پايان نامه درباره درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهمیت بخش روستایی به عنوان تولید­کننده مواد غذایی:

با توجه به اینکه بخش مهمی از تولید محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط روستاها انجام می­گیرد و بر خلاف تغییر روندهای جمعیتی تغییر قابل توجهی در نظام تولید کشاورزی این کشورها اتفاق نیفتاده است، کاهش نسبت جمعیت روستایی و افزایش نسبت جمعیت شهری به این معنی است که تعداد کمتری از جمعیت تولید کننده برای حجم بزرگتری از جمعیت مصرف کننده بایستی غذا تولید کنند؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در کشورهای جهان سوم اهمیت روستاها در تولید مواد غذایی مورد نیاز جمعیت بیش از گذشته شده است. در کشورهای کمتر توسعه یافته اولاً به علت رشد زیاد جمعیت، تقاضا برای مواد غذایی ممکن نیست کاهش یابد. ثانیاً چون اکثر افراد در حداقل معیشت به سر می­برند هرگونه افزایش درآمد موجب افزایش مصرف می­شود. از این رو کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذایی در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار بالاتر از کشورهای توسعه نیافته است. برای تخمین تغییر تقاضا برای مواد غذایی می­توان از رابطه زیر استفاده کرد:

AD = I + y

AD = تغییر در تقاضای مواد غذایی در آن

که در آن:

= I نرخ رشد جمعیت،

=کشش درآمدی تقاضاست.

باید به یاد داشت از آنجا که مصرف کالا سهم بزرگی از درآمد را در برمی­گیرد، افزایش در قیمت مواد غذایی با یک عرضه بدون کشش، اثر معکوس بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد (گاتاک، 1380).

با توجه به رابطه فوق به طور خلاصه می­توان به این دو نکته اشاره کرد:

اولاً، با افزایش جمعیت مصرف کننده تقاضا برای مواد غذایی افزایش می­یابد.

ثانیاً، با بهبود نسبی درآمد، الگوی مصرف مواد غذایی تغییر می­یابد و تقاضا برای آن بیشتر می­شود.

چنین شرایطی اهمیت بخش کشاورزی را بیشتر می­سازد و زمانی می­تواند این بخش نقش خود را به درستی انجام دهد که به شکل مناسبی توسعه یافته باشد. در واقع در ساخت­های توسعه نیافته، گسترش شهرنشینی به معنی گسترش تصاعدی مصرف بدون رشد تولید است؛ به عبارت دیگر در این ساخت گسترش سریع شهرنشینی با گسترش وابستگی رابطه تنگاتنگ دارد. با توجه به اینکه پیش بینی می­شود طی چند دهه آینده در جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه یکی از مهم­ترین مسائل بشر موضوع غذا و اهمیت روزافزون آن باشد، نقش تولید کنندگان محصولات کشاورزی بیشتر مشخص می­شود.

 

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت

یکی از آرمانهای اساسی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه از طریق صنعتی شدن است. صرف نظر از درستی یا نادرستی این انگاره، در این گروه از کشورها، در بازار رقابت جهانی آن بخش از صنایع که مواد اولیه آنها از طریق تولیدات داخلی تأمین می­شود شانس موفقیت و بقای بیشتری دارند. به همین دلیل است که صنایع محصولات غذایی و کشاورزی از بخشهای مهم صنعتی در این کشورها به شمار می­آیند.

از سوی دیگر بخش کشاورزی بازار مهم و مطمئنی برای تولیدات صنعتی داخلی است که برای برخورداری بخش صنعت از این بازار، این بخش باید از توسعه متعادلی برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی­تواند با اتکا به یک بخش به توسعه پایدار دست یابد. چنان که کشور صنعتی پیشرفته با کشاورزی عقب مانده وجود ندارد، یا کشوری که دارای بخش کشاورزی سنتی و ناکارامد و بخش صنعتی توسعه یافته باشد. برخلاف دیدگاه­هایی که این دو بخش را در مقابل هم قرار می­دادند و امروزه اعتبار خود را از دست داده­اند، بخش کشاورزی، صنعت و سایر بخشها، تشکیل دهنده اجزاء یک سیستم واحدند که رابطه متعادل بین آنها شرط بقا و پایداری سیستم است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-پايان نامه رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است، اگر مفهوم سیستم را در جغرافیا رها کنیم، یکی از نیرومندترین روشهایی را که قادر است به مسائل دنیای پیچیده اطراف ما پاسخ قانع کننده­ای بدهد از دست داده­ایم(معافی، 1367).

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

ارائه درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

) اقتصاد: با توجه به نارسایی معیار جمعیتی و ناکافی بودن، معیار دیگر مورد استفاده معیار اقتصادی یا نوع معیشت جامعه است. طبق این معیار چنان که در تعریف رسمی قانون تقسیمات کشوری اشاره شده در روستا اکثریت ساکنان دائمی آن به کشاورزی به طور اعم یعنی زراعت، دامداری، باغداری، صید و شکار و صنایع دستی روستایی یا ترکیبی از آنها اشتغال دارند (جهانگیر، 1380 به نقل از قانون تقسیمات کشوری، 1362). به عبارت دیگر روستا جایی است که بیش از 50 درصد جمعیت فعال شاغل در آن، در بخش کشاورزی یا فعالیت­های نوع اول مشغول باشد.

فعالیت­های نوع اول کلیه فعالیت­هایی است که در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار می­گیرد، بنابراین کشاورزی به معنای اعم آن و به مفهوم فعالیت نوع اول علاوه بر زراعت، باغداری، دامداری، صید و شکار، ماهیگیری، صنایع دستی و حتی برداشت از معادن تا جایی که به صورت اولیه و با دست برداشت می­گردد را نیز شامل می­شود.

بنابراین به استناد به دو معیار جمعیت و نوع معیشت، می­توانیم روستا را سکونتگاهی تعریف نماییم که «جمعیت آن از حد معینی کمتر و بیش از پنجاه درصد جمعیت آن از طریق کشاورزی امرار معاش نمایند». در این عبارت، تعریف کامل­تری از روستا ارائه شده است، ولی این تعریف جامع نبوده و بسیاری از روستاها ممکن است از دایره شمول آن بیرون بمانند. چنان که روستاهای بسیاری با جمعیت بیش از 10هزار نفر وجود دارد و روستاهای بسیاری که معیشت اصلی آنها فعالیت­های غیر زراعی مانند صنایع روستایی، پیله وری یا واسطه­گری یا تولید و حرفه­های خاص است، مانند حرفه اکثر مردم برخی از روستاها که به علت همجواری با معادن سنگ آسیاب، در تولید آن متخصص شده­اند یا در روستاهای حاشیه کویر از جمله یزد که در برخی از روستاها بیشتر اهالی مقنی بوده­اند.

البته ممکن است بسیاری از این فعالیت­ها در کشاورزی به معنای اعم آن یا فعالیت­های نوع اول جای گیرند، ولی در هر صورت تفاوت بسیاری بین روستاهای دارای فعالیت زراعی و دامداری با روستاهای دارای این گونه فعالیت­ها می­تواند به وجود آید. این تفاوت با گسترش فعالیت­های جدید غیر­کشاورزی مانند صنایع و ماشین آلات، ارائه خدمات، فعالیت­های توریستی و غیره بیشتر شده است، اما موضوع جدیدی نیست و در روستاهای سنتی نیز دیده می­شده است. تفاوتی که در برخی از صاحب نظران بین واژه ده و روستا قائل هستند اشاره به همین موضوع دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

-2-3- تعریف روستا

به طور کلی می­توان روستا را «نوعی از سکونتگاههای انسان که در آن گروهی از افراد ساکن شده­اند که شغل اصلی آنها کشاورزی است و در ارتباط متقابل، منسجم و مستقیم با یکدیگر و محیط طبیعی قرار دارند» تعریف کرد. یا در تعریفی دیگر «روستا عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا روستا شناخته شود» (رضوانی، 1377).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر­کشاورزی) گفته می­شود که خارج از محدوده­ی شهری واقع شود و دارای محدوده­ی ثبتی و یا عرفی مستقل باشد (سازمان مدیریت و برنامه­ریزی 1386).

برای روستا تعاریف متعددی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می­شود :

روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن- به طور مستقیم و غیر­مستقیم- به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیت­ها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می­شود. (پاپلی و ابراهیمی، 1381).

روستا زیستگاه جماعتی از مردم در خارج از محدوده شهرستان­هاست که با مشخصات جمعیتی معین و به عنوان جامعه­ای مستقل و دارای هویت خاص فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و با اتکا بر نظام­های رهبری و مدیریت محلی خود عرصه فعالیت­های کشاورزی است (حسینی ابری، 1383).

روستا کوچکترین واحد جغرافیایی است. با حدود سطحی و مشخصات همگن طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اقلب ساکنان آن به فعالیت­های مبتنی بر بهره­کشی از زمین اشتغال داشته و حداقل 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت را در خود جای داده باشد (مولائی هشجین، 1382).

روستا عبارت است از محدوده فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانوار که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع میابند و بیشتر فعالیت­هایی که برای تامین نیازمندی­های زندگی خود انجام می­دهند، از طریق استفاده و بهره­گیری از زمین و در درون محیط مسکونی­­شان صورت می گیرد. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل، ده نامیده می­شود (نیک خلق، 1381).

توجه به تعاریف مختلف ارائه شده نشان می­دهد که در عمل تعریف دقیقی از واژه روستا یا ارائه مشخصات دقیقی از آن امکان پذیر نیست. در عوض روستا به عنوان واژه­ای در مقابل شهر به کار گرفته می­شود و این وجه مشترک غالب تعریف­ها در مورد روستا و روستایی است. بر همین اساس در بسیاری از مباحث مربوط، به جای ارائه تعریف مشخصی از روستا به بیان ویژگی­های اصلی جداکننده روستا و شهر پرداخته شده است.

در بیان این تمایزات که جنبه­های مختلف را در بر می­گیرد، محققان و نویسندگان مختلف بر اساس زمینه و مقیاس بررسی برخی از تفاوت­ها تأکید کرده­اند. چنان که جامعه­شناسان بیشتر بر تفاوت در ساخت­ها و کارکردهای اجتماعی، جغرافیدانان روستایی به تفاوت در منظر و چشم انداز روستایی و شهری، اقتصاددانان بیشتر به تفاوت در شیوه­های معیشتی و نظام­های تولیدی و برنامه­ریزان منطقه­ای و مکانی به جایگاه متفاوت در سلسله مراتب سکونتگاهی و حوزه­های کارکردی توجه بیشتری    داشته­اند. با وجود این برخی از تمایزات بارز میان سکونتگاههای روستایی معیار تشخیص این دو نوع سکونتگاهها قرار می­گیرد. برخی از مهم­ترین ویژگی­های تمایز روستا و شهر عبارتند از:

الف) جمعیت: طبق قانون تقسیمات کشوری تمامی نقاطی که جمعیت آنها بیش از 10 هزار نفر باشد به عنوان نقطه شهری و نقاطی که کمتر از این تعداد جعیت داشته باشند روستا شناخته می­شوند (قانون تقسیمات کشوری، 15/4/1362).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

پايان نامه کارشناسی ارشد:نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اشتغال زنان روستایی در صنعت

توسعه اقتصادی هر سرزمین, وابسته به کارایی, تلفیق و ترکیب بهینه بین بخشهای اقتصاد(کشاورزی, صنعت و خدمات ) می باشد. زیرا اتکا به یک بخش از اقتصاد برای شکوفایی, کاری بیهوده خواهد بود.

هدف برنامه ریزان روستایی, ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی و فراهم آوردن زمینه فعالیتهای غیرکشاورزی, همگام با کشاورزی, به ویژه صنایع روستایی است. اقتصاد روستایی نیازمند متنوع سازی است. در متنوع سازی اقتصاد روستایی, باید از انواع فعالیتها, به ویژه صنایع سود برد. صنعت در روستا به عنوان آیتمی در جهت ایجاد اشتغال و درآمد و به عنوان آخرین چاره مشکل فقر مناطق روستایی, هم اینک به صورت بالقوه در جهت رفع مشکل بیکاری نواحی روستایی است. زیرا از نظر درآمد, اشتغال در فعالیتهای صنعتی,در پیشرفت و توسعه اقتصاد روستایی نقش به سزایی دارد. بنابراین برای توسعه روستایی, صنعتی کردن روستاها بسیار ضرورت دارد(مطیعی لنگرودی,1382, ص10).

توجه به صنایع دستی, به ویژه در نواحی روستایی و توان اندک این نواحی در زمینه تامین اشتغال و درآمد در بخش کشاورزی به لحاظ کمبود منابع آب و خاک و رشد مکانیزاسیون کشاورزی, که خود کاهش اشتغال را به دنبال خواهد داشت, تشویق به سرمایه گذاری و راه اندازی فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و رفع مشکلات آن از ضروریات است. محیط روستا زمینه های لازم جهت رشد فعالیتهای صنایع دستی را دارا می باشد. زیرا در نواحی روستایی فعالیتهای کشاورزی و دامداری درصد بالایی از مواد اولیه ای را فراهم می کند که برای ساختن انواع مصنوعات دستی مناسب است. اما زنان روستایی که به این کارها اشتغال دارند, به علت طبیعت خاص کار آنها, فصل یا فصولی از سال را بیکار می مانند و چون در این فصل در مشاغل دیگر به دلایل گوناگون قادر به فعالیت نیستند, لاجرم برای پرکردن اوقات بیکاری فصلی خود و به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از مواد اولیه موجود در محیط, به تهیه اشیایی می پردازند که علاوه بر رفع نیازمندیهای زندگی, خصوصیت هنری آنها و انعکاسی از استعداد, احساس و اندیشه های معنوی و مادی زنان روستایی را در خود دارد(مرکز مردم شناسی, 1365, ص9).

اهمیت صنایع دستی روستایی در بالا بردن سطح اشتغال زنان روستایی و یا لااقل در کاهش بیکاری های دایمی و فصلی آنان آشکار می شود. علت توجه زیادی به این امر است که خصوصیت”کار طلب بودن صنایع دستی روستایی” را با هیچ یک از رشته های دیگر فعالیت اقتصادی روستایی زنان نمی توان مقایسه کرد. زیرا در اغلب موارد بیش از 65 درصد قیمت تمام شده کالاها به صورت اجرت و دستمزد صنعتگر و جلب نیروی انسانی جدید در این رشته دارد(مومنی,1384, ص24).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی رابطه بین میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

پايان نامه با موضوع نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اشتغال زنان روستایی

مشارکت زنان روستایی در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی مقوله بسیار مهمی در راستای دست یابی به توسعه واقعی است. مشارکت زنان در زمینه اقتصادی هم در بیرون از خانه، مزارع و باغات و هم در درون خانه و یا کارگاههای روستایی صورت می گیرد. فعالیتهای فرآوری محصولات لبنی و باغی از جمله فعالیتهای تولیدی است که زنان در درون خانه انجام می دهند. مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی ریشه در باورها، عقاید سنتها و آداب و رسوم داشته و در جوامع و مناطق مختلف  شکل خاصی به خود می گیرد. بالاخره مشارکت زنان روستایی در زمینه انتخابات از دیگر زمینه های مشارکتی زنان روستایی محسوب می گردد. تا زمانی که به زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق آرمان توسعه پایدار آرزویی محال است این مساله قابل توجه است که زنان روستایی و عشایری مادامی که فرزندان گرسنه در دامان دارند و دامشان نحیف و گرسنه است چگونه می توانند به فکر قطره حفره ی به وجود آمده در لایه ازون باشند(معروفی، 1378, ص20).

اگر فرض شود از هر سه نفر زن روستایی بالاتر از 10 سال, یک نفر در طول سال به نوعی به کار تولید در یکی از 133 رشته صنایع دستی اشتغال داشته باشند, می توان گفت, فقط در جامعه روستایی ایران, جمعیتی معادل 65/2 میلیون نفر به صورتهای مختلف, اعم از دائمی, فصلی یا موردی به کار تولید صنایع دستی مشغول می باشند که اغلب آنها را بافندگان فرش و گلیم تشکیل می دهند( حیدری,1372, ص52).

 

2-2-2-1- ماهیت اشتغال زنان روستایی

2-2-2-2- اشتغال زنان روستایی در کشاورزی

در مورد سهم زنان روستایی در تولید کشاورزی مشکل بتوان با داده های آماری آن را مشخص کرد. زیرا خانواده های دهستانی، فعالیتهای خانگی با فعالیتهای زراعی را توام انجام می دهند. بنابراین داده های سرشماری ها را در مورد میزان سهم زنان روستایی در تولید کشاورزی می بایست با احتیاط مورد بررسی قرار داد.

تقسیمات جنسیتی کار موجب می گردد که برخی فعالیتها را زنان انجام ندهند. در مجموع مردان کارهای فیزیکی و سنگین و برخی فعالیتهای دارا ی شرایط خاص مانند آبیاری( خصوصا در شب) بازاریابی محصولات، انجام فعالیتهایی که از لحاظ عرف مردانه است را انجام می دهند. برخی فعالیتهای زنانه با ورود تکنولوژی و ماشین آلات کشاورزی به عهده ی مردان نهاده شده است. علت این امر عدم آشنایی زنان روستایی با نحوه استفاده از تکنولوژی و عدم آموزش آنها می باشد. زنان روستایی عهده دار وظایف خانگی، ‌فرآوری محصولات کشاورزی، انجام اکثر فعالیتهای دامی ( شیردوشی، نظافت محل دام، بهداشت دامها و …) می باشد. به طور کلی زنان روستایی در مرحله قبل از کاشت محصولات زراعی و باغی که شامل آماده سازی زمین،‌ قطعه بندی، شخم، کانال کشی و مرزبندی می باشد،‌ فعالیت بسیار ناچیزی دارند(محمدی یگانه،احمدی، ص191). به طور کلی کاهش زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی, ناشی از پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن سرمایه به جای کار یا ماشین آلات به جای نیروی انسانی است و افزایش آن در بعضی دوره ها نیز نتیجه گسترش سطح زیر کشت و استفاده از زمینهایی است که پیش از این مورد استفاده بخش کشاورزی قرار نمی گرفته است. به هر حال این تحولات موجب شده است که سهم زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی در جمع شاغلان روستایی از 76درصد به سال 1335 به 59 درصد در سال 1355 و سپس به 50 درصد در سال 75 کاهش یابد(ازکیا,1383, ص56).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی رابطه بین میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي اجراي طرح هادي روستايي بر زندگي روستائيان

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه روستایی :

در نگرش های نوین توسعه که بر توانمند سازی  جامعه روستایی ومقوله ها مشارکت وتوسعه منابع انسانی تأکید می شود، توسعه روستایی را می توان فرایندی همه جانبه از تحولات رو به تکامل ساختارهای شکل دهنده زندگی روستایی نامید که منجر به ارتقاء سطح  زندگی مادی و معنوی روستائیان با عنایت به مقوله پایداری می‎گردد(پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، 1390،ص11 ).

از چند سده ی اخیر و با رشد پر شتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب ماندگی مناطق روستایی بیش تر عیان گردیده است. از آن جایی که عموماً روستاییان نسبت به شهر نشینان دارای درآمد کم تری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردارند. اقشار روستایی، فقیرتر و آسیب پذیرتر محسوب می شوند و از همین رو بعضاً این عامل منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می شود. علت این امر نیز پراکندگی روستاها، نبود صرفه ی اقتصادی برای ارائه ی خدمات اجتماعی و حرفه ای و تخصصی، نبودن کار کشاورزی (کم بودن بهره وری) و محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت) و عدم مدیریت صحیح مسئولان بوده است. به همین جهت، برای رفع فقر بهره وری آنان، تمهید توسعه روستایی مطرح گردید.

در گذشته برخی مدیران و سیاست گزاران امر توسعه، صرفاً بر توسعه ی کشاورزی متمرکز می شدند که امروزه نتایج نشان داده است توسعه روستایی صرفا از این طریق محقق نمی شود. روستا جامعه ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه ی همه جانبه (یعنی توسعه روستایی) است، نه صرفاً توسعه ی کسب و کار و نظامی به نام کشاورزی.

هر چند باید گفت که از طریق توسعه ی کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی شود. چون اولاً فواید توسعه ی کشاورزی عاید همه روستاییان نمی شود (بیش تر عاید زمین داران، به خصوص مالکان بزرگ می شود)، ثانیاً افزایش بهره وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می شود (حداقل در دراز مدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روز افزون آنان و مهاجرت بیش تر به سمت شهرها می شود (امینی، 1384، ص13).

-برنامه ریزی توسعه روستایی :

برنامه ریزی توسعه روستایی استراتژی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان فقیرند ، طراحی می شود . (بانک جهانی)

برنامه های توسعه ی روستایی جزئی از برنامه های توسعه ی هر کشور به شمار می رود که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه ی روستایی به کار می رود. این برنامه ها توسط دولت و کارگزاران آن ها در مناطق روستایی اجرا می شود. این امر در میان کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش اساسی در تلاش برای تجدید ساختمان جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاص به عهده دارد،اهمیت بیشتری پیدا می کند (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1385،ص 53).

-ارزیابی :

ارزیابی که هدف اصلی آن کشف این نکته است که یک طرح معین مطابق رهنمود مقرر اجرا می شود یا نه و عبارت است از تحلیل نهادها و فعالیت های مربوط به طرح و تاثیر آن بر هنجارهاو هدف های اعلام شده طرح . به معنای متداول ارزیابی ، به تاثیر طرح یا پروژه می پردازد .(مرکز امور توسعه آسیا حوزه اقیانوس آرام ، 1366 ، 33) . بررسی و ارزیابی را نه تنها باید در حین اجرای پروژه ها و طرحها انجام داد بلکه مدتی پس از پایان آن نیز به منظور بررسی عملکرد کلی شامل آثار مستقیم و غیر مستقیم و ثانویه آنها باید ارزیابی مجدد صورت گیرد . (مهندسان مشاور H.D.V ، 1371، 435)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

 • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

 • ارزیابی اثر بخشی آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
 • ارزیابی اثر بخشی طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های تحقیق

سئوال های این تحقیق با توجه به اهداف آن عبارتند از :

 1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده است ؟
 2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده است ؟
 3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت است ؟

تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………1

1-1-……………………………………………………………………………………… مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4-………………………………………………………………………….. اهداف تحقیق. 4

1-5-…………………………………………………………………………… سوالات تحقیق.. 3

1-6-……………………………………………………………………….. محدوده تحقیق. 4

1-6-1- محدوده موضوعی. 4

1-6-2- محدوده مکانی. 4

1-6-3- محدوده زمانی. 4

1-7-……………………………………………………………………… محدودیت تحقیق. 5

فصل دوم…………………………………………………………………………………………. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- دانش. 8

2-2-1- تعاریف دانش. 8

2-2-2- انواع دانش. 12

2-3- نگرش. 13

2-3-1- تعریف نگرش. 13

2-3-2- اهمیت نگرش. 14

2-3-3- عناصر تشکیل دهنده و ویژگی­های نگرش. 15

2-3-4- کاربردهای نگرش. 16

2-3-5- سنجش نگرش. 17

2-4- کشاورزی پایدار. 17

2-4-1- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار. 19

2-4-2- ظهور کشاورزی پایدار. 20

2-4-3- اهداف کشاورزی پایدار. 21

2-4-4- فن­آوریهای کشاورزی پایدار. 23

2-4-4-1- جنگل – زراعي. 23

2-4-4-2- تلفيق دام و گياه. 24

2-4-4-3- مالچ. 24

2-4-4-4- كنترل علف­هاي هرز. 24

2-4-4-4-1-گياهان رقيب. 24

2-4-4-4-2- گياهان اللوپاتيك. 25

2-4-4-5-كنترل بيولوژيك. 25

2-4-4-6- چندكشتي. 25

2-4-4-7- شخم. 25

2-4-4-7-1- کم خاکورزی. 26

2-4-4-7-2- بی خاکورزی. 26

2-4-4-8- تناوب. 26

2-4-5- انواع نظام­های کشاورزی پایدار. 27

2-4-5-1-كشاورزي ارگانيك. 27

2-4-5-2-كشاورزي پايدار كم نهاده(LISA). 28

2-4-5-3-كشاورزي آلترناتيو. 28

2-4-5-4-كشاورزي بيوديناميك. 28

2-4-5-5-كشاورزي سنتي. 28

2-4-5-6-كشاورزي تجاري (صنعتي). 29

2-4-6- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار. 29

2-4-7- زمینه­های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی   30

2-4-8- موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار. 30

2-5- پیشینه تحقیق. 31

فصل سوم……………………………………………………………………………………….. 39

3-1- مقدمه. 40

3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 40

3-2-1- شهرستان تالش. 40

3-3- روش تحقیق. 40

3-4-جامعه آماری. 41

3-5- روش نمونه­گیری. 41

3-6- ابزار گردآوری داده­ها. 41

3-7-روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری. 42

3-7-1- روایی(اعتبار). 42

3-7-2- پایایی. 43

3-8- متغیرهای تحقیق. 43

3-8-1- متغیرهای مستقل. 43

3-8-1-1- ویژگی­های فردی. 43

3-8-1-2- ویژگی­های نظام زراعی. 43

3-8-1-3- ویژگی­های اقتصادی. 43

3-8-2- متغیرهای وابسته. 44

3-9-فرضیه­های پژوهش. 44

3-10- روش­های آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها. 44

3-10-1-آمار توصیفی. 44

3-10-2-آمار استنباطی. 45

فصل چهارم…………………………………………………………………………………… 46

4-1-مقدمه. 47

4-2- یافته­های توصیفی. 47

4-2-1- ویژگی­های فردی. 47

4-2-2- ویژگی­های نظام زراعی. 49

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی. 50

4-2-4- دانش کشاورزی پایدار. 52

4-2-5- سنجش نگرش شالی­کاران در زمینه کشاورزی پایدار. 54

4-3-یافته­های استنباطی. 56

4-3-1- بررسی روابط بین متغیرها. 56

4-3-2- بررسی روابط بین متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته. 58

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………….60

5-1- مرور کلی بر تحقیق. 61

5-1-1- خلاصه. 61

5-1-2- آمار توصیفی. 61

5-1-3- آمار استنباطی. 61

5-2- نتیجه گیری. 61

5-3- بحث در مورد نتایج. 61

5-4- پیشنهادات. 63

5-4-1- پیشنهادات پژوهش حاضر. 63

5-4-2- پیشنهادات پژوهش آینده. 63

منابع و ماخذ.. 65

پرسش­نامه ……………………………………………………………………………………….73

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

 1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
 2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
 3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
 4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

 1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

دانلود پايان نامه بررسی ویژگی های فردی و حرفه ای شالیکاران شهرستان تالش

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

زمینه­های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی

با توجه به مطالعه منابع مختلف و متنوع در زمینه کشاورزی پایدار، صاحب نظران عواملی را در دستیابی به کشاورزی پایدار موثر دانسته­اند.

اصول ضروری برای دستیابی به یک نظام پایدار از دیدگاه سلمانزاده (1371) موارد متعددی است که می­توان در 7 اصل کلی تقسیم نمود. این اصول عبارت­اند ­از: 1)توجه سیاست­ها به کشاورزی پایدار و جامعه روستایی، 2)توجه موسسات تحقیقاتی در زمینه کشاورزی پایدار، 3) سوق دادن فرهنگ و ارزش­ها به حفاظت از منابع پایه، 4)برخورداری از نگرشی جامع به روستا و کشاورزی، 5)بکارگیری فن­آوری­های محافظ محیط زیست، 6)توجه به شرایط متنوع محیطی و نیازهای گوناگون جامعه برای رسیدن به کشاورزی پایدار، 7)داشتن نظام ترویجی مناسب (شرقی، 1384).

در این زمینه شاهکویی (1383) معتقد است که دستیابی به کشاورزی پایدار از طریق اصلاح نظام­های بهره برداری امکان­ پذیر است.

2-4-8- موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار

موانع دستیابی به تولیدات کشاورزی از دیدگاه اسمعیان و آقا علیخانی (1381)، عدم وجود قوانین جامع و مدرن برای حفاظت از منابع، سیاست­های نادرست و عدم پشتیبانی دولت از پروژه­های کشاورزی و محیط زیست، وضعیت فرهنگی بهره­برداران، فقر و وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، میزان مقبولیت و دسترسی به فناوری نوین و عدم آموزش اصولی و کاربردی به کشاورزان، دانش پایین کشاورزان ایرانی از محیط کشاورزی پایدار، مشکل فرسایش خاک، کمبود آب و وضعیت نامناسب اقتصادی از مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار می­باشد.

در این راستا شاه­کویی (1383) عمده­ترین مشکلات فراوری بخش کشاورزی که محدودیت­های گسترده­ای را در مسیر دستیابی به توسعه پایدار روستایی ایجاد نموده­است، در کوچک بودن و پراکندگی اراضی مزروعی بهره برداران و عدم بضاعت اقتصادی آنان می­داند و به منظور رفع این موانع، اصلاح سیاست­های کشاورزی جهت حل مشکل نظام­های بهره برداری را مفید می­داند. از جمله راه­حل­های عملی وی عبارت­اند: 1)تدوین مقررات حقوقی لازم به منظور حرکت واحدهای بهره­برداری به سوی اندازه مطلوب، 2) سرمایه گذاری دولت جهت یکپارچه کردن اراضی، 3) اعمال سیاست­های لازم در خصوص اشتغال نیروی مازاد، 4)تعاونی کردن تولید، 5)بهره­گیری از رهیافت­های اصلاحی در اجرای اصلاح نظام­های بهره برداری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

 1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
 2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
 3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
 4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

 1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شاليکاران

پايان نامه مديريت:شناسایی ویژگی های فردی و حرفه ای شالیکاران شهرستان تالش

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

هرچند هر موضوع تحقیقی ویژگی­های منحصر به فرد خود را دارد، ولی همه آن­ها بدون توجه به پدیده مورد بررسی دارای مراحل اجرایی یکسانی هستند که همان روش­شناسی تحقیق است.دستیابی به هدف­های علم یا شناخت میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش صحیح صورت پذیرد.معرفی روش­شناسی بخش مهمی از هر تحقیق را تشکیل می­دهد و آنچه یک تحقیق و نتایج آن را معتبر می­سازد به­ کار­گیری مناسب­­ترین روش انجام آن می­باشد.

3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان

استان گیلان از استان­های شمالی کشور است که از شمال با دریای خزر، از شرق با مازندران، از جنوب با استان زنجان و از غرب با استان اردبیل هم­مرز است. استان گیلان 14711 کیلومتر مربع وسعت دارد. رشته­کوه­های البرز، همانند دیواری در غرب و جنوب گیلان کشیده شده است، به همین سبب، آب­و­هوای گیلان، معتدل و در اکثر نقاط دارای رطوبت بالایی است. گیلان مرطوب­ترین ناحیه کشور است و سالانه بیش از 2000 میلیمتر باران دارد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1389، استان گیلان دارای 16 شهرستان، 43  بخش، 51 شهر و 109 دهستان است.

3-2-1- شهرستان تالش

 شهرستان تالش بزرگ­ترین شهرستان استان گیلان است که با مساحتی حدود 2160 کیلومتر مربع (مرکزآمار، 1390) در شمال غرب گیلان واقع شده است. این شهر از غرب به استان اردبیل، از شمال به آستارا، از جنوب به رضوانشهر و از شرق به دریای خزر و انزلی محدود شده است. جمعیت تالش  189933 نفر (مرکز آمار، 1390) است و مرکز آن شهر هشتپر با جمعیت 52344 نفر می­باشد. این شهرستان دارای 4 بخش و 10 دهستان است. زبان مردم تالش، تالشی، ترکی آذربایجانی و فارسی است. نام­های

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

 1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
 2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
 3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
 4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

 1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟