأمين وتنفر كند13.

بنابراين درموقع تصميم‌گيري راجع به نقل وانتقال وانتصاب كاركنان جهت تأمين احتياجات نيروي انساني از داخل سازمان، بايد نيازها، علايق وخواسته هاي كاركنان را نيز مورد توجه قرارداد. در واقع برنامه‌ريزي ومديريت مسير پيشرفت شغلي شامل يك سلسله ازفعاليتهايي درمديريت منابع انساني است كه درمجموع مي توان آن را « فرآيند مديريت مسير پيشرفت شغلي » ناميد. شيوه كارمنديابي، گزينش، گماردن افراد درسازمان، آموزش دادن، پرداخت پاداش وحقوق، ارتقاي مقام واخراج آنها ازسازمان، همگي برمسيرشغلي فرد اثر مي گذارند واز اين روموجب رضايت يا نارضايتي وي مي شوند14.

به واسطه تلفيق نيازها واحتياجات افراد وسازمان، هردوطرف سودخواهند برد. « براي كاركنان آشكارترين مزايا، رضايت، رشدمهارتهاي‌فردي وكيفيت زندگي كاري مي‌باشند، براي سازمان‌افزايش بازدهي، خلاقيت و اثربخشي بلندمدت ممكن است به وقوع بپيوندد، چرا كه سازمان كادري ازكاركنان كاملاً وفادار ومتعهد دارد كه براي كارهايشان بدقت آموزش ديده وپرورش داده شده اند15».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

پايان نامه مديريت:بشناسایی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

موضوع تحقيق

 

برنامـه ريزي دوران خدمتóمرحله دوم از فرآينـد برنـامه ريزي نيـروي انساني يعني مرحله پيش بيني براي تـأمين احتياجـات نيروي انساني سازمان مي‌باشد7. به زباني ديگر « درتأمين نيروي انساني ازطريق كاركنان موجود درسازمان وارتقا وجابجايي آنها درمشاغل مختلف موضوع برنامه ريزي مسير پيشرفت شغلي يا دوران خدمت مطرح مي گردد »8.

دربرنامه ريزي دوران خدمت براي يافتن پستهاي خالي درآينده وچگونگي آماده ساختن جانشين براي آنها بايد شناخت كاملي ازسازمان، هدفها ومأموريتها، ساختار وتشكيلات، نيروي انساني وساير منابع انساني وامكانات آن به عمل آيد. با اتكاء به اين اطلاعات مي توان وضع آينده را ازنظر پرسنلي پيش‌بيني كرده وبرآورد نمود كه چه تعداد مشاغل درآينده ايجاد مي شود وچه افرادي از دروه سازمان مي توانند با ديدن دوره، كسب تجربه يا راههاي ديگر اين پستها را اشغال نمايند9.

موضوع اين پايان نامه بررسي رضايت مندي كارشناسان بخش شغلي سي هزار شركت توانير ازمسير پيشرفت‌شغلي مي‌باشد. دراين پژوهش سعي مي‌شود كه‌مشكلات موجود در راه انجام واجراي برنامه‌ريزي دوران خدمت را در رابطه با ميزان رضايت ازكار مورد بررسي وتجزيه وتحليل قرار داد.

 

2-1- اهميت تحقيق

امروزه سازمانهاي دولتي وبازرگاني درمحيطي به فعاليت مشغول هستند كه دائماً درحال تغيير ودگرگوني مي‌باشد، لذا سازماني مي تواند به حيات خود تداوم بخشيده وتوسعه يابد كه درشرايط عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي قادر باشد براي سازگاري وتطبيق خود باشرايط متحول محيط برنامه ريزي نمايد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

دانلود پايان نامه بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

چكيده :

موضـوع اين پـايـان نامه بررسي رضايت مندي كارشناسان بخش شغلي سي هزار شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي وارائه راهكارهايي جهت بهبود آن مي باشد. برنامه ريزي دوران خدمت كه زيرمجموعه‌اي از برنامه ريزي منابع انساني مي باشد، آثار ونتايج خوبي براي فرد وسازمان به همراه دارد.

زيرا فرد وسازمان در فرآيندي كه براي انجام اين نوع برنامه ريزي طي مي شود از لحاظ اهداف شغلي كوتاه مدت وبلند مدت آينده هماهنگ مي شوند و درانجام اقداماتي كه نتيجه آن كسب شرايط احراز لازم براي انتصاب در هر هدف شغلي مي باشد به توافق مي رسند.

بنـابراين انگيـزه و اميـد كاركنان افزايش يافته ومديريت سازمان براي پركردن پستهاي خالي موردنياز با مشكلات كمتري روبرو مي شود. دراين پايان نامه ابتدا اصول ومباني نظري برنامه ريزي دوران خدمت تبيين وسپس سعي مي شود به روش علمي مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت كارشناسان بخش شغلي 30000 درشركت توانير مورد شناسايي وبررسي قرار گيرد تا با رفع آن مشكلات، زمينه لازم براي اجراي اين برنامه ريزي در شركت مذكور آماده گردد.

تحقيق با اهداف وفرضيه هاي زير آغاز مي شود :

اهداف :

1- آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درشركت توانير.

2- تجزيه وتحليل مشكلات برنامه‌ريزي دوران خدمت و رابطه آن با ميزان رضايت ازكار درشركت توانير.

3- ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن.

فرضيه هاي تحقيق :

1- مشاركت نداشتن كارشناسان درفرآيند برنامه ريزي دوران خدمت موجب عدم رضايت ازكار مي گردد.

2- نداشتن فرصتهاي مساوي براي همه كارشناسان واجد شرايط جهت تصدي پستهاي بلاتصدي موجب عدم رضايت از كار مي گردد.

3- عدم تهيه برنامه هاي آموزشي متناسب با الگوهاي دوران خدمت. ايده آل كارشناسان توسط شركت، موجب عدم رضايت ازكار مي شود.

4- عدم انطبـاق بيـن الگوهـاي دوران خدمت ايده‌آل كارشناسان وفرهنگ دوران خدمت شركت موجب عدم رضايت ازكار مي شود.

نتايج تحقيق :

تحقيق مزبـور عوامل مؤثـر بر رضايت مندي كارشناسان توانير مانند ميزان مشاركت، فرصتهاي مساوي براي تصدي پستهاي خالي، برنـامه هـاي آموزشي مناسب با الگوي خدمتي وتطابق بين الگوي خدمتي ايده‌آل كارشناسان وفرهنگ دوران خدمت شـركت را درفرآينـد برنامه ريزي دوران خدمت مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي مناسب را ارائه مي نمايد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

پايان نامه ارشد :بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • پيش بيني روشهاي تأمين احتياجات

بعد ازبرآورد منابع انساني موردنياز بايد به پيش بيني وبرنامه ريزي براي تأمين احتياجات سازمان پرداخت. براي تأمين منابع انساني موردنياز مي توان به كارمنديابي در داخل يا خارج سازمان اقدام نمود. درتأمين احتياجات نيروي انساني ازطريق پرسنل موجود وبرنامه‌ريزي براي جابه‌جايي منظم ومؤثركاركنان، موضوع برنامه‌ريزي دوران خدمت يا برنامه ريزي مسير پيشرفت شغلي مطرح مي‌گردد. بدين معني كه « چگونه كاركنان واجد شرايط درسازمان راشناخته، آموزش داده وآماده ساخت تا بتوانند نيازهاي سازمان را تأمين نمايند وپستهاي خالي را پركنند » طي برنامه آموزش وتوسعه كوشش مي شود تا براي شركت كنندگان آگاهي علمي وتجربه عملي در زمينه هاي موردنظر ايجاد شود، بينش وتفكر آنان نسبت به شغل وسازمان وسعت يابد، واعتماد به نفس وحس مسئوليت پذيري درآنان تقويت گردد تا نهايتاً براي تصدي مشاغل بالاتر از درون سازمان، ضمن رفع نيازهاي پرسنلي دركاركنان اين احساس را بوجود مي آورد كه براي آنان آينده بهتري ازنظر شغلي وجود دارد ونتيجتاً انگيزه بيشتري را نسبت به كار ايجاد مي كند6.

دراين پـايـان نامه تلاش مي شود كه مشكلات برنامه ريزي مسير پيشرفت شغلي در رابطه با ميـزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مورد بررسي قرارگيرد. براي بررسي علمي مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت از روش علمي تحقيق پيروي شده است. بدين ترتيب فصل اول پايان نامه به ارائه طرح تحقيق اختصاص يافته است. دراين فصل تعريف موضوع تحقيق، اهميت تحقيق، علت انتخاب موضوع، انگيزه وهدف تحقيق، مسأله تحقيق، مروري مختصر برمطالعات گذشته، فرضيه ها، قلمرو زماني ومكاني، روش تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات، محدوديتها ومشكلات تحقيق وتعريف واژه ها واصطلاحات ارائه گرديده است. درفصل دوم به بررسي فرضيه ها ازديدگاه تئوري پرداخته شده است.

درفصل مزبوركلياتي درمورد مسيرپيشرفت شغلي (برنامه ريزي دوران خدمت) و برنامه‌ريزي دوران خدمت از ديدگاه سازماني وفردي وهمچنين رابطه برنامه ريزي دوران خدمت وميزان رضايت ازكار مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

در ادامه درفصل سوم روش تحقيق يا به عبارتي به بيان شيوه انجام بررسي وتحقيق پرداخته شده است و درفصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها و ارتباط آنان با فرضيه هـا مـورد بـررسي قرار مي‌گيرد و درفصل پنجم به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها پرداخته مي شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

سنجش رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 هدفهاي مشترك سازماني:

 • اين روابط متقابل‌همچنين نيل به هدفهاي‌مشترك‌سازماني را كه ممكن است باهدفهاي شخصي كاركنان‌متفاوت باشد، ميسرمي‌كند. به عبارت ديگراعضاي سازمانها براي دست‌يافتن به هدفهاي فردي، حصول هدفهاي مشترك سازماني را دنبال مي‌كنند.

بادقيق‌شدن درتعريف اخير ملاحظه مي‌شود كه روي موضوع « روابط متقابل » بين افراد تأكيدخاص شده است، به اين معني كه سازمان‌چيزي جز روابط متقابل بين افراد نيست وساختارسازماني اين روابط متقابل را كه شامل تعيين نقشها، روابط بين افراد، فعاليتها، سلسله مراتب هدفها وساير ويژگيهاي سازمان است منعكس مي نمايد.

در واقع بقاء عملكرد وتوسعه هرسازمان به وجود وكاربرد نيروهاي انساني كاردان وكارآمدش بستگي دارد، لذا يكي از تكاليف اوليـه هرسازمـان جذب، نگهداري، بهسازي وكاربرد بهترين افراد ممكن براي انجام مشاغل گونـاگون درسطوح مختلف سازمـاني مي بـاشد. انجام اين تكليف برعهده مديريت منـابع انساني سازمان مي باشد.

جديدترين نظريه دربـاره اداره انسـاني در دهـه 1980 تحت عنـوان مديريت منابع انساني واداره كاركنان مطرح‌شده است. براساس اين ديدگاه مديريت منابع انساني واداره كاركنان عبارت است ازشناسايي اهميت نيروي كار سـازمـان به عنـوان يك عنصر حياتي دركسب اهداف سازماني واستفاده چندگانه درفعاليتها و كاركردهاي منابع انساني به گونه اي كه به طور مؤثر ومنصفانه اي منافع فردي كاركنان، سازمان وجامعه را تضمين نمايد3.

باتوجه به تعريف فوق مي توان سه هدف زير را مبناي كار سيستم مديريت منابع انساني قرارداد4.

 • تأمين نيروي انساني لازم باحداقل هزينه.
 • تأمين هدفهاي كاركنان ورفع احتياجات مادي ومعنوي وجلب رضايت آنها.
 • تأمين هدفهاي اجتماعي باتوجه به مسائل و رويدادهاي محيط اجتماعي سازمان وپاسخ گويي به موقع به اين مشكلات ومسائل مربوط به آن.

به منظور رسيدن به هدفهاي فوق‌الذكر وظايف خاصي بايـد انجـام گيـرد. مجموعه وظايفي راكه بايد در سيستم مديريت‌نيروي انساني هرسازمان به مرحله عمل درآيندمي‌توان به دودسته‌كلي تحت‌عنوان وظايف مديريت (طرح ريزي، سازماندهي، هدايت، برقراري ارتباط ، كنترل وارزيابي عملكرد) و وظايف اجرايي (عمليات استخدامي، آموزش وبهسازي، نگهداري نيروي انساني وكاربرد) تقسيم نمود5.

مهمترين وظيفه مدير پرسنل، طرح ريزي وبرنامه ريزي نيروي انساني است.

برنامه ريزي نيروي انساني در دومرحله صورت مي گيرد :

 • برآورد وتعيين احتياجات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

تاثیر رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمـه

دانشمندان‌مديريت درباره سازمان تعاريف متعددي اما بامفهومي تقريباً شبيه به هم ارائه كرده‌اند. همين كه چند نفر براي دست يافتن به هدفي مشترك باهم كاري را انجام دهند، شكلي ازسازمان به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر دراين نوع كارهاي گروهي وظايف بايد بين افراد تقسيم شود وكارشان هماهنگ گردد وبين آنان ارتباط منطقي برقرارشود. درغيراينصورت دوباره كاري وتعقيب هدفهاي انفرادي رسيدن به هدفهاي مشترك را دشوار مي‌كند. تقسيم كار، هماهنگ‌نمودن مساعي افراد واستقرار ارتباطات مناسب درجهت نيل به هدفها، مهمترين فرآيند سازمان راتشكيل مي دهد وبه محض پديدآمدن فرآيند مزبور مي‌توان ادعا كرد كه تشكيلات به وجود آمده است. بنابراين وقتي ازسازمان صحبت مي شود، منظور هم فرآيند سازمان است وهم ساختار آن. به عبارت ديگر هرسازمان فرآيند وساختار مشخصي دارد.

اشاره به همه تعاريف سازمان ازحوصله اين بحث خارج است ولذا فقط به ذكر چند نمونه از اين تعاريف اكتفا مي شود :

سازمان عبارت است از دستـه بنـدي وگروه بنـدي افراد درقالبهاي نظام يافتـه به گونـه اي كه مساعي هماهنگ شده آنها دريك محيط متغير به صورت وسيله اي براي نيل به هدفهاي سازماني درآيد1.

برمبناي تعريف ديگر، سازمان عبارت است ازفرآيندي نظام يافته از روابط متقابل افراد براي دست يافتن به هدفهاي معين2.

مي بينيم كه تعريف اخير از 5 عنصر تشكيل شده است :

 • سازمان هميشه از افراد تشكيل مي شود.
 • اين افراد به طريقي با يكديگر ارتباط دارند. به عبارت ديگر بين آنها روابط متقابل برقرار است.
 • اين روابط متقابل را مي توان نظام بخشيد.
 • كليه‌افراد درسازمان داراي‌هدفهاي‌مشخص هستندوبعضي ازاين هدفها درعملكردآنها اثرمي‌گذارد. هرفرد انتظار دارد كه ازطريق همكاري درسازمان به هدفهاي شخصي خود نيز نائل شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

تعیین رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پيشگفتـار

استخدام به شيوه سنتي كمتر به پيشرفت كاركنان كمك مي‌كند ويا كمتر وضعيت خدمتي آنها را بهبود مي‌بخشد. دراين ارتباط تحولات مستمر محيط داخلي وخارجي سازمانها نيز، انجام تحقيقات علمي براي بقاء عملكردوتوسعه هرسازمان را اجتناب ناپذيركرده است. امروزه براي اداره سازمانها، استفاده از روشهاي قديمي وسنتي كاربرد چنداني ندارد. مديران امروز براي اعمال مديريت موفق ومؤثر نيازمند به داشتن آگاهي درمورد تازه‌ترين يافته‌هاي دانش مديريت مي‌باشند. انجام يك تحقيق درجوامع مختلف باتوجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي واقتصادي حاكم برهرجامعه ممكن است نتايج مختلفي را پديد آورد. بنابراين پس ازآگاهي يافتن درمورد تحقيقات بعمل آمده درجوامع ديگر بايد درمورد آن باتوجه به وضعيت جامعه خود به تحقيق پرداخت وپس از تطبيق آن با ويژگيهاي جامعه خود، آن را درعمل به كـار گرفت. تحقيق حاضر تلاشي است جهت بررسي رضايت مندي كارشناسان بخش شغلي سي هزار شركت توانير ازمسير پيشرفت شغلي كه دراين تحقيـق سعي شـده است كه مشكلات و مـوانع اين نوع برنـامه ريزي به طريقه علمي مورد شنـاسـايي وبررسي قرار گيرد و راهكارهاي مناسبي جهت بهبـود اين رونـد ارائـه گـردد به گونـه اي كه تأمين نيروي انساني اين بخش به صـورت علمي‌تري درآيد وهم نيازهاي افراد وهم احتياجات سازمان برآورده گردد.

انجام اين تحقيق بدون راهنمايي ارزنده اساتيد محترم راهنما ومشاور ممكن نبود، بنابراين به سهم خود از زحمـات اساتيـد عالي قـدر جنـاب آقايـان دكترمحمديمني دوزي سرخـابي، دكتر حسنقلي پور وهمچنين دكتر سيدرضا سيدجوادين صميمانه تقدير وتشكر مي نمايم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل سوم : بررسي وتجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده درمورد فرضيه ها            112-95

1-3- نوع و روش تحقيق                                96

2-3- جامعه آماري                                    96

3-3- محاسبه حجم نمونه                               97

4-3- روش نمونه گيري                                 98

5-3- روشها وفنون جمع آوري اطلاعات                        99

6-3- بررسي روايي وپايايي داده ها                        100

7-3- نحوه آزمون فرضيه ها                            101

8-3- آزمون استقلال متغيرهاي مستقل و وابسته                       104

9-3- آزمون فرض                                  106

10-3- جمع بندي فصل سوم                               111

11-3- يادداشتهاي فصل سوم                             112

فصل چهارم : تحليل وبررسي وابستگي متغيرهاي مستقل و وابسته رساله             132-113

1-4- توصيف آماري داده هاي جمعيت شناختي                      114

2-4- ارتباطبين متغيرهاي عدم مشاركت و رضايت ازكار                124

3-4- ارتباط بين عدم فرصتهاي مساوي و رضايت ازكار                 124

4-4- ارتباط بين ميزان استفاده از دانش ومهارتها و رضايت ازكار                125

5-4- ارتباط بين الگوهاي دوران خدمت ايده آل و رضايت ازكار             125

6-4- آزمون فرضيات رساله                             126

 

 

7-4- تحليل رضايت                                130

8-4- همبستگي متقابل بين متغيرهاي فرضيات رضايت                   132

9-4- تجزيه وتحليل فصول قبل                              132

فصل پنجم : نتيجه گيري، ارائه راه حلها وپيشنهادات                         142-135

1-5- نتيجه گيري                                     136

2-5- ارائه راه حلها وپيشنهادات محقق                         138

3-5- ساير پيشنهادات                                 140

4-5- يادداشتهاي فصل پنجم                            142

پيوست                                           143

ضمائم                                           153

ضميمه شماره 1 ـ نمودار سازماني شركت توانير از سال 61 تا 81                 159- 154

ضميمه شماره 2 ـ پرسشنامه تحقيق                           166-160

كتاب نامه                                       167

الف ـ منابع ومأخذ فارسي                                 168

ب ـ منابع ومأخذ خارجي                                   170

فهرست شكلهـا

شماره وعنـوان شكلها                                             صفحـه

6-2- الگوهاي مسيرشغلي                               45

7-2- مراحل زندگي و دوران خدمت                           51

9-2- فرآيند برنامه ريزي وبهسازي دوران خدمت ـ مدل « اپلين وگرستر»         58

10-2- فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت ـ مدل « ثيروف ورينالد »                 59

11-2- فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت ـ مدل « مك ماهن وايگر»                61

12-2- فرآيند مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ـ مدل « روئول وكازانس»    63

13-2- رابطه برنامه ريزي فردي وسازماني دوران خدمت                     67

17-2- مدل « لاولر وپورتر» در زمينه رابطه عملكرد با رضايت              73

18-2- رابطه رضايت باترك خدمت وغيبت                           74

19-2- مدل سلسله مراتب نيازهاي « مازلو »                      77

20-2- مدل عوامل انگيزش و ابقاء « هرزبرگ»                     80

 

فهرست نمودارها

شماره و عنـوان نمودارها                                                صفحـه

1-4- نمودار توزيع سابقه خدمت پاسخگويان به تفكيك جنسيت               116

2-4- نمودار توزيع ميزان تحصيلات پاسخگويان                    117

3-4- نمودار توزيع رشته شغلي پاسخگويان به تفكيك جنسيت برحسب تعداد           118

4-4- نمودار سني پاسخگويان به تفكيك جنسيت                    122

5-4- نمودار تعداد پاسخگويان به تفكيك حوزه هاي فعاليت                123

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنـوان                                                         صفحـه

پيشگفتار                                        ك

مقدمه                                           4-1

چكيده                                           5

فصل اول : طرح تحقيق                                     24-7

1-1- موضوع تحقيق                                    7

2-1- اهميت تحقيق                                7

3-1- علت انتخاب موضوع                               12

4-1- انگيزه وهدف تحقيق                              12

5-1- مسأله تحقيق وتحليل آن                              13

6-1- مروري مختصر بر مطالعات گذشته                           15

7-1- ذكر فرضيه ها وانتخاب فرضيه اهم                         16

8-1- قلمرو زماني ومكاني تحقيق                               18

9-1- روش تحقيق                                  18

10-1- روش جمع آوري اطلاعات                                19

11-1- محدوديتها ومشكلات محقق                          20

12-1- تعريف واژه ها واصطلاحات                         21

13-1- يادداشتهاي فصل اول                                 24

 

 

 

 

فصل دوم : كلياتي درمورد برنامه ريزي دوران خدمت                            89-26

1-2- تعريف برنامه ريزي دوران خدمت                           28

1-1-2- كار راهه يا دوران خدمت                                28

2-1-2- توسعه مسير شغلي                               28

3-1-2- برنامه ريزي دوران خدمت                            29

2-2- عوامل اثرگذار برفرآيند برنامه ريزي دوران خدمت                  30

1-2-2- خصوصيات محيطي                             30

2-2-2- خصوصيات سازماني                               31

3-2-2- خصوصيات نيروي كار                             32

3-2- اهداف برنامه ريزي دوران خدمت                           33

4-2- فوايد برنامه ريزي دوران خدمت                           34

5-2- مسئوليت برنامه ريزي دوران خدمت                         34

1-5-2- نقش مديران دربرنامه ريزي دوران خدمت                       36

2-5-2- نقش فعاليتهاي اداره اموركاركنان در برنامه ريزي دوران خدمت            36

6-2- ابعاد دروني وبروني دوران خدمت                          37

برنامه ريزي دوران خدمت از ديدگاه فردي وسازماني                      40

7-2- عوامل اثرگذار برانتخاب وبرنامه ريزي فردي دوران خدمت             40

1-7-2- عوامل محيطي                                   41

2-7-2- توانائيها واستعدادها                              41

3-7-2- نيازهاي شخصي                                  42

 

 

 

8-2- علقه هاي خدمتي                                 42

1-8-2- علقه خدمتي فني ـ تخصصي                            42

2-8-2- علقه خدمتي مديرانه                                43

3-8-2- علقه خدمتي خلاقيت                              43

4-8-2- علقه هاي خدمتي استقلال وعدم وابستگي                        43

5-8-2- علقه خدمتي امنيت                              44

9-2- الگوهاي گزينه اي دوران خدمت                       44

1-9-2- الگوهاي ششگانه دوران خدمت                         44

2-9-2- اصل مبتني برخطي بودن مسيرشغلي                     46

3-9-2- اصل مبتني بر مسيرشغلي جهشي                            46

4-9-2- اصل مبتني بر مسيرشغلي ناپايدار                            46

5-9-2- اصل فلاتي يامسطح                               47

6-9-2- اصل تنزل مقام                                 47

7-9-2- روابط بين الگوها و ارزشهاي خدمتي                      47

10-2- مراحل زندگي ومراحل دوران خدمت                      48

1-10-2- مرحله اكتشاف وبررسي                          49

2-10-2- مرحله ايجاد                                  49

3-10-2- مرحله نگهداري                                50

4-10-2- مرحله ركود                                   50

11-2- مدل روابط ونقشهاي چهارگانه دوران خدمت                      52

12-2- فرهنگهاي گزينه اي دوران خدمت                           52

 

 

1-12-2- فرهنگ دوران خدمت صعودي                           53

2-12-2- فرهنگ دوران خدمت ثابت                            53

3-12-2- فرهنگ دوران خدمت چرخشي                           53

4-12-2- فرهنگ دوران خدمت ناپايدار                            55

5-12-2- فرهنگ دوران خدمت بدون دورنمايي براي ترفيع                    55

13-2- مدلهاي مختلف برنامه ريزي سازماني دوران خدمت                    56

1-13-2- مدل ارائه شده توسط « اپلين وگرستر »                      56

2-13-2- مدل ارائه شده توسط ثيروف ورينالد                     59

3-13-2- مدل « مك ماهن وايگر »                            60

14-2- مراحل لازم براي برنامه ريزي دوران خدمت  درسازمان                62

1-14-2- شناخت وبررسي محيط داخلي وخارجي سازمان                    62

2-14-2- تعيين مسيرهاي دوران خدمت                         63

3-14-2- پيش بيني احتياجات نيروي انساني                       64

15-2- كنترل و ارزيابي برنامه                             65

16-2- رابطه برنامه ريزي فردي وسازماني دوران خدمت                 66

17-2- رابطه برنامه ريزي دوران خدمت و رضايت ازكار                 68

18-2- تئوري پيشرفته ونيازهاي انسان                           69

19-2- رضايت ازكار چيست وچطور مورد سنجش قرار مي‌گيرد               70

20-2- متغيرهاي مرتبط با رضايت ازكار                          71

1-20-2- سن                                       71

2-20-2- ميزان تخصصي وحرفه                                72

 

 

3-20-2- اندازه سازماني                                   72

21-2- نتايج رضايت ونارضايتي ازكار                            73

1-21-2- رضايت از كار وبازدهي                             73

2-21-2- رضايت وترك خدمت                              74

3-21-2- رضايت وغيبت                                  74

4-21-2- رضايت و رفتار مبتني بر تشريك مساعي                       75

5-21-2- رضايت وفشارهاي شغلي                          75

6-21-2- رضايت وامنيت                                 76

7-21-2- رضايت وكيفيت زندگي كاري                          76

8-21-2- رضايت از كار و رضايت از زندگي                        76

22-2- علل رضايت ونارضايتي ازكار                          77

1-22-2- نظريه سلسله مراتب نيازها                         77

2-22-2- تئوري دو عاملي هرزبرگ                            79

3-22-2- تقسيم بندي علل رضايت ونارضايتي ازكار برحسب عوامل دروني وبروني        80

23-2- رابطه برنامه ريزي دوران خدمت با رضايت ازكار                    84

24-2- سيستم دوران خدمت درشركت توانير                     85

1-24-2- ورود به خدمت                                 85

2-24-2- چگونگي جابجايي كارشناسان درطول دوران خدمت                86

3-24-2- انتقال ومأموريت كارشناسان                            86

4-24-2- پايان خدمت                                   87

 

 

 

25-2- جمع بندي فصل دوم                               88

26-2- يادداشتهاي فصل دوم                             89

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگيزه وهدف تحقيق

انگيزه محقق اين‌است كه با انجام‌وظيفه خودبراي نگارش پايان‌نامه فوق ليسانس در رشته‌مديريت توسعه منـابع انسـاني، با راهنمايي اسـاتيـد محترم دانشگـاه در راه پيشرفت فنون مديريت منابع انساني دركشور قدمي برداشته باشد. با انجام اين تحقيق تئوريهاي موجود در زمينه مسيرپيشرفت شغلي دربرابر واقعيتهاي فردي وسازماني كشورمان مورد آزمايش قرار مي گيرد.

هدف اين تحقيق شناخت وبررسي مشكلات مسير پيشرفت شغلي كارشناسان بخش شغلي 30000 و رابطه آن با ميزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مي باشد. به اين ترتيب دراين پژوهش سعي مي‌شود كه اهداف زير تحقق يابند :

 • آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درتوانير
 • بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت و رابطه آن باميزان رضايت ازكار درشركت توانير
 • ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی