بررسی سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهاردت، کارپنتر و شری(Gebhardt & Carpenter & Sherry)

براساس مطالعات قوم شناختی انجام گرفته درهفت شرکت ،گهباردت وهمکاران 2006مدلی چهارمرحله ای برای فرآیند ایجاد بازارگرایی را تدوین نمودندکه مراحل آن مشتمل بر1-پایه ریزی وراه اندازی 2-نوسازی و نوبنیادی 3- نهادینه کردن 4- حفظ وپشتیبانی است .هرمرحله مشتمل برگام ها یا فعالیت های متعددی است .مرحله ی پایه ریزی وراه اندازی ،هنگامی انجام می گیرد که ذی نفعان قدرتمندوصاحب نفوذ،تهدیدی را تشخیص و شناسایی نمایند، آنگاه آنها ائتلافی را برای طراحی وپیاده سازی تلاش های تغییرتشکیل می‌دهند. نوسازی ونوبنیادی متشکل از5گام زیراست :1- مشخص کردن حدود وصغور مسئله وعلامتگذاری 2-توسعه وتدوین ارزش ها وهنجارها 3- اتصال وتماس مجددبابازار4-اخراج معاندین وناراضیان واستخدام معتقدان و مشتاقان 5-استراتژی جمعی ومشارکتی مرحله ی نهادینه کردن ،درمورد فعالیت های رسمی‌سازی ساختارها وفرآیند های سازمانی ،همسو کردن پاداش ها،تلقین فکری فرهنگی ازطریق آموزش سخن می گوید: درنهایت ،درمرحله ی حفظ وبقاء بدنبال تقویت ومستحکم سازی فرهنگ بازارگرا بااستفاده ازسه فرآیند زیر می باشد :

 1. غربال گری فرهنگی اعضاءوکارکنان جدید سازمان ،
 2. مراسم ومناسک حفظ فرهنگ،
 3. ارتباط وتماس پیوسته ی روبه جلو بابازارجهت بروزآوری الگوها ومدل های بازاروتنفیذ وقانونی کردن الگوهای فرآیندی بازارگریی براساس نظر نویسندگان ،سازمان هایی که بازارگرا یی راتوسعه وایجاد می‌کند، شش ارزش فرهنگی زیررا می پذیرند:1-اعتماد2-گشودگی 3-پایبندی به قول وقرار4- احترام 5-همکاری 6- دیدن بازاربعنوان شرط بقاءودلیل وجودی 6سازمان. این ارزش ها مبنای رفتارهای بازارگرامی باشند،(Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1281).

رویکرد ترکیبی وان راجواستوئل هورست[1]:

با توجه به بررسی های انجام شده توسط این نویسندگان ،ادبیات بازارگرایی معاصر غنی ودرعین حال تکه تکه می باشد. ازدیدگاهی مدیریتی ،پیشنهادهای متعددی که این ادبیات به شاغلین دراین حوزه به جهت پیاده‌سازی بازارگرایی ارائه می دهند ،توامان دارای قوت ها وضعف هایی می باشد .مدیرانی که به این ادبیات مراجعه می کنند تابازارگرایی شرکت شان رابهبود بخشند ،احتمالاازوجود تجویزهای چند گانه ومتفاوت دست پاچه وگیج می شوند.

یک راه برای کمک به مدیران جهت پیدا کردن راهشان دراین ادبیات تحقیق واگرا ،انفکاک وتمییز بین واژه‌های «کجا»و«چه »و«چگونه »مربوط به پیاده سازی بازارگرایی می باشد، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1281). توصیه های مدیریتی که مربوط به این است که درکجا باید اقدامات اصلاحی انجام گیرد ،نیازمند تفسیرادبیات به صورتی است تا نشان دهد که چگونه ابعاد مختلف بازارگرایی به یکدیگر مرتبط می شوند تاعملکرد یک شرکت راتعیین نمایند توصیه های مدیریتی درباره این که چه کاری باید انجام گیرد ، نیازمند تفسیر ادبیات به این صورت است که چه فاکتورهایی عوامل توانمند سازبازارگرایی می باشند .دراینجا سوال این است که چه چیزهایی می توانند به عنوان اهرمی برای بهبود بازارگرایی عمل کنند؟ توصیه های مدیریتی دربارهی این که چگونه برای پیاده سازی بازارگرایی باید اقدام کرد ،نیازمند تفسیر ادبیات درراستای بحث درمورد استراتژی های اقدامات واصلاحات می باشد .دراینجا پرسش این است که «فرآیند پیاده سازی بازارگرایی چگونه باید مدیریت شود؟»(Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1282).

[1]  (Vann Raaij& Stoelhorst)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

پايان نامه با موضوع نقش سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

دانلود پايان نامه بررسی سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ادوینسومن و مالون

“لیف ادرینسون” یکی از شناخته شده ترین محققین دنیا درزمینه سرمایه های فکری است . او به عنوان اولین مدیر سرمایه های فکری در شرکت اسکاندایا – یک شرکت بین المللی بیمه درکشور سوئد –فعالیت داشته است . شرکت اسکاندیا موفق شده که یک نوع طبقه بندی بومی شده ازسرمایه فکری را ارائه نماید. ادوینسون اساسا سرمایه های فکری را بعنوان ارزش های نامشهودی تلقی می کند که می تواند منشا شکاف و اختلاف میان ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد . برهمین اساس معادله زیر را برای تعیین ارزش بازاری شرکت پیشنهاد نموده است :

سرمایه های فکری + ارزش دفتری = ارزش بازاری

وقتی شرکت اسکاندیا درسال 1992 شروع به صورت برداری و ارزش گذاری برروی ارزش نامشهود سرمایه‌های فکری خود کرد ، فهرستی شامل50 مورد با ارزش همانند نشان تجاری ،امتیازات انحصاری ،پایگاه داده مشتریان ،سیستم های فناوری اطلاعات ،افراد وپرسنل کلیدی وتاثیر گذار ،تدوین وگرد آوری نمود .ازآنجایی که فهرست مذکور،بسیار طولانی ومدیریت برآن سخت ودشوار بوده ،اجزا وموارد آن دردو گروه ابعاد انسانی وابعاد سازمانی تقسیم گردید .بدین ترتیب تعریف ساده تری ازسرمایه های فکری حاصل شده است :

سرمایه های ساختاری + سرمایه های انسانی = سرمایه های فکری

مطابق نظر ادوینسون ، مواردی که پس از رفتن کارکنان به خانه ، درسازمان باقی می مانند سرمایه های ساختاری سازمان را تشکیل می دهند، او بر این واقعیت تاکید دارد که سرمایه های انسانی سازمان را نمی توان تحت مالکیت سازمان درآورد ، بلکه آنهارا تنها می توان استخدام یا اجاره نمود .برعکس آن ،سرمایه های ساختاری رامی توان تحت تملک درآورد و دادوستد نمود.

بر همین اساس سلسله مراتبی را برای سازمان های فکری ارائه نمود. وی به همراه محققی به نام مالون ،IC را به عنوان دارایی هایی مثل دانش ، تجارب کاربردی ، تکنولوژی سازمانی، ارتباطات مشتری و مهارت های حرفه ای دانسته اند که باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازارمی‌شود. آنها در طرح ارزش اسکاندیا ارزش بازلری یک شرکت را ترکیبی ازارزش مالی آن (شامل دارایی های مشهود) و ارزش سرمایه های فکری دانسته اند. بعدها آنها مدل اسکاندیا را به عنوان یک شیوه ساختاری یا [1]SC ، این دو محقق سرمایه های ساختاری در سازمان را عامل پشتیبانی از سرمایه های انسانی معرفی کرد.  SC خود به سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری تقسیم شده و سرمایه سازمانی (شامل سیستم ها ، ابزارها و فلسفه عملیاتی است که جریان یافتن دانش دردرون سازمان راسرعت می بخشد) به سرمایه نوآوری وسرمایه فرآیندی تقسیم می شود . این دو محقق اجزاء متشکله سرمایه‌های فکری را اینگونه تعریف کرده اند:

سرمایه انسانی : به میزان ارزش ،مهارت ها و تجاربی که افراد  در سازمان ها دارا می باشند اطلاق می گردد.

سرمایه ساختاری : شامل فرهنگ ،توانمندی ها ،سخت افزارها ونرم افزار های حامی [2]HC می باشد .

سرمایه مشتری :درارزش ارتباطات سازمان بامشتریانشان نمایانگر می شود .

سرمایه سازمانی :شامل فلسفه سازمانی وسیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ وتوانمندیهای سازمانی است .

سرمایه نوآوری : شامل دارایی های معنوی است که توسط قوانین حمایت ازحقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت ،نام تجاری ودارایی های نامشهود مورد پشتیبانی قرار می گیرد

[1] Structural Capital

[2] Human Capital

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

تعیین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

توانمند سازهای پیاده سازی

منبع : اقتباس (van Raaij  & stoelhorst , 2008)

 

مدل 5-2- تجسم این دوگانه گی بین طراحی و توسعه می باشد .دراین تصیر، مروری را که پیش ازاین برمسئله ی پیاده سازی انجام داده بودیم ،را درمنطقی غیررسمی در مدل 4-2- پیشنهاد شده ، یکپارچه کرده وبه مانشان می دهد که چگونه می توان عناصر توانمند سازکه درادبیات مورد برسی قرارگرفته بود را با دیگر ابعاد بازارگرا بودن مرتبط ساخت. در بالای 5-2- توانمند سازهای سیستمی طراحی بازارگرایی نمایش داده می شود که مشتمل برساختارسازمانی ،طراحی فرآیند های کسب وکاروتکنولوژی ارتباطات واطلاعات و سیستمهای پاداش می شود . در پایین مدل  5-2 توانمند سازهای فرهنگی و رفتاری توسعه و بهبود بازارگرایی قراردارد که مشتمل بر رهبری ، ارزش ها وهنجارهای رفتاری ومدیریت شایستگی و صلاحیت می شود.

هنگامی که اینها به تنهایی یا به همراه دیگرتوانمند سازها درسازمان وجود نداشته باشند ، نبود آنها تبدیل به موانعی برای پیاده سازی بازارگرایی می شود. یک برنامه ی تشخیصی دقیق به همراه پرسش هایی که دربالا مطرح شد، می تواند به دقت به منشاء مشکلاتی[1] که یک شرکت برای تولید ،اشاعه واستفاده ازاطلاعات بازار برای خلق ارزش مشتری دارد، اشاره نماید. بسته به اینکه این مشکلات در کجا قراردارند، استراتژی طراحی، یا بهبود و توسعه و یا یک استراتژی ترکیب اقدامات واصلاحات مدیریتی مناسب خواهد بود. هدف استدلال مدل 4-2- و مدل 5-2- برقراری تعادل و هماهنگی و سازگاری بین ادبیاتی که از رابطه ی بین تآمل در ارزش مشتری و بازارگرایی جانب داری می کند (Slater & Narver, 2000) (Woodruff, 1997) و ادبیاتی که از رابطه ی بین بازارگرایی و یادگیری پشتیبانی می کند (Baker & Sinkula, 1999) (Baker & Sinkula, 2002) (Sinkula, Baker, & Noordewir, 1997)(Slater & Narver, 1995)  می باشد. مدل 4-2- و مدل 5-2- روشن می سازد که بازارگرایی اساسا در رابطه با یادگیری این مطلب است که چگونه برای مشتری ارزش خلق نماییم . درعین حالیکه این موضوع اصولا وابسته به خلق ،اشاعه واستفاده از دانش بازار می باشد که نقطه ی تمرکز سنتی ادبیات معاصر بازارگرایی بوده است ، اما مدل 4-2- و مدل 5 -2- همچنین ایجاب می کند که یک توجه بسیار دقیق به این که کدام یک از فرآیند های پایه ای کسب وکار (من باب مثال ،توسعه ی محصول ، ارائه و تحویل خدماتی یا مدیریت روابط) برای تولید ارزش مشتری نیازمند بهبود می باشد ، داشته باشیم. برسی های ترکیبی پیشین ، تنها اشاره کرده اند که مدیران باید به هوشمندی بازار «پاسخگو» باشند و دست به «اقدامات هماهنگ» بزنند، بدون این که هیچگونه مسیر تدریجی دقیقتر را از هوشمندی بازار به سوی عملکرد برای آنها فراهم نماید، (Homburg & Plfesser, 2000) (Lafferty & Hult, 1999).  پیشنهاد ما این است که مدیران به برنامه های تغییری بیاندیشند که منجربه استفاده از هوشمندی بازار در جهت بهبود فرآیند کسب و کار شود و آن نیز به نوبه خود منجر به تولید ارزش برای مشتری گردد، (van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1286). همانطور که ملاحظه شد در این قسمت دو متغیر سرمایه فکری و بازارگرایی و روابط آنها بایک دیگر و با سایر متغیرها مورد برسی قرارگرفت. این تحقیق از آنجا در کشور تا کنون کسی و مطالعه ای به برسی روابط متقابل آنها با هم نپرداخته است. میزان همبستگی آنها را بایک دیگر مورد کنکاش قرارمی دهد.

[1] Sources of problems

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

پايان نامه ارشد:سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات مرتبط با سرمایه فکری

16-2- معرفی سرمایه فکری

مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده وتعریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرارگرفته است .بسیاری تمایل دارند ازاصطلاحاتی مانند دارایی ها،منابع یامحرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود ، برمبنای دانش یاغیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیر مالی1 که موجودیت عینی وفیزیکی ندارند، ارائه کرده اند، (Marr, 2008). استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ،اطلاعات ، دارایی های فکری ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکارگرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمتمی کارکنان ،دانش سازمانی وتواناییهای آن رابرای ایجاد ارزش افزوده در برمی گیرد وباعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی ومشبکی ،1385). بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع ،توانایی ها،رقابت) تعریف می کند که ازعملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند، (Bontis , 1998). ادوینسون ومالون ،سرمایه فکری رااطلاعات ودانش بکاربرده شده برای کارکردن ،جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند، (vasile , 2008). بنتیس و هالند ، درمقاله خود درسال 2002، سرمایه فکری رااین طور تعریف می کنند:سرمایه فکری ذخیره ای ازدانش راکه درنقطه هایی اززمان دریک سازمان وجود دارد،نشان می دهد. دراین تعریف ارتباط بین سرمایه فکری ویادگیری سازمانی مورد توجه قرارگرفته است. روس معتقد است سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان رابرای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی وفیزیکی ندارد ویک دارایی نامشهود است که ازطریق به کارگیری داراییها ی مرتبط بامنابع انسانی ،عملکرد سازمانی وروابط خارج ازسازمان به دست آمده است .همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش دردرون سازمان می شود واین ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی است ،قابلیت خرید وفروش ندارد، (rose and ( barrons , 2005 دریک نگاه می توان تعریف ارائه شده ازسرمایه فکری رادرجدول شماره 3-2 نشان داد.

جدول شماره 1 -2  تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

تاثیر سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد ترکیبی وان راجواستوئل هورست[1]:

با توجه به بررسی های انجام شده توسط این نویسندگان ،ادبیات بازارگرایی معاصر غنی ودرعین حال تکه تکه می باشد. ازدیدگاهی مدیریتی ،پیشنهادهای متعددی که این ادبیات به شاغلین دراین حوزه به جهت پیاده‌سازی بازارگرایی ارائه می دهند ،توامان دارای قوت ها وضعف هایی می باشد .مدیرانی که به این ادبیات مراجعه می کنند تابازارگرایی شرکت شان رابهبود بخشند ،احتمالاازوجود تجویزهای چند گانه ومتفاوت دست پاچه وگیج می شوند.

یک راه برای کمک به مدیران جهت پیدا کردن راهشان دراین ادبیات تحقیق واگرا ،انفکاک وتمییز بین واژه‌های «کجا»و«چه »و«چگونه »مربوط به پیاده سازی بازارگرایی می باشد، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1281). توصیه های مدیریتی که مربوط به این است که درکجا باید اقدامات اصلاحی انجام گیرد ،نیازمند تفسیرادبیات به صورتی است تا نشان دهد که چگونه ابعاد مختلف بازارگرایی به یکدیگر مرتبط می شوند تاعملکرد یک شرکت راتعیین نمایند توصیه های مدیریتی درباره این که چه کاری باید انجام گیرد ، نیازمند تفسیر ادبیات به این صورت است که چه فاکتورهایی عوامل توانمند سازبازارگرایی می باشند .دراینجا سوال این است که چه چیزهایی می توانند به عنوان اهرمی برای بهبود بازارگرایی عمل کنند؟ توصیه های مدیریتی دربارهی این که چگونه برای پیاده سازی بازارگرایی باید اقدام کرد ،نیازمند تفسیر ادبیات درراستای بحث درمورد استراتژی های اقدامات واصلاحات می باشد .دراینجا پرسش این است که «فرآیند پیاده سازی بازارگرایی چگونه باید مدیریت شود؟»(Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1282).

بالین حال برسی ها نشان داده است که یک مدیر ازصاحب نظرذان متفاوت ،انتظاردریافت پاسخ هایی بسیارمتفاوت به این پرسش هارا دارد.دیدگاه ها راجع به اینکه بازارگرایی چیست ،چگونه آنرا باید اندازه گیری کنیم وچگونه آنرا می توان پیاده سازی کرد ،از ابعاد بسیاری بایک دیگر متفاوت می باشند و تاکنون هیچ تلاش جهت داری برای یک پارچه نمودن این ابعاد ،برای استفاده مدیران انجام نگرفته است. هانت و لامب[2] (2000,p.28) با این توضیح که «پژوهش دراین حوزه ازکمبود یک تئوری زیربنایی که بتواند مکانیزمی‌توصیفی برای ارتباط مثبت بین {بازارگرایی} و عملکرد کسب وکارارائه کند،رنج می برد»، نیاز به داشتن یک رویکرد یکپارچه را مشخص نمود. بواسطه ی کارهای انجام شده اخیردر حوزه ی ارتباط بین بازارگرایی و تئوری استراتژی، پاسخگویی به مسئله ی استقراربازارگرایی ازتئوری های زیربنایی اش آغازشده است، (Stoelhorst & Van Raaij, 2004).

استوئل هورستووان راج (2004) با الهام گرفتن از تئوری های مربوط به اقتصاد مدیریت وسازمان ،مدیریت استراتژیک وبازاریابی ،به دنبال پیشنهاد منطقی یکپارچه برای توضیح تفوت های عملکرد دربین شرکت های مختلف بودندچهرچوب نهایی مشتمل برمنابع متفاوتی برای توضیح تفاوت های عملکردی می باشد وهمچنین نشان می دهد که این موارد ،همه درادبیات مربوط به بازارگرایی مورد بحث وبرسی قرار گرفته اند. (مدل 2-4) (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1282)  ارزش اصلی این چهارچوب دراین است که نشان می دهند چگونه این منابع متفاوت از افتراق عملکرد و معادل های بازارگرایی آنها ، بایکدیگر مرتبط می شوند. برای انجام چنین کاری، می توان از این چهارچوب به عنوان ابزاری مفهومی برای ساختاردهی ،استقرار و یکپارچه نمودن دیدگاه های مختلف پیاده سازی بازارگرایی استفاده نمود.

چهارچوب ارائه شده در مدل 4-2- با اجماع ضمنی در ادبیات بازارگرایی مبنی براهمیت خلق و استفاده از اطلاعات مربوط به بازارها درجهت تولید ارزش برتر برای مشتری ، همراستا می باشد، (Hult, Ketchen, & Slater, 2005). این مدل بابیشترمدل هایی که درادبیات بازارگرایی ارائه شده ،متفاوت می باشد زیرا که فرآیند های کسب وکار رادرمرکز توجه بازارگرا بودن قرارمی دهد زیرا که این فرآیندهای کسب وکارهستند که ارزش واقعی را برای مشتری خلق می نمایند. به عنوان نتیجه، بازارگرایی نیز بعنوان توانایی یک شرکت برای خلق دانش درباره ی بازارها واستفاده ازاین دانش درفرآیند های تجاری اش برای خلق ارزش برتر برای مشتری تفسیر می شود. این دیدگاه در راستای سایر مطالعاتی می باشد که نشان می دهد که فرآیندهای مربوط به نوآوری وتوسعه محصول جدید بعنوان واسطه دررابطه ی بین بازارگرایی وعملکرد قرارمی گیرد، (Han, Kim, & Srivastava, 1998) (Langerak, Hultink, & Robben, 2004). با این حال استفاده ازهوشمندی بازاررامی توان به سایر فرآیندهای کسب وکارنیز توسعه ورسوخ داد. مثالهایی ازاینچنین فرآیندهایی شامل فروش ،خدمات مشتریان و دیگر ابعاد مدیریت روابط با مشتریان  و هم چنین تدارکات، کانال ‌سازی و دیگر ابعاد مدیریت زنجیره ی تامین  (van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1284) می شود. برای تصویر سازی در مورد اینکه چگونه می توان ازمدل 4-2- برای هدایت تلاش هایمان جهت پیاده سازی بازارگرایی استفاده کنیم ، بیلیید دوباره به تعهد وگرفتاری مدیر عامل شرکت و لورین که توسط شاپیرو 1988 توصیف شده بود ،بازگردیم . با استفاده از4-2- چند پرسش مهم مطرح می شود تا او بتواند رابطه ی بین بازارگرایی و مشکلات موجود درعملکرد شرکتش راشناسایی نماید:

آیا عملکرد پایین ناشی ازعدم توانایی شرکت برای خلق ارزش افتراقی (متمایزکننده)برای مشتریان می‌باشد؟

آیا ناتوانی درخلق ارزش برای مشتری ،بافرآیند های خاصی ازکسب وکارمرتبط نیست ؟

آیا عملکرد ضعیف درفرآیند های کسب وکار،ناشی ازعدم استفاده ازهوشمندی بازارنیست ؟

آیا عدم استفاده ازهوشمندبازارمنتج ازنداشتن اطلاعات مورد نیاز،عدم توانایی درنشر این اطلاعات وعدم توانایی درعمل کردن براساس این اطلاعات نمی باشد.

مدل شماره 4-2- مدل زنجیره عمل بازارگرایی

[1]  (Vann Raaij& Stoelhorst)

[2]   Hunt & Lamb

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد رفتارمدیریت هریس(Harris1996-1998) وهمکاران:

پس ازیک دوره اولیه ی ترجیح تعریف کوهلی وجاورسکی ازبازارگرایی ،هریس وهمکاران برنقش تغییرفرهنگی درپیاده سازی بازارگرایی متمرکز شدند.بااستفاده ازسازمان های خرده فروشی بعنوان زمینه ی تجربی تحقیقات ،نتایج ارزشمندی درباره ی موانع موجود برسرراه پیاده سازی بازارگرایی حاصل گردید، (Harris, 2000) (Harris & Ogbonna, 2000). پس از ایت تحقیقات، نتایج آن با مطالعات تجربی دیگری که بروی فرآیند بازارگرا ترشدن انجام گرفت ،تکمیل شد، (Harris L. , 2002a) (Harris & Ogbonna, 2001a) (Harris & Piercy, 1999). در این تحقیقات ، رفتارمدیریت بعنوان یک عامل بسیار حائزاهمیت درفرآیند پیاده سازی شناسایی شد. رفتارهای سیاسی ، رسمی شده و پرتضاد ، بعنوان رفتارهای که دارای اثرمنفی بروی بارازگرایی می باشند ،شناخته شد ، حال آنکه ارتباطات عمودی ، اثر مثبتی بروی بازارگرایی داشت. طبق نتایج این تحقیقات ، سبک های رهبری مشارکتی وحمایتی برای پیاده سازی بازارگرایی مساعدهستند و لازم است که از سبک رهبری دستوری اجتناب شود . هردو گوه توصیه ها، به کمک داده های میدانی مورد تایید قرارگرفتند .ازهمه جالب توجه اینکه تحقیقی تکمیلی روشن ساخت که چرا مدیران ارشد، مدیران میانی وکارکنان سازمان تعمدا تحول فرهنگی به سوی بازارگرایی را خدشه دارکرده و چگونه اینکار را انجام می دهند، (Harris L. , 2002b).  این تحقیق چهاردلیل رابرای مقاومت دربرابر تحول فرهنگ برای بازارگرایی وهمچنین پنج استراتژی مختلف (ازچاپلوسی تاتعارض مستقیم )را که مدیران ارشد وکارکنان برای تخریب وکارشکنی درراه تغییرفرهنگی برای بازارگراترشدن انجام می دهند،را آشکارساخت، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1280).

14 2 – رویکرد دگرگونی فرهنگی کندی، گولزیو و آرنولد[1]:

کندی و همکاران 2003 یافته های خود را براساس مطالعات تطبیقی دودانشگاه که یکی بدنبال مشتری گراشدن ودیگری مشتری گراشده بود ،منتشرکردند.با مقایسه کردن درجات بالا وپایین موفقیت ،نویسندگان سه محورکلی رابرای موفقیت پیاده سازی استخراج نمودند.نخست اینکه برای نهادینه کردن مشتری گرایی دروجود اعضای سازمان ،آنها باید زنجیره ای پیوسته ازتعهدمدیریتی راازسوی مدیریت ارشد تا مدیران بخش‌ها،تجربه ولمس نمایند.انطباق پذیری واتخاذ مشتری گرایی باکاهش ابهام درمورد تعهد مدیریت به مشتری گرایی ،تشویق وترغیب می شود. دوم اینکه، الزامات ونیازهای بخوبی تعریف شده ی مشتریان وبازخورد عملکرد که برمبنای واقعیت ها باشد .افراد وواحدها راقادرمی سازد تادرتلاشی هماهنگ برای ارائه‌ی ارزش بهتر برای مشتریان باهم متحد شوند.سوم اینکه ،جمع آوری،انتشارواستفاده ازهوشمندی بازار(درموردمشتریان داخلی ومشتریان خارجی) موجب می شود که مشتری که مشتری گرایی خود باعث تقویت خود شود.اگرچه کندی وهمکاران 2003 به صراحت از سه مرحله ی ،تشخیص میزان بازارگرایی ،اقدامات مدیریتی وارزیابی ثانویه دردگرگونی سازمان مورد نظر،سخنی نگفته اند .بااین حال ازتوضیحات شان آشکاراست که داده های مشتریان که مبتنی برحقایق باشد ،نقش مهمی رادرمراحل تشخیص وارزیابی ایفا می کنندودرهمین حین ،رهبری وتلاش های بهبود بین بخشی درتلاش های تغییرسازمان نقشی کلیدی دارند، (Van Raaij & Stoelhorst, 2008, p. 1280).

[1]  Kennedy & Goolsby & Arnould

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

پایان نامه ارشد:ارائه جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه¬های بازاریابی اجتماعی

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

مدل مفهومی تحقیق

در یک چارچوب  می­توان متغیرهای تحقیق را به صورت نمودار(1-1) نمایش داد و نحوه ارتباط و تاثیرگذاری آنها را بیان کرد. متغیر وابسته تحقیق میزان جذب سپرده است که در قالب قصد سپرده­گذاری و یا خرید سهام موسسه نمود یافته و میزان تاثیرگذاری فعالیت­های رسانه ای بازاریابی اجتماعی بر مولفه­هایی چون ارزش سهام، ارتباطات سهام و ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره(1-1): بررسی تاثیر فعالیت­های رسانه­ای بازاریابی اجتماعی بر جذب سرمایه

درحال حاضر مؤسسات مالي و بانك­ها در كشورمان براي  جذب منابع مالي و متنوع كردن خدمات برنامه­اي را ارائه نداده­اند و مشابه بودن خدمات بانكي با يكديگر در بانك‌هاي مختلف دليلي بر صحت اين ادعاست. در بازارهاي رقابتي امروز، جذب منابع مالي مهمترين هدف هر مؤسسه مالي مي‎باشد، از اين­رو، در آينده­اي نه چندان دور بانك­ها و مؤسسات مالي در ايران، براي نزديك­شدن به استانداردهاي جهاني، چاره­اي جز پرداختن به­عواملي كه سبب جذب بهينه منابع مي‎شود، ندارند؛ و در این میان درنظر گرفتن رسانه­های بازاریابی اجتماعی یک مزیت رقابتی برای موسسات مالی خواهد بود. از این رو مساله اصلی تحقیق بررسی نقش رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر جذب سپرده مشتریان در موسسه مالی و اعتباری مهر است، که با هدف بررسی میزان اثرگذاری رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر جذب سپرده سعی در ارایه یک برنامه بازاریابی اجتماعی دارد.

 

1-8- قلمرو تحقيق

قلمرو تحقيق محورهاي موضوعي، مكاني و زماني تحقيق را شامل مي‌شود، كه از اين نظر محدوده‌هاي تحقيق حاضر به شرح زير مي‌باشد:

1-8-1- قلمرو موضوعي: موضوع اين تحقيق عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه­های بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی اعتباری مهر است.

1-8-2– قلمرو مكاني و جغرافيايي: مكان انجام اين تحقيق در موسسه مالی اعتباری مهر در استان تهران می­باشد.

1-8-3- محدودة زماني: با عنايت به اهداف تحقيق و روند و  نوع پژوهش كه مستلزم مطالعات اسنادي و ميداني است که در سال 1392 انجام خواهد گرفت.

 

1-9- پیشینه تحقیق

در این بخش، ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده مزتبط با موضوع تحقیق در داخل کشور و در ادامه در سایر کشورهای جهان پرداخته می­شود.

1-9-1- مطالعات انجام شده در ايران

عابديني (1376) به بررسي اثرات اجراي برنامه تبليغات بازرگاني بانك ملي ايران بر جذب مشتري پرداخته است. در این مطالعه، به سنجش میزان آگاهی عموم مردم از انواع تبلیغات در بانک ملی ایران، سنجش میزان بازآوری(به خاطر آوردن)، سنجش میزان گرایش افراد به این بانک و بررسی ضعف­های تبلیغاتی بانک ملی اقدام گردیده است.

مغویی­نژاد (1378)، درتحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر افزایش میزان سپرده­گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان، به بررسی مهمترین عوامل موثر در افزایش میزان سپرده­گذاری از دیدگاه مشتریان پرداخت. نتايج بدست آمده نشان مي­دهند که ویژگی­های فردی کارکنان،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:

– آیا بین میزان جذب سپرده و میزان فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه¬های بازاریابی اجتماعی

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

– مطالعات انجام شده در سایر کشورها

در مطالعه­ای كه موسسه ملي ارتباطات فرانسه با همكاري دانشگاه زيلينا اسلوواكي انجام داده، نقش عوامل موثر در جذب مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس مطالعات اين گروه، در فرايند ارائه خدمات بانكي شناخت رفتار مشتريان و عوامل مورد نظرشان در افزايش كيفيت خدمات الكترونيكي موثر شناخته شده است. براي افزايش كيفيت خدمات بانكي اينترنتي محققين توجه به چند عامل را موثر دانسته‌اند: سهولت استفاده، امنيت، طراحي يك محيط گرافيكي مناسب از عوامل موثر براي جذب مشتريان اينترنتي است (ساهوت و کوسرو[1]، 2003).

چند تن از استادان دانشگاه دوبي در بررسي بانكداري اينترنتي به مقايسه سيستم بانكي اردن و ايالات آمريكا پرداخته‌اند و تفاوت عمده بين كاربردهاي شبكه‌هاي بانكي اردن و آمريكا را مشخص كرده‌اند. اين مطالعه تفاوت بين سيستم بانكي كشورهاي توسعه­يافته و درحال توسعه را به خوبي نشان مي‌دهد. يافته‌هاي اين تحقيق تفاوت اين دو سيستم را به نحو ارائه خدمات متفاوت در وب سايت آن‌ها مربوط مي‌داند. بانك‌هاي آمريكا در وب سايت‌هاي خود علاوه بر امكان ارائه خدمات بانكي، شرايط سرمايه­گذاري، خريد سهام، پرداخت صورت­حساب محاسبات مالي و … را فراهم آورده‌اند. درحالي كه در بانك‌هاي اردن ضعف‌هاي بسيار عمده در اين خصوص ديده مي‌شود (اوامله و همکاران، 2004).

نتايج مطالعه­ای گوياي اين مطلب است كه عادات سنتي و قديمي افراد، عدم حمايت‌هاي دولت، ضعف سيستم‌هاي ارتباطي و سرعت پايين شبكه از جمله موانع عمده گسترش شيوه‌هاي جديد بانكداري در عمان هستند(الصباع[2]، 2004).

یونگ و جانگ[3](2006)، به مطالعه سودآوری بلندمدت در بانک­های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کارکنان بانک­ها و خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می­شود.

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه کومار و همکاران[4](2006) مشخص شد که 20 درصد مشتریان برتر از لحاظ ارزش زمان عمر مشتری (CLV)، 95 درصد سود را خلق کرده اند. عواملی که تأثیر مثبت بر روی CLV مشتریان دارند عبارتند از: افزایش مبلغ خرید مشتری، افزایش دفعات خرید مشتری و افزایش دوره ارتباط مشتری با سازمان.

در مطاله­ای تحت عنوان تسهيل آگاهي مشتريان از بازارها و سيستم مالي استراليا، به مهارت‌ها و دانش توسعه آگاهيمشتريان از چگونگي فعاليت بازارها و سيستم‌هاي مالي و پولي در استراليا با هدف افزايش سواد مالي پايه مشتريان، پرداخته شده است. در اين نوشتار باتوجه به نياز به دانش مناسب از بازارهاي مالي و سيستم پولي استراليا، به ضرورت تشريح مفاهيم بسيار اساسي چگونگي و چرايي فعاليت بازارهاي مالي، اين­كه مشاركت كنندگان (شركاي) بازار چه كساني هستند و نقش بازارها و تنظيم كننده‌هاي مالي مختلف، براي مشتريان با درك محدود از موضوعات اقتصادي و مالي اشاره شده و بيان گردیده كه اين فعاليت‌ها ممكن است در نقش مشاوره مالي يا در برنامه‌هاي آموزشي تسهيل شده توسط مشاوران مالي يا مؤسسات مالي در خصوص بهبود سواد مالي مشتريان صورت گيرد (NTIS, 2007).

آبهیمان و همکاران[5](2009) با مطالعه برخی شعبه­های بانک­های بزرگ دولتی هند، عواملی هم­چون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و… را از عوامل موثر بر جذب سپرده­های مردم برشمرده­اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه افراد، نیروی انسانی است.

نتايج تحقيق آدولجو و همکاران[6](2009) نشان مي دهد كه تاثير عمده تبليغات در شركت ها، شامل حجم فروش و تصوير عمومي بهبود يافته است.

[1] Sahut, & Kucerva, 2003

[2] AL- Sabbagh

[3] Yong & Jung

[4] Kumar et al.

[5] Abhiman et al

[6] Aduloju et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:

– آیا بین میزان جذب سپرده و میزان فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟